Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh

pdf
Số trang Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh 33 Cỡ tệp Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh 1 MB Lượt tải Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh 0 Lượt đọc Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh 3
Đánh giá Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 33 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 – NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên : ............................................................... Mã đề 101 Số báo danh : ...................  1  Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x + 3x - 1 trên đoạn   ;1  2  A. max y  4  1    2 ;1   B. max y  6  1    2 ;1   C. max y  3  1    2 ;1   D. max y  5  1    2 ;1   Câu 2: Xét các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song songvới nhau. D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. Câu 3: Một hình trụ có bán kính đáy , r  a độ dài đường sinh . l  2a Diện tích toàn phần của hình trụ này là: A. 2 a2 . B. 4 a2 . C.6 a2 . D. 5 a2 . Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó? A. 1 B. 2 C. Không có Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình 32 x1  27 là: D. Vô số 1  C.  ;   2  1  B.  ;   3  A.  3;  D.  2;  Câu 6: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực   2 B. y    C. y    3 e x A. y  log 1 x 2 x ? D. y  log   2 x 2  1 4 Câu 7: Cho hàm số có f đạo hàm trên khoảng I. Xét các mệnh đề sau: (I). Nếu , thì hàm f x  0 x I số nghịch biến trên I (II). Nếu , f x  0 x I (dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên I ) thì hàm số nghịch biến trên I (III). Nếu , thì hàm f  x  0 x I số nghịch biến trên khoảng I (IV). Nếu , f x  0 x I và f x  0 tại vô số điểm trên thì hàm I số không f thể nghịch biến trên khoảng I Trong các mệnh đề trên. Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai? A. I, II và IV đúng, còn III sai. C. I và II đúng, còn III và IV sai. B. I, II, III và IV đúng. D. I, II và III đúng, còn IV sai. Câu 8: Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là: A.240 B. A103 C. C103 D. 360. Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ cho Oxy bốn điểm A3;5, B3;3 ,C1;2 1  ,D5;10. Hỏi G  ; 3  là trọng tâm của tam giác nào dưới đây? 3  A.ABC. B. BCD. C.ACD. D.ABD 1 Câu 10: Tập xác định của hàm số y   x  1 5 là A.  0;  B. 1;   C. 1;  D. Câu 11: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn. A. y  tan x B.y  sin x C.y  cos x D.y  cot x Câu 12: Gọi là d tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây y  x3  3x2  2 đúng? A. d có hệ số góc dương. B. d song song với đường thẳng x = 3 D. d song song với đường thẳng y = 3. C. d có hệ số góc âm. Câu 13: Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ? A. 6 B. 8 C. 9 D. 7 Câu 14: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng: A. un  3n1 B. un  2 n 1 C. un  n2  1 D. un  5n  2 3 u1  5 Câu 15: Cho dãy số  un  :  . Số 20 là số hạng thứ mấy trong dãy? u  u  n n  n1 A. 5 B. 6. C. 9 D. 10 Câu 16: A và B là hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số y  x . x2 Khi đó độ dài đoạn AB ngắn nhất bằng A. 4 2 B. 4 C. 2 D. 2 2 Câu 17: Cho hình lăng trụ đều ABC.ABC. Biết mặt phẳng (A¢BC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 30° và tam giác có A¢BC diện tích bằng Tính thể tích khối lăng trụ 8a2 . ABC.ABC. A. 8a 3 3 B. 8a 3 8a 3 3 C. 3 8a 3 D. 3 Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. là M một điểm thuộc đoạn SB( M khác S và B). Mặt phẳng  ADM  cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là A. Hình bình hành. B. Tam giác C. Hình chữ nhật. Câu 19: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên? D. Hình thang A. y  x4  4x2  3 B. y  x4  2x2  3 C. y  (x2 - 2)2 -1 D. y  (x2  2)2 -1 Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số y  A. ;5 \4. 1 log 2  5  x  B. 5;. C. ;5. D. 5; Câu 21: Cắt hình trụ (T) bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện tích bằng 30cm2 và chu vi bằng 26cm . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần của (T) là:  A. 23 cm2  B. 23 cm2   2 C. 69 cm2   2 D. 69 cm2 C. 3a  1 3 a D.   Câu 22: Cho log12 3  a . Tính log24 18 theo a A. 3a  1 3 a B. 3a  1 3 a 3a  1 3 a 12 3 x Câu 23: Hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức    (với x  0 ) là:  x 3 6 A. 220 729 B. 220 6 x 729 C. 220 6 x 729 D. 220 729 Câu 24: Khối nón có bán kính N đáy bằng và 3 diện tích xung quanh bằng . Tính 15 thể tích V của khối nón N A.V  36 B.V  60 C.V  20 D.V 12 Câu 25: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. AB  BC B.CD   ABD C.BC  AD D.AB  (ABC)  3    Câu 26: Cho phương trình  2 x    sin  x   . Tính tổng các nghiệm thuộc 4 4    khoảng  0;   của phương trình trên. A. 7 2 B.  C. 3 2 D.  4 Câu 27: Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị? A. y  2x  3 x2 B. y  x 4 C. y   x3  x Câu 28: Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  D. y  x  2 2x  3 đi qua giao điểm hai x2 đường tiệm cận? A. 1. B. Không có. C. Vô số. D. 2. Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có D3;4, E 6;1, F 7;3 lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC,CA. Tính tổng tung độ của ba đỉnh tam giác ABC A. 16 3 B. 8 3 C. 8 D. 16 Câu 30: Cho hình chóp có S.ABC đáy ABC là tam giác vuông cân, BA  BC a, SAB  SCB  900 biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a 3 . Góc 2 giữa SC và mặt phẳng (ABC)là: A.  6 B. arccos 3 4 C.  3 D.  4 1 4 x  3x 2 có đồ thị C . Có bao nhiêu điểm A thuộc C sao 4 cho tiếp tuyến của C tại A cắt C tại hai điểm phân biệt M (x1; y1) N (x2; y2) ( M ,N khác A ) thỏa mãn y1  y2  5  x1  x2  Câu 31: Cho hàm số y  A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 3 .   Câu 32: Giả sử đồ thị hàm số y  m2  1 x 4  2mx 2  m2  1 có 3 điểm cực trị là A, B ,C mà xA xB xC. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay. Giá trị của m để thể tích của khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây: A. (4;6) B. 2;4 C. 2;0 D. (0;2) Câu 33: Giải phương trình 8.cos 2 x.sin 2 x.cos 4 x   2     x  32  k 4 A.  k  3   x  k  32 4    x   k  32 4 C.  k   x  5  k   32 4    x  8  k 8 B.   x  3  k   8 8  k      x   k  16 8 D.   x  3  k   16 8  Câu 34: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  k   m log 2 x  2 nghịch log 2 x  m  1 biến trên 4; . A. m  2 hoặc m 1. B. m  2 hoặc m 1. C. m  2 hoặc m 1. D. m  2. Câu 35: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào? A. y  2 x  1 2x  1 B. y  x 1 x 1 C. y  x  2 2x  1 D. y  x x 1 Câu 36: Cho hàm số y  f  x   x3   2m  1 x 2   3  m  x  2 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  f  x  có 3 điểm cực trị. A. m  3. B. m  3. 1 C.   m 2 D. 1 m3 2 Câu 37: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số abc cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác cân. A. 45. B. 216. C. 81. D. 165. Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A 3;0 ,B 3;0 và C 2;6 . Gọi H a; b; là trực tâm của tam giác ABC. Tính 6ab A. 10 B. 5 3 C. 60 D. 6 Câu 39: Một chiếc thùng đựng nước có hình của một khối lập phương chứa đầy nước . Đặt vào trong thùng đó một khối có dạng nón sao cho đỉnh trùng với tâm một mặt của lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng nước trào ra ngoài và lượng nước còn lại ở trong thùng. A.  B. 12   Câu 40: Cho giới hạn lim x 3 1 11 C.  12 D. 11 12 x  1  5x  1 a  (phân số tối giản). Giá trị của T  2a b b x  4x  3 là: A. 1 9 B. 1 C. 10. D. 9 8 Câu 41: Cho tứ diện ABCD. Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AB và BC, N là điểm thuộc đoạn CD sao cho CN  2ND. Gọi P là giao điểm của AD với mặt phẳng KLN. PA Tính tỷ số PD A. PA 1  PD 2 B. PA 2  PD 3 C. PA 3  PD 2 D. PA 2 PD Câu 42: Tìm số nghiệm của phương trình log2 x + log2 (x -1) = 2 A. 0 B. 1  C. 3 D. 2  Câu 43: Hàm số y  ln x 2  mx  1 xác định với mọi giá trị của x khi  m  2 A.  m  2 B. m >2 C.  2 m  2 D. m < 2 Câu 44: Trong một lớp có 2n 3  học sinh gồm An, Bình, Chi cùng 2n học sinh khác . Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến 2n 3  , mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác xuất để số ghế của An, Bình, Chi theo thứ tự lập 17 thành cấp số cộng la . Số học sinh của lớp là: 1155 A. 27. B. 25. C. 45. D. 35. Câu 45: Cho một khối lập phương có cạnh bằng a. Tính theo a thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của khối lập phương. A. a3 4 B. a3 6 C. a3 12 D. a3 8 Câu 46: Đồ thị hàm số y  f  x  đối xứng với đồ thị của hàm số y  a x  a  0; a  1 1   qua điểm I 1;1.Giá trị của biểu thức f  2  log a  bằng 2018   A. 2016 . B. 2016 . C. 2020 . D. 2020 . Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  3  y  sin 3 x  3cos 2 x  m sin x  1 đồng biến trên đoạn  ;   2  A. m  3 . B. m  0 . C. m  3 . D. m  0 . Câu 48: Một cái phễu có dạng hình nón chiều cao của phễu là 30cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 15cm. (Hình H1 ). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (hình H2 ) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây? A. 1,553 (cm). B. 1,306 (cm).  C. 1,233 (cm).  Câu 49: Hàm số y  log 2 4 x  2 x  m có tập xác định là A. m  1 4 C. m  B. m  0 D. 15 (cm) thì 1 4 D. m  1 4 Câu 50: Cho hình thang vuông ABCD với đường cao AB  2a , các cạnh đáy AD  a và BC  3a . Gọi M là điểm trên đoạn AC sao cho AM  k AC . Tìm k để BM  CD A. 4 9 B. 3 7 C. 1 3 D. 2 5 ĐÁP ÁN 1A 2C 3A 4A 5D 6D 7A 8B 9B 10B 11D 12D 13A 14D 15B 16A 17A 18A 19B 20A 21B 22A 23C 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30B 31B 32D 33C 34C 35B 36D 37B 38B 39C 40B 41A 42B 43C 44A 45D 46B 47B 48D 49B 50B GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tập xác định: D   1  Hàm số y  2 x3  3x 2  1 liên tục và có đạo hàm trên đoạn   ;1 .  2  Đạo hàm: y '  6 x 2  6 x   1   x  0    2 ;1   Xét y '  0  6 x 2  6 x  0     1   x  1   ;1  2   1  1 Ta có: y      ; y  0   1; y 1  4 2  2 Vậy max y  4  1    2 ;1   Câu 2: C “Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau” và mệnh đề “Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau” là mệnh đề sai, ví dụ trong hình lập phương trên ta có (C1 B1BC) và (D1B1BD) cùng vuông góc với (ABCD) nhưng 2 mặt phẳng đó lại cắt nhau. “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau” là mệnh đề sai ví dụ như trong hình lập phương trên ta có A1B1 và C1B1 cùng vuông góc với B1B nhưng A1B1  C1B1 “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau” là mệnh đề đúng . Câu 3: C Stp  2Sd  S xq  2 a 2  2 a.2a  6 a 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.