Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP”

doc
Số trang Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP” 28 Cỡ tệp Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP” 142 KB Lượt tải Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP” 0 Lượt đọc Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP” 1
Đánh giá Đề tài “ Truyền Thoại trên giao thức IP”
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

B¸o c¸o thùc tËp K42 §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 - Môc lôc Ch¬ng 1 Giíi thiÖu 1.1 TÇm quan träng cña ®Ò tµi ………………………………………………3 1.2 Giíi thiÖu dÞch vô VoIP vµ c¸c c«ng nghÖ liªn quan……………………4 1.2.1 VoIP vµ tho¹i truyÒn thèng…………………………………………4 1.2.2 C¸c dÞch vô trªn VoIP………………………………………………5 1.3 Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi………………………………………….6 Ch¬ng 2 Giao thøc IP vµ gi¶i ph¸p truyÒn tho¹i trªn IP 2.1 Giao thøc IP……………………………………………………………7 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ giao thøc IP……………………………………….7 2.1.2 §¸nh ®Þa chØ IP…………………………………………….……8 2.1.3 CÊu tróc gãi tin IP………………………………………….. …...9 2.2 Gi¶i ph¸p truyÒn tho¹i trªn IP……………………………………….10 2.2.1 Giao thøc thêi gian thùc ………………………………………10 2.2.1.1 Giao thøc luång thêi gian thùc RSTP ………………..12 2./2.1.2 Giao thøc ®IÒu khiÓn thêi gian thùc RTCP…………..14 2.2.1.3 C¸c ®Þnh d¹ng Payload………………………………...16 2.2.1.4 Giao thøc gi÷ tríc tµi nguyªn RSVP…………………16 1 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 2.2.2 Giao thøc khëi ®Çu phiªn SIP…………………………………18 2.2.2.1Kh¸i qu¸t vÒ SIP………………………………………...19 2.2.2.2 M· ho¸ th«ng ®iÖp……………………………………...20 2.2.2.3 §¸nh ®Þa chØ…………………………………………….21 2.2.3M« t¶ liªn kÕt c¸c giao thøc…………………………………….. 22 2.2.4 KÕt luËn…………………………………………………………..24 Ch¬ng 3 C¸c chuÈn vµ cÊu h×nh m¹ng VoIP 3.1 KhuyÕn nghÞ H.323 cña iTUT……………………………………… 3.1.1 C¸c chuÈn nÐn vµ m· ho¸ tho¹i trong VoIP………………… 3.1.2 C¸c giao thøc ®iÒu khiÓn…………………………………….. 3.1.2.1 Giao thøc H.245………………………………………… 3.1.2.2 Giao thøc H.225.0……………………………………… 3.2 CÊu h×nh m¹ng VoIP……………………………………………….. 3.2.1 CÊu h×nh tæng qu¸t cña m¹ng VoIP…………………………. 3.2.2 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¹ng VoIP 3.2.2.1 Terminal 3.2.2.2 Gateway 3.2.2.3 Gatekeeper 3.2.2.4 C¸c phÇn tö ®a ®iÓm MCU 3.2.2.5 Proxy 3.2.3 C¸c cÊu tróc kÕt nèi 3.2.3.1 PC-PC 3.2.3.2 PC-Telephone 3.2.3.3 Telephone –Telephone 2 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 3.3 B¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn Ch¬ng 4 Qu¶n lý lu lîng, ®Þnh tuyÕn chÊt lîng dÞch vô cña VoIP 4.1 Qu¶n lý lu lîng 4.2 §Þnh tuyÕn 4.3 ChÊt lîng dÞch vô cña VoIP Ch¬ng 5 DÞch vô VoIP trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam 5.1DÞch vô VoIP trªn thÕ giíi 5.2DÞch vô VoIP t¹i ViÖt Nam 5.3KÕt luËn vÒ VoIP Phô lôc 6.1 6.2 Nh÷ng thuËt ng÷ viÕt t¾t Tµi liÖu tham kh¶o 3 B¸o c¸o thùc tËp K42 Ch¬ng 1 §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 - Giíi thiÖu 1.1 TÇm quan träng cña ®Ò tµi C¸c dÞch vô viÔn th«ng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm c¸c dÞch vô truyÒn thèng vµ c¸c dÞch vô míi. C¬ së cho sù ph¸t triÓn cña chóng chÝnh nhê vµo sù ph¸t triªnr cña c¸c c«ng nghÖ ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ m¹ng. Mét c¸ch cô thÓ h¬n cã thÓ nãi r»ng sù ®a d¹ng ®ã cã ®îc lµ nhê vµo c¸c kü thuËt truyÒn dÉn, kü thuËt chuyÓn m¹ch, kü thuËt phÇn mÒn …Do ®ã sù xuÊt hiÖn c¸c c«ng nghÖ míi sÏ m¹ng l¹i nh÷ng bíc ®ét ph¸ cho c¸c dÞch vô viÔn th«ng ®Ó phôc vô cuéc sèng tèt h¬n. Chóng ta cã thÓ ph©n chia c¸c dÞch vô viÔn th«ng theo mét quan ®iÓm nµo ®ã tuy nhiªn viÖc ph©n lo¹i theo c¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch tá ra trùc quan nhÊt. Chóng ta ®· sö dông 3 c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch ®ã lµ : chuyÓn m¹ch kªnh, chuyÓn m¹ch gãi vµ chuyÓn m¹ch th«ng b¸o. Mçi Lo¹i chuhyÓn m¹ch cã ®Æc trng riªng do ®ã ®i kÌm víi nã lµ c¸c dÞch vô viÔn th«ng x¸c ®Þnh. VÝ dô c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh víi ®Æc ®iÓm lµ thùc hiÖn trong thêi gian thùc nªn g¾n liÒn víi nã lµ c¸c dÞch vô ®ßi hái thêi gian thùc nh tho¹i, truyÒn h×nh. C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi víi u ®iÓm lµ ®é tin cËy cao, hiÖu xuÊt sö dông kªnh truyÒn lín do ®ã tá ra rÊt cã u thÕ trong c¸c øng dông truyÒn sè liÖu, øng dông trong m¹ng m¸y tÝnh nh HTTP,FTP… Tãm l¹i mçi c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch cã u thÕ riªng vµ ®ßi hái nh÷ng kü thuËt hç trî nhÊt ®Þnh do ®ã chóng ®ãng mét vai trß nhÊt ®Þnh trong toµn c¶nh viÔn th«ng. Tuy nhiªn, víi xu híng ®a dÞch vô ho¸ ®ßi hái chung ta ph¶i gi¶i quyÕt c¸c lo¹i dÞch vô trªn mét c¬ së h¹ tÇng m¹ng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã c¸c nhµ ph¸t triÓn viÔn th«ng kh«ng ngõng kh«ng ngõng nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p míi cã tÝnh kh¶ thi vµ ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Cô thÓ lµ víi mét sè dÞch vô truyÒn thèng vèn ®ßi hái kh¾t khe vÒ thêi gian thùc còng nh chÊt lîng mµ tríc ®©y chØ phï hîp víi c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh th× b©y giê víi sù hç trî cña c¸c kü thuËt míi cho phÐp chóng ta thùc hiÖn chóng trªn chuyÓn m¹ch gãi bëi v× chØ cã chuyÓn m¹ch gãi míi cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®a dÞch vô. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã lµ viÖc truyÒn tÝn hiÖu tho¹i trªn giao thøc internet (voice over IP). Do ®ã ®Ò tµi “ TruyÒn 4 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Tho¹i trªn giao thøc IP “ sÏ gióp chóng ta t×m hiÓu c«ng nghÖ míi gióp cho viÖc tÝch hîp dÞch vô tho¹i truyÒn thèng vµo m¹ng ®a dÞch vô vµ ®Æc biÖt h÷u Ých ®èi víi nh÷ng sÞnh viªn s¾p bíc vµo thùc tÕ c«ng nghÖ. 1.2 Giíi thiÖu vÒ VoIP vµ c¸c c«ng nghÖ liªn quan 1.2.1 VoIP vµ tho¹i truyÒn thèng VoIP lµ c«ng nghÖ truyÒn t¶i c¸c cuéc liªn l¹c tho¹i b»ng c¸ch sö dông giao thøc internet (internet protocol – IP). §iÖn tho¹i truyÒn thèng ®îc thùc hiÖn dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh mµ ë ®ã cho phÐp gi¶i quyªts vÊn ®Ò thêi gian thùc. Giao thøc IP dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi mµ tríc ®©y chØ ®îc dïng ®Ó truyÒn d÷ lilÖu hoÆc c¸c øng dông m¹ng internet. Do ®ã viÖc truyÒn tho¹i dùa trªn giao thøc IP lµ gi¶i ph¸p truyÒn tho¹i dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, ®iÒu nµy m¹ng l¹i nhiÒu lîi Ých cho ngêi sö dông còng nh cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô.§Ó thùc hiÖn VoIP ngêi ta ph¶i sö dông c¸c kü thuËt cho phÐp thùc hiÖn c¸c cuéc gäi víi thêi gian thùc, ®ã lµ c¸c giao thøc Real Time Stream Protocol (RTSP) , Real Time cotrol Protocol (RTCP), Secsion initiation Protocol (SIP). Bªn c¹nh ®ã sö dông c¸c kü thuËt m· ho¸ vµ nÐn tÝn hiÖu tho¹i,c¸c kü thuËt phÇn mÒn lµm cho ®é trÔ gi¶m xuèng thÊp ®Õn møc cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Ngoµi ra kÌm theo ®ã lµ viÖc x©y dùng c¸c chuÈn xö lý tÝn hiÖu, b¸o hiÖu , ®iÒu khiÓn vµ c¸c chuÈn giao tiÕp phÇn cøng… §Çu n¨m 1995 c«ng ty VOCALTEC ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm phÇn mÒm thùc hiÖn cuéc tho¹i qua internet dÇu tiªn trªn thÕ giíi. Sau ®ã cã nhiÒu c«ng ty ®· tham gia vµo lÜnh vùc nµy. Th¸ng 3 n¨m 1996, VOLCALTEC kÕt hîp víi DiALOGiC tung ra thÞ trêng s¶n phÈm kÕt nèi m¹ng PSTN vµ internet. HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt tho¹i qua m¹ng m¸y tÝnh ®· sím ra ®êi vµ thùc hiÖn chuÈn ho¸ dÞch vô tho¹i qua m¹ng internet. ViÖc truyÒn tho¹i qua internet ®· g©y ®îc sù chó ý lín trong nh÷ng n¨m qua. C«ng ty international Data Corporation ®a ra thèng kª nh sau : VoIP ®· ®¹t ®îc 3.5 tØ USD trong n¨m 1995, 620 tØ USD trong n¨m 1999 vµ sÏ lµ 620 ®Õn 950 tØ USD vµo n¨m 2001. VËy lý do t¹i sao VoIP l¹i cã søc hÊp dÉn vµ g©y ®îc sù l¹c quan 5 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 nh vËy. Nguyªn nh©n lµ do so víi ®iÖn tho¹i truyÒn thèng th× VoIP cã nh÷ng nh÷ng u ®iÓm h¬n h¼n. §ã lµ: +> ch©t lîng dÞch vô cã thÓ ®iÒu khiÓn ®îc : ®iÒu nµy cã thÓ ®¹t ®îc lµ do trong VoIP cã sù hç trî cña c¸c phÇn mÒn cho phÐp ®iÒu khiÓn ®é trÔ, ®iÒu khiÓn b¨ng th«ng vµ c¸c klü thuËt ®Þnh tuyÕn. +>gi¶m cíc phÝ cho c¸c cuéc gäi ®Æc biÖt lµ c¸c cuéc gäi ®êng dµi, bëi v× khi truyÒn VoIP cíc phÝ ®îc tÝnh lµ cíc phÝ truy cËp . Ngoµi ra do c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi cã hiÖu suÊt sö dông b¨ng th«ng ®êng truyÒn cao kÌm theo c¸c kü thuËt m· ho¸ vµ nÐn tÝn hiÖu lµm cho cíc phÝ gi¶m ®¸ng kÓ. +>cung cÊp kh¶ n¨ng truyÒn kÕt hîp th«ng tin vµ b¸o hiÖu trªn cïng mét ®êng truyÒn. Së dÜ cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy lµ do IP lµm viÖc víi c¸c gãi mµg kh«ng quan t©m néi dung cña chóng lµ th«ng tin hay b¸o hiÖu. Mét u ®iÓm n÷a mµ nã mang l¹i lµ gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña m¹ng. +> VoIP cho phÐp t¹o ra c¸c dÞch vô míi mÎ mµ tho¹i truyÒn thèng kh«ng cã ®îc vÝ dô nh Video conferencing, white broading, chating… +> t¹o ra kh¶ n¨ng multimedia vµ ®a dÞch vô +> VoIP trong suèt ®èi víi c¸c c«ng nghÖ truuyÒn dÉn do ®ã viÖc thay ®æi c«ng nghÖ truyÒn dÉn kh«ng ¶nh hëng c¬ së h¹ tÇng cña m¹ng VoIP +> VoIP t¹o sù thuËn lîi cho ngêi sö dông b»ng c¸ch ®a vµo ®ã c¸c tiÖn Ých vÝ dô nh viÖc t¨ng c¸c b¶n tin b¸o hiÖu còng nh giao diÖn b¸o hiÖu trùc quan h¬n. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm ®ã th× VoIP còng cã nh÷ng h¹n chÕ vµ nhîc ®iÓm. Bëi v× ®Ó thùc hiÖn ®îc dÞch vô ®ã th× ®ßi hái c«ng nghÖ ®iÖn tö ,kü thuËt xö lý tÝn hiÖu,kü thuËt phÇn mÒn ph¶i ®¹t ®Õn mét møc ®é nµo ®ã. Cô thÓ lµ chóng ta cã thÓ thÊy ®îc hai nhîc ®iÓm quan träng cña VoIP lµ : +> vÊn ®Ò thêi gian thùc : do viÖc nÐn tÝn hiÖu, c«ng viÖc ®Þnh tuyÕn c¸c gãi ®Õn ®Ých vµ thêi gian liªn kÕt c¸c gãi ®ã vµ gi¶i nÐn ®Ó ®îc tÝn hiÖu voice ban ®Çu. 6 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 +> chÊt lîng cña c¸c cuéc gäi theo VoIP lµ h¹n chÕ bëi v× do ph¶i thùc hiÖn chia sÎ ®êng truyÒn víi c¸c dÞch vô kh¸c nh truyÒn sè liÖu do ®ã chÊt lîng sÏ bÞ thay ®æi tuú theo t×nh tr¹ng ®êng truyÒn lóc ®ã. 1.2.2 C¸c dÞch vô cña VoIP HiÖn nay trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu h·ng cung cÊp c¸c s¶n phÈm phÇn cøng lÉn phÇn mÒm ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ VoIP nh iNTEL, RAD, DiALOGiC,SiSCO,VOCALTEC… ®iÒu nµy lµm cho chÊt lîng VoIP nagú cµng ®îc c¶i thiÖn . C¸c dÞch vô cña VoIP bao gåm: +> tho¹i th«ng minh : ®iÖn tho¹i truyÒn thèng chØ bao gåm 12 phÝm ®Ó ®iÒu khiÓn. KÓ tõ khi internet phñ kh¾p toµn cÇu th× ®iÖn tho¹i ®· ®îc t¨ng thªm tÝnh th«ng minh. internet cung cÊp c¸c tiÖn Ých ®iÒu khiÓn tho¹i mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n vµ t¹o ra nhiÒu øng dông míi cho tho¹i. +>dÞch vô tÝnh cíc cho bÞ gäi(Toll free) : Tho¹i qua internet cho phÐp thùc hiÖn viÖc tÝnh cíc cho ngêi bÞ gäi. +> dÞch vô callback Web : dÞch vô nµy cho phÐp b¹n t¹o c¸c trang Web víi c¸c phÝm ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc gäi trªn ®ã +> dÞch vô FAX qua IP: cho phÐp ngêi göi FAX sö dông dÞch vô internet faxing sÏ tiÕt kiÖm ®îc c¶ vÒ cíc phÝ lÉn kªnh tho¹i. Mét trong nh÷ng dÞch vô fax ®îc a chuéng ®ã lµ comfax +> dÞch vô Call Center : gateway call center víi c«ng nghÖ tho¹i qua internet cÇn cho c¸c nhµ kiÓm duyÖt trang Web víi c¸c PC trang bÞ multimedial kÕt nèi víi c¸c bé ph©n phèi c¸c cuéc gäi tù ®éng (ACD). Mét u ®iÓm cña tho¹i IP lµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¶ tho¹i vµ d÷ liÖu trªn cïng mét kªnh. 1.3 Néi Dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi Víi môc ®Ých nghiªn cøu c«ng nghÖ míi trong dÞch vô tho¹i, ®Ò tµi sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n liªn quan ®Õn c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn VoIP. ViÖc ®i s©u t×m hiÓu céi nguån cña c¸c gi¶i ph¸p ®ßi hái tèn nhiÒu thêi gian còng nh c¸c kiÕn thøc liªn quan vît ra ngoµi kiÕn thøc cña mét sinh viªn, do 7 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 ®ã trong ®Ò tµi chóng ta chØ ®Ò cËp ®Õn viÖc øng dông c¸c kü thuËt ®ã nh thÕ nµo. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i thÊy r»ng bÊt kú mét c«ng nghÖ nµo còng cã nhiÒu khÝa c¹nh liªn quan, chÝnh v× vËy kh«ng thÓ t×m hiÓu tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®ã trong mét thêi gian h¹n chÕ mµ chØ cã thÓ t×m hiÓu s©u mét khÝa c¹nh nµo ®ã cña nã. Tõ nhËn xÐt ®ã, ®Ò tµi sÏ ®îc tr×nh bµy nh sau: +> ch¬ng 1 SÏ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ dÞch vô VoIP . +> ch¬ng 2 §Ò cËp ®Õn c¸c kü thuËt liªn quan phôc vô cho gi¶i ph¸p VoIP +> ch¬ng 3 §i vµo nghiªn cøu cÊu h×nh m¹ng VoIP còng nh c¸c chuÈn hç trî. +> ch¬ng 4 T×m hiÓu vÒ c¬ chÕ qu¶n lý lu lîng,c«ng t¸c ®Þnh tuyÕn vµ chÊt lîng dÞch vô VoIP . +> ch¬ng 5 xem xÐt vÒ sù triÓn khai VoIP trong thùc tÕ. Ch¬ng 2 Giao thøc IP vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn VoIP 2.1 giao thøc IP 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ giao thøc IP 8 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Giao thøc IP ( lµ giao thøc tÇng m¹ng n»m trong chång giao thøc cña m« h×nh OSi còng nh trong chång giao thøc TCP/IP sö dông cho m¹ng m¸y tÝnh. IP lµ mét giao thøc kh«ng tin cËy vµ kh«ng liªn kÕt. TÊt c¶ c¸c d÷ liÖu TCP, UDP, iCMP vµ iGMP ®îc truuyÒn ®i díi d¹ng c¸c ®¬n vÞ d÷ liÖu (datagram). IP chØ chÞu tr¸ch nhiÖm ®Þnh tuyÕn c¸c datagram ®Õn ®Ých,x¸c ®Þnh xem n¬i mµ datagram sÏ ®îc göi ®Õn,vµ nÕu cã vÊn ®Ò x¶y ra th× sÏ lùa chän mét tuyÕn ®êng kh¸c. Kh«ng tin cËy nghÜa lµ kh«ng cã sù ®¶m b¶o r»ng gãi IP ®Õn ®Ých thµnh c«ng, bëi v× nã cã thÓ bÞ trÔ, kh«ng ®îc ®Þnh tuyÕn hay bÞ háng trong qu¸ tr×nh chia vµ t¸i hîp l¹i c¸c ®o¹n tin. IP kh«ng cã s¬ chÕ ®iÒu khiÓn luång hay tin cËy, do ®ã kh«ng cã trêng kiÓm tra trong gãi tin mµ chØ kiÓm tra cho th«ng tin cña phÇn header. C«ng viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn luång thuéc vÒ c¸c tÇng kh¸c trong m« h×nh hÖ thèng mµ chØ cã c¬ chÕ b¸o lçi trong IP b»ng c¸ch göi c¸c b¶n tin b¸o lçi. Kh«ng liªn kÕt cã nghÜa lµ IP kh«ng quan t©m nh÷ng node nµo mµ c¸c datagram sÏ ®i qua, hay tr¹m b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña datagram. C¸c datagram ®îc truyÒn ®éc lËp víi nhau. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c gãi IP ®îc ph©n phÊt kh«ng cã trËt tù. NÕu mét nguån göi ®i hai gãi tin liªn tiÕp (A tríc, B sau) tíi cïng mét ®Ých, mçi gãi ®îc ®Þnh tuyÕn ®éc lËp vµ ®i theo c¸c ®êng kh¸c nhau ®Õn ®Ých, B ®Õn sau A. 2.1.2 §¸nh ®Þa chØ trong IP Trêng ®Þa chØ cña IP gåm 32 bit vµ ®îc chØ ®Þnh bëi trung t©m th«ng tin m¹ng( Network information Center ). B»ng c¸ch ®¸nh ®Þa chØ cho phÐp c¸c m¸y trªn toµn bé m¹ng cã thÓ trao ®æi th«ng tin víi nhau mét c¸ch chÝnh x¸c. 9 B¸o c¸o thùc tËp K42 Mét ®Þa chØ IP §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 thùc chÊt gåm 2 phÇn ®ã lµ phÇn m¹ng(network) vµ phÇn tr¹m (host) tuy nhiªn trong thùc tÕ do chØ ph©n chia lµm hai phÇn th× kh«ng gian ®Þa chØ cña mét m¹ng trong cÊu tróc mét sè líp sÏ rÊt lín( vÝ dô nh l¸p A) do ®ã ngêi ta thêng ®a thªm kh¸i niªm m¹ng con. M¹ng con ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch lÊy mét sè bit cña phÇn host ®Ó lµm nhËn d¹ng, do ®ã kh«ng gian ®Þa chØ cña mét m¹ng sÏ ®îc chia thµnh c¸c m¹ng con tuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý còng nh ®Þnh tuuyÕn. Vµ nh vËy ®Þa chØ IP trong mét sè líp sÏ gåm gåm 3 phÇn ®ã lµ phÇn network, phÇn subnet, vµ phÇn host. KiÕn tróc ®¸nh ®Þa chØ cña internet gåm 5 líp cã tªn lµ A,B,C,D,E. Trong ®ã líp E ®îc b¾t ®Çu tõ 11110 ®îc dµnh cho viÖc sö dông trong t¬ng lai. Líp A ®îc b¾t ®Çu bëi bit 0, 8 bit ®Çu tiªn ®îc dïng ®Ó nhËn d¹ng network, 24 bit cßn l¹i ®îc dïng ®Ó nhËn d¹ng host ( c¸c giao diÖn trong m¹ng). Do ®ã trong líp A sÏ cã 2 7 m¹ng vµ trong mçi m¹ng sÏ cã 224 host. Tuy nhiªn víi viÖc ®a vµo kh¸i niÖm m¹ng con th× mét m¹ng trong líp A sÏ ®îc ph©n thµnh c¸c m¹ng con cã kh«ng gian ®Þa chØ nhá h¬n. Kh«ng gian ®Þa chØ cña líp A b¾t ®Çu tõ 1.0.0.0 ®Õn 127.255.255.255 0 0 8 net Host 3 1 Líp B ®îc b¾t ®Çu tõ 10, 16 bit ®Çu tiªn ®îc dµnh cho phÇn network, 16bit cßn l¹i ®îc dïng cho phÇn host vµ còng ®îc ph©n thµnh c¸c m¹ng con. Do ®ã líp B sÏ cã 2 14 m¹ng vµ trong mçi m¹ng sÏ cã 214 tr¹m. VËy kh«ng gian ®Þa chØ cña líp B sÏ tõ 128.0.0.0 ®Õn 191.255.255.255 0 16 31 10 B¸o c¸o thùc tËp K42 10 §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 - net Host Líp C ®îc b¾t ®Çu tõ 110, trong ®ã 24 bit ®Çu tiªn ®îc dïng cho phÇn network, 8 bit cßn l¹i ®îc dïng cho phÇn host. Kh«ng gian ®Þa chØ líp 192.0.0.0 ®Õn 223.255.255.255 0 0 24 net 3 Ho1 st Líp D b¾t ®Çu tõ 1110 vµ ®îc sö dông cho c¸c th«ng tin ®a ®iÓm (multicast). Kh«ng gian ®Þa chØ 224.0.0.0 ®Õn 239.255.255 8 0 Multicast Addres 3 1 Trong qu¸ tr×nh sö dông ngêi ta kh«ng dïng c¸c ®Þa chØ cã toµn c¸c bit 1 hoÆc toµn c¸c bit 0 mµ c¸c ®Þa chØ nµy ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt. Vµ mét vÊn ®Ò ®i kÒm víi viÖc ph©n ®Þa chØ lµ vÊn ®Ò cÊp ph¸t ®Þa chØ nh thÕ nµo cho hîp lý. 2.1.3 CÊu tróc gãi tin IP( Datagram) §Þnh d¹ng gãi tin cña IPv4 ( internet Protocol verion 4 ) nh sau : Version Heade Type r Datagram length (byte) of 11 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 lenght service 16 bit identifier Flags 13-bit Fragmentation Time to live Upper offset Header checksum Layer Protocol 32 – bit Source IP Address 32 bit Destination IP Address Options ( if any) Data C¸c trêng cã ý nghÜa nh sau: +> version : 4 bit trong trêng nµy cho bÕt phiªn b¶n cña giao thøc IP mµ Datagram ®ang tu©n theo. HiÖn t¹i nã mang gi¸ trÞ 4 ( trong t¬ng lai cã thÓ m¹ng gi¸ tri 6) +> header length : Bëi v× cã trêng opption trong cÊu tróc cña Datagram nªn ph¶i cã trêng nµy ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xem d÷ liÖu b¾t ®Çu tõ ®©u. Trêng nµy cã 4 bit do ®ã cã thÓ chØ ra tèi ®a 20 byte header. +> type of service (TOS) : nhê cã trêng nµy mµ cã thÓ cho phÐp nhiÒu øng dông cã thÓ ch¹y trªn IP cïng mét lóc. C¸c øng dông sÏ ®îc ph©n biÖt víi nhau bëi gi¸ trÞ cña TOS. Mét ý nghÜa kh¸c cña trêng nµy lµ nhê nã mµ c¸c c¬ chÕ ®iÒu khiÓn luång cã thÓ c¨n cø vµo ®ã ®Ó quyÕt ®Þnh møc u tiªn cho tõng lo¹i dÞch vô, ®iÒu ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng dÞch vô. +> Datagram length : trêng nµy cho biÕt ®é d×a cña toµn bé gãi IP ®îc tÝnh theo byte. Víi ®é dµi 16 bits th× ®é d×a theo lý thuyÕt cã thÓ cã cña gãi tin lµ 65535 bytes. Tuy nhiªn, ®é dµi cña gãi hiÕm khi dµi h¬n 1500 bytes vµ thêng cã khÝch thíc lµ 576bytes. 12 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 +> identifier, Flags,Fragmentation offset : gióp cho qu¸ tr×nh ph©n hîp vµ nhËn dang c¸c ph©n m¶nh cña d÷ liÖu +> Time to live : trêng nµy qui ®Þnh sè router mµ gãi ®îc phÐp ®i qua. §iÒu nµy tr¸nh cho gãi tin bÞ lÆp m·i m·i trong m¹ng. +> Protocol : trêng nµy chØ ®îc ®Ó ý khi gãi tin ®Õn ®Ých. Gi¸ trÞ cña trêng nµy cho biÕt giao thøc nµo ë líp transport gãi IP sÏ ®îc ®a ®Õn.. §iÒu nµy cho phÐp nhiÒu giao thøc cña líp trªn cã thÓ cïng ch¹y trªn giao thøc IP. +> header checksum : trêng nµy ®îc router sö dông ®Ó kiÓm tra c¸c bit lçi trong header cña gãi. NÕu ph¸t hiªn cã lçi th× router sÏ khö bá gãi ®ã mµ kh«ng söa lçi. +> §Þa chØ ®Ých vµ ®Þa chØ nguån: hai trêng nµy ®Òu dµi 32 bit ®îc sö dông cho viÖc ®Þnh tuyÕn c¸c gãi tin ®Õn ®Ých vµ göi b¶n tin b¸o lçi iCMP nÕu cã lçi x¶y ra. +> opption : lµ mét trêng tuú chän ®Ó thªm c¸c ®Æc tÝnhkh¸c cho dÞch vô hoÆc cho c¸c ®iÒu khiÓn. +>Data : lµ phÇn th«ng tin ®îc truyÒn. §©y cã thÓ lµ th«ng tin ngêi sö dông hoÆc th«ng tin ®iÒu khiÓn. 2.2 Gi¶i ph¸p truyÒn tho¹i trªn IP 2.2.1 Giao thøc thêi gian thùc RTP Luång tÝn hiÖu tho¹i VoIP vµ c¸c tÝn hiÖu Video cã mét sè yªu cÇu chung ®Ó ph©n biÖt víi c¸c dÞch vô internet truyÒn thèng kh¸c ë mét sè ®Æc ®iÓm sau : Sù liªn tôc: C¸c gãi ph¶i ®îc s¾p xÕp l¹i theo thø tù thêi gian thùc ë bªn nhËn, cã thÓ c¸c gãi bÞ mÊt trªn ®êng truyÒn, khi ®ã ph¶i thùc hiÖn dß t×m vµ bï l¹i cho sù mÊt nµy mµ kh«ng truyÒn l¹i. 13 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Sù ®ång bé bªn trong ph¬ng thøc truyÒn th«ng : thêi gian truyÒn gi÷a c¸c gãi ph¶i ®Òu ®Æn. NghÜa lµ nÕu kh«ng cã thÝn hiÖu th× còng ph¶i t×m c¸ch lÊp ®Çy c¸c kho¶ng im lÆng ®ã. Sù ®ång bé gi· c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng : NÕu cã nhiÒu ph¬ng thøc truyÒn th«ng cïng ®îc sö dông trong mét phiªn truyÒn th«ng th× c¸c ph¬ng thøc ®ã ph¶i ®ång bé víi nhau. VÝ dô nh viÖc truyÒn ®ång thêi tÝn hiÖu ©m thanh vµ tÝn hiÖu h×nh th× hai tÝn hiÖu nµy ph¶i ®ång bé víi nhau, gäi lµ sù ®ång bé h×nh –tiÕng. Sù nhËn diÖn payload : Trong internet, th«ng thêng cÇn sù thay ®æi sù m· ho¸ cho c¸c ph¬ng thøc truyÒn t¶i (payload ) trªn ®êng truyÒn ®Ó hiÖu chØnh thay ®æi b¨ng th«ng s½n sµng hoÆc ®ñ kh¶ n¨ng cho ng¬× dïng míi liªn kÕt vµo. Do ®ã cÇn cã mét vµi c¬ chÕ nhËn diÖn sù m· ho¸ cho mçt gãi. NhËn diÖn khung : TÝn hiªu ©m thanh vµ tÝn hiÖu truyÒn h×nh ®îc göi trong mét ®¬n vÞ d÷ liÖu logic ®ã lµ c¸c khung. TÝn hiÖu nhËn d¹ng khung dïng ®Ó chØ cho bªn nhËn chç nµo b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña c¸c khung, ®Ó gióp cho sù ph©n phèi ®ång bé tíi c¸c tÇng cao h¬n. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy th× cÇn cã c¸c giao thøc thêi gian thùc. Thùc tÕ c¸c dÞch vô nµy ®îc cung cÊp bëi c¸c giao thøc tÇng truyÒn t¶i ( transport layer ). C¸c giao thøc thêi gian thùc bao gåm : giao thøc dßng thêi gian thùc RTSP ( Real Time Stream Protocol ), giao thøc ®iÒu khiÓn thêi gian thùc RTCP ( Real Time Control Protocol ), giao thøc khëi ®Çu phiªn SIP ( Secsion initation Protocol ), giao thøc g÷ tríc tµi nguyªn RSVP ( Resources Reservation Set - tup Protocol ). C¸c giao thøc nµy ®a ra mét vµi chøc n¨ng liªn tôc vµ t×m sù mÊt gãi rÊt tèt. 14 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 §a ph¸t ®¸p thuËn tiÖn ( Multicast – friendly ) : RTSP vµ RTCP lµ c¸c kü thuËt cho ph¸t ®¸p ( Multicast). Trªn thùc tÕ, chóng ®îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng trong c¶ c¸c c¸c nhãm ph¸t ®¸p nhá phï hîp cho c¸c cuéc gäi ®iÖn ba ngêi. §«i víi c¸c nhãn lín th× ph¶i dïng ph¸t ®¸p qu¶ng b¸. §éc lËp thiÕt bÞ : RTSP cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt cho c¸c dÞch vô thêi gian thùc nãi chung nh tho¹i vµ video, bÊt kú mét bé m· ho¸ vµ gi¶i m· nµo vµ gi¶i m· cô thÓ nµo ®îc thªm c¸c trêng th«ng tin tiªu ®Ò vµ ng÷ nghÜa sÏ ®Þnh nghÜa cho mçi ph¬ng thøc m· ho¸ vµ gi¶i m· theo mét tiªu chuÈn kü thôt tiªng. C¸c bé tr«n vµ chuyÓn ®æi: c¸c bé trén lµ c¸c thiÕt bÞ n¾m gi÷ ph¬ng thøc truyÒn tõ mét vµi ngêi sö dông ®Ó trén vµ nèi chóng vµo dßng ph¬ng thøc truyÒn th«ng, vµ göi kÕt qu¶ ®Õn dßng ®Çu ra.. bé chuyÓn ®æi sÏ n¾m gi÷ mét dßng c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng , chuyÓn ®æi chóng vµo c¸c khu«n d¹ng kh¸c nhau vµ göi ®i. C¸c bé chuyÓn ®æi cã vai trß thu nhá b¨ng th«ng yªu cÇu cña dßng sè liÖu so víi yªu cÇu b¨ng th«ng tríc khi ®îc chuyÓn ®æi mµ kh«ng cÇn nguån ph¸t thu nhá tèc ®é bit cña nã. ®iÒu nµy cho phÐp bªn nhËn thùc hiÖn kÕt nèi nhanh mµ kh«ng bÞ gi¶m vÒ chÊt lîng dÞch vô so víi b¨ng th«ng ban ®Çu. C¸c bé trén sÏ giíi h¹n b¨ng th«ng nÕu cã vµi ngêi ®ång thêi göi mét lóc, ®¸p øng chøc n¨ng cÇu héi tho¹i. RTPTS hç trî c¶ bé trén lÉn bé chuyÓn ®æi. ChÊt lîng dÞch vô ph¶n håi : RTCP cho phÐp bªn nhËn cã thÓ ®a ra ph¶n håi vÒ chÊt lîng nhËn ®îc ®Õn tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nhãm. C¸c nguån ph¸t cã thÓ dïng th«ng tin nµy ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é bit sè liÖu, trong khi c¸c bªn nhËn kh¸c cã thÓ x¸c ®Þnh xem chÊt lîng nµy lµ toµn m¹ng hay côc bé. Ngêi 15 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 qua s¸t ë ngoµi cã thÓ dïng th«ng tin nµy ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý chÊt lîng dÞch vô. §iÒu khiÓn phiªn láng : RTCP còng cho phÐp c¸c bªn tham gia cã thÓ trao ®æi th«ng tin nhËn diÖn nh tªn, email, sè ®iÖn tho¹i vµ c¸c th«ng ®iÖp v¾n tawts. M· ho¸ thµnh mËt m· : c¸c dßng ph¬ng thøc truyÒn th«ng RTSP cã thÓ m· ho¸ thµnh mËt m· dïng c¸c kho¸. C¸c kho¸ ®ã lµ sù trao ®æi mét vµi ph¬ng ph¸p kh«ng ph¶i RTP vÝ dô nh SIP hoÆc giao thøc m« t¶ phiªn SDP ( Secsion DecrIPt Protocol ) 2.2.1.1 Giao thøc dßng thêi gian thùc RTSP ( Real Time Stream Protocol ) RTSP nãi chung ®îc dïng trong liªn kÕt víi UDP(Uer Datagram Protocol ). Nhn cã thÓ lîi dông bÊt kú mét giao thøc nµo cña tÇng thÊp h¬n trªn c¬ së gãi tin.khi mét tr¹m chñ muèn göi mét gãi, th× cÇn ph¶i biÕt ph¬ng thøc truyÒn th«ng cô thÓ ®Ó t¹o khu«n d¹ng gãi, thªm vµo phÇn tiªu ®Ò cña gãi ph¬ng thøc truyÒn th«ng ®ã. C«ng viÖc nµy ph¶i thùc hiÖn ®Ó quyÕt ®Þnh tríc tiªu ®Ò cña RTSP vµ ®a vµo ph¬ng thøc truyÒn tÇng thÊp h¬n. Sau ®ã chóng ®îc göi vµo m¹ng (dïng mét trong hai c¸ch ®a ph¸t ®¸p hay ®¬n ph¸t ®¸p) ®Õn c¸c thµnh viªn kh¸c tham dù. Tiªu ®Ò cña gãi RTSP dµi 12 bytes ( nh h×nh díi ). Trêng V chØ râ phiªn b¶n cña giao thøc, cê X b¸o hiÖu ®Æc trng cña tiªu ®Ò më réng gi÷a tiªu ®Ò cè ®Þnh vµ sè liÖu ®i theo. NÕu bit P lµ 1, phÇn sè liÖu ®îc ®Öm thªm ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt ®Çy ®ñ cho sù m· ho¸ thµnh mËt m·. 8 0 V P X CSR M payload 1 6 Sequnce number 3 1 16 B¸o c¸o thùc tËp K42 C type §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 - Timestamp Synchronization source identifier (SSRC) Contributing source identifiers (CSRC) Header extension Payload ( audio, video ... ) CÊu tróc tiªu ®Ò cè ®Þnh RTSP C¸c ngêi sö dông trong cïng mét nhãm ®a ph¸t ph©n biÖt bëi tªn nhËn diÖn 32 bit nguån ®ång bé ngÉu nhiªn SSRC ( Synchronization source ). Cã mét bé nhËn diÖn tÇng øng dông cho phÐp dÔ dµng nhËn diÖn dßng sè liÖu ®Õn tõ cïng mét bé chuyÓm ®æi hoÆc bé trén ®i kÌm víi c¸c th«ng b¸o bªn nhËn víi phÝa nguån ph¸t. HiÕm khi hai ngêi sö dông cïng chän mét bé nhËn diÖn gièng nhau, khi ®ã hä ph¶i qua l¹i qu¸ tr×nh ®ång bé ban ®Çu. Danh s¸ch nguån ®ång bé ph©n t¸n CSRC ( contributing SSRC ), trêng chiÒu dµi cña nã ®îc biÓu thÞ bëi trêng chiÒu dµi cña ®ång bé ph©n t¸n, ghi danh s¸ch tÊt c¶ c¸c nguån ®ång bé ®Ó “ ph©n t¸n “ vµo néi dung cña gãi. §èi víi tho¹i th× trêng nµy ghi vµo danh s¸ch toµn bé ngêi ®ang tham gia h«i tho¹i. RTSP hç trî kh¸i niÖm ph¬ng thøc truyÒn th«ng phô thuéc vµo viÖc ®Æt tªn ®Ó gióp trong qu¸ tr×nh x©y dùng l¹i vµ ph¸t gãi ra. Bit ngêi ghi M cung cÊp th«ng tin cho môc ®Ých nµy. §èi víi ©m thanh, gãi ®Çu tiªn trong tiÕng nãi ph¸t ra cã thÓ ®îc ®a vµo ®Ó lËp thêi gian biÓu ph¸t ®i ét c¸hc ®oäc lËp , nÕu gãi ®ã n»m trong tiÕng nãi ph¸t ra tríc ®ã. Bit M trong trêng hîp nµy dïng ®Ó ®¸nh dÊu gãi ®Çu tiªn trong tiÕng nãi. §èi víi video, mét khung video chØ cã thÓ ®îc ph¸t ®i khi gãi cuèi cïng ®· ®Õn. Do ®ã trong trêng hîp nµy M dïng ®Ó ®¸nh dÊu gãi cuèi cïng trong mét khung video. 17 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Trêng payload type nhËn d¹ng ph¬ng thøc m· ho¸ trong gãi. Trêng Sequnce number t¨ng mçi khi gãi ®îc ph¸t ra ®Ó dß sù mÊt gãi vµ kh«i phôc thø tù. Trêng Timestamp, sÏ t¨ng liªn tôc theo tÇn sè cña ph¬ng tiÖn lÊy mÉu ®Ó chØ ra r»ng khi nµo khung ®îc t¹o ra. 2.2.1.2 Giao thøc ®iÒu khiÓn thêi gian thùc RTCP Giao thøc ®iÒu khiÓn thêi gian thùc RTCP lµ giao thøc ®iÒu khiÓn ®i kÌm víi RTSP. Ph¬ng thøc truyÒn th«ng ngêi gi÷a ngêi göi vµ ngêi nhËn thùc hiÖn theo chu kú c¸c gãi RTCP ®Õn cïng mét nhãm ®a ph¸t ®¸p nh dïng ®Ó ph©n ph¸t c¸c gãi RTSP. Mçi gãi RTCP cã chøa mét sè c¸c phÇn tö th«ng thêng lµ c¸c b¶n tin ngêi göi hoÆc b¶n tin ng¬× nhËn tiÕp theo ngay sau m« t¶ tµi nguyªn. Mçi lo¹i phôc vô mét chøc n¨ng riªng. C¸c b¶n tin ngêi dïng : §îc t¹o ra bëi ngêi sö dông ®ång thêi còng kÌm theo c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng ( c¸c nguån RTSP ). Chóng m« t¶ sè lîng d÷ liÖu ®îc göi gièng nh t¬ng quan víi g¸n nh·n thêi gian lÊy mÉu RTSP vµ thêi gian tuyÖt ®èi ®Ó cho phÐp ®ång bé gi÷a c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nhau. C¸c b¶n tin ngêi nhËn : ®îc t¹o ra bëi c¸c thµnh phÇn tham gia phiªn RTSP chóng lµ ph¬ng thøc truyÒn th«ng nhËn. Mçi b¶n tin nh vËy cã chøa mét khèi cho c¸c nguån RTSP trong nhãm. Mçi khèi m« t¶ hÖ sè mÊt tÝch luü tøc thêi vµ sù tr«i tõ nguån ®ã. Khèi còng ®ång thêi chØ ra nh·n cuèi cïng vµ trÔ tõ lóc nhËn mét b¸o c¸o ngêi göi, cho phÐp c¸c nguån íc lîng kho¶ng c¸ch cña chóng ®Ó h¹ thÊp dÇn. C¸c gãi ký hiÖu nguån ( source descrIPtor – SDES ) dïng cho ®iÒu khiÓn phiªn. Nã cã chøa tªn chuÈn ( Canonical name – CNAME ), mét nhËn d¹ng duy nhÊt gièng nh khu«n d¹ng cña mét 18 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 ®Þa chØ trªn m¹ng internet. Tªn chuÈn dïng ®Ó gi¶i quyÕt xung ®ét trong gi¸ trÞ nguån ®ång bé vµ c¸c dßng ph¬ng thøc truyÒn th«ng liªn kÕt kh¸c nhau ®îc tao ra bëi cïng mét ngêi sö dông. C¸c gãi SDES còng nhËn d¹ng c¸c thµnh viªn qua tªn cña nã, email, sè diÖn tho¹i . ®iÒu nµy cung cÊp d¹ng ®iÒu khiÓn phiªn ®¬n gi¶n. C¸c øng dông client cã thÓ hiÓn thÞ vÒ tªn vµ email trong c¸c giao diÖn ngêi sö dông. ®iÒu ®ã cho phÐp c¸c thµnh viªn tham gia phiªn nghe ®îc c¸c thµnh viªn kh¸c cïng tham gia, nã còng cho phÐp chóng thu ®îc c¸c th«ng tin liªn l¹c phôc vô cho c¸c d¹ng kh¸c cña truyÒn th«ng vÝ dô nh khëi t¹o mét cuéc h«i tho¹i riªng. ChÝnh ®iÒu nµy còng lµm thuËn tiÖn h¬n trong viÖc liªn l¹c víi mét ngêi sö dông. NÕu mét ngêi ngõng tham gia phiªn th«ng tin, ngêi ®ã sÏ cã th«ng ®iÖp BYTE. Cuèi cïng c¸c phÇn tö øng dông (APP) cã thÓ dïng ®Ó ®a thªm c¸c th«ng tin cô thÓ vµo c¸c gãi tin RTCP. C¸c b¶n tin ngêi nhËn vµ ngêi göi vµ c¸c gãi SDES cã chøa c¸c th«ng tin, c¸c th«ng tin nµy cã thÓ thay ®æi thêng xuyªn do ®ã ph¶i göi c¸c gãi nµy mét c¸ch ®Þnh kú. NÕu c¸c thµnh phÇn phiªn RTSP ®¬n gi¶n göi c¸c th«ng ®iÖp theo mét chu kú cè ®Þnh sÏ g©y nªn hËu qu¶ lµ b¨ng th«ng cña nhãm ®a ph¸t ®¸p sÏ lín tØ lÖ tuyÕn tÝnh víi kÝch thíc cña nhãm ®ã- kh«ng cã lîi. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, mçi thµnh viªn ®Õm sè thµnh viªn mµ nã nghe ®îc ( theo c¸c goi RTCP ). Chu kú gi÷a c¸c gãi RTCP tõ mçi ngêi sö dông sau ®ã ®îc c©n ®èi tØ lÖ víi víi sè c¸c thµnh viªn cña nhãm, ®¶m b¶o b¨ng th«ng dµnh cho c¸c b¶n tin RTCP vÉn cè ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo kÝch thíc cña nhãm. Tõ khi kÝch thíc cña nhãm íc lîng thu ®îc bëi ®Õm sè c¸c thµnh phÇn kh¸c, nã chiÕm gi÷ thêi gian cho mçi thµnh viªn tham gia míi ®Ó tiÕn gÇn ®Ðn gÇn kÝch thíc nhãm mét c¸ch chÝnh x¸c. NÕu nhiÒu ngêi sö dông cïng tham gia nhËp vµo mét nhãm, mçi 19 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 ngêi sö dông sÏ cã sai lÖch trong viÖc íc lîng kÝch thíc cña nhãm. Do ®ã cã thÓ dÉn ®Ðn sù trµn c¸c b¶n tin RTCP. Mét gi¶i thuËt back -off ®îc ®a ra ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. 2.2.1.3 C¸c ®Þnh d¹ng payload C¸c c¬ cÊu trªn cña RTSP ®a ra dÞch vô cÇn thiÕt cho viÖc truyÒn t¶i chung cña ©m thanh vµ video. Tuy nhiªn c¸c bé m· ho¸ vµ gi¶i m· riªng sÏ cã t¸c dông t¨ng thªm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó truyÒn. §Ó hç trî ®iÒu nµy, RTSP cho phÐp ®Ó c¸c ®Þnh d¹ng payload ®Þnh d¹ng c¸c kiÓu m· ho¸ vµ gi¶i m· riªng. C¸c ®Þnh d¹ng payload m« t¶ c¸c có ph¸p vµ ng÷ nghÜa cho payload RTSP. Ng÷ nghÜa ®Æc biÖt cña payload ®îc truyÒn trong c¸c bit nhËn d¹ng kiÓu payload RTSP. C¸c bit nµy cho biÕt bé m· ho¸ vµ gi¶i m· thùc tÕ ®ang dïng vµ c¸c ®Þnh d¹ng nµy rµng buéc bëi c¸c c¸c tªn ®îc c¸c nhµ cÊp phÐp sè iANA ( internet assigned number authority ) g¸n cho vµ ®îc truyÒn ngoµi b¨ng. C¸c chØ ®Þnh nµy cã thÓ ®îc truyÒn ngoµi b¨ng cho phÐp mét nguån RTSP cã thÓ thay ®æi khu«n d¹ng m· ho¸ mµ kh«ng cÇn sù b¸o hiÖu râ rµng. H¬n n÷a bÊt kú ai còng cã thÓ thªm vµo c¸c kiÓu m· ho¸ vµ gi¶i m· míi , cã nghÜa lµ RTSP lµ hÖ thèng më cã thÓ ®îc ph¸t triÓn bëi bÊt kú ai. C¸c ®Þnh d¹ng sè liªu payload, ph¬ng thøc truyÒn th«ng RTSP ®îc ®Þnh nghÜa trong c¸c khuyÕn nghÞ H.263,H261.C¸c bé m· ho¸ -gi¶i m· video theo chuÈn JPEG, MPEGG vµ mét tr¹m chñ cña c¸c bé m· ho¸ -gi¶i m· video vµ ©m thanh kh¸c ®îc hç trî víi c¸c ®Þnh d¹ng payload ®¬n gi¶n h¬n. H¬n n÷a, c¸c ®Þnh d¹ng payload RTSP ®îc ®Þnh nghÜa ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô chung. Mét ®Þnh d¹ng sè liÖu kh¸c còng ®îc ®Þnh nghÜa cho phÐp cung cÊp c¬ chÕ söa lçi, kh«i 20 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 phôc c¸c gãi bÞ mÊt theo ®Þnh nghÜa ®éc lËp víi bé m· ho¸ vµ gi¶i m·. Ngoµi ra cßn mét ®Þnh d¹ng kh¸c ®îc giíi thiÖu ®Ó ghÐp c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng tõ nhiÒu ngêi sö dông vµo mét gãi. ®©y lµ hiªu qu¶ ®Æc thï riªng ®Ó thay thÕ c¸c trung kÕ gi÷a c¸c gateway VoIP, ®ã lµ n¬i thu nhá ®¸ng kÓ th«ng tin mµo ®Çu trong tiªu ®Ò c¸c gãi. 2.2.1.4 Giao thøc gi÷ tríc tµi nguyªn RSVP Dùa vµo sù quan träng cña c¸c dÞch vô tho¹i cïng víi sù ®o¸n tríc tû lÖ cÇn thiÕt b¨ng th«ng trong internet dïng bëi tho¹i vµ video ngêi ta sö dung giao thøc RSVP. §ã còng lµ biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt lîng cña dÞch vô thêi gian thùc ( QoS Quality of Service ). Tuy nhiªn c¸c ®Ò xuÊt xung quanh RSVP cßn rÊt phøc t¹p, cha triÓn khai ®îc trªn diÖn réng. Ngêi ta ®· ®Ò xuÊt bá giao thøc gi÷ tríc tµi nguyªn vµ ®¬n gi¶n lµ dïng c¸c th«ng ®iÖp RTCP ®Ó th«ng b¸o cho c¸c router däc theo ®êng truyÒn ®Ó gic tríc tµi nguyªn. §Ó ®Þnh ra sè lîng b¨ng th«ng cÇn gi÷ tríc, c¸c b¶n tin bªn göi RTCP cã thÓ dïng b»ng sù quan s¸t sù kh¸c nhau gi÷a hai sù ®Õn tríc( c¸c sè ®Õm byte cña b¶n tin ngêi göi ), hoÆc cã thÓ chÌn thªm vµo mét trêng mang theo c¸c ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn mong muèn chÊt lîng dÞch vô díi d¹ng chi tiÕt h¬n. C¸c th«ng ®iÖp RTCP mang c¸c yªu cÇu gi÷ tríc ®îc ®¸nh dÊu ®Ó sö dông riªng biÖt bëi mét tuú chän linh ho¹t cña router. C¸c b¶n tin ngêi nhËn sÏ quay l¹i xem sù gi÷ tríc ®· ®îc thùc hiÖn hoµn tÊt hay tõng phÇn. C¸c ®Ò xuÊt t¬ng tù còng ®îc ®a ra nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c¸c giao thøc gi÷ tríc tµi nguyªn trªn c¬ së bªn göi cã thÓ thÊy ( cho dï kh«ng dïng c¸c b¶n tin RTCP ) trong giao thøc c©n b»ng SRP ( Scalable Reserrvation Protocols). 21 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 VÊn ®Ò gi÷ tríc cho c¸c dÞch vô VoIP l¹i cã khÝa c¹nh kh¸c, nÕu viÖc gi÷ tríc bÞ háng th× cuéc gäi vÉn diÔn ra nhng ph¶i dïng truyÒn t¶i best effort. ®iÒu nµy phï hîp víi mét tÝn hiÖu fast – busy, n¬i ®ã kh«ng cã tÊt c¶ c¸c truyÒn th«ng ®îc thiÕt lËp vµ ®a ra kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay lo¹i bá hoµn toµn tÊt c¶ c¸c end to end. Trªn mçi kÕt nèi trong m¹ng, b¨ng th«ng ®ñ cho lu lîng tho¹i cã thÓ x¸c ®Þnh. B»ng viÖc nghiªn cøu kü thuËt m¹ng ®iÖn tho¹i truyÒn thèng cã thÓ dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng cÊp ph¸t cÇn thiÕt. PhÇn b¨ng th«ng cßn d trªn liªn kÕt ®îc dïng cho c¸c dÞch vô kh¸c. C¸c gãi ®Õn ®îc ph©n biÖt lµ tho¹i vµ phi tho¹i. SÏ cã nhiÒu kÕt nèi tho¹i ho¹t ®éng mét lóc t¹i thêi ®iÓm tr× ho·n bÊt kú( cã thÓ tõ khi ®ã kh«ng cã kh¶ n¨ng thu nhËn ), c¸c cuéc gäi phô trî cã thÓ ®¬n gi¶n trë thµnh best efort. Do ®ã mét ngêi qu¶n lý tèt cã thÓ ®Æt c¸c kh¶ n¨ng thÊp hîp lý trong trêng hîp nh vËy vµ sö dông trµn tÝn hiÖu b¨ng th«ng best efort cã thÓ íc lîng thu nhËn ®iÒu khiÓn vÊn ®Ò nµy kh«ng x¶y ra c¸c sù cè. C¸c c¬ chÕ nãi trªn xem nh ®É chia c¸c dÞch vô VoIP thµnh c¸c líp kh¸c nhau. 2.2.2 Giao thøc khëi ®Çu phiªn SIP (Secsion initation Protocol ) Mét ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ cña VoIP lµ kh¶ n¨ng mét phÇn b¸o hiÖu ®Õn mét hoÆc nhiÒu phÇn kh¸c ®Ó khái ®Çu mét cuéc gäi b»ng c¸ch sö dông giao thøc khëi ®Çu phiªn SIP. Mét cuéc gäi lµ sù g¾n liÒn c¸c thµnh viªn tham gia. B¸o hiÖu kÕt hîp mét cÆp c¸c thµnh phÇn tham gia coi nh mét kÕt nèi. Chó ý r»ng kÕt nèi chØ tån t¹i nh lµ tr¹ng th¸i b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm ®Çu cuèi. Mét phiªn ®îc xem nh mét phiªn RTP mang theo mét 22 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 kiÓu truyÒn th«ng. Mèi liªn hÖ b¸o hiÖu vµ c¸c phiªn ph¬ng thøc truyÒn th«ng cã thÓ thay ®æi. Trong cuéc gäi nhiÒu thµnh phÇn tham gia, mçi thµnh phÇn tham gia ph¶i cã kÕt nèi b¸o hiÖu ®Õn c¸c thµnh viªn kh¸c, trong khi ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ph©n bè theo kiÓu ®a ph¸t ®¸p. Trong trêng hîp kh¸c, cã thÓ lµ phiªn truyÒn th«ng ®¬n ph¸t ®¸p kÕt hîp víi mç kÕt nèi. Mét giao thøc b¸o hiÖu VoIP phØa lµm ®îc c¸c c«ng viÖc sau ®©y : ChuyÓn ®æi tªn x¸c ®Þnh vÞ trÝ ngêi sö dông : c«ng viÖc nµy bao gåm c¸c ¸nh x¹ gi÷a tªn cña c¸c møc trõu tîng kh¸c nhau ch¼ng h¹n nh tªn chung t¹i mét domain hay tªn cña ngêi sö dông t¹i mét m¸y chñ internet cô thÓ. Sù chuyÓn ®æi nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh ®Þa chØ IP cña m¸y chñ cho viÖc trao ®æi víi c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng. Th«ng thêng ngêi sö dông chØ cã tªn vµ ®Þa chØ email cña ngêi mµ hä cÇn truyÒn th«ng ( vÝ dô daohaidangnamiyahoo.com ). Chóng chØ ph¶i chuyÓn ®æi sang ®Þa chØ IP. Sù chuyÓn ®æi nµy lµ phøc t¹p h¬n lµ sù t×m kiÕm trªn mét b¶ng. Sù chuyÓn ®æi cã thÓ thay ®æi theo thêi gian cña ngµy, ngêi gäi, hoÆc tr¹ng th¸i cña cuéc gäi, trong sè c¸c tiªu chuÈn kh¸c. §Æc trng dµn xÕp : cho phÐp mét nhãm hÖ thèng ®Çu cuèi cã thÓ tho¶ thuËn ph¬ng thøc truyÒn th«ng nµo ®Ó trao ®æi c¸c th«ng sè cã liªn quan cña chóng nh m· ho¸. C¸c bé vµ kiÓu cña ph¬ng thøc kh«ng nhÊt thiÕt gièng nhau trong mét cuéc gäi. C¸c cuéc gäi kh¸c nhau cã thÓ cã c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng kh¸c nhau. BÊt kú thµnh viªn tham gia cuéc gäi cã thÓ mêi c¸c thµnh phÇn kh¸c vµo mét cuéc gäi ®ang tån t¹i vµ kÕt thóc mét kÕt nèi víi mét thµnh viªn tham gia kh¸c. Trong thêi gian cuéc gäi, c¸c thµnh viªn tham gia sÏ cã kh¶ n¨ng chuyÓn giao vµ gi÷ c¸c ngêi sö dông kh¸c. M« h×nh tæng qu¸t 23 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 chñ yÕu cña kÕt hîp c¸c thµnh viªn tham gia lµ kÕt nèi kh«ng gian líi ®Çy ®ñ gi÷a c¸c thµnh viªn. §Æc trng thay ®æi : lµm cho nã cã kh¶ n¨ng hiÖu chØnh chØnh c¸c cÊu h×nh cña c¸c phiªn ph¬ng thøc truyÒn th«ng trong thêi gian diÔn biÕn mét cuéc gäi, hoÆc c¸c thµnh viªn yªu cÇu t¨ng hay gi¶m chøc n¨ng, hoÆc ph¶i b¾t buéc ph¶i thay ®æi sè lîng c¸c thµnh viªn tham gia. Giao thøc SIP ®îc ph¸t triÓn bëi iTU-T n»m trong H323. 2.2.2.1 Kh¸i qu¸t vÒ SIP SIP lµ giao thøc Client – Server, cho phÐp hÖ thèng ®Çu cuèi bao gåm giao thøc Client vµ Server( gäi chung lµ Server ®¹i diÖn ngêi sö dông ). C¸c Server ®¹i diÖn ngêi sö dông nãi chung tr¶ lêi c¸c yªu cÇu trªn c¬ së trao ®æi cña con ngêi hoÆc c¸c kiÓu ®Çu vµo kh¸c. MÆt kh¸c c¸c SIP yªu cÇu cã thÓ duyÖt qua nhiÒu Server uû nhiÖm, mçi trong chóng nhËn mét yªu cÇu vµ göi nã ®Õn Server kÕ tiÕp mµ cã thÓ lµ mét Server uû nhiÖm kh¸c hay Server ®¹i diÖn ngêi sö dông. Mét Server cã thÓ ®ãng vai trß trung gian( redirect Server ), b¸o tin client cña ®Þa chØ cña Server kÕ tiÕp, v× thÕ client cã thÓ liªn l¹c trùc tiÕp ®Õn nã.cha cã giao thøc nµo ph©n biÖt Proxy Server, redirect Server vµ Server ®¹i diÖn ngêi sö dông. Client vµ proxy Server kh«ng cã c¸ch nµo biÕt nã ®ang truyÒn th«ng víi lo¹i nµo.Sù ph©n biÖt chØ ë chøc n¨ng. Proxy hay Redirect Server kh«ng ®îc nhËn mét yªu cÇu trong khi Server ®¹i diÖn ngêi sö dông th× cã thÓ. C¸c cuéc gäi trong SIP lµ ®Þnh danh duy nhÊt bëi bé ®Þnh danh cuéc gäi chøa trong trêng tiÒn ®Ò CALL-iD trong c¸c th«ng ®iÖp SIP. Bé ®Þnh danh cuéc gäi ®îc t¹o bëi c¸c thµnh phÇn cña cuéc gäi. Sù kÕt nèi cã c¸c thuéc tÝnh sau : 24 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 +> nguån liªn kÕt logic chØ ra thùc thÓ yªu cÇu kÕt nèi. ®ã cã thÓ kh«ng ph¶i lµ thùc thÓ göi yªu cÇu mµ cã thÓ lµ c¸c Proxy göi c¸c yªu cÇu ®¹i diÖn cho ngêi sö dông kh¸c. Trong c¸c th«ng ®iÖp SIP, c¸c th«ng ®iÖp nµy ®îc truyÒn trong trêng tiªu ®Ò FROM. +> ®Ých liªn kÕt cã chøa c¸c tªn trêng TO lµ phÇn ®Çu tiªn mµ ngêi khëi ®Çu muèn liªn l¹c( ngêi nhËn ). +> ph¬ng thøc truyÒn t¶i ®Ých truyÒn sù x¸c ®Þnh vÞ trÝ ( ®Þa chØ IP vµ cæng ) n¬i mµ c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng göi cho c¸c bªn nhËn t¬ng øng. +> c¸c kh¶ n¨ng cña c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng mµ mét thµnh phÇn cã thÓ nhËn vµ ph©n phèi chóng. Kh¶ n¨ng cña ph¬ng thøc truyÒn th«ng vµ c¸c ph¬ng thøc truyÒn th«ng ®Ých ®îc göi vµo trong n«Þ dung th«ng ®iÖp SIP. HiÖn t¹i hai giao thøc m« t¶ phiªn SDP phôc vô cho môc ®Ých nµy.SDP nãi râ c¸c danh s¸ch kh¶ n¨ng cña ©m thanh vµ video vµ chØ ra n¬i nµo ph¬ng thøc truyÒn th«ng ®ùc göi ®Õn. Nã cho phÐp lªn thêi gian biÓu c¸c phiªn vµo t¬ng lai vµ th× gian c¸c phªn lÆp l¹i. SIP ®Þnh nghÜa mét vµi ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ ®Çu tiªn hoÆc chuÈn bÞ cuéc gäi cïng víi c¸c kÕt nèi. iNViTE mêi vµo cuéc gäi,BYTE ®Ó kÕt thóc mét cuéc gäi vµ OPPTiONS thu hót th«ng tin c¸c kh¶ n¨ng nhng kh«ng thiÕt lËp lieen kÕt. STATUS b¸o tin Server kh¸c vÒ qu¸ tr×nh c¸c ho¹t ®éng b¸o hiÖu mµ nã ®· yªu cÇu theo Also.ACK dïng cho th«ng ®iÖp tin cËy ®Ó trao ®æi c¸c lêi mêi . CANCEL kÕt thóc t×m cho mét ngêi sö dông. Cuèi cïng REGiSTER truyÒn th«ng tin vÒ ®Þnh vÞ ngêi dïng ®Õn SIP Server. SIP t¹o nªn sù ®¶m ®¬ng tèi thiÓu vÒ giao thøc truyÒn t¶i n»m díi nã. Nã cã thÓ trùc tiÕp dïng mét ch¬ng tr×nh hoÆc giao thøc dßng, chØ víi h¹n chÕ r»ng mét yªu cÇu SIP ®Çy ®ñ 25 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 hoÆc tr¶ lêi mçi ph©n phèi lµ ë d¹ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng. Nh vËy SIP cã thÓ sö dông víi UDP hoÆc TCP trong internet, vµ víi X.25,¢L5/ATM,CLNP,TP4,TPX hoÆc PPP n¬i kh¸c. C¸c ®Þa chØ m¹ng trong SIP lµ kh«ng h¹n chÕ nh trong internet, gièng nh khuyÕn nghÞ E.164 ®Þa chØ GSTN cña iTU. Trong nhiÒu trêng hîp, c¸c ®Þa chØ cã thÓ lµ URL 2.2.2.2 M· ho¸ th«ng ®iÖp Kh«ng gièng nh c¸c giao thøc b¸o hiÖu kh¸c nh Q.931 vµ H323, SIP lµ mét giao thøc trªn c¬ së text. ThiÕt kÕ nµy ®îc chän nh»m thu nhá nhÊt chi phÝ ®Çu vµo. c¸c cÊu tróc sè liÖu cÇn thiÕt trong c¸c tiªu ®Ò SIP tÊt c¶ ®Òu r¬i vµo lo¹i tham sè gi¸ trÞ, cã thÓ víi mét møc cña tham sè con, còng nh c¬ cÊu m· ho¸ ®ã nh ký hiÖu có ph¸p rót gän 1 ( Abstract Syntax Notation1 – ASN1) chÞu sù bÊt lîi vÒ chøc n¨ng. Kh«ng gièng nh ASN1, luËt m· ho¸ gãi PER (packet encode rule ) vµ luËt m· ho¸ c¬ së BER ( basic encoding rule ), mét tiªu ®Ò SIP lµ sù tù diÔn t¶ qui m« lín. ThËm chÝ nÕu mét phÇn më réng kh«ng ph¶i lµ tµi liÖu chÝnh thøc, nh gièng víi trêng hîp cho nhiÒu c¸c tiªu ®Ò email chung, thuËn tiÖn cho kü thuËt d¶o chóng. Tõ khi c¸c gi¸ trÞ chñ yÕu lµ text bÞ bÊt lîi vÒ mÆt kh«ng gian – giíi h¹n c¸c tªn tham sè, th«ng thêng lµ vµi chôc bytes trªn mét yªu cÇu( thùc vËy ASN.1 ,PER m· ho¸ c¸c th«ng ®iöp b¸o hiÖu H.323 lín h¬n c¸c th«ng ®iöp SIP t¬ng ®¬ng ). Bªn c¹nh ®ã ®ñ kho¶ng ngoµi ®Ó kh«ng liªn quan ®Õn c¸c giao thøc b¸o hiÖu. NÕu kh«ng thiÕt kÕ mét c¸hc cÈn thËn , c¸c giao thøc trªn c¬ së text rÊt khã ph©n tÝch do cÊu tróc cña chóng kh«ng cã qui t¾c. SIP cè g¾ng tr¸nh ®iÒu nµy b»ng viÖc duy tr× mét cÊu 26 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 tróc khung cña tÊt c¶ c¸c trêng tiªu ®Ò cho phÐp viÕt mét bé ph©n tÝch chung. Kh«ng gièng víi HTTP vµ th ®iÖn tö internet,SIP ®îc thiÕt kÕ cho mét bé ký tù ®éc lËp, v× thÕ trong bÊt kú trêng hîp nµo còng diÔn t¶ ®îc bÊt kú c¸c ký tù iSO 10646. Tõ khi SIP ho¹t ®éng trªn khªnh 8 bit kh«ng lçi, c¸c sè liÖu nhÞ ph©n còng c¸c x¸c nhËn kh«ng ph¶i m· ho¸. Nãi tãm l¹i víi viÖc c¸c néi dung ®îc ®ãng gãi vµ ng«n ng÷ tham chiÕu cña ngêi yªu cÇu, SIP phï hîp cho viÖc sö dông trªn toµn thÕ giíi. 2.2.2.3 §¸nh ®Þa chØ vµ ®Æt tªn §Ó mêi vµ nhËn diÖn phÝa bÞ gäi ph¶i ®îc ®Æt tªn. Tõ dã nã lµ d¹nh chung nhÊt cña dÞa chØ ngêi sö dông trong internet, SIP chän email nh bé nhËn diÖn gièng cacs d¹ng useridomain, userihost, useriIP-address, hoÆc phone-numberigateway. Bé phËn nhËn diÖn cã thÓ xem nh tªn cña mét m¸y chñ mµ nhêi sö dông ®¨ng nhËp vµo t¹i thêi ®iÓm, mét dÞa chØ email hoÆc lµ dÞch vô chuyÓn ®æi tªn cña mét domain cô thÓ nµo ®ã. C¸c ®Þa chØ cña d¹ng phone-numberigateway chØ râ c¸c sè ®iÖn tho¹i GSTN cã thÓ tiÕp cËn theo c¸c gateway ®· ®Æt tªn. Ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña SIP l· mêi c¸c thµnh viªn míi vµo mét cuéc gäi. Mét SIP client ®Çu tiªn thu ®îc c¸c ®Þa chØ n¬i c¸c tthµnh viªn míi liªn l¹c tíi,díi d¹ng nameidomain. Client sau dã t×m c¸ch chuyÓn ®æi ®Þa chØ domain nµy thµnh ®Þa chØ IP dã lµ n¬i c¸c server cã thÓ t×m thÊy ®îc. Sù chuyÓn ®æi nµy ®îc lµm b»ng viÖc thö trong mét d·y,c¸c b¶n ghi dÞch vô DNS,tªn hîp quy t¾c CNAME(conomical Name) vµ c¸c b¶n ghi ®Þa chØ cíi cïng. Mçi lÇn ®Þa chØ IP server t×m thÊy, client göi nã th«ng ®iöp iNViTE dïng mét trong hai UDP hoÆc TCP. 27 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Server dïng ®Ó ngËn th«ng ®iöp lµ kh«ng ph¶i server ®¹i diÖn ngêi sö dông n¬i ngêi sö dông thùc tÕ n»m trªn nã, nã cã thÓ lµ proxy server hoÆc server trung gian. Mét tiªu ®Ò ViA dß t×m tiÕn tr×nh cña lêi mêi tõ server ®Õn server,cho phÐp tr¶ lêi ®Ó t×m ®êng quay l¹i cña nã vµ gióp server dß ra c¸c väng lÆp. Trong mçi trêng hîp nh vËy proxy server vµ server gi¸m tiÕp b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh server bíc nh¶y tiÕp theo.§©y lµ mét chøc n¨ng x¸c ®Þnh vÞ trÝ server.Mét sù x¸c ®Þnh vÞ trÝ server lµ thùc thÓ khi SIP (none-SIP) nã cã th«ng tin vÒ c¸c server bíc nh¶y tiÕp theo cho c¸c ngêi sö dông kh¸c nhau.Proxy server cã thÓ göi ngiÒu lêi mêi tíi c¸c server t¹i mét lÇn, trong c¸c bíc nh¶y liªn l¹c víi nhêi sö dông t¹i mét trong c¸c vÞ trÝ.Chóng cã thÓ göi lêi mêi ®Õn c¸c nhãm ®a ph¸t ®¸p,liªn l¹c mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Õn nhiÒu c¸c bíc nh¶y tiÕp theo theo mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.Mçi lÇn sö dông server ®¹i lý ngêi sö dông lµ dîc lien l¹c nã kÕt thóc mét c¸ch tr¶ lêi ®Õn client.Sù tr¶ lêi cã mét m· tr¶ lêi vµ mét th«ng ®iÖp tr¶ lêi. §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy ngay c¶ ®èi víi c¸c giao thøc truyÒn t¶i kh«ng ®¸ng tin cËy,server truyÒn l¹i tr¶ lêi cuèi cïng cho ®Õn khi client x¸c nhËn b»ng viÖc göi yªu cÇu ACK ®Õn server. 2.2.3 M« t¶ liªn kÕt c¸c giao thøc C¸c phÇn tríc cã m« t¶ c¸c nÐt c¬ b¶n cñac¬ chÕ giao thøc cho VoIP:SIP,RTP, c¸c dÞch vô t×m vïng më réng,vµ RTSP, Trong SIP SIP phÇn nµy chóng ta ®a ra toµn thÓ c¸c phÇn tö vµ tr×nh bµy serv serv erthÓ A dïng cho mét dÞch er vô B phøc t¹p. lµm thÕ nµo chóng cã ISP A WASRV server ISP B ISP C User Agen tA RTSP serv er User Agen tB 28 ITG To PSTN B¸o c¸o thùc tËp K42 §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 - H×nh vÏ trªn ®a ra mét m¹ng IP bao gåm ba nhµ cung cÊp dÞch vô internetiSP (internet service Provider) A,B vµ nhµ cung cÊp dÞch vô chuyÓn tiÕp C.iSP A cung cÊp mét proxy server SIP lµ tèt,t¨ng thªm mét server RTSP A cho th tho¹i. iSP C ®a ra mét gateway ®iÖn tho¹i (iTG). Ngêi sö dông A trong SIP A muèn gäi ngêi sö dông B trong iSP B. Client ®¹i diÖn ngêi sö dông SIP cña ngêi dïng A lµ ®îc cÊu h×nh ®Ó dïng server SIP A nh lµ mét proxy cho tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cuéc gäi.§Ó gäi B,A ph¶i göi mét th«ng ®iöp iNViTE SIP ®Õn server SIP A (1), chØ ra tªn cña ngêi dïng B ë trong trêng TO(join_biispb.com).Server )SIP A t×m domain ispb.com trong DNS, vµ thµnhg lËp ®Þa cjØ IP v¶u server B. Sù kÝch ho¹t do mét proxy, nã göi iNViTE SIP ®Õn server SIP B(2).Server B kiÓm tra c¸c b¶n ghi cña nã vµ t×m ra c¸c tÖp chØ dÉn xö lý c¸c cîc gäi cho ngêi sö dông. C¸c chØ dÉn ®Çu tiªn chØ ra ngêi sö dông ®Çu tiªn ph¶i liªn l¹c, theo proxy, t¹i PC cña nã. NÕu kh«ng cã ai tr¶ lêi,server sÏ trë l¹i hai vÞ trÝ ®· lùa chän ngêi tiªu dïng B ®Õn ngêi yªu cÇu: mét sè ®iÖn tho¹i vµ mét server th tho¹i. Server SIP sau ®ã tiÕp theo c¸c chØ dÉn nµy göi th«ng ®Iöp INVITE ®Õ ngêidïng B(3) 29 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 Ngêi dïng B chØ dÉn phÇn mÒn server ®¹i diÖn ngêi dïng SIP cña anh ta kh«ng chÊp nhËn bÊt kú cuoäc gäi nµo.Server ngêi dïng SIP cña ngêi dïng B v× vËy tr¶ lêi víi nét th«ng ®iÖp lçi ®Õn server SIP B(4),Server SIP sau ®ã göi trùc mét tr¶ lêi trùc tiÕp ®Õn server SIP A(). Tr¶ lêi ë trong tËp lín 300,vµ bao gåm trong c¸c trêng CONTRACT hai ®Þa chØ lùa chän.§Çu tiªn ®Þnh vÞ tµi nguyªn ngêi sö dông ®iÖn tho¹i(tel://+1-732-555-1212), vµ c¸i thø hai lµ ®Þnh vÞ tµi nguyªn ngêi dïng RTSP cho mét server ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng. T×m c¸c ®Çu b¶n tin cã thÓ chØ ra dÔ h¬n,vµ tr¶ lêi ra r»ng ngêi gäi sÏ thö gäi ®Õn URL ®Çu tiªn. Server SIP A sau ®ã thö gäi tíi ngêi sö dông t¹i sè GSTN. §Ó lµm ®iÒu nµy, nã ®Çu tiªn hái mét server c¸c dÞch vô vïng réng (6). Nã cung cÊp cho server víi sè ®iÖn tho¹i ®Ó liªn l¹c, vµ c¸c u ®·i ngêi sö dông vÒ c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh cíc (nh tr¶ thÎ thanh to¸n). C¸c u ®·i nµy còng dîc cung cÊp ®Õn server SIP bëi ngêi sö dông trong sè bÊt kú c¸c con ®êng, bao gåm cæng vµo nh©n c«ng bëi mét ngêi qu¶n trÞ.Server c¸c dÞch vô hái c¬ së d÷ liÖu cña nã, vµ tr¶ vÒ ®Þa chØ cña mét gateway thÝch hîp(7). Server SIP sau ®è göi iNViTE SIP ®Çu tiªn tíi gateway(8).Gateway thùc hiÖn cuéc gäi ®Õn PSTN(9),nhng ®êng ®ang bËn(10). Gateway chØ ra ®iÒu nµy tíi server theo mét th«ng ®iöp SIP lçi(11).Server A vÉn cã bé ®Þnh vÞ tµi nguyªn ngêi sö dông RTSP nh mét ®iÓm liªn l¹c tiÒm tµng cho client.Tõ khi nã kh«ng hiÓu lµm thÕ nµo ®Ó xö lý bé ®Þnh vÞ tµi nguyªn RTSP cña nã, nã tr¶ l¹i bé ®Þnh vÞ tµi nguyªn ngêi dïng ®Õn nµy ®Õn client ®¹i diÖn cña ngêi dïng A theo SIP tr¶ lêi gi¸n tiÕp (12).Ngêi dïng A cã thÓ liªn l¹c víi server rstp, vµ th«ng ®iöp ®Õn ngêi dïng B. 30 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 VÝ dô nµy m« t¶ mét sè khÝa c¹nh kh¸c nhau cña cÊu tróc.§Çu tiªn lµ “sù nh¶y” (“hopping”) cña c¸c yªu cÇu iNViTE SIP gi÷a c¸c phÇn tö,víi mçi phÇn tö truy nhËp c¸c th môc (nh server ®é réng vïng dÞch vô) hoÆc c¬ së d÷ liÖu cÇn thiÕt.C¸ch c xö cña c¸c server SIP lµ phô thuéc vµo thùc hiÖn vµ lËp tr×nh néi bé cña nã.Trong vÝ dô ë ®©y server SIP B ®îc lËp tr×nh víi ngêi dïng u ®·i vÒ sö dông cuéc gäi.Server A ®· lËp tr×nh víi ngêi sö dông u ®·i vÒ tÝnh cíc, vµ cã truy nhËp ®Õn c¸c dÞch vô giao thøc vïng më réng ®Ó hoµn thµnh cuéc gäi ®Õn c¸c ®Çu cuèi PSTN.Sù hçn t¹p nµy cho phÐp ®Þnh nghÜa c¸c dÞch vô míi,vµ cho sù kh¸c nhau gi÷a c¸c server. Mét khÝa c¹ch kh¸c cña cÊu tróc lµ sù héi nhËp thuËn tiÖn víi c¸c dÞch vô kh¸c nhau(nh tel:vµ rtsp:).SIP cho phÐp bÊt kú kiÓu cñ URL ®Ó truyÒn t¶i trong c¸c trêng PROM,TO,CONTRACT ca ALSO cho phÐp c¸c cuéc gäi kh«ng can thiÖp tíi c¸c giao thøc vµ dÞch vô kh¸c khi cÇn thiÕt. 2.2.4 KÕt luËn Chóng ta ®· tr×nh bµy mét phÇn cña bé giao thøc ®Ó hç trî n©ng cao dÞch vô VoIP ®Ò xuÊt trªn internet. Bé nµy bao gåm RTP ®Ó truyÒn t¶i,SIP ®Ó b¸o hiÖu ®Ó lu tr÷ vµ t×m ph¬ng ph¸p truyÒn th«ng.C¸c giao thøc nµy lµ ®éc lËp vµ cè tÝnh modul,vµ khi kÕt hîp víi tÝnh cíc ,vµ t×m dÞch vô,vµ giao thøc gi÷ tríc tµi nguyªn, d¹ng ®Çy ®ñ cÊu tróc cho c¸c dÞch vô t¬ng lai. Tuy nhiªn nhiÒu viÖc cßn l¹i.Trong khi VoIP høa hÑn t¨ng sù mÒn dÎo h¬n tíi dÞch vô ®iÖn tho¹i vµ tèc ®é thùc hiÖn nã.VoIP ph¶i ®¬ng ®Çu víi mét sè vÊn ®Ò næi cém cña nã, bao gåm kh«ng phï hîp chÊt lîng phôc vô dÞch vô trong vïng 31 B¸o c¸o thùc tËp §µo H¶i §¨ng Nam §TVT 5 K42 réng, thiÕu ®é tin cËy vµ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi nghÌo nµn, sù kh«ng cËy cña internet,vµ thiÕu cña c¬ së h¹ tÇng tÝnh cíc. internet hiÖn t¹i nãi chung thiÕu mét giao thøc ®a ph¸t ®¸p tin cËy chÊp nhËn ®îc. Ph©n chia øng dông, voing(mghÜa ®Õm ph©n t¸n) vµ ®iÒu khiÓn floor (nh s¾p hµng ph©n t¸n) yªu cÇu tin cËy nh vËy. Nh vËy ®Ò cËp c¸c phÇn tríc, c¸c gateway ®Õn c¸c hÖ thèng viÔn th«ng hiÖn sÏ ®ãng vai trß lín trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é ®Õn c¬ së h¹ tÇng viÔn th«ng c¬ b¶n lµ hoµn toµn internet, chóng ta hiÖn t¹i nghiªn cøu server SIP víi giao thøc b¸o hiÖu hiÖn sè 7(SS7-iSUP), còng nh vËy gateway trë nªn thµnh viªn quan träng nhÊt trong m¹ng ®iÖn tho¹i. C¸c gateway cña SIP ®Õn H.323 vµ c¸c cÊu h×nh kÕt nèi VoIP ®îc ®Ò cËp nhiÒu h¬n trong ch¬ng tiÕp theo. 32
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.