Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101

pdf
Số trang Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101 6 Cỡ tệp Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101 219 KB Lượt tải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101 0 Lượt đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101 11
Đánh giá Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 năm 2009-2010 đê 101
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ DỰ BỊ ( Đề có 04 trang ) ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi :101 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8điềm)( 32 câu, từ câu 1đến câu 32 ) 01. Cho 8,66 gam hỗn hợp bột gồm ZnO, Fe3O4, MgO, CuO tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch HCl 0,4M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong dung dịch X là ( Zn = 65 , O =16, Fe = 56 , Mg = 24 , Cu = 64 )A. 16,36g B. 39,2g. C. 24,06g D. 16,63g 02. Hòa tan hoàn toàn 20,8g hỗn hợp Fe và Cu trong lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí 6,72 lít khí NO duy nhất (đktc ).Khối lượng Fe và Cu trong hỗn hợp lần lượt bằng:( Fe = 56 , Cu = 64 , N =14 , O =16 ) A. 5,6 g và 15,2g B. 9,6 g và 11,2g C. 16,8g và 4g D. 11,2g và 9,6g 03. . Dãy các ion nào sau đây vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa A. Cu2+ , Fe2+, Cr3+ B. Zn2+ , Na+ , Cr2+ + 2+ 3+ C. Cu , Fe , Cr D. Fe3+ ,Cu2+ , Cr3+ 04. Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 , C6H12O6 ( glucozơ), C12H22O11 (saccarozơ) ,số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 4 05. Cho các dung dịch muối sau: NaCl, AlCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4, FeCl2 , CrCl3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để nhận ra các dung dịch muối trên là A. BaCl2 B. KOH C. Ba(OH)2 D. AgNO3 06. Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 11,2 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: ( Zn = 65 , Al = 27 , S =32 ,O = 16 ) A. 66,4gam. B. 114,4 gam. C. 64,6 gam. D. 46,6gam. 07. Khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan một phần. B. có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng. C. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết. D. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hòa tan. 08. Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là A. Na2CO3 và Ca(OH)2. B. Na2CO3 và Na3PO4 C. NaCl và Ca(OH)2. D. Na2CO3 và HCl 09. Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,96 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Giá trị của m là::( Fe = 56 , Cu = 64 , Ca = 40 , O =16 ) A. 3,92 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam. 10. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự A. Au, Ag, Cu, Fe, Al B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Al, Fe, Cu, Ag, Au D. Ag, Cu, Au, Al, Fe 11. Cho 4 cặp oxi hóa - khử Fe2+ / Fe ; Fe3+ / Fe2+ ; Ag+ / Ag ; Cu2+ / Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hóa và giảm dần về tính khử là A. Fe2+ / Fe ; Cu2+ / Cu ; Fe3+ / Fe2+ ; Ag+ / Ag B. Cu2+ / Cu ; Fe2+ / Fe ; Fe3+ / Fe2+ ; Ag+ / Ag C. Ag+ / Ag ; Fe3+ / Fe2+ ; Cu2+ / Cu ; Fe2+ / Fe Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 1 / 4 D. Fe3+ / Fe2+ ; Fe2+ / Fe ; Ag+ / Ag ; Cu2+ / Cu 12. Tên gọi của amino axit nào dướu đây là đúng? A. H2N-CH2-COOH ( glixerol) B. CH3-CH(NH2)-COOH ( anilin) C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)- COOH ( axit glutaric) 13. Đun 12 g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là: A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50% 14. Hòa tan 8,2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016lits khí CO2 (đktc). Số g mỗi muối ban đầu là A. 4,0g và 4,2g B. 1,48g và 6,72g C. 6,1g và 2,1g D. 2,0g và 6,2g 15. Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giam dần tính bazơ: (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. (5)>(4)>(2)>(6)>(1)>(3) B. (1)>(3)>(5)>(4)>(2)>(6) C. (6)>(4)>(3)>(5)>(1)>(2) D. (5)>(4)>(2)>(1)>(3)>(6) 16. Khi nhỏ axit HNO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng, đun nóng hỗn hợp thấy xuất hiện . . . . . . . . . . . . . . . . , cho Đồng (II) hyđroxit vào dung dịch lòng trắng thứng thấy màu . . . . . . Xuất hiện A. Kết tủa màu xanh ; vàng B. Kết tủa màu trắng ; tím xanh C. Kết tủa màu vàng ; tím xanh D. Kết tủa màu vàng ; xanh 17. Các số oxi hoá đặc trưng của crom là: A. +2, +3, +6. B. +1, +2, +4, +6. C. +3, +4, +6. D. +2; +4, +6. 18. Ngâm một đinh sắt sạch trong 500ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: ( Cu =64 , S = 32 , Fe = 56 ) A. .0,8M B. 0,4M. C. 0,3M D. 0,5M. 19. X là một este đơn chức có tỷ khối hơi đối với CO2 là 2. Nếu đem đun 13,2g X với lượng dư dung dịch KOH thì thu được 16,8g muối. Vậy X là: ( C =12 , O =16, K =39 ) A. C2H5COOCH3 B. HCOOCH2CH2CH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOCH(CH3)2 20. Trong số các loại quặng sắt: FeCO3 (xiđeri), Fe2O3 (hematit), Fe3O4( manhetit), FeS2 (pirit). Quặng có chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là A. FeCO3 B. FeS2 C. Fe2O3 D. Fe3O4 21. Nhóm các chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam là A. Saccarozơ, glucozơ, andehyt axetic, etylaxetat B. Glixerol, glucozơ, axit axetic ,saccarozơ C. glixerol, glucozơ, andehyt axetic, saccarozơ D. Axetilen, glucozơ, fructozơ, saccarozơ 22. Để tổng hợp 120kg poli (metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trinh hóa este là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và ancol là: A. 170kg axit và 80kg ancol B. 85kg axit và 40kg ancol C. 172kg axit và 84kg ancol D. 86kg axit và 42kg ancol 23. Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 1008 ml khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần 3 dung dịch A là : ( Na = 23 , K = 39 , Cl = 35,5 ) A. 200ml B. 300ml C. 300ml D. 600ml 24. Chất không có tính chất lưỡng tính là A. AlCl3. B. NaHCO3. C. Al2O3. D. Al(OH)3. Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 2 / 4 25. X là một  -aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm - COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 13,95 gam muối clohiđrat của X. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?( C =12 , O =16, Cl = 35,5 ) A. CH3CH2CH(NH2)COOH B. H2NCH2CH2COOH C. H2NCH2CH2CH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH 26. Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí? A. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không B. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxi mịn, bền chắc nên crom được dùng để mạ bảo vệ thép C. Crom là kim loại cứng có thể dùng để cắt thủy tinh D. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt 27. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → etyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A. CH3COOH, CH3OH. B. C2H4, CH3COOH C. C2H5OH, CH3COOH. D. CH3COOH, C2H5OH. 28. Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: A. Sn bị ăn mòn điện hóa. B. Fe bị ăn mòn hóa học C. Sn bị ăn mòn hóa học D. Fe bị ăn mòn điện hóa. 29. Nhiên liệu nào sau đây thuộc nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Khí H2. B. Than đá. C. Xăng, dầu. D. Khí butan ( gaz) 30. Để nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: A. Cu(OH)2/OH-,to B. Dung dịch Brom C. Dung dịch HNO3 D. Dung dịch AgNO3/NH3 31. Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic,glyxin Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 32. Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 400 thu được, biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt mất 10%. A. 2300,0ml B. 2875,0ml C. 3194,4 ml D. 2785,0ml. II.PHẦN RIÊNG ( 16 câu, từ câu 33 đến câu 48 ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A. Theo chương trình Chuẩn ( 2điểm) (8 câu, từ câu 33 đến câu 40 33. So sánh(1) thể tích khí H2 thoát ra khi cho Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH và (2) thể tích khí N2 duy nhất thu được khi cho cùng lượng Al trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư A. (2) gấp 5 lần (1) B. (1) gấp 2,5 lần (2) C. (1) gấp 5 lần (2) D. (1) bằng (2) 34. Trường hợp nào dưới đây có sự tương ứng giữa loại vật liệu polime và tính đặc trưng cấu tạo hoặc tính chất của nó? A. Chất dẻo Sợi dài, mảnh và bền B. Tơ Có khả năng kết dính C. Cao su Tính đàn hồi D. Keo dán Tính dẻo 35. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. 4 B. 5. C. 3 D. 2. 36. Cho 7,68 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 1,792 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là: A. Cu.( M = 64) B. Zn. ( M = 65) C. Mg ( M = 24) D. Fe ( M = 56) Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 3 / 4 37. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? A. Thêm từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện kết tủa trắng tan lại trong NH3 dư B. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaCrO2 thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại. C. Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. D. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. 38. Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH3)2CH- CH2CH2OH có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 g axit axetic đun nóng với 200 g ancol isoamylic. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 68% A. 159g B. 195g C. 97,5g D. 292,5g 39.Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2) COOH; (X5) H2NCH2 CH2CH2CH2 CH2 (NH2 )COOH. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh? A. X1; X5; X4 B. X2; X3; X4 C. A. X1; X2; X5 D. X2; X5 40. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và III. B. II, III và IV. C. I, III và IV D. . I, II và IV. B. Theo chương trình Nâng cao ( 2điểm) (8 câu, từ câu 41 đến câu 48 ) 41. Cho 10 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng chỉ thu được sản phẩm khử duy nhất là NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn dư 1,6 gam sắt. Thể tích NO thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là: ( Fe = 56 , N = 14 , O =16 ) A. 3,36 lít. B. 2,24lít C. 6,72 lít D. 4,0 lít 42. Trong phản ứng với cá chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime? t0 A. Cao su buna + HCl  t0 B. Nilon-6 + H2O  300 0 C C. Poli stiren  0 150 C D. Resol  . 43. Chỉ số xà phòng hóa là:tổng số miligam KOH cần trung hòa axit tự do và xà phòng hóa hòan toàn trieste có trong 1 gam chất béo . Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearin có lẫn axit stearic là :( K = 39 , C = 12 , O = 16 ) A. 189 mg B. 198mg C. 196 mg D. 188,7mg 44. Câu nào đúng trong các câu sau: Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra A. sự oxi hóa ở cực dương. B. sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương. C. sự khử ở cực âm. D. sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm. 45. Trong pin điện hóa Cr-Cu xảy ra phản ứng: 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 3Cu. Cho biết E0 Cr3+/ Cr = -0,74V và E0Cu2+/Cu = 0,34 V Suất điện động chuẩn của pin điện hóa là: A. 0,4V B. 1,08V C. -1,08V D. Đáp án khác 46. Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0,02 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,25M và thu được 3,67 gam muối khan. Khi cho 0,02 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 50 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: (Na = 23 , C = 12 , O = 16 , Cl = 35,5 ) A. (NH2)2C3H5COOH. B. .NH2C5H9(COOH)2 C. NH2C3H5(COOH)2. D. NH2C3H6(COOH)2 47. Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? A. Tinh chất poliol. B. Tham gia phản ứng thủy phân. Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 4 / 4 C. Tinh chất của nhóm anđehit. D. Lên men tạo ancol etylic 48. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AgNO3 thấy thu được kết tủa màu đen. Nếu nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch AgNO3 thấy có kết tủa sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch không màu. Điều đó chứng tỏ A. Bạc hiđroxit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B. Bạc hiđroxit vừa có tính oxi hóa C. Bạc hiđroxit có tính lướng tính D. Ion bạc có khả năng tạo phức với NH3 ....................HẾT ........... Họ và tên thí sinh ......................................................................................Số báo danh ................................ Chữ ký Giám thị I ....................................................Chữ ký Giám thị II...................................................... ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ĐỀ DỰ BỊ Đáp án đề: 101 01. { - - - 09. { - - - 17. { - - - 25. { - - - 02. - - - ~ 10. - - - ~ 18. { - - - 26. { - - - 03. - - } - 11. { - - - 19. { - - - 27. - - } - 04. - - - ~ 12. - - } - 20. - - - ~ 28. - - - ~ 05. - - } - 13. - - } - 21. - | - - 29. { - - - 06. { - - - 14. { - - - 22. { - - - 30. { - - - 07. - - } - 15. { - - - 23. - - } - 31. { - - - 08. - | - - 16. - - } - 24. { - - - 32. - | - - PHẦN TỰ CHỌN CƠ BẢN Đáp án đề: 101 01. - - } - 03. { - - - 05. { - - - 07. - - - ~ 02. - - } - 04. { - - - 06. - | - - 08. - - } - PHẦN TỰ CHỌN NÂNG CAO Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 5 / 4 Đáp án đề: 101 01. - | - - 03. { - - - 05. - | - - 07. - | - - 02. { - - - 04. - | - - 06. - - } - 08. - - - ~ Đề thi thử tốt nghiệpTHPT, 2009-2010- - mã đề 101-- Trang 6 / 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.