ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH

pdf
Số trang ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH 1 Cỡ tệp ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH 111 KB Lượt tải ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH 0 Lượt đọc ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH 19
Đánh giá ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) MÔN GIẢI TÍCH
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) Đề thi môn : Giải tích Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1.Cho hàm số f ( x) = ln( x + 1) . a) Chứng minh rằng với mọi x > 0 ,tồn tại duy nhất số thực c thỏa mãn điều kiện f ( x) = xf '(c) mà ta kí hiệu là c( x) . c( x) b) Tìm lim+ . x ®0 x Câu 2.Cho dãy số {xn } được xác định bởi: x1 = 1, x n +1 = xn (1 + xn2010 ), n ³ 1 . Tìm æ x 2010 x 2010 x 2010 ö lim ç 1 + 2 + ... + n ÷ n ®¥ x3 xn+1 ø è x2 Câu 3.Cho a Î ¡ và hàm số f ( x) khả vi trên [0, ¥) thỏa mãn các điều kiện f (0) ³ 0 và f '( x) + af ( x) ³ 0, "x Î [0, ¥) . Chứng minh rằng f ( x) ³ 0, "x ³ 0 . Câu 4. Cho hàm f ( x) khả vi liên tục trên [0,1] .Giả sử rằng 1 ò 0 1 f ( x)dx = ò xf ( x )dx = 1. 0 Chứng minh rằng tồn tại c Î (0,1) sao cho f '(c) = 6 . Câu 5. Cho đa thức P( x) bậc n với hệ số thực sao cho P(-1) ¹ 0 và - P '(-1) n £ . P(-1) 2 Chứng minh rằng P( x) có ít nhất một nghiệm x0 với | x0 | ³ 1 . Câu 6. Chọn một trong hai câu sau: 6a. Tìm tất cả các hàm số dương f ( x) khả vi liên tục trên [0,1] thỏa mãn các điều kiện f (1) = ef (0) và 2 æ f '( x) ö ò0 çè f ( x) ÷ø dx £ 1 . 6b. Tìm tất cả các hàm f ( x) liên tục trên ¡ và thỏa mãn các điều kiện f (1) = 2010 , f ( x + y ) = 2010 x f ( y ) + 2010 y f ( x), "x, y Î ¡ . _______________________________________________________________________ 1 Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.