CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN

pdf
Số trang CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN 3 Cỡ tệp CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN 416 KB Lượt tải CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN 0 Lượt đọc CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN 2
Đánh giá CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 CHƯƠNG TRÌNH SỔ TAY CÁ NHÂN INDIVIDUAL HANDBOOK PROGRAM SVTH: TRƢƠNG VĂN THÁI, TỐNG VĂN CHÌNH Lớp 06I – Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: ĐINH THỊ MỸ HẠNH Bộ môn Công nghệ – Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TÓM TẮT Nhịp sống hiện đại cùng với khối lượng công việc ngày càng lớn, khiến cho chúng ta khó có thể ghi nhớ cũng như sắp xếp thời gian, các công việc cần thực hiện. Chương trình "Sổ tay cá nhân" sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chương trình cung cấp các tính năng : tạo lịch làm việc, quản lý thời gian biểu, quản lý danh bạ cá nhân, viết nhật ký, thực hiện nhắc nhở bằng âm báo hay tự động mở một file nhạc… ABSTRACT The cadence of life together with volume of work are biger and biger, making us difficult to remember as well as arrange time or the works need to carry out. "Invidual-handbook program" will help you solve the problems.This program provides feature as: making the schedule-workshop, time-table management, personal directory management, writing diary, reminding works by sound or opening file automatically… 1. MỞ ĐẦU Hiện nay có nhiều phần mềm quản lý và phần mềm quản lý lịch làm việc thì chƣa hẳn là chƣa có. Trƣớc đây đã có những chƣơng trình hỗ trợ quản lý hệ thống nhƣ Sweet Bomb của tác giả Lục Đức Thành, chƣơng trình Lịch Việt Nam của tác giả Phan Hải Tú (Nguồn http://echip.com.vn). Ƣu điểm của các chƣơng trình này là dễ sử dụng nhƣng nhƣợc điểm là vẫn chƣa đầy đủ các tính năng cần thiết. Chƣơng trình “Sổ Tay cá Nhân” đƣợc viết trên Visual Basic và Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Access dựa trên sự tổng hợp các phần mềm đó và có phát huy sáng tạo thêm các tính năng mới. 2. TỔNG QUAN 2.1. Phân tích thiết kế hệ thống 2.1.1. Khảo sát bài toán Hiện nay đã có một số phần mềm riêng lẻ có tác dụng tƣơng tự nhƣ:  Phần mềm Lịch Việt Nam của tác giả Phan Hải Tú (nguồn Echip).  Phần mềm chat miễn phí có tích hợp chức năng hệ thống Sweetbomb của tác giả Lục Đức Thành (nguồn Echip). a. Ưu điểm:  Dễ sử dụng, độ chính xác cao  Miễn phí b. Nhược điểm:  Giao diện đơn giản  Xung đột với phần mềm diệt virus Kaspersky… 2.1.2. Mô hình hóa Mô hình hóa hệ thống: Hệ thống là sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình Visual Basic và hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access. Cách liên kết cơ sở dữ liệu với chƣơng trình đƣợc minh họa ở hình 2.1.1 464 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 Người Sử Dụng Chức năng hệ thống Quản lý điểm, TKB Tạo Lịch nhắc việc Điể m Bảng các công việc chi tiết Tạo sổ tay danh bạ Nhập thời gian Báo Thức Thờ i Gia n Thông tin của danh bạ Thông tin tài khoản Viế t nhậ t ký Nội dung nhật ký Hiển thị thông tin Hình 2.1.1 – Sơ đồ luồng dữ liệu Mô hình hóa chức năng: Chức năng của chƣơng trình đƣợc thể hiện thông qua biểu đồ phân rã chức năng ở hình 2.2 QL Sổ tay cá nhân Hệ Thống Đăng nhập QL Điểm,TKB Tạo TKB Lịch nhắc việc Sổ tay danh bạ Nhập n/dung Nhật ký Nhập TT Viết ký Báo Thức Nhật Nhập thời gian Đổi MK Láy lại MK Thêm TK Sửa TT Tạo Lịch LV Hiển thị TT Tìm kiếm Nhập thông tin Tính điểm Xóa TK Hình 2.1.2 – Biểu đồ phân rã chức năng 465 Xem nhật ký Báo thức Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2. Thiết kế giao diện Giao diện chƣơng trình đƣợc thiết kế với sự hỗ trợ của bộ công cụ lập trình BmTool 2007 của TS. Lê Minh Thái - GV trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng (Minh họa giao diện chính chƣơng trình ở hình 2.2). Hình 2.3 – Giao diện chính của chương trình 3. KẾT LUẬN Đây là một chƣơng trình tiện ích chạy trên hệ điều hành Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003. Chƣơng trình có những ƣu điểm sau: Ưu điểm:  Giao diện đẹp  Không xung đột với các phần mềm khác  Các tiện ích giúp cho ngƣời sử dụng máy tính làm việc hiệu quả hơn. Chƣơng trình đã thực hiện đƣợc các chức năng sau: Báo thức hàng ngày bằng nhạc; Viết nhật ký, xem nhật ký; Lƣu thời khóa biểu; Sổ tay danh bạ (lƣu các thông tin cá nhân nhƣ điện thoại, địa chỉ…); Hẹn giờ Shutdown, Restart máy tính; Nhắc việc theo thời gian hẹn trƣớc; Hẹn giờ mở nhạc, hay một chƣơng trình; Lịch Việt Nam; Quản trị tài khoản hệ thống (thêm, sửa, xóa, thay đổi thông tin tài khoản, đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu) Hướng phát triển chương trình:  Hoàn thiện các tính năng  Chế độ bảo mật sẽ cao hơn bằng cách mã hóa dữ liệu  Chạy đƣợc trên hệ điều hành Windows Vista và trên mạng LAN  Phát triển thêm giao diện tiếng Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Minh Thái, Bộ công cụ lập trình BmTool 2007, Giảng viên trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin. [2] Phƣơng Lan - Hoàng Đức Hải, Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO .NET 2.0, NXB Phƣơng Đông. [3] GS.TS Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên), Microsoft Visual Basic 6.0 và Lập trình CSDL, NXB Lao động xã hội. 466
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.