Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết

pdf
Số trang Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết 3 Cỡ tệp Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết 150 KB Lượt tải Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết 0 Lượt đọc Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết 85
Đánh giá Đề thi nghề THPT năm 2011 môn Tin học phần lý thuyết
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂKNÔNG ---o0o--- KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày 30/10/2010 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: TIN HỌC VĂN PHỊNG PHẦN: LÝ THUYẾT Thời gian lm bi 45 pht (không kể thời gian giao đề) PHẦN WINDOWS: (4 điểm) Cu 1: Hy nu chức năng của cc lệnh sau: - Start  Shut Down (Turn off Computer) - Start  Search - Start  My Recent Documents - File  Exit Cu 2: Chức năng của cc biểu tượng: - Trn Desktop, biểu tượng có chức năng chứa các File đ xĩa gọi l gì? - Trn Desktop, biểu tượng có chức năng truy cập Internet của hệ thống Windows gọi là gì? Câu 3: Nêu chức năng của các lệnh hoặc tổ hợp phím khi làm việc với tệp và thư mục: - File  New  Folder - File  Rename - Ctrl + C - Ctrl + V PHẦN MICROSOFT WORD: (3 điểm) Cu 1: Nu chức năng của cc lệnh sau: - InsertPictureClip Art - FileSave - FileNew - FileOpen - FilePage Setup - InsertSymbol - ViewRuler - FormatColumn Cu 2: Nu chức năng của cc tổ hợp phím: - Shift+F3 - Ctrl+A - Ctrl+S - Ctrl+Z PHẦN MICROSOFT EXCEL: (3 điểm) Cu 1: Nu chức năng của cc lệnh: - Insert  Function - Format  Cells  Font Cu 2: Cho biết kết quả của cc biểu thức sau: - =SUM(30,10,2010) - =AVERAGE(45,30,15) - =IF(AVERAGE(30,10,2010)>=683,"Ln lớp","Ở lại lớp") - =SUM(AVERAGE(3,10,47),MAX(30,10,2010),MIN(30,10,2010)) === HẾT === SỞ GIO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK NƠNG ĐỀ SỐ 1 KỲ THI NGHỀ PHỔ THƠNG NĂM HỌC 2010-2011 KHĨA THI NGY: 30/10/2010 ===================== ĐP N PHẦN LÝ THUYẾT MÔN: TIN HỌC VĂN PHỊNG KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG PHẦN WINDOWS: (4 điểm) CU 1 2 3 - - NỘI DUNG Start  Shut Down (Turn off Computer) Start  Search Start  My Recent Documents File  Exit Trn Destop, biểu tượng có chức năng chứa các File đ xĩa gọi l gì? Trn Desktop, biểu tượng có chức năng truy cập Internet của hệ thống Windows gọi là gì? File  New  Folder File  Rename Crtl+C Ctrl+V ĐP N Thốt khỏi Windows Tìm kiếm trong Windows Mở một ti liệu mới mở gần đây Để kết thúc chương trình Recycle Bin ĐIỂM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Internet Explore 0.5 Tạo thư mục mới Đổi tên tệp hoặc thư mục Sao chp tập tin v thư mục Dn cc tập tin v thư mục vừa được sao chp 0.25 0.25 0.25 0.25 PHẦN MICROSOFT WORD: (3 điểm) - NỘI DUNG InsertPictureClip Art - FileSave FileNew FileOpen FilePage Setup InsertSymbol ViewRuler FormatColumn Shift+F3 - Ctrl+A Ctrl+S Ctrl+Z CU 1 2 ĐP N ĐIỂM Chn một hình ảnh cĩ sẵn trong bộ 0.25 ClipArt Lưu nội dung văn bản đang mở 0.25 Mở một tệp văn bản mới 0.25 Mở một tệp đ cĩ 0.25 Dạng trang in 0.25 Chn kí tự đặc biệt 0.25 Hiển thị thước trong Microsoft Word 0.25 Chia cột văn bản trong Microsoft Word 0.25 Đổi chữ hoa thành chữ thường v ngược 0.25 lại Đánh dấu toàn bộ tài liệu 0.25 Lưu nội dung văn bản đang mở 0.25 Bỏ lệnh vừa thực hiện 0.25 PHẦN MICROSOFT EXCEL: (3 điểm) CU 1 2 - NỘI DUNG ĐP N Insert  Function Nhập (chn) hm bằng lệnh Format  Cells  Font Định dạng phơng chữ =SUM(30,10,2010) =AVERAGE(45,30,15) =IF(AVERAGE(30,10,2010)>=683,"Ln lớp","Ở lại lớp") =SUM(AVERAGE(3,10,47),MAX(30,10,2010),MIN(30,10,2010)) 2050 30 Ln lớp 2040 ĐIỂM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Ghi ch: Đy l đp n chuẩn, nhưng nếu học sinh đưa ra lời giải khc nhưng hợp lý với cu hỏi vẫn cho điểm tối đa. === HẾT ===
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.