Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404

pdf
Số trang Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404 4 Cỡ tệp Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404 341 KB Lượt tải Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404 0 Lượt đọc Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404 4
Đánh giá Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Nguyễn Trãi - Mã đề 404
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI–BA ĐÌNH (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2018-2019 Môn thi: HOÁ HỌC 11 - Ban cơ bản D Thời gian làm bài: 45 phút. Mã đề: 404 Họ và tên:………………………………………………………………. Điểm Lớp:…………………………………………………………………….. Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag=108; Ba = 137. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu 1: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 40 ml dung dịch Na2CO3 0,5M, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 0,672. B. 0,224. C. 0,448. D. 0,336. Câu 2: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca 2 ; 0,3 mol Mg 2 ; 0,4 mol Cl và a mol HCO3 . Tổng khối lượng chất tan trong X là A. 37,4 gam. B. 49,8 gam. C. 28,6 gam. D. 23,2 gam. Câu 3: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) S c khí NH3 vào dung dịch AlCl3; (b) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đ c; (c) S c h n hợp khí NO2 và O2 vào nước; (d) Cho P2O5 tác d ng với H2O. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 4: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm? t A. NaNO3 + H2SO4   NaHSO4 + HNO3 B. 4NO2 + O2 + 2H2O   4HNO3 ®iÖn ph©n dung dÞch C. 2Cu(NO3)2 + 2H2O   2Cu + O2 + 4HNO3 o D. 3NO2 + H2O   2HNO3 + NO Câu 5: Trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l. Giá trị của a là A. 0,3. B. 0,4. C. 0,1. D. 0,2. Câu 6: Chất nào sau đây không phải là chất điện li? A. NaOH. B. HCl. C. NaCl. D. C2H5OH. Câu 7: Phương trình ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra khi cho dung dịch NaOH tác d ng với dung dịch HCl là A. Na+ + Cl–  B. Na+ + H+   NaCl.  NaH. + – – – C. H + OH  D. OH + Cl   H2O.  HClO. Câu 8: Muối nào sau đây thuộc loại muối axit? A. NaCl. B. KHSO4. C. K2CO3. D. NaNO3. Câu 9: Cho 2,4 gam Mg tác d ng hoàn toàn với dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,56 lít khí X (sản 5 phẩm khử duy nhất của N , ở đktc). Khí X là A. N2O. B. NO. C. N2. D. NO2. Câu 10: Cho dung dịch CuCl2 tác d ng với dung dịch NaOH thu được kết tủa màu A. đỏ. B. trắng. C. xanh. D. vàng. Câu 11: Hợp chất SiO2 tan được trong dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaCl. C. Dung dịch KNO3. D. Dung dịch HF. o Câu 12: Ở 25 C, dung dịch nào sau đây có pH bằng 7? A. Dung dịch NaCl 1M. B. Dung dịch H2SO4 0,05M. Trang 1/4 – Mã đề 404 C. Dung dịch HCl 0,1M D. Dung dịch NaOH 0,1M. Câu 13: Dãy nào sau đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch? A. Ba2+, Ca2+, PO43–, SO42–. B. Na+, Fe3+, OH–, NO3–. C. K+, Na+, OH–, Cl–. D. Ba2+, Ca2+, Cl–, CO32–. Câu 14: Các loại phân đạm đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố A. kali. B. nitơ. C. cacbon. D. photpho. Câu 15: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường? A. CO2. B. H3PO4. C. NH3. D. HNO3. Câu 16: Trong phản ứng hóa học nào sau đây cacbon chỉ thể hiện tính khử? t0 t0 A. 3C + CaO  B. 3C + 4Al   CaC2 + CO.  Al4C3. xt,t 0 t0 C. C + O2  D. C + 2H2   CH4.  CO2. Câu 17: Hấp th hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 33,8 gam h n hợp muối. Giá trị của a là A. 0,5. B. 0,6. C. 0,3. D. 0,4. Câu 18: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân AgNO3 là A. Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag, NO2, O2. D. Ag2O, NO, O2. Câu 19: Khi ủ than tổ ong sinh ra khí độc (X), không màu, không mùi. Khí X là A. O2. B. N2. C. NO2. D. CO. Câu 20: Cho 0,003 mol H3PO4 tác d ng vừa đủ với 10 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lít, thu được 0,003 mol muối trung hòa. Giá trị của a là A. 0,90. B. 0,10. C. 0,01. D. 0,09. ----------------------------------------------- Trang 2/4 – Mã đề 404 Phần 2: Tự luận (5 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: a) Cho dung dịch CuSO4 tác d ng với dung dịch NaOH. b) Cho dung dịch AgNO3 tác d ng với dung dịch HCl. c) Cho dung dịch NaH2PO4 tác d ng với dung dịch NaOH (dư). ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Trang 3/4 – Mã đề 404 ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Câu 2: (1,5 điểm) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 thấy xuất hiện kết tủa trắng. Lọc kết tủa và cho vào dung dịch HCl, kết tủa tan và có sủi bọt khí. Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Câu 3: (2,0 điểm) Cho 1,29 gam h n hợp X gồm Al và Al2 O3 tác d ng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 1M, thu được 0,224 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính phần trăm khối lượng các chất trong X. c) Tính V. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... -----------------------------------Hết--------------------------------------Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn và các tài liệu khác. Trang 4/4 – Mã đề 404
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.