Công văn số 5299/TCHQ-GSQL

doc
Số trang Công văn số 5299/TCHQ-GSQL 1 Cỡ tệp Công văn số 5299/TCHQ-GSQL 14 KB Lượt tải Công văn số 5299/TCHQ-GSQL 0 Lượt đọc Công văn số 5299/TCHQ-GSQL 0
Đánh giá Công văn số 5299/TCHQ-GSQL
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------Số: 5299/TCHQ-GSQL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019 V/v chấm dứt hiệu lực một số văn bản tăng cường kiểm tra Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số công văn chỉ đạo tăng cường kiểm tra đối với một số mặt hàng nhập khẩu nhằm kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngăn chặn gian lận thương mại. Qua rà soát đánh giá tình hình thực hiện cho thấy một số văn bản chỉ đạo không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hải quan hiện nay. Nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Tổng cục Hải quan thông báo chấm dứt hiệu lực áp dụng đối với các công văn sau đây: 1. Công văn số 157/TCHQ-GSQL ngày 7/8/2014 về tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ. 2. Công văn số 5855/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy điện thoại di động nguyên chiếc, thân máy điện thoại di động chưa lắp ráp. Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục QLRR (để t/h); - Lưu: VT, GSQL (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.