Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203

pdf
Số trang Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203 6 Cỡ tệp Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203 169 KB Lượt tải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203 0 Lượt đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203 4
Đánh giá Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa 12 đề 203
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN : HÓA Mã đề: 203 Hãy chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu1. Từ NH3 người ta điều chế HNO3 theo sơ đồ: NH3  NO  NO2  HNO3 . Vậy từ 11,2 lít khí NH3 (ở đktc) có thể điều chế 200 ml dung dịch HNO3 có nồng độ là( biết hiệu suất cả quá trình chuyển hoá là 56%) A. 2,5M. B. 1,2M. C. 1,4M. D. 0,8M Câu2. Hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O. Tỷ khối hơi của X so với H2 là 30. Số công thức cấu tạo mạch hở của X có khả năng tác dụng với Na giải phóng H2 là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu3. Số chất trong dãy (gồm axit oxalic, etanol, phenol, glixezol, p-crezol, anilin, glixin và etyt axetat) có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu4. Cho hỗn hợp gồm a mol Na2O và b mol Al2 O3 vào nước dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A gồm 2 chất tan có số mol bằng nhau. Quan hệ của a và b là A. a = b. B. a = 2b. C. b = 2a. D. a = 1,5b. Câu5. Xà phòng hóa 8,6 gam este (C4H6O2) bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất chất rắn và anđehit axetic. Giá trị của m là A. 9,4. B. 13,4. C. 8,2. D. 12,2. Câu6. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm axit focmic và ancol etylic tác dụng với 6,2 gam hỗn hợp X gồm Na và K( có số mol bằng nhau) sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 2,24. B. 1,12. C. 0,896. D. 1,792. Câu7. Cho các chất metylamin(1), đimetylamin(2), amoniac(3), anilin(4), điphenylamin(5). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là: A. (1), (3), (4), (5), (2). C. (2), (1), (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (4), (5). D. (2), (1), (3). (5), (4). Câu8. Thuỷ phân este X(C5H10O2) trong môi trường axit thu được sản phẩm có phản ứng tráng gương . Số công thức cấu tạo của X là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu9. Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,3 M và AgNO3 0,3M sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư có 0,336 lít khí H2 thoát ra (ở đktc). Giá trị của m là A. 1,08. B. 0,81. C. 0,54. D. 1,35. Câu10. Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn. - Hoà tan hết m gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được V1 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. - Hoà tan hết m gam X trong dung dịch HCl dư thu được V2 lít khí H2. Quan hệ của V1 và V2 là( biết các thể tích khí đều đo ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất) A. V1 = V2. B. 3V1 = 2V2. C. 2V1 = 3V2. D. V1= 2V2. 1 Câu11. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một anđehit đơn chức X cần vừa đủ V lít khí O2( ở đktc) thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. V nhận giá trị là A. 6,72. B. 8,96. C. 7,84. D. 10,08. Câu12. Hợp chất X có công thức phân tử C7H8O2, khi tham gia phản ứng với Na thu được số mol H2 bằng số mol X phản ứng, còn khi tác dụng với NaOH chỉ phản ứng với tỷ lệ mol 1:1. Số đồng phân của X là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu13. Al(OH)3 là kết tủa thu được sau các phản ứng hoàn toàn khi A. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3. B. Cho Al4C3 vào dung dịch NaOH dư. C. Cho từ từ dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2. D. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2. Câu14. Lên mem m gam glucozơ thành rượu etylic với hiệu suất cả quá trình là 80%. Toàn bộ lượng khí CO2 thu được hấp thụ hết vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 1M có 20 gam kết tủa tạo thành. Giá trị lớn nhất của m là A. 22,5. B. 90. C. 36. D. 45. Câu15. Chia dung dịch NaAlO2 thành 2 phần bằng nhau. Sục khí CO2 dư vào phần 1 có 23,4 gam kết tủa tạo thành. Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào phần 2 có 15,6 gam kết tủa tạo thành. Giá trị lớn nhất của V là( biết các phản ứng hoàn toàn) A. 0,3. B. 0,2. C. 0,6. D. 0,9. Câu16. Cho m gam hỗn hợp gồm FeS2 và FeS hoà tan hết vào dung dịch HNO3 sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A chỉ có một chất tan duy nhất và 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là( biết sau phản ứng lưu huỳnh chỉ ở mức oxi hoá + 6) A. 7,8. B. 8,2. C. 6,8. D. 9,4. Câu17. Cho dãy gồm các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, (NH4)2SO4, CuCl2, ZnCl2, K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3 và MgCl2. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào từng dung dịch trong dãy sau các phản ứng hoàn toàn, số trường hợp có kết tủa tạo thành là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu18. Hòa tan 14,5 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Zn trong 800 ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2( ở đktc) và dung dịch Y. Khi cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 35,5 B. 35,8 C. 43,1. D. 43,7. Câu 19. Cho 0,04 mol một este X đơn chức, mạch hở( tạo bởi ancol etylic) và axit cacboxylic tham gia phản ứng hoàn toàn với 50ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 3,92 gam chất rắn. Tên gọi của X là A. ety laxetat. B. etyl fomiat. C. etyl acrylat. D.etyl propionat. Câu20. Cho hỗn hợp X(gồm etan, propilen và benzen) có tỷ khối hơi so với H2 là 24. Khi đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam hỗn hợp X , sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng 500 ml dung dịch Ca(OH)2 1M có m gam kết tủa tạo thành . Giá trị của m là A. 50. B. 70. C. 30. D. 40. Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm propin và hiđrocacbon X thu được 5 lít khí CO2 và 5 lít hơi H2O( các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Tên gọi của X là 2 A. etylen. B. metan. C. etan. D. propan. Câu22. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH. B. CH3COOH, H2O, CH3CHO, C2H5OH. C. H2O, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. H2O, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. Câu23. Gluxit (cacbonhiđrat) chứa hai gốc glucozơ và fructozơ trong phân tử là A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. mantozơ Câu24. Hiđrat hoá hỗn hợp X gồm 2 anken thu được hỗn hợp Y gồm các ancol( rượu). Đun nóng hỗn hợp Y với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp Z gồm tối đa 6 ete. Hai anken có trong hỗn hợp X là A. etylen và propilen. B. propilen và isobutylen. C. etylen và but-2-en( buten-2). D. propilen và but-1-en( buten-1). Câu25. Cho dãy gồm các chất: benzen, anilin, etan, axetilen, etanol, phenol, vinylfomiat và toluen. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch nước Br2 là A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Câu26 Cho hỗn hợp X gồm 2 ancol(rượu) đơn chức đồng đẳng kế tiếp và có khối lượng bằng nhau. Trong 27,6 gam X số mol 2 ancol khác nhau 0,07 mol.Khi đun nóng 27,6 gam hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp 3 ete. Giá trị của m là A. 22,83 B. 23,82 C. 28,32 D. 23,28 Câu27 . Thuỷ phân hợp chất hữu cơ X( C4H8O2) trong môi trường axit thu được 2 chất hưũ cơ Y và Z. Oxi hoá Z thu được Y. Phát biểu không đúng là A. Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 1700C thu được anken. B. Chất Y, Z đều tan tốt trong nước. C. Đốt cháy hỗn hợp gồm X, Y, Z tạo thành CO2 và H2O với số mol bằng nhau. D. Đốt cháy cùng một số mol Y hoặc Z đều thu được cùng khối lượng CO2. Câu28. Thành phần chính của quặng sắt firit là A.FeS B. FeS2 C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3. Câu29. Cho các phản ứng sau: 0 t a. H2S + O2(dư)   khí X + H2O 0 t b. NH4NO2   khí Y + H2O 0 t c. NH4HCO3 + HCl( loãng)   khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là A. SO3, N2, CO2 B. SO2, N2, NH3 C. SO2, N2O, CO2 D. SO2, N2, CO2 Câu30. Khối lượng một đoạn mạch của thuỷ tinh hữu cơ là 11400 đVC và một đoạn mạch của tơ nilon-6,6 là 27346 đVC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch thuỷ tinh hữu cơ và tơ nilon- 6,6 nêu trên lần lượt là A. 100 và 113. B. 100 và 121. C. 114 và 113. D. 114 và 121. Câu31. Cho sơ đồ phản ứng: o o ddAgNO3/NH3 Toluen Cl2,as X NaOH,t Y CuO,t T Z 1:1 Cho biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của T là A. C6H5_OOCNH4 B. CH3-C6H4-COONH4 3 C. C6H5–COONH4 D. CH3-C6H4-OOCNH4 Câu32. Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitơrat là( biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít. Câu33. Một thể tích hơi anđêhit X có thể cộng hợp tối đa với 2 thể tích khí H2. Trong phản ứng tráng gương một phân tử X nhường 2 electron. X là anđehit A. no, đơn chức. B. no, 2 chức, mạch hở. C. đơn chức, mạch hở, có một nối đôi C=C D. không no, 2 chức. Câu34. Số đồng phân của aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N là: A. 1. B. 2. C. 3. D 4. Câu35. Chất X có công thức phân tử C3H5O2Cl có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng sản phẩm gồm muối ( của axit cacboxylic đơn chức), anđehit, NaCl và H2O. Công thức cấu tạo của là A.HCOOCH2CH2Cl B. CH3OOCCH2Cl C. CH3COOCH2Cl D. CH3CH(Cl)COOH Câu36. Phản ứng không đúng là: 0 t A. C6H5CH2OH + CuO   C6H5CHO + Cu + H2O. H+,to CH3COOH + CH3CHO B.CH3COOC2H3 + H2O t0 C. C2H5OOCC2H3 + NaOH  C2H5COONa + CH3CHO. 0 Ni ,t D. CH3CH2CHO + H2   CH3CH2CH2OH. Câu37. Cho 13 gam X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với 5,75 gam Na, sau phản ứng hoàn toàn thu được 18,55 gam chất rắn và khí H2. Vậy X gồm A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH. Câu38. Số công thức cấu tạo là amin của C3H9N là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu39. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm một anđehit A và một axit cacboxylic B( A hơn B một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) và 1,8 gam nước. Khi cho 0,2 mol X tham gia phản ứng tráng gương hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 86,4. B. 32,4. C. 43,2. D. 64,8. 2Câu 40. Tổng số các loại hạt mang địên trong anion XY3 là 82. Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử Y là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là A. 12; 4. B. 15; 7. C. 16; 8. D. 17; 9. Câu 41. Cho dãy gồm các phản ứng: 0 0 25 C  30 C a. Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + H2O b. Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 0 t c. NH4HCO3   NH3 + CO2 + H2O d. NO2 +2NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O 0 t e. CH3CH2OH + CuO   CH3CHO + Cu + H2O. Số phản ứng trong dãy thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là 4 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 42. Dãy gồm tất cả các chất chỉ có liên kết cộng hoá trị trong phân tử là A. H2, NaCl, NH3 và CH4. B. O2, NH4Cl, HCl và CO2 C. CO2, NH3, CH4 và CH3NH2 D. CO, NH4NO3, CH4 và HCl 2+ 2+ Câu 43. Dung dịch A chứa 5 ion: Ba , Ca , Mg2+, 0,3 mol NO3- và 0,5 mol Cl- . Để kết tủa hết tất cả các ion có trong dung dịch A cần dùng tối thiểu V ml dung dịch hỗn hợp gồm K2CO3 1M và Na2CO3 1,5 M. Giá trị của V là A. 160. B. 300. C. 320 . D. 600. Câu44. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2( ở đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH a(M) và Ba(OH)2 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 2. B. 1. C. 4. D. 2,5 . Câu45. Cho V lít khí Cl2 (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch NaOH 0,48 M ở 1000C. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 29,25 gam NaCl. V nhận giá trị là A.13,44. B. 3,36. C. 11,2. D. 6,72. Câu46. Phản ứng tạo kết tủa trắng của phenol với dung dịch Br2 chứng tỏ rằng A. Phenol có nguyên tử hiđro linh động. B. Phenol có tính axit. C. Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol. D. Ảnh hưởng của gốc –C6H5 đến nhóm –OH trong phân tử phenol Câu47. Polipeptit có công thức cấu tạo [-NHCH(CH3) CO-]n được điều chế trực tiếp từ phản ứng trùng ngưng A. Glixin C. Alanin B. Glixezin D. Anilin Câu48. Nhận xét không đúng về muối nitơrat là A. Các muối nitơrat đều tan trong nước. B. Các muối nitơrat đều kém bền với nhiệt. C. Dung dịch muối nitơrat luôn luôn có môi trường axit. D. Các muối nitơrat đều là chất điện li mạnh. Câu49. Hoà tan 4,18 gam oleum (H2SO4. nSO3 ) vào nước được 10 lít dung dịch X có pH = 2. Giá trị của n là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu50. V lít hơi hiđrocacbon X mạch hở tác dụng hoàn toàn với 3V lít khí H2 thu được 2V lít hỗn hợp khí Y(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 4,32 gam X thu được 4,32 gam H2O. Công thức phân tử và số công thức cấu tạo của X là A. C4H6 và 2. B. C5H8 và 5. C. C4H6 và 4. D. C4H4 và 2. Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): Câu 51. Cho dung dịch A chứa hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Al(NO3)3 và AgNO3. Cho dung dịch NaOH tới dư sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch A sau phản ứng hoàn toàn số chất kết tủa tạo thành là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 52. Số công thức cấu tạo mạch hở của C5H10O có khả năng tham gia phản ứng hiđrô hóa tạo thành 3mêtylbutan-2-ol(3-mêtylbutanol-2) là A. 2 B. 3 C. 4 5 D.1 Câu 53. Thuỷ phân este có công thức phân tử C5H8O2 trong môi trường axit thu được một axit cacboxylic và axeton. Công thức cấu tạo của este là A. CH3OOCC(CH3)=CH2 B. CH3COOC(CH3)=CH2 C. CH3COOCH=CH(CH3) D. CH3OOCCH=CH(CH3) Câu 54. Sobit là sản phẩm được tạo thành trực tiếp từ phản ứng của glucozơ với A. Ag2O(NH3) B. CH3COOH C. H2(Ni,t0) D. Cu(OH)2 Câu 55. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 80%( tính theo ancol) khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol C2H5OH cần số mol CH3COOH là( biết phản ứng este hoá xảy ra ở cùng nhiệt độ) A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 56. Cho 500 ml dung dịch HCl 1M từ từ vào V lít dung dịch NaAlO2 0,5M, sau các phản ứng hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 0,2. B. 0,3 C. 0,4 D. 1. 6
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.