Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

doc
Số trang Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ 1 Cỡ tệp Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ 28 KB Lượt tải Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ 0 Lượt đọc Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ 6
Đánh giá Công văn 138/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 138/VPCP-V.I V/v bổ sung thêm kinh phí cho các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008 Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Xét Tờ trình số 99/TTr-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về phương án giải quyết khó khăn về kinh phí cho các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình nói trên. Các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được sử dụng 30% số thu từ tài khoản mà các lực lượng này nộp vào ngân sách Nhà nước (sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định) để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động và khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện; bảo đảm sử dụng có hiệu quả và chặt chẽ về quản lý. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c); - Các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Công an, Quốc phòng; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: BXDPL, KTTH, CN, Website CP, TH; - Lưu: VT, V.I (3). LT. 21 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM (Đã ký) Nguyễn Xuân Phúc
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.