CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

pdf
Số trang CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 Cỡ tệp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 94 KB Lượt tải CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 0 Lượt đọc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6
Đánh giá CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHMT MŨI NHỌN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trang 1, TRƯỜNG ĐH TOÂN ĐỨC THẮNG Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin & Toaùn ÖÙng Duïng CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO NGAØNH KHMT MUÕI NHOÏN STT 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 TEÂN HOÏC PHAÀN Hoïc Kyø 1 Anh vaên giao tieáp 1 Tin hoïc Vaên phoøng Tin hoïc Ñaïi Cöông Toaùn A1 (Giaûi tích 1 bieán) Toaùn A2 (Ñaïi soá tuyeán tính) Vaät lyù Ñaïi cöông 1 (Cô, Nhieät) Kinh teá chính trò Maùc Leânin Giaùo duïc theå chaát 1 Hoïc Kyø 2 Anh vaên giao tieáp 2 Cô sôû Laäp trình Toaùn A3 (Giaûi tích nhieàu bieán) Toaùn A4 (Chuoãi, PTVP) Vaät lyù Ñaïi cöông 2 (Ñieän, Töø) Trieát hoïc Maùc Leânin Giaùo duïc theå chaát 2 Giaùo duïc Quoác Phoøng Hoïc Kyø 3 Anh vaên giao tieáp 3 Laäp trình Naâng cao Caáu truùc döõ lieäu & giaûi thuaät Tổ chức maùy tính Xaùc suaát thoáng keâ A Giaûi tích soá 1 Toaùn rôøi raïc Giaùo duïc theå chaát 3 Hoïc Kyø 4 Anh vaên giao tieáp 4 Phaân tích vaø thieát keá thuaät toaùn Ngoân ngöõ laäp trình Maïng Maùy Tính Cô sôû döõ lieäu LT thoâng tin Toái öu 1 Lyù thuyeát ñoà thò Hoïc Kyø 5 Anh vaên giao tieáp 5 Maõ MH NN101 TH100 TH101 TN101 TN102 VL001 XN001 NN102 TH102 TN103 TN104 VL002 XN101 NN103 TH104 TH201 TH203 TN204 TN211 TN222 NN104 TH202 TH204 TH211 TH231 TH306 TN321 TN323 Page 1 Soá ÑVHT 28.5(17,7,4.5) 3(2,1,0) 4(2,0,2) 4(2,1,1) 3(2,1,0) 4(2,2,0) 3(2,1,0) 5(5,0,0) 1.5(0,0,1.5) 32(19,8,5) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1.5) 4(2,2,0) 4(2,2,0) 4(3,1,0) 6(6,0,0) 1.5(0,0,1.5) 4(2,0,2) 26.5(15,6,5.5) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1.5) 4.5(2,1,1.5) 4(3,0,1) 3(2,1,0) 3(2,1,0) 3(2,1,0) 1.5(0,0,1.5) 27(16,8,3) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1.5) 3(2,1,0) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1.5) 3(2,1,0) 3(2,1,0) 3(2,1,0) 29(18,6,5) 3(2,1,0) Moân töï choïn (x) HK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 Trang 2, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 TH311 4(2,1,1) 4.5(2,1,1.5) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1.5) 3(2,0,1) 4(4,0,0) 26.5(15,4,7.5) 3(2,1,0) 4.5(2,1,1,5) 4.5(2,1,1,5) 4.5(2,1,1.5) THxxx 2(1,0,1) x 6 THxxx 2(1,0,1) x 6 THxxx XN002 x NN107 THxxx 2(1,0,1) 4(4,0,0) 18(12,1,5) 3(2,1,0) 3(2,0,1) THxxx 3(2,0,1) Chuyên Đề 7: Kiến trúc ứng dụng THxxx THxxx Chuyền Đề 8: Thực tập tốt nghiệp THxxx 4(2,0,2) 2(1,0,1) 3(3,0,0) 20(4,0,16) 8(4,0,4) 12(0,0,12) Coâng Ngheä Phaàn Meàm Laäp trình höôùng ñoái töôïng Heä Ñieàu Haønh Phaân tích thieát keá heä thoáng Töï choïn 1 Lòch söû Ñaûng CSVN Hoïc Kyø 6 Anh vaên giao tieáp 6 Laäp trình Java & Web Coâng Ngheä .NET Laäp trình öùng duïng maïng Chuyên Đề 1: Tìm kiếm, phân tích thông tin và phát triển kỹ năng thuyết trình Chuyên Đề 2: Xây dựng kỹ năng và định hướng nghề nghiệp Chuyên Đề 3: Ứng dụng quy trình phát triển phần mềm CNXHKH Hoïc Kyø 7 Anh vaên giao tieáp 7 Chuyên Đề 4: Phân tích yêu cầu phần mềm Chuyên Đề 5: Kiểm thử chất lượng hệ thống phần mềm Chuyên Đề 6: Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu trong dự án Tö töôûng Hoà Chí Minh Hoïc Kyø 8 LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP TH221 TH301 TH302 TH321 TH341 XN102 5 5 5 5 5 5 5 x 6 6 6 6 x 6 7 7 x 7 7 7 8 8 207.5 *Löu yù: - Caùc chuyeân ñeà toâ ñaäm ñöôïc hoïc vaø thöïc taäp taïi coâng ty phaùt trieån phaàn meàm - Kết quả điểm Chuyên đề 5 được phép thay thế cho Đồ án 1, chuyên đề 6 được phép thay thế cho đồ án 2 trong trường hợp sinh viên dừng chương trình thực tập và trở về học tại trưòng. Page 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.