Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng

pdf
Số trang Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng 4 Cỡ tệp Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng 288 KB Lượt tải Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng 0 Lượt đọc Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng 3
Đánh giá Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 37 Ñaùnh giaù hieäu quaû caùc baøi taäp ñaõ löïa choïn nhaèm phaùt trieån theå löïc chung cho nöõ sinh vieân tröôøng Cao ñaúng Löông thöïc - Thöïc phaåm Ñaø Naüng TOÙM TAÉT: Hieän nay ôû caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng noùi chung vaø tröôøng Cao ñaúng Löông thöïc - Thöïc phaåm Ñaø Naüng (CÑLTTPÑN) noùi rieâng, ngoaøi vieäc sinh vieân (SV) taäp trung cho hoïc taäp chuyeân moân vaø tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, maø ít quan taâm ñeán vieäc tham gia taäp luyeän theå chaát ñeå naâng cao söùc khoeû nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu coâng taùc chuyeân moân sau nay cuõng nhö söùc khoeû haøng ngaøy cho mình. Thoâng qua tìm hieåu thöïc traïng theå löïc chung (TLC) cuûa SV nöõ tröôøng Cao ñaúng Löông thöïc - Thöïc phaåm Ñaø Naüng, ñeà taøi nghieân cöùu moät soá baøi taäp nhaèm phaùt trieån TLC cho caùc em nöõ SV ñeå caûi thieän theå chaát trong tình hình hieän nay. Töø khoùa: hieäu quaû, baøi taäp, phaùt trieån, theå löïc chung, nöõ sinh vieân. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ABSTRACT: Nowadays in universities, colleges in general and Da Nang College of Food - Food in particular, in addition to students focusing on professional learning and participation in social activities, but little attention to participate in physical training to improve health to meet the requirements of professional work later as well as daily health for themselves. Through understanding the general physical situation of female students at Da Nang College of Food and Food, we studied a number of exercises to develop general fitness for female students to improve physical condition. Keywords: effect, exercise, develop, professional fitness, female students. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Tröôøng CÑLTTPÑN, coù gaàn 43 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, laø moät trong ba tröôøng ñaøo taïo caùn boä Löông thöïc - Thöïc phaåm trong caû nöôùc. Söù meänh cuûa tröôøng ñöôïc xaùc ñònh: “Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, coù tö duy saùng taïo, coù theå chaát toát ñeå thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân sau khi toát nghieäp ra tröôøng, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá”. Theå duïc laø moân hoïc baét buoäc trong chöông trình ñaøo taïo cuûa tröôøng CÑLTTPÑN. Trong giaùo duïc chuyeân moân cho SV, nhaø tröôøng raát quan taâm reøn luyeän vaø phaùt trieån theå chaát cho SV, trong ñoù raát chuù troïng ñeán phaùt trieån TLC cho caùc em, ñaëc bieät laø nöõ. Vaäy vaán ñeà ñaët ra cho chuùng toâi laø: “Ñaùnh giaù hieäu quaû caùc baøi taäp ñaõ löïa choïn nhaèm phaùt trieån theå löïc chung cho nöõ SV tröôøng Cao ñaúng Löông thöïc Thöïc phaåm Ñaø Naüng”. Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi söû duïng caùc phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; quan saùt sö phaïm; phoûng vaán - toïa ñaøm; kieåm tra sö phaïm; TN sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. KHOA HOÏC THEÅ THAO TS. Nguyeãn Vaên Long Q SOÁ 6/2019 2.1. Löïa choïn caùc baøi taäp phaùt trieån TLC cho khaùch theå nghieân cöùu Qua phoûng vaán 2 laàn ñeà taøi ñaõ choïn ñöôïc 11 baøi taäp, ñoù laø nhöõng baøi taäp coù soá phieáu ñoàng yù cuûa caùc nhaø chuyeân moân ñaùnh giaù cao töø 70.0% trôû leân ôû möùc öu tieân 1 vaø coù toång ñieåm töông öùng ñaït töø 80.00% toång ñieåm trôû leân vôùi p < 0.05 so vôùi yù kieán khoâng ñoàng yù, bao goàm: * Nhoùm baøi taäp söùc maïnh (04 baøi) - Chaïy ñaïp sau treân saân coû 30m - Chaïy loø coø treân saân coû 30m - Naâng cao ñuøi treân caùt 15giaây - Naèm ngöõa gaäp cô löng, cô buïng 20giaây * Nhoùm baøi taäp söùc nhanh (03 baøi) - Chaïy 30m toác ñoä cao - Chaïy 60m xuaát phaùt cao - Chaïy bieán toác 30m nhanh 30m chaäm * Nhoùm baøi taäp söùc beàn (02 baøi) - Chaïy laëp laïi 400m - Chaïy 5 phuùt tuøy söùc * Nhoùm baøi taäp meàm deõo, kheùo leùo(02 baøi) 38 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC - Baøi taäp meàm deûo - caêng cô 4 ñoäng taùc (8gy caêng -30gy loûng) - Chaïy luoàn coïc 30m (p > 0.05). Trong thôøi gian TN, nhoùm TN taäp theo 11 baøi taäp maø chuùng toâi löïa choïn, coøn nhoùn ñoái chöùng taäp vôùi nhöõng baøi taäp hieän haønh ñeå phaùt trieån TLC. Caùc ñieàu kieän khaùc veà taäp luyeän giöõa 2 nhoùm, nhö soá buoåi taäp, thôøi gian taäp, ñieàu kieän saân baõi, thieát bò, giaùo vieân veà cô baûn ñaûm baûo töông ñoàng. 2.2.3. Ñaùnh giaù keát quaû TLC giöõa 2 nhoùm sau TN 2.2. Ñaùnh giaù hieäu quaû caùc baøi taäp ñaõ löïa choïn: 2.2.1. Xaùc ñònh caùc test ñaùnh giaù TLC Qua caùc böôùc nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 06 test ñaûm baûo ñuû ñoä tin caäy vaø tính thoâng baùo ñeå ñaùnh giaù trình ñoä TLC cho Nöõ SV tröôøng CÑLTTPÑN goàm: chaïy 30m xuaát phaùt cao (giaây); chaïy 60m xuaát phaùt cao (giaây); chaïy luoàn coïc 30m (giaây); chaïy 400m (giaây); naâng cao ñuøi treân caùt 15 giaây (laàn); naèm ngöûa gaäp buïng 20 giaây (laàn) 2.2.2. Toå chöùc ñaùnh giaù hieäu quaû caùc baøi taäp ñaõ löïa choïn 2.2.2.1. Ñaùnh giaù trong noäi boä töøng nhoùm: a. ÔÛ nhoùm TN Ñaùnh giaù baèng phöông phaùp töï ñoái chieáu: taát caû test kieåm tra sau 05 thaùng TN so vôùi tröôùc TN veà TLC qua töøng test ñöôïc theå hieän ôû baûng 1. Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 1 cho thaáy, ôû caùc test kieåm tra ñaõ coù söï khaùc bieät roõ reät: 06/06 test coù ttính > tbaûng = 2.101 ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05. Ñieàu naøy chöùng toû vieäc öùng duïng caùc baøi taäp phaùt trieån TLC maø ñeà taøi löïa choïn ñaõ mang laïi hieäu quaû toaøn dieän trong vieäc phaùt trieån TLC cho Nöõ SV nhoùm TN tröôøng CÑLTTPÑN laø raát lôùn. Ñaùnh giaù veà nhòp taêng tröôûng: keát quaû nhòp taêng tröôûng sau giai ñoaïn nghieân cöùu cuûa Nhoùm TN ñöôïc theå hieän ôû baûng 2. Ñaùnh giaù hieäu quaû baøi taäp ñaõ löïa choïn baèng TNSP. TNSP ñöôïc tieán haønh treân khaùch theå nghieân cöùu laø 40 nöõ SV Tröôøng CÑLTTPÑN. Ñöôïc chia laøm 2 nhoùm moät caùch ngaãu nhieân, nhoùm TN 20 em vaø nhoùm ñoái chöùng (ÑC) 20 em. Thôøi gian TN ñöôïc tieán haønh trong voøng 5 thaùng (1hoïc kyø). Tröôùc TN, ñeà taøi ñaõ tieán haønh so saùnh, ñaùnh giaù keát quaû ôû 06 test cho thaáy giöõa 2 nhoùm khoâng coù gì khaùc bieät ñaùng keå vôùi Baûng 1. So saùnh thaønh tích cuûa nhoùm TN tröôùc vaø sau 5 thaùng TN (nA = nB = 20) Keát quaû TT Nhoùm thöïc nghieäm Tröôùc TN Test Sau 05 thaùng X ±δ X ±δ t p 1 Chaïy 30m xuaát phaùt cao (giaây) 6.27 0.22 6.18 0.23 5.92 < 0.05 2 Chaïy 60m xuaát phaùt cao (giaây) 9.27 0.16 9.17 0.16 2.18 < 0.05 3 Chaïy luoàn coïc 30m (giaây) 8.36 0.40 8.25 0.39 8.58 < 0.05 4 Chaïy 400m (giaây) 78.14 0.91 76.30 0.90 6.42 < 0.05 5 Naâng cao ñuøi treân caùt 15giaây (laàn) 17.61 0.39 18.71 0.39 8.85 < 0.05 6 Naèm ngöõa gaäp buïng 20giaây (laàn) 15.24 0.38 16.54 0.37 10.56 < 0.05 tbaûng = 2.101 Baûng 2. Nhòp ñoä taêng tröôûng veà keát quûa kieåm tra caùc test ñaùnh giaù TLC cuûa Nöõ SV tröôøng Cao ñaúng Löông thöïcthöïc phaåm Ñaø Naüng ôû Nhoùm TN sau TN (n = 20) Keát quaû TT Keát quaû kieåm tra Tröôùc TN Test Sau TN X ±δ X ±δ Nhòp taêng tröôûng (W%) 1 Chaïy 30m xuaát phaùt cao (giaây) 6.27 0.22 6.18 0.23 0.16 2 Chaïy 60m xuaát phaùt cao (giaây) 9.27 0.16 9.17 0.16 0.24 3 Chaïy luoàn coïc 30m (giaây) 8.36 0.40 8.25 0.39 0.24 4 Chaïy 400m (giaây) 78.14 0.91 76.30 0.90 6.77 5 Naâng cao ñuøi treân caùt 15giaây (laàn) 17.61 0.39 18.71 0.39 2.42 6 Naèm ngöõa gaäp buïng 20giaây (laàn) 15.24 0.38 16.54 0.37 3.38 W 2.20 (%) SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO 39 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Ñaùnh giaù baèng phöông phaùp töï ñoái chieáu qua töøng test: taát caû test kieåm tra sau 5 thaùng TN so vôùi tröôùc TN veà TLC cuûa nöõ SV ñöôïc theå hieän ôû baûng 4. Keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 4 cho thaáy sau TN nhoùm ÑC ôû caùc test cuõng ñeàu coù söï taêng tröôûng, tuy nhieân chæ coù 4/6 test coù ttính > tbaûng = 2.101 ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05, song vaãn coøn 2 test tuy coù taêng töôûng, nhöng taêng tröôûng chaäm ttính < tbaûng vôùi p > 0.05. Ñieàu naøy chöùng toû sau 5 thaùng taäp luyeän TLC cuûa nöõ SV tröôøng CÑLTTPÑN ôû nhoùm ÑC cuõng ñaõ coù söï taêng leân ñaùng keå, nhöng khoâng hoaøn toaøn ñaûm baûo chaéc chaén cho moïi naêng löïc theå löïc. Ñaùnh giaù veà nhòp taêng tröôûng: keát quaû nhòp taêng tröôûng qua giai ñoaïn nghieân cöùu TN cuûa nhoùm ÑC ñöôïc theå hieän ôû baûng 5. Keát quaû baûng 5 cho thaáy, nhòp taêng tröôûng veà TLC cuûa nöõ SV theå hieän ôû moãi test qua moãi giai ñoaïn ñeàu coù söï taêng leân so vôùi tröôùc TN, song so Keát quaû baûng 2 cho thaáy, nhòp taêng tröôûng veà TLC theå hieän ôû moãi test sau TN ñeàu coù söï taêng leân so vôùi tröôùc TN. Trung bình nhòp taêng tröôûng sau TN cuûa nhoùm TN laø 2.20% Ñaùnh giaù thoâng qua phaân loaïi TLC: so saùnh phaân loaïi TLC cuûa nöõ SV tröôøng CÑLTTPÑN NHOÙM TN ñöôïc trình baøy ôû baûng 3 Keát quaû ôû baûng 3 chöùng toû qua 5 thaùng TN TLC cuûa nöõ SV ñaõ coù söï tieán boä roõ reät, neáu nhö tröôùc TN chæ coù 7 em xeáp loaïi khaù (chieám 35%) vaø 11 em xeáp loaïi trung bình (chieám 55%) vaø 2 xeáp loaïi yeáu (chieám 10%). Thì sau TN 5 thaùng khoâng coøn em naøo xeáp loaïi yeáu, trong luùc ñoù coù 5 em xeáp loaïi toát vaø raát toát (chieám 25%), 9 em xeáp loaïi khaù (chieám 45%) vaø 06 em xeáp loaïi trung bình (chieám 30%). So saùnh keát quaû xeáp loaïi TLC cuûa nöõ SV tröôùc vaø sau TN hoaøn toaøn coù yù nghóa thoáng keâ (X2tính > X2baûng vôùi p < 0.05). b. ÔÛ nhoùm ÑC Baûng 3. Ñaùnh giaù TLC cuûa nhoùm TN thoâng qua phaân loaïi (n = 20) Xeáp loaïi n 0 0 07 11 02 Raát Toát Toát Khaù Trung bình Yeáu Tröôùc TN Tyû leä % 0.0 0.0 35 55 10 Sau TN n 02 03 09 06 0 Tyû leä % 10 15 45 30 0.0 X2tính X2baûng p 6.21 3.84 < 0.05 Baûng 4. So saùnh thaønh tích cuûa nhoùm ÑC tröôùc vaø sau 5 thaùng TN (nA = nB = 20) Keát quaû TT Test 1 2 3 4 5 6 Nhoùm TN Tröôùc TN Chaïy 30m xuaát phaùt cao (giaây) Chaïy 60m xuaát phaùt cao (giaây) Chaïy luoàn coïc 30m (giaây) Chaïy 400m (giaây) Naâng cao ñuøi treân caùt 15giaây (laàn) Naèm ngöõa gaäp buïng 20giaây (laàn) Sau 05 thaùng X ±δ X ±δ 6.27 9.28 8.36 78.14 17.66 15.24 0.06 0.23 0.04 0.68 0.34 0.35 6.22 9.22 8.33 77.82 17.92 15.87 0.06 0.24 0.04 0.68 0.34 0.35 t 2.27 0.77 2.44 1.49 2.39 5.63 p < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 < 0.05 tbaûng = 2.101 Baûng 5. Nhòp ñoä taêng tröôûng veà keát quûa kieåm tra caùc test ñaùnh giaù TLC cuûa Nöõ SV tröôøng CÑLTTPÑN ôû nhoùm ÑC sau TN (n = 20) Keát quaû TT 1 2 3 4 5 6 Test Chaïy 30m xuaát phaùt cao (giaây) Chaïy 60m xuaát phaùt cao (giaây) Chaïy luoàn coïc 30m (giaây) Chaïy 400m (giaây) Naâng cao ñuøi treân caùt 15giaây (laàn) Naèm ngöõa gaäp buïng 20giaây (laàn) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 6/2019 Keát quaû kieåm tra Tröôùc TN Sau TN X ±δ X ±δ 6.26 9.32 8.41 78.15 17.61 15.20 0.21 0.27 0.32 0.39 0.54 0.91 6.23 9.25 8.34 76.75 18.52 16.49 0.22 0.24 0.27 0.34 0.62 0.87 Nhòp taêng tröôûng (W%) 0.04 0.06 0.18 0.20 0.13 0.79 40 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 6. Ñaùnh giaù TLC cuûa nhoùm ÑC thoâng qua phaân loaïi (n = 20) Xeáp loaïi Raát Toát Toát Khaù Trung bình Yeáu n 0 0 06 11 03 Tröôùc TN Tyû leä % 0.0 0.0 30 55 15 Sau TN n 0 02 08 09 01 Tyû leä % 0.0 10 40 45 5 X2tính X2baûng p 0.29 3.84 > 0.05 TLC cuûa NÑC tuy ñaõ coù söï tieán boä, nhöng söï tieán boä ñoù chæ laø ngaãu nhieân maø thoâi, bôûi X2tính = 0.29 < X2baûng = 3,84 vôùi p > 0.05. Ñeå coù caùi nhìn toång quan hôn keát quaû nghieân cöùu chuùng toâi bieåu dieãn keát quaû xeáp loaïi TLC qua phaân loaïi cuûa nöõ 2 nhoùm tröôùc vaø sau TN nhö ôû bieåu ñoà 1. 3. KEÁT LUAÄN Bieåu ñoà 1. Keát quaû xeáp loaïi TLC cuûa nöõ 2 nhoùm sau thöïc nghieäm vôùi nhoùm TN thì nhoùm ÑC taêng leân thaáp hôn. Trung bình nhòp taêng tröôûng sau TN cuûa nhoùm ÑC laø 0.23% Ñaùnh giaù thoâng qua phaân loaïi: so saùnh phaân loaïi TLC cuûa nöõ SV tröôøng CÑLTTPÑN NÑC ñöôïc trình baøy ôû baûng 6 Keát quaû ôû baûng 6 chöùng toû qua 05 thaùng TN TLC cuûa nöõ SV nhoùm ÑC tröôøng CÑLTTPÑN ñaõ coù söï taêng leân, cuï theå: neáu nhö tröôùc TN chæ coù 6 em xeáp loaïi khaù vaø 11 em xeáp loaïi trung bình vaø 3 em xeáp loaïi yeáu, thì sau TN 5 thaùng coù 2 em xeáp loaïi toát, 08 em xeáp loaïi khaù, 9 em xeáp loaïi trung bình vaø 01 em xeáp loaïi yeáu. So saùnh keát quaû phaân loaïi tröôùc vaø sau TN thoâng qua chæ soá X2 chöùng toû, duø raèng trình ñoä - Sau 5 thaùng TN ñaùnh giaù keát quaû so saùnh töøng test cho thaáy nhoùm TN ôû caùc test kieåm tra ñaõ coù söï khaùc bieät roõ reät: 06/06 test coù ttính > tbaûng = 2.101 ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05, trong khi nhoùm ÑC chæ coù 4/6 test coù ttính > tbaûng = 2.101 ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05. Ñieàu naøy chöùng toû vieäc öùng duïng caùc baøi taäp phaùt trieån TLC maø ñeà taøi löïa choïn ñaõ mang laïi hieäu quaû. Ñoàng thôøi nhòp taêng tröôûng trung bình cuûa nhoùm TN ñaõ taêng leân 2.20% trong khí nhoùm ÑC chæ taêng 0.23%. Khoâng nhöõng vaäy, phaân loaïi trình ñoä TLC cuûa nhoùm TN cuõng chieám öu theá tröôùc nhoùm ÑC vôùi 05 em xeáp loaïi toát vaø raát toát chieám 25.0%, 09 em xeáp loaïi khaù chieám 45.0%, 06 em xeáp loaïi trung bình chieám 30.0%, Trong khi ñoù nhoùm ÑC chæ coù 02 em xeáp loaïi toát chieám 10.0% vaø 08 em ñaït loaïi khaù chieám 40.0%, 09 em xeáp loaïi trung bình chieám 45.0% vaø 01 em xeáp loaïi yeáu chieám 5.0%. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Döông Nghieäp Chí, Traàn Ñöùc Duõng, Taï Höõu Chieán, Nguyeãn Ñöùc vaên (2004), “Ño löôøng theå thao”, Nxb TDTT Haø Noäi. 2. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (1997), Taøi lieäu giaûng daïy TDTT (duøng cho caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø THCN, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 3. Buøi Thò Hieàn (2018), “Nghieân cöùu thöïc traïng TLC cuûa nöõ SV Khoa Sö phaïm maàm non (SPMN) naêm thöù nhaát Tröôøng ÑH Hoàng Ñöùc”; Taïp chí Giaùo duïc. 4. Leâ Vaên Laãm, Phaïm Xuaân Thaønh (2007), “Ño löôøng theå duïc theå thao”, Nxb TDTT Haø Noäi. 5. Leâ Thieän Khieâm (2014), “Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng baøi taäp phaùt trieån TLC cho SV nöõ tröôøng Ñaïi hoïc Sai Goøn” Luaän vaên ThS. Nguoàn baøi baùo: keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi Cao hoïc “Nghieân cöùu löïa choïn baøi taäp phaùt trieån theå löïc cho nöõ SV naêm 1 vaø 2 tröôøng Cao ñaúng Löông thöïc - Thöïc phaåm Ñaø Naüng”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/9/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 11/11/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 22/12/2019) SOÁ 6/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.