CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

pdf
Số trang CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 5 Cỡ tệp CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 165 KB Lượt tải CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 0 Lượt đọc CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 23
Đánh giá CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Kế toán tiền mặt: 1.1 Nguyên tắc kế toán: _ Kế toán chỉ phản ánh vào TK “tiền mặt” giá trị tiền Việt Nam, ngân phiếu; ngoại tệ; vàng bạc, kim khí quí, đá quí; thực tế nhập, xuất quỹ . _ Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ,kịp thời, chính xác số hiện có; tình hình biến động các loại tiền phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, luôn đảm bảo khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán và sổ quỹ. Mọi khoản chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. _ Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định trong chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và các qui định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm soát trước quỹ, giữ quỹ và kiểm kê quỹ của Nhà nước 1.2 Kế toán chi tiết: 1.2.1 Chứng từ kế toán a. Phiếu thu. Mẫu C30 – BB: b. Phiếu chi. Mẫu C 31 - BB c. Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam). Mẫu C 34 - HD d. Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý). Mẫu C 35 – HD 1.2.2. Sổ kế toán chi tiết a. Sổ quỹ tiền mặt: b. Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ. Mẫu S 13 – H: 1.3. Kế toán tổng hợp: 1.3.1. Tài khoản kế toán a. Tài khoản 111 – Tiền mặt  Công dụng: Tài khoản này dùng phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của đơn vị, bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ.  Kết cấu và nội dung phản ánh: TK 111 Các khoản tiền mặt tăng do : _ Nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí . _ Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê. Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá tăng ). Các khoản tiền mặt giảm do: _ Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí đá quí. _ Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê. Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá giảm ) SDCK: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí còn tồn 1 quỹ. b .TK 007 – Ngoại tệ các loại:  Công dụng: Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị.  Kết cấu và nội dung phản ánh: TK 007 Số ngoại tệ thu vào ( nguyên tệ ). Số ngoại tệ xuất ra ( nguyên tệ ). SDCK: Số ngoại tệ còn lại ( nguyên tệ ). Trên tài khoản này không qui đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam. 1.3.2 Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : 2 Sô ñoà : Keá toaùn thu chi tieàn maët 111 112 1) Ruùt TGNH,KB nhaäp quyõ 112 14) Chi tieàn maët göûi NH-KB 441,461 152,153,155 462,465 211,213… 2a) Ruùt döï toaùn nhaäp quyõ ;Nhaän KP 15) Mua nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, …. ñaàu tö XDCB;KPHÑ,Döï aùn…. 511 3113 3) Thu phí, leä phí;Thu söï nghieäp ;Thu khaùc Thueá GTGT ( neáu coù) 531 341 4)Doanh thu baùn haøng, cung öùng dòch vuï 16) Caáp kinh phí cho caáp döôùi 311 121,221 5) Thu hoài caùc khoaûn nôï phaûi thu 17) Mua chöùng khoùan, ñaàu tö taøi chính khaùc 312 331,332,333 334,335,342 6) Thu hoài taïm öùng nhaäp quyõ 18) Thanh toaùn caùc khoaûn nôï phaûi traû 313(3131) 7) Thu hoài nôï vay döï aùn tín duïng (vay goác) 241,631,635, 643,661,662 342 19) Chi cho caùc hoaït ñoäng baèng tieàn 8) Thu hoä nhaäp quyõ 312 241,631,635, 20) Chi taïm öùng baèng tieàn 643,661,662 313(3131) 9) Thu giaõm chi nhaäp quyõ 21) Cho vay baèng tieàn maët 336 431 10) Taïm öùng kinh phí nhaäp quyõ 22) Chi caùc quyõ baèng tieàn 331(3318) 311 11) Thöøa quyõ phaùt hieâïn khi kieåm keâ 23) Thieáu huït quyõ khi kieåm keâ 413 12) Cheânh leäch tyû giaù taêng khi 413 ñaùnh giaù laïi 121,221 24) Cheânh leäch tyû giaù giaõm khi ñaùnh giaù laïi 13) Baùn chöùng khoaùn , thu hoài voán goùp 3 2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc: 2.1 Nguyên tắc kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi ngoài việc chấp hành các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền, còn phải chấp hành các qui định sau đây: Kế toán tiền gửi phải tổ chức thực hiện việc theo dõi riêng từng loại tiền gửi ( tiền gửi về kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, tiền gửi vốn đầu tư XDCB và các loại tiền gửi khác theo từng ngân hàng, kho bạc ). Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo số liệu gửi vào, rút ra và tồn cuối kỳ khớp đúng với số liệu của ngân hàng, kho bạc quản lý. Nếu có chênh lệch phải báo ngay cho ngân hàng, kho bạc để xác nhận và điều chỉnh kịp thời. - Kế toán tiền gửi phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ và những qui định có liên quan đến Luật Ngân sách hiện hành của Nhà Nước. 2.2 Kế toán chi tiết 2.2.1 Chứng từ kế toán Kế toán tiền gửi Ngân hàng, kho bạc sử dụng các chứng từ kế toán như Giấy báo Nợ, Giấy báo Có hoặc Bảng sao kê của ngân hàng - kho bạc kèm theo các chứng từ gốc ( Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, Bảng kê nộp séc). 2.2.2 Sổ kế toán chi tiết: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc 2.3 Kế toán tổng hợp 2.3.1. Tài khoản kế toán: Tài khoản 112 _ Các loại tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí gửi vào ngân hàng – kho bạc. _ Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng). _ Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí rút từ tiền gửi ngân hàng - kho bạc. _ Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm). SDCK: Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí còn gửi ở ngân hàng – kho bạc. 2.3.2 Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 4 Sô ñoà : Keá toaùn tieàn göûi Ngaân haøng; Kho baïc 111 112 1) Xuaát quyõ göûi vaøo NH,KB 111 12) Ruùt tieàn göûi nhaäp quyõ 441,461 152,153,155 462,465 211,213… 2) Nhaän kinh phí baèng tieàn göûi 13) Mua nguyeân lieäu, vaät lieäu, coâng cuï, …. 511 3113 3) Thu phí,leä phí;Thu söï nghieäp ;Thu khaùc Thueá GTGT ( neáu coù) 531 341 4)Doanh thu baùn haøng, cung öùng dòch vuï 14) Caáp kinh phí cho caáp döôùi 311 121,221 5) Thu hoài caùc khoaûn nôï phaûi thu 15) Mua chöùng khoùan, ñaàu tö taøi chính khaùc 313(3131) 331,332,333 334,335,342 6) Thu hoài nôï vay döï aùn tín duïng (vay goác ) 16) Thanh toaùn caùc khoaûn nôï phaûi traû 342 241,631,635, 7) Thu hoä baèng TGNH;KB 643,661,662 241,631,635, 17) Chi cho caùc hoaït ñoäng baèng tieàn göûi 643,661,662 313(3131) 8) Thu giaõm chi baèng tieàn göûi 18) Cho vay baèng tieàn göûi 341 431 9) Thu hoài soá kinh phí thöøa baèng tieàn göûi 19) Chi caùc quyõ baèng tieàn göûi 413 413 10) Cheânh leäch tyû giaù taêng khi ñaùnh giaù laïi 20) Cheânh leäch tyû giaù giaõm khi ñaùnh giaù laïi 121,221 11) Baùn chöùng khoaùn , thu hoài voán goùp 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.