Công văn số 26982/CT-TTHT

doc
Số trang Công văn số 26982/CT-TTHT 2 Cỡ tệp Công văn số 26982/CT-TTHT 22 KB Lượt tải Công văn số 26982/CT-TTHT 0 Lượt đọc Công văn số 26982/CT-TTHT 1
Đánh giá Công văn số 26982/CT-TTHT
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------Số: 26982/CT-TTHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019 V/v xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với hoạt động giao khoán cho cơ sở trực thuộc thực hiện hợp đồng. Kính gửi: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Địa chỉ: 81 - Trần Cung - P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội MST: 0100408233 Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 04/VKH-TCKT ghi ngày 18/2/2019 của Viện KHCN Xây dựng hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Khoản 9 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn như sau: “Điều 7. Giá tính thuế … 9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT. Ví dụ 32: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng, trong đó giá trị vật tư xây dựng chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng. b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế, là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT. …” - Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. - Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “7. ... “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.” b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau: “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. … Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính. …” Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau: Trường hợp Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (sau đây gọi tắt là Viện) ký hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ về xây dựng với bên mua, sau khi ký hợp đồng, Viện giao khoán phần chi phí cho các đơn vị trực thuộc (có MST và con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc) thực hiện theo quy chế của Viện thì: - Đối với hợp đồng Viện ký với bên mua, Viện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Giá tính thuế GTGT được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên. - Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào phần chi phí được giao khoán đã thực hiện để xuất hóa đơn cho Viện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng cung cấp hồ sơ cụ thể, liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 7 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được giải đáp kịp thời. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Khoa học Công nghệ xây dựng được biết thực hiện. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TKT 7; - Phòng DTPC; - Lưu: VT, TTHT(2). Mai Sơn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.