Công văn số 44289/CT-TTHT

doc
Số trang Công văn số 44289/CT-TTHT 2 Cỡ tệp Công văn số 44289/CT-TTHT 20 KB Lượt tải Công văn số 44289/CT-TTHT 0 Lượt đọc Công văn số 44289/CT-TTHT 5
Đánh giá Công văn số 44289/CT-TTHT
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------Số: 44289/CT-TTHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019 V/v chi phí tính thuế TNDN đối với hoạt động tài trợ cho y tế Kính gửi: Công ty TNHH Zuellig Pharma Viet Nam (Địa chỉ: B3,Đường Công nghiệp 4, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội; MST: 0100915699) Trả lời công văn số ZPV-26042019 ngày 03/05/2019 của Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về chi phí tính thuế TNDN đối với hoạt động tài trợ cho y tế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Chỉ tiêu 8 Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/08/2014 của Bộ y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế có khái niệm/ định nghĩa về cơ sở y tế như sau: “- Cơ sở y tế là các cơ sở cung cấp dịch vụ, quản lý, đào tạo thuộc lĩnh vực y tế.... được các cấp có thẩm quyền ký quyết định thành lập; quản lý, bao gồm các cơ sở: phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về y tế, các doanh nghiệp dược và trang thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế, các Bộ ngành khác và các địa phương quản lý (kể cả các cơ sở y tế tư nhân, liên doanh), - Cụ thể bao gồm: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các viện nghiên cứu Y, Dược, các trường Y- Dược, các Trung tâm y tế dự phòng, phòng chống các bệnh xã hội, Chăm sóc SKSS.... nhà hộ sinh khu vực, phòng khám bệnh, Trạm y tế xã/ phường/ thị trấn, phòng y tế quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh, văn phòng sở y tế, các vụ cục, phòng ban thuộc văn phòng Bộ Y tế và các cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành khác quản lý, các cơ sở y tế tư nhân, liên doanh có giấy phép hành nghề.” - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. ...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây: a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chỉ tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).” Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau: Trường hợp nếu Viện kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế là cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế và hoạt động tài trợ y tế bao gồm các hình thức theo đúng quy định tại tiết a Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính, có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại tiết b Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được hạch toán khoản chi này vào chi phí được trừ khi tính thuê thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam được biết và thực hiện./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TKT1; - Phòng DTPC; - Lưu: VT, TTHT (2). Mai Sơn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.