Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam

pdf
Số trang Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam 28 Cỡ tệp Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam 1 MB Lượt tải Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam 0 Lượt đọc Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam 4
Đánh giá Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2019 - THPT Sào Nam, Quảng Nam
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 28 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 TRƯỜNG THPT SÀO NAM Môn thi : TOÁN (Đề thi có 08 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: .................................................................... Số báo danh: ......................................................................... Câu 1: Cosin góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau là A. 1 . 3 B. 1 . 3 C. Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình \ 3 . A. x2 B.  2;   . 3 . 2 D. 1 . 2 6  4 là tập nào sau đây? x3 D. 2;   \ 3. . C. Câu 3: Cho M là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây đúng? A. IA  IB  AB với I là điểm bất kì. B. AM  BM  0. C. IA  IB  IM với I là điểm bất kì. D. AM  MB  0. Câu 4: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên A. y  log3 x2. x  e B. y    .  4 ?   C. y  log x3 .  D. y     4 x . Câu 5: Véc tơ nào trong các véc tơ dưới đây là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng y  2x  1  0? A. (2;-1). B. (1;2). C. (-2;1). D. (-2;-1). Câu 6: Cho lăng trụ tam giác ABC.A' B' C ' , biết thể tích lăng trụ là V. Tính thể tích khối chóp C.ABB' A' ? A. 2 V. 3 B. 1 V. 3 Câu 7: Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số y  A. 4. B. 1. C. 3 V. 4 D. 1 V. 2 x2 ? x 1 C. 0. D. 3. 1 Câu 8: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng? A.  un  : un  1 . n B.  un  : un  un1  2, n  2. C.  un  : un  2n  1. D.  un  : un  2un1, n  2. Câu 9: Đạo hàm của hàm số y  ln  x2  1  x  là   A. 1 2 x 1 . B. 1 2 x 1 x .  2 Câu 10: Tập hợp tất cả các số thực x thỏa mãn    3  2  A.  ;   . 3  1 C. 5  B.  ;   . 2  4x 2 x 1 x  3    2 . D. 1 2 x 1 . 2 x là 2  C.  ;  . 5  2  D.  ;  . 3  Câu 11: Tập xác định của hàm số y  log2 x. A. B. 0;   .  0;   . \ 0 . C. D. . Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? x y' y  + -1 0 1 0 -  +  3 A.  1;   . 2  B. (-1;1). C.  ;1 . D. 1;   . Câu 13: Cho A là tập hợp khác ( là tập hợp rỗng). Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. A.   A. B. A   A. C.   A. D. A  . Câu 14: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau? A. y  cos x tuần hoàn với chu kỳ . B. y  cos x nghịch biến trên khoảng (0; . ). C. y  cos x là hàm chẵn. D. y  cos x có tập xác định là . Câu 15: Số cách chọn ra ba bạn bất kỳ từ một lớp có 30 bạn là 2 3 . A. C30 B. 3 A30 . 3 3 . D. A30 3 . C. 3!. A30 Câu 16: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x4  2x2  1 trên đoạn [-2;1]. Tính M + m. A. 0. B. -9. C. -10. D. -1. Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, biết VS. ABCD  a3 . Tính góc giữa SA và mặt phẳng (SCD). 3 3 A. 600. B. 450. C. 300. D. 900. Câu 18: Số nghiệm thuộc đoạn 0;2018 của phương trình cos2x  2sin x  3  0 là A. 2017. B. 1009. C. 1010. D. 2018. mx  2y  1 Câu 19: Tìm m để hệ phương trình  có nghiệm. 2 x  y  2 A. m 4. B. m 2. D. m 4. C. m 2. Câu 20: Cho a, b, c là các số thực dương và khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y  loga x, y  logb x, y  logc x. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. b  c  a. B. b  a  c.  23 x  x  1  khi x  1 Câu 21: Tìm m để hàm số y   x  1 liên tục trên mx+1 khi x =1  4 A.  . 3 1 B.  . 3 D. c  a  b. C. a  b  c. C. 4 . 3 . D. 2 . 3 Câu 22: Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x4  3x2  2. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 3 A. d có hệ số góc âm. B. d song song với đường thẳng x = 3. C. d có hệ số góc dương. D. d dong dong với đường thẳng y = 3. Câu 23: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hàm số y  ln  x  x2  1  là hàm số chẵn.     B. Tập giá trị của hàm số y  ln x2  1 là 0;   . C. Hàm số y  ln  x2  1  x  có tập xác định là   1   D.  ln  x  x2  1    .    x2  1 . Câu 24: Giá trị của m để phương trình x3  3x2  x  m  0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. (2;4). B. (-2;0). C. (0;2). D. (-4;2). Câu 25: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OC = 2a, OA = OB = a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AC. A. 2a . 3 B. 2 5a . 5 Câu 26: Tìm tập xác định của hàm số f  x   log2 A.  \ 2. B. 0;1   2;   . C. 2a . 3 D. 2a . 2 x x 2 . x2 C.  2;   . D. 0;   \ 2 . Câu 27: Một nhóm học sinh gồm 5 bạn nam, và 3 bạn nữ cùng đi xem phim, có bao nhiêu cách xếp 8 bạn vào 8 ghế hàng ngang sao cho 3 bạn nữ ngồi cạnh nhau? A. 5!.3!. B. 8! – 5.3!. C. 6!.3!. D. 8! . 3! D. 2 2 3 a. 3 Câu 28: Tính thể tích của khối bát diện đều có tất cả các cạnh bằng 2a. A. 2 3 a. 6 B. 4 2 3 a. 3 C. 8 2 3 a. 3 Câu 29: Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 4 A. a  0, b  0, c  0, d  0. B. a  0, b  0, c  0, d  0. C. a  0,b  0,c  0,d  0. D. a  0, b  0, c  0, d  0. Câu 30: Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  A. 3. B. 1. C. 0. x93 x2  x . D. 2. Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A' B' C ' D ' có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm của BB'. Tính thể tích khối A' MCD. A. 1 . 12 B. 2 . 15 C. 4 . 15 D. 1 . 28 D. a b . ab Câu 32: Với a  log2 7, b  log5 7. Tính giá trị của log10 7. A. ab . a b B. 1 . a b C. a  b. Câu 33: Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm. Nếu bịt kín miệng phễu và lật ngược phễu lên thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng nhất với giá trị nào sau đây. 5 A. 1,07 cm. B. 10 cm. C. 9,35 cm. D. 0,87 cm. Câu 34: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của   m để phương trình f 4x  x2  log2 m có 4 nghiệm thực phân biệt. x y' y  0 0 -  4 0 + -  3 -1 A. m  0;8 . 1  B. m  ;8 . 2   C. m  1;3 .  1 D. m  0;  .  2 Câu 35: Tập tất cả các giá trị của m để phương trình 2x 1  x2  m x  1  x2   m  1  0   không có nghiệm thực là tập (a;b). Khi đó A. a  b  2  2 2. B. a  b  2  2 2. C. a  b  2. D. a  b  2 2. Câu 36: Gọi S là tập nghiệm của phương trình log 2  x  1  log2  x  3  2log2  x  1 trên . Tìm số phần tử của S. 3 A. 1. B. 3. C. 4. 2 D. 2. Câu 37: Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ tập A  1;2;3;4;5. A. 333.330. B. 7.999.920. C. 1.599.984. D. 3.999.960. Câu 38: Diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các nghiệm của phương trình cos2 x  3sin x.cos x  1. A. 3. B. 3 10 . 10 Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  C. 3 10 . 5 D. 2. mx  16 đồng biến trên  0;  ? xm A. m  ; 4 . B. m  ; 4   4;   . C. m  4;   . D. m  4;   . 6 Câu 40: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh AC sao cho AB = 2AM, đường tròn tâm I đường kính CM cắt BM tại D, đường thẳng CD có phương trình x  3y  6  0. Biết 4  I(1;-1), điểm E  ;0  thuộc đường thẳng BC, xC  . Biết điểm B có tọa độ (a;b). Khi đó: 3  A. a  b  1. B. a  b  0. C. a  b  -1. D. a  b  2. Câu 41: Quay hình chữ nhật ABCD quanh trục AB cố định, đường gấp khúc ADBC cho ta hình trụ (T). Gọi MNP là tam giác đều nội tiếp đường tròn đáy (không chứa điểm A). Tính tỷ số giữa thể tích khối trụ và thể tích khối chóp A.MNP. A. 4 . 3 3 B. 4 . 3 C. 3 . 4 D. 4 . 3 Câu 42: Một người mua một căn hộ với giá 900 triều đồng. Người đó trả trước với số tiền là 500 triệu đồng. Số tiền còn lại người đó thanh toán theo hình thức trả góp với lãi suất tính trên tổng số tiền còn nợ là 0,5% mỗi tháng. Kể từ ngày mua, sau đúng mỗi tháng người đó trả số tiền cố định là 4 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi). Tìm thời gian (làm tròn đến hàng đơn vị) để người đó trả hết nợ. A. 133 tháng. B. 139 tháng. C. 136 tháng. D. 140 tháng. Câu 43: Cho số phức z thõa (1 i )z  1 i  2 10 ; biết biểu diễn hình học của số phức w  (2  i )z  6  i là đường tròn tâm I(a, b) bán kính R. Tính a+b+R bằng: A. 27 . B. 4  5 5 . C. 12 . D. 10. Câu 44: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi E, F lần lượt là trung điểm các cạnh SB, SC. Biết mặt phẳng (AEF) vuông góc với mặt phẳng (SBC). 7 Thể tích của khối chóp S.ABC. A. a3 5 . 8 B. a3 5 . 24 C. a3 6 . 12 D. a3 3 . 24 Câu 45: Cho hình chóp đều S.ABC có AB  a, ASB  300. Lấy các điểm B', C ' lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho chu vi tam giác AB' C ' nhỏ nhất. Tính chu vi đó. A.   3  1 a. B. 3a. C. a . 1 3   D. 1 3 a. Câu 46: Cho hàm số y  f  x  có đúng ba điểm cực trị là 0; 1; 2 và có đạo hàm liên tục trên R.   Khi đó hàm số y  f 4x  4x2 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 47: Cho hình lập phương ABCD.A' B' C ' D '. Tính góc giữa hai mặt phẳng  A' B' C và  C ' D ' A . A. 450. B. 300. C. 600. D. 900. Câu 48: Điểm nằm trên đường tròn  C : x2  y2  2x  4y  1  0 có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng d : x  y  3  0 có tọa độ M(a;b). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 2a   b. B. a  b. C. 2a  b. D. a  b. Câu 49: Cho m, n là các số nguyên dương khác 1. Gọi P là tích các nghiệm của phương trình 2018 logm x  logn x   2017logm x  2018logn x  2019. P nguyên và đạt giá trị nhỏ nhất khi: A. mn .  22020. B. mn .  22017. C. mn .  22019. D. mn .  22018. Câu 50: Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của 1 hàm số y  x4  14x2  48x  m  30 trên đoạn [0;2] không vượt quá 30. Tính tổng tất cả các 4 phần tử của S. A. 108. B. 120. C. 210. D. 136. 8 Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019 MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao Đại số Chương 1: Hàm Số C7,C12,C23,C26 C16,C22,C29 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C4,C11 C20; C32,C36 C42 Chương 3: Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng C21,C24, C30,C34 ,C39 C9 C18, C14 2 C27, C37 Chương 4: Số Phức Lớp 12 (66%) C46,C50 C49 1 C38 C43 Hình học Chương 1: Khối Đa Diện C1 Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C33 Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian C40 ,C6, ,C47 C41 C26,C28,C17 C31 C44 C45 Đại số Lớp 11 (16%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất C15 9 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C8 Chương 4: Giới Hạn Chương 5: Đạo Hàm Hình học Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng  Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Đại số Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp C13 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Lớp 10 (18%) Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình. C2 C19,C35 Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C10 Chương 5: Thống Kê Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác Hình học Chương 1: Vectơ 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.