Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24

pdf
Số trang Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24 6 Cỡ tệp Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24 117 KB Lượt tải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24 0 Lượt đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24 3
Đánh giá Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 Đề 24
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ 24 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây? A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p6 C. 1s22s22p63s2 D. 1s2 Câu 2: Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng TH là: A. Chu kì 4, nhóm VIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIB C. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 3, nhóm IIB Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố A được xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4: Một nguyên tố thuộc nhóm VA có hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị trong hợp chất với hiđro lần lượt là: A. III và V B. V và V C. III và III Câu 5: Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3: sau: D. V và III 11Na, 12Mg, 13Al. A. Na > Mg > Al B. Al > Mg > Na C. Mg > Al > Na D. Mg > Na > Al Tính khử của chúng giảm theo thứ tự Câu 6: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit- bazơ? A. H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O B. 6HCl + Fe2O3  2FeCl3 + 3H2O C. H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl D. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O Câu 7: Dung dịch H2SO4có pH= 2 thì nồng độ của H2SO4 là A. 0,01M B. 0,1M C. 0,005M D. 0,05M Câu 8: Sục V lit CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M dư thấy xuất hiện 59,1g kết tủa trắng. Tính V? A. 6,72lít B. 3,36 lít C. 13,44 lít Câu 9: Loại muối nào sau đây không bị thuỷ phân? A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu D. 6,72 lít hoặc 13,44 lit D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh Câu 10: Điện phân nóng chảy 34,0g một oxit kim loại thu được 10,8g kim loại ở catot và 6,72 lit khí (đktc) ở anot. Công thức của oxit trên là: A. Fe2O3 B. Al2O3 C. Na2O D. CaO Câu 11: Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phương pháp điện hoá thì phải tiến hành điện phân với điện cực gì và dung dịch nào sau đây? A. cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối sắt B. cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối đồng C. cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối sắt D. cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối đồng Câu 12: Cho oxit sắt từ phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được: A. muối sắt (II) B. muối sắt (III) C. hỗn hợp cả muối sắt (II) và (III) D. chất rắn không tan Câu 13: Tên gang xám là do : A. chứa nhiều Fe3C, Si B. chứa nhiều FeO, Si C. chứa nhiều C, Si D. do có màu xám Câu 14: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là: A. NaCl B. LiCl C. KCl D. CsCl Câu 15: Một hợp kim Na- K tác dụng hết với nước được 2 lít khí (đo ở 00C, 1,12 atm) và dung dịch D. Thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hoà hết 1/2 dung dịch D là A. 200 ml B. 100 ml C. 400 ml D. 1000 ml Câu 16: Cho Na vào các dung dịch BaCl2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan sát thấy có chung 1 hiện tượng là : A. có khí bay ra B. có kết tủa xanh C. có kết tủa trắng D. không phản ứng Câu 17: Để điều chế các hiđroxit Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ta cho dung dịch muối của chúng tác dụng với : A. dung dịch NaOH vừa đủ B. dung dịch NaOH dư C. dung dịch NH3 dư D. Cả 3 đáp án trên đều sai Câu 18: Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây không là phản ứng oxi hoá khử: A. 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B. NH4NO2  N2 + 2H2O C. 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH)3+ 3NH4Cl D. N2 + 3H2  2NH3 Câu 19: Cho cân bằng N2 + 3H2 2NH3 Hằng số cân bằng của phản ứng trên là: A. K= NH3 B. K= N2 H2 NH3 C. K= N2 H2 NH3 2 D. K= N2 H2 N2 H2 NH3 3 2 Câu 20: Cho 1,3 gam muối clorua của Fe (hoá trị n) tác dụng với AgNO3 dư, thu được 3,444 gam bạc clorua. Công thức của muối sắt là: A. FeCl3 B. Fe3Cl C. FeCl2 D. Fe2Cl3 Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp (Mg, Al) bằng dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lit khí hiđro (đktc). Cô cạn dung dịch thu được thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là: A. 3,62g B. 29,1g C. 39,75g D. 36,2g Câu 22: Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất kẽm, chì và thiếc; người ta khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch: A. CuSO4 B. AgNO3 C. PbCl2 D. HgSO4 Câu 23: Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit: 75% SiO2, 13% Na2O và 12% CaO. Công thức hoá học của loại thuỷ tinh này là: A. Na2O. CaO.4SiO2 B. Na2O.2CaO.5SiO2 C. 2Na2O.CaO.6SiO2 D. Na2O.CaO.6SiO2 Câu 24: Có thể dùng hoá chất nào dưới đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A. H2SO4 B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D.CuSO4 Câu 25: Để điều chế 1 tấn clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl người ta phải dùng tối thiểu là 1,735 tấn NaCl. Vậy hiệu suất của quá trình là: A.59% B. 85% C. 90% D. 95% Câu 26: Một loại quặng hematit có chứa 60% sắt (III) oxit. Khối lượng sắt tối đa có thể điều chế được từ 1 tấn quặng này là: A. 4,6 tấn B. 0,47 tấn C. 0,7 tấn D. 1,16tấn Câu 27: Nước cứng có những tác hại gì: A. Khi giặt đồ bằng xà phòng trong nước cứng tạo ra muối không tan gây lãng phí xà phòng và sợi vải nhanh mục nát B. Nấu đồ ăn bằng nước cứng sẽ lâu chín và giảm mùi vị C. Đun nước cứng trong nồi hơi sạu tạo thành moọt lớp cặn ở mặt trong nồi hơi D. Cả A, B và C Câu 28: Sục khí CO2 vào một cốc nước cất có nhỏ vài giọt phenolphtalein thì dung dịch có màu gì? A. không màu B. màu tím C. màu đỏ D. màu xanh Câu 29: Loại phân đạm nào sau đây được gọi là đạm hai lá? A. NaNO3 B. NH4NO3 C. (NH2)2CO D. Ca(NO3)2 Câu 30: Để loại tạp chất HCl có lẫn trong khí Cl2 người ta dùng: A. dung dịch NaOH B. dung dịch H2 SO4 C. H2O D. dung dịch Na2CO3 Câu 31: Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được stiren, toluen, benzen? A. O2 B. Br2/Fe,to C. dung dịch KMnO4 D. dung dịch Br2 Câu 32: Khi đun nóng m1 gam chất hữu cơ X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. dB/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của rượu X là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H5OH D. C3H7OH Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2 (đo ở 0oC, 2atm) và 5,4g H2O. Công thức phân tử của X là: A. C3H4O2 B. C3H6O2 C. C2H2O4 C2H4O2 Câu 34: Cho 4 chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. chất ít tan trong nước nhất là: A. CH3COOH B. C2H5OH C. HCOOCH3 D. CH3COOCH3 Câu 35: Để trung hoà 7,4g hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch là: A. 9,6g B. 9,7g C. 11,4g D. 5,2g Câu 36: Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì…….làm mục quần áo. A. có phản ứng axit- bazơ B. có phản ứng phân hủy C. có phản ứng thủy phân D. có phản ứng trung hòa Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Câu 37: Có bao nhiêu đồng phân có tính chất lưỡng tính ứng với công thức phân tử C2H5O2N? (không kể đồng phân cis-trans) A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 38: Phản ứng giữa nhóm –COOH và nhóm –NH2 tạo ra A. liên kết ion B. liên kết cho nhận C. liên kết peptit D. liên kết cộng hóa trị E. A hoặc C Câu 39: Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn với X? A. 2 B. 4 C. 6 D. 12 Câu 40: Phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác được gọi là phản ứng: A. axit bazơ B. este hoá C. đề hiđrat hoá D. thuỷ phân Câu 41: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân huỷ mỗi chất thành cacbon và hiđro, thể tích khí thu được đều gấp hai lần thể tích ban đầu. Vậy X, Y, Z: A. là đồng đẳng của nhau B. là đồng phân của nhau C. đều có 2 nguyên tử C D. đều có 4 nguyên tử hiđro Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách đun rượu etylic với axit sunfuric đặc nóng ở 170oC thì etilen thu được thường có lẫn SO2, người ta dẫn khí qua dung dịch nào để thu được etilen tinh khiết? A. Br2 B. KMnO4 C. NaOH D. Na2CO3 Câu 43: Sản phẩm chính của phản ứng cộng giữa propen và HCl là: A. CH2=CH-CH2Cl B. CH2=CCl-CH3 C. CH2Cl-CH2-CH3 D. CH3-CHCl-CH3 Câu 44: Khả năng phản ứng thế brom vào vòng benzen của chất nào cao nhất trong ba chất benzen, phenol và axit benzoic? A. benzen B. phenol C. axit benzoic D. cả ba phản ứng như nhau Câu 45: Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol có CTPT là C4H10O có mặt xúc tác H2SO4 đặc ở 180oC thu được 3 đồng phân. CTCT của ancol đó là: A. CH3CH2CH(OH)CH3 B. CH3CH2CH2CH2OH C. (CH3)3COH D. không có công thức nào thoả mãn Câu 46: Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua, khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được giải thích như sau: A. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete C. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua D. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete. Câu 47: Cho các phản ứng sau: (1) CH3CHO + Br2 + H2O  CH3COOH + 2HBr (2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Trong hai phản ứng trên CH3CHO đóng vai trò là chất gì? A. chất oxi hoá B. Chất khử C. Chất tự oxi hoá tự khử D. Tất cả đều sai Câu 48: Tỉ khối hơi của đimeylamin so với heli là: A. 11,25 B. 12,15 C. 15,12 D. 22,5 Câu 49: Cao su buna-N được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp các monome nào sau đây: A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B. CH2=CHCN, CH2=CH-CH=CH2 C. CH2=CHC6H5 , CH2=CH-CH=CH2 D. CH2=CH2 , CH2=CHCN Câu 50: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch -amino propanoic thì giấy quỳ tím: A. mất màu B. không đổi màu C. chuyển thành màu đỏ D. chuyển thành màu xanh.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.