Công văn số 2345/TCHQ-GSQL

doc
Số trang Công văn số 2345/TCHQ-GSQL 1 Cỡ tệp Công văn số 2345/TCHQ-GSQL 14 KB Lượt tải Công văn số 2345/TCHQ-GSQL 0 Lượt đọc Công văn số 2345/TCHQ-GSQL 1
Đánh giá Công văn số 2345/TCHQ-GSQL
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2345/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 V/v địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2018 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và chống buôn lậu, gian lận thương mại trong nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa như sau: 1. Trường hợp địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan chưa có địa điểm kiểm tra tập trung, doanh nghiệp được lựa chọn địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, nhà máy (không được đưa về cơ sở sản xuất, nhà máy để kiểm tra) hoặc cửa khẩu nhập. 2. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất phải được thực hiện tại địa điểm kiểm tra trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan, đảm bảo đủ diện tích để lưu giữ hàng hóa kiểm tra, có đủ các trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c); - TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các Vụ, Cục: GSQL, KĐHQ, ĐTCBL, QLRR, TT-KT, Pháp chế, KTSTQ, CNTT&TKHQ, VPTC (để t/h); - Lưu: VT, GSQL (05b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.