Công văn số 45549/CT-TTHT

doc
Số trang Công văn số 45549/CT-TTHT 1 Cỡ tệp Công văn số 45549/CT-TTHT 14 KB Lượt tải Công văn số 45549/CT-TTHT 0 Lượt đọc Công văn số 45549/CT-TTHT 7
Đánh giá Công văn số 45549/CT-TTHT
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------Số: 45549/CT-TTHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019 V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation - Nhà thầu chính thực hiện công việc thi công và hoàn thành các hạng mục công việc liên quan đến gói thầu "CP-2: Nhà máy xử lý nước thải" Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; MST: 0107454013 Trả lời công văn số JFE-ACC08/2017 ngày 16/3/2017 và công văn giải trình, bổ sung tài liệu số JFE-ACC-0008-2018 ngày 06/9/2018 của Công ty JFE Engineering Corporation hỏi về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến gói thầu "CP2: Nhà máy xử lý nước thải", sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Nội dung hỏi của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2258/TCT-CS ngày 04/6/2019 hướng dẫn về khai, nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài. Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm theo bản photo công văn số 2258/TCT-CS ngày 04/6/2019 của Tổng cục Thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty JFE Engineering Corporation liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể. Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty JFE Engineering Corporation được biết và thực hiện./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TKT2 (để phối hợp); - Phòng DTPC; - Phòng KK KTT; - Lưu: VT, TTHT(2). Mai Sơn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.