Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh

pdf
Số trang Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh 6 Cỡ tệp Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh 356 KB Lượt tải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh 2 Lượt đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh 13
Đánh giá Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 lần 1 - THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán - Lớp 12 Thời gian làm bài : 90 phút (Đề gồm 50 câu trắc nghiệm) Đề gồm 6 trang Mã đề 202 Họ và tên:…………………………………………………………….Lớp:…….…….. Câu 1. Cho hình nón có chiều cao bằng a 3 và đường kính đáy bằng 2a . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng: A. 8π a 2 B. 2π a 2 C. 4π a 2 D. π a 2 1− 6x ? Câu 2. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 3x − 1 1 B. y = 6 . C. y = −2 . D. y = . A. y = 2 . 3 Câu 3. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z =−1 + 2i ? A. P B. N C. Q D. M 2 Câu 4. Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 3m và chiều cao bằng 4m là: A. V = 12m3 B. V = 6m3 C. V = 4m3 D. V = 36m3 Câu 5. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực dương phân biệt của phương trình f ( x ) = −1 là A. 2 B. 4 C. 3 Câu 6. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. D. 1 Trang 1/6 - Mã đề 202 Hàm số y = f ( x ) có giá trị cực tiểu bằng B. 1 . C. −1 . A. 3 . 3 Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x + 3 x + 1 trên đoạn [1;3] là A. min f ( x ) = 3 . [1;3] B. min f ( x ) = 6 . C. min f ( x ) = 5 . [1;3] [1;3] D. 0 . D. min f ( x ) = 37 . [1;3] 3 Câu 8. Bán kính r của khối trụ có thể tích bằng 9a và chiều cao bằng a là: 3 3a 3a 3 3a A. r = B. r = C. r = π π π D. r = 3a π x= 1+ t  Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng = d :  y 3t , ( t ∈  ) . Điểm nào dưới đây không thuộc  z= 2 − t  đường thẳng d ? A. Q ( 0; −3;3) B. P (1;3; 2 ) C. N ( 2;3;1) D. M (1;0; 2 ) 5 x + 11 và đường thẳng y =− x − 1 x+3 A. −9 . B. 5 . C. 3 . D. −7 . 2 2 2 Câu 11. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 2 ) + ( y + 1) + z = 10 . Tâm I và bán kính R của Câu 10. Tính tổng hoành độ của các giao điểm của đồ thị hàm số y = mặt cầu ( S ) là: 10 A. I ( 2; −1;0 ) ; R = 10 B. I ( −2;1;0 ) ; R = C. I ( 2; −1;0 ) ; R = 10 D. I ( −2;1;0 ) ; R = 10 Câu 12. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( P ) đi qua điểm M (1; 2;3) và vuông góc với đường thẳng x y −1 z + 2 d= : = có phương trình là: 2 −1 1 0 0 B. y − 2 z + 4 = A. 2 x − y + z − 3 = C. 2 x − y + z + 4 = D. 2 x + y + z − 7 = 0 0 Câu 13. Cấp số nhân ( un ) với u5 = 5 và công bội q = 3 thì u6 bằng 5 . B. 15. C. 45. 3 Câu 14. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 =−3 + 2i . Tính môđun cùa z1 + z2 ? A. 5. A. z1 + z2 = B. z1 + z2 = 13 . C. z1 + z2 = 1. D. 75. D. z1 + z2 = 5. Câu 15. Cho số phức z thỏa mãn (1 − 2i ) z =−2 − 11i . Tính số phức liên hợp của số phức z A. z= 4 + 3i . B. z= 4 − 3i . C. z =−4 − 3i . Câu 16. Số cách lấy 5 viên bi trong số 20 viên bi khác nhau là 5 A. 5! B. C20 C. 520. . D. z =−4 + 3i . 5 D. A20 . 0 . Tính tổng phần Câu 17. Biết z là số phức có phần ảo dương và là nghiệm của phương trình z 2 − 6 z + 10 = z thực và phẩn ảo của số phức w = . z 7 4 1 3 A. . B. . C. . D. . 5 5 5 5 2 Câu 18. Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x= ) x ( x − 3) ( x − 2 ) , ∀x ∈  . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Câu 19. Cho mặt cầu có bán kính bằng R = 2 . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng ; 32π 16π A. B. 32π C. D. 16π 3 3 Trang 2/6 - Mã đề 202 Câu 20. Nếu a và b là các số thực dương thì log 7 a + log 7 b bằng A. log14 ( a + b ) . C. log 7 ( ab ) . B. log 7 a.log 7 b. D. log 7 ( a + b ) . x 1 Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình   > 1 là 3 B. ( −∞;1] . C. A. [ 0; +∞ ) . Câu 22. Số phức z= 7 − 9i có phần ảo là A. −9i . B. 9 . 2 2 f ( x) Câu 23. Nếu ∫ dx = 4 thì ∫ f ( x ) dx bằng 3 0 0 ( 0; +∞ ) . C. 9i . D. ( −∞;0 ) . D. −9 . 4 . 3 Câu 24. Nếu muốn tăng thể tích của một khối lập phương lên gấp 8 lần thì cạnh của khối lập phương đó phải tăng lên mấy lần ? A. 2 lần B. 4 lần C. 8 lần D. 3 lần 2 Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình log 3 x − log 3 x − 2 > 0 là A. 12. C. 34. B. 4. 1  A.  −∞;  ∪ ( 9; +∞ ) . 3  B. D. ( 9; +∞ ) .  1 D.  0;  ∪ ( 9; +∞ ) .  3 Câu 26. Cho đồ thị hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau C. ( −∞; −1) ∪ ( 2; +∞ ) . Hàm số y = f ( x) đồng biến trên khoảng B. (1;5) A. (2; +∞) C. (0; 2) D. (−∞;0) x Câu 27. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y = 5 , y= 0, x = −2, x = 2 . Thể tích khối tròn xoay tạo thành do hình phẳng D quay quanh trục hoành được tính theo công thức nào dưới đây? 2 A. V = π ∫ 25 x dx. −2 Câu 28. Nếu b ∫ xdx = a a 2 B. V = ∫ 52 x dx. 2 ∫ −2 −2 5 x dx. 2 D. V = 2π ∫ 52 x dx. 0 eb ln x dx bằng x a e thì 3 ∫ 3 a . . B. a 3 Câu 29. Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số A. C. V = C. a. D. 3a. Trang 3/6 - Mã đề 202 x −3 x −3 x+3 x+3 . B. y = . C. y = . D. y = . x +1 x −1 x +1 x −1 Câu 30. Nghiệm của phương trình log 2 x = 3log 2 3 là A. x = 3. B. x = 9. C. x = 27. D. x = 8. Câu 31. Hàm số G ( x ) là một nguyên hàm của hàm số g ( x ) trên tập K và C là hằng số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. ∫ G′( x)= B. ∫ g ( x= )dx G ( x) + C dx G ( x), ∀x ∈ K . A. y = x) G ( x), ∀x ∈ K . D. g ′(= x) g ( x) + C , ∀x ∈ K . C. G′(= Câu 32. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua hai điểm M ( 2;1;0 ) và N (1; −1;3) nhận vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương ?   A. u3 = (1;0;1) B. u4 = ( −1;1;3) Câu 33. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm thẳng MP , tọa độ của điểm P là: 3 1  A. ( 3; 2;3) B.  ; ;0  2 2   C. u2 = ( −1; 2;3) M (1;0; −1) , N ( 2;1;1) và C. (1;1; 2 )  u1 D. = (1; 2; −3) P . Biết N là trung điểm của đoạn D. ( 3;1;0 ) Câu 34. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn 3log3 a = log 3 b . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a = log 3 b. B. b = 9a. Câu 35. Tập xác định của hàm số= y ln x − 2 là A. ( 2; +∞ ) . B. [ 0; +∞ ) . C. b = 6a. C. ( 0; +∞ ) . D. a = 2 log 3 b. D. (1; +∞ ) . Câu 36. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x + 3 y − 2 z + 9 = 0 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α ) ?   B. n4 = (1;3; 2 ) A. n= ( 3; −2;9 ) 3  C. n= 2 (1; −3; 2 )  n1 D. = (1;3; −2 ) Câu 37. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số lập được từ các chữ số 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7 . Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 số từ tập M . Xác suất để cả 2 số lấy được đều có chữ số hàng chục nhỏ hơn các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị là 8 5 296 695 . . . . A. B. C. D. 16 2051 7152 21 Câu 38. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) a . Góc giữa mặt phẳng ( SBC ) và mặt phẳng ( ABC ) bằng: 2 A. 450 B. 900 C. 300 và SA = Trang 4/6 - Mã đề 202 D. 600 Câu 39. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn tâm O và O ' , chiều cao h = a 3 . Mặt phẳng ( P ) đi qua tâm O và tạo với OO ' một góc 300 , cắt hai đường tròn tâm O và O ' tại bốn điểm là bốn đỉnh của một hình thang có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ và diện tích bằng 3a 2 . Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng: 3π a 3 3π a 3 3π a 3 A. B. 3π a 3 C. D. 3 12 4 ax + b Câu 40. Cho hàm số y = (với a, b, c, d ∈ R ) có đồ thị như hình dưới đây. Tính giá trị của biểu thức cx + d a − 2b + 3d T= c A. T = 6 . B. T = 0 . C. T = −8 . D. T = 2 . Câu 41. Số ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x trong một giai đoạn được ước tính theo công thức f ( x ) = A.e rx trong đó A là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r không đổi. Giai đoạn thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây nhiễm nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai (kể từ ngày thứ 7 trở đi) tỉnh đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày giảm đi 10 lần so với giai đoạn trước. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh của tỉnh đó gần nhất với số nào sau đây? A. 242. B. 16. C. 90. D. 422. Câu 42. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 10. Mặt phẳng (α ) vuông góc với trục và cách đỉnh của hình nón một khoảng bằng 4, chia hình nón thành hai phần. Gọi V1 là thể tích của phần chứa V đỉnh của hình nón đã cho, V2 là thể tích của phần còn lại. Tính tỉ số 1 ? V2 4 21 8 4 A. B. C. D. 25 25 117 21 Câu 43. Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A ' B ' C ' có cạnh bên bằng a 2 , đáy ABC là tam giác vuông tại B , BC a= = 3, AB a . Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh A ' lên mặt đáy là điểm M thỏa mãn   3 AM = AC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA ' và BC bằng: a 210 a 210 a 714 a 714 A. B. C. D. 45 15 17 51 3 x ′ . Khi đó Câu 44. Cho hàm số f ( x ) có f 2 = −2 và= f ( x) , ∀x ∈ − 6; 6 ∫0 f ( x )dx bằng 6 − x2 3π 3π + 6 3π + 6 π +2 . . . A. − . B. C. D. − 4 4 4 4 Câu 45. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc ( −2021; 2020 ) sao cho hàm số ( ) ( ) y = 2 x3 + mx 2 + 2 x đồng biến trên khoảng ( −2;0 ) . Tính số phần tử của tập hợp S . Trang 5/6 - Mã đề 202 A. 2025 . B. 2016 . C. 2024 . D. 2023 . x 4 3 3t + 4t Câu 46. Cho hàm số f ( x = dt với x ∈ [1; 2] và m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên ) m+∫ 2 0 ( t + 1) của tham số m để max f ( x ) ≥ 3min f ( x ) . [1;2] [1;2] A. 9 B. 7 C. 10 D. 8 Câu 47. Cho x, y là các số thực dương khác 1 thỏa mãn x ≠ y và log x xy = log y x. Tích các giá trị nguyên 1 nhỏ hơn 2021 của biểu thức = P 4 x + 4 y là 2020! 2020! . . B. C. D. 2020! A. 2021!. 16 2 Câu 48. Cho hai hình chóp tam giác đều có cùng chiều cao. Biết đỉnh của hình chóp này trùng với tâm của đáy hình chóp kia, mỗi cạnh bên của hình chóp này đều cắt một cạnh bên của hình chóp kia. Cạnh bên có độ dài bằng a của hình chóp thứ nhất tạo với đường cao một góc 300 , cạnh bên của hình chóp thứ hai tạo với đường cao một góc 450 . Tính thể tích phần chung của hai hình chóp đã cho ? 2 A. ( ) 3 2 − 3 a3 B. (2 − 3) a 3 C. ( ) 9 2 − 3 a3 64 64 32 Câu 49. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. D. ( ) 27 2 − 3 a 3 ` 64  7π  Số nghiệm thuộc đoạn 0;  của phương trình f ( f ( cosx ) ) = 0 là  2  A. 7 B. 5 C. 8 D. 6 y − 2 x +1 2 x − y −1 2 x − y −1 Câu 50. Cho biểu thức P = 3 và biểu thức Q = log y +3− 2 x 3 y . Giá trị nhỏ nhất của y (1 + 4 ) − 2 để tồn tại x thỏa mãn đồng thời P ≥ 1 và Q ≥ 1 là số y0 . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 4 y0 + 1 là số hữu tỷ. C. y0 là số nguyên dương. Trang 6/6 - Mã đề 202 B. y0 là số vô tỷ. D. 3 y0 + 1 là số tự nhiên chẵn. ------------- HẾT -------------
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.