Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC”

doc
Số trang Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 4 Cỡ tệp Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 45 KB Lượt tải Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 3 Lượt đọc Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 18
Đánh giá Đề cương: “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC”
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Đề cương nghiên cứu đề tài khoa học “KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN HÓA HỌC” 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay trên thế giới khoa học kỹ thuật và công nghệ đang phát triển như vũ bão. Chính sự phát triển đó đã tạo ra một hệ thống kiến thức đồ sộ và mở ra một kỷ nguyên bùng nổ thông tin làm cho cuộc sống của loài người ngày càng sôi động. Trong bối cảnh đó con người muốn tồn tại và tìm được chỗ đứng trong cuộc sống phải là những con người năng động sáng tạo con đường giải quyết những vấn đề mới được đặt ra trong cuộc sống của bản thân và của đất nước Để nâng cao chất lượng giáo dục Đảng ta đề ra những chủ trương đúng đắn trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong đó chỉ rõ ‘‘ phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch nội quy , phương pháp giảng dạy và đào tạo để tạo ra cho xã hội những con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, và có năng lực giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hắng ngày… Qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Hiện nay trong quá trình triển khai chương trình SGK mới vấn đề chuẩn kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông trong thực tế là pháp lệnh là cơ sở để dạy học và kiểm tra đánh giá Tuy nhiên việc dạy học và kiểm tra đánh giá kỹ năng theo chuẩn mới là mức ban đầu. Thực tế việc chỉ đạo thực hiện đến từng trường từng giáo viên còn nhiều hạn chế Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học theo chương trình SGK mới thì việc kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng có một vai trò quan trọng Do đó đề tài nghiên cứu là “ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hóa học “ 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chủ đề hidrocacbon chương 5,6 và thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng 3. Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài gồm  Nghiên cứu hướng đổi mới kiểm tra kết quả học tập của học sinh 1  Nghiên cứu chương trình phát triển và SGK hóa học các lớp  Nghiên cứu chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 11 chủ đề hidrocacbon  Nghiên cứu quy trình kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng  Nghiên cứu chuẩn kiến thức kỹ năng  Thiết kế đề kiểm tra ngắn 15 phút và 45 phút theo chuẩn kiến thức kỹ năng thử nghiệm sư phạm để xác định mức độ phù hợp với bộ đề kiểm tra 4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : kết quả học tập môn hóa học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phần hidrocacbon 11 – ban khoa học tự nhiên Khách thể nghiên cứu : quá trình dạy và học hóa học theo chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 11 nâng cao 5. Giả thuyết khoa học Nếu làm rõ được nội dung của chuẩn kiến thức kỹ năng về mức độ kiến thức phần hidrocacbon và thiết kế được bộ đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng 6. Phương pháp đánh giá  Phương pháp nghiên cứu lý luận Chương trình giáo dục phát triển môn hóa học SGK lớp 11  Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm sư phạm Thử một số đề kiểm tra hóa học 11 7. Dàn ý công trình nghiên cứu A. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 5. Giả thuyết khoa học 6. Phương pháp đánh giá B. Phần nội dung Chương 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 1.1.Cơ sở lý luận và kiểm tra đánh giá 1.1.1. Khái niệm về kiểm tra đánh giá 2 1.1.2. Ý nghĩa của việc kiểm tra đánh giá 1.1.3. Một số hình thức kiểm tra đánh giá 1.1.3.1. Trắc nghiệm tự luận 1.1.3.2. Trắc nghiệm khách quan 1.1.3.3. So sánh trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan 1.2.Chương trình giáo dục phổ thông 1.2.1. Quan điểm xây dụng và phát triển chương trình 1.2.2. Chuẩn kiến thức kỹ năng 1.2.3. Định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập môn hóa học 1.2.3.1. Mục tiêu đánh giá 1.2.3.2. Nội dung đánh giá 1.2.3.3. Hình thức đánh giá Chương 2 : Thiết kế đề kiểm tra 2.1 Quy trình thiết kế đề kiểm tra 2.2 Các đề kiểm tra cụ thể phần “ chương 5: hidrocacbon “  Đề kiểm tra ngắn  Đề kiểm tra 15 phút  Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 3.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 3.3.1 Chọn địa bàn và đối tượng thực nghiệm 3.3.2 Chọn đề kiểm tra và tiến hành kiểm tra 3.4 Xử lý số liệu thực nghiệm sư phạm 3.5 Kết quả thực nghiệm 3.6 Phân tích kết quả thực nghiệm C. Phần kết luận 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.