Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay

doc
Số trang Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay 41 Cỡ tệp Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay 146 KB Lượt tải Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay 5 Lượt đọc Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay 52
Đánh giá Chọn lọc 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất hiện nay
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHỌN LỌC 10 MẪU TỜ TRÌNH THÔNG DỤNG NHẤT HIỆN NAY MỤC LỤC 1. MẪU TỜ TRÌNH CƠ BẢN 2. MẪU TỜ TRÌNH CÔNG ĐOÀN 3. MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4. TỜ TRÌNH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .……….. 5. TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 6. TỜ TRÌNH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH ……………. … 7. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH……… 8. TỜ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH CỦA..... 9. TỜ TRÌNH (Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 10. TỜ TRÌNH (Bổ sung nhân sự đột xuất) TÊN CƠ QUAN ________________ Số:........./TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ .................., ngày......tháng....năm........... TỜ TRÌNH Về………………(1)…………… Kính gửi:……………………….(2)…………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Nơi nhận - Như trên - Lưu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ký tên đóng dấu) TỜ TRÌNH Về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn…………………. Nhiệm kỳ 20.... – 20.... Kính gửi:…………………………………………………………….. Thực hiện Kế hoạch số ....... /KH – CĐ và Hướng dẫn số ...../HD – CĐ ngày ..../..../...... của BTV Công đoàn Công ty ............................... về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 20.... – 20.... và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa ...., nhiệm kỳ 20.... – 20....; Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20.... – 20....; Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....; Công đoàn …………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Công ty ……… công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20.... – 20...., cụ thể như sau: 1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí; (Có danh sách kèm theo) 2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong đó …………….đại biểu chính thức và ……………….đại biểu dự bị; (Có danh sách kèm theo). 3. Công nhận đồngchí ………………………. – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....; 4. Công nhận đồng chí ……………………….. Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20.… Kính mong BTV Công đoàn Công ty ………. xem xét và công nhận các chức danh của Công đoàn ……………..………. nhiệm kỳ 20.... – 20.... như trên. Trân trọng cảm ơn! Đính kèm tờ trình: - Biên bản kiểm phiếu bầu Chấp hành Công đoàn …………………. nhiệm kỳ 20.... – 20....; - Biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20.... – 20....; - Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20..... - Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....; - Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20.... – 20....; - Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20.... – 20....; Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT, CĐ. T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên chủ đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau: 1. Tên dự án: 2. Tên chủ đầu tư: 3. Địa điểm xây dựng: 4. Diện tích sử dụng đất: 5. Tổng mức đầu tư của dự án: 6. Nguồn vốn đầu tư: 7. Hình thức quản lý dự án: 8. Thời gian thực hiện dự án: 9. Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan) Nơi nhận: Người đại diện của chủ đầu tư - Như trên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu:… Phụ lục số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ----------------------- (Tên cơ quan thẩm định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thiết kế cơ sở) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Số: .........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN .……….. Kính gửi: …(Cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án)….. - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số …ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình như sau: 1) Thông tin chung về các công trình thuộc dự án: - Tên công trình… - Loại, cấp công trình… - Thuộc dự án… - Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án… - Chủ đầu tư... - Địa điểm xây dựng… - Diện tích đất sử dụng cho dự án… - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở… - Quy mô xây dựng, công suất thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu… - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng… - Nội dung xây dựng và phương án thiết kế: + Về tổng mặt bằng, mặt bằng, tuyến công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào. + Về kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật. + Về phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, các nội dung khác có liên quan. + Về công nghệ (nếu có). 2) Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. - Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ. - Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định. 3) Kết luận: - Thiết kế cơ sở đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để triển khai các công việc tiếp theo. - Những lưu ý, yêu cầu đối với chủ đầu tư (nếu có) Nơi nhận: Thủ trưởng cơ quan thẩm định: - Như trên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu:… Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------------............., ngày ........ tháng ........ năm……… Số: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Tên dự án) ........................................................... Kính gửi:……. (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)………….. - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số ... ngày …tháng ... năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau: 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án: a. Tên dự án: b. Tên chủ đầu tư: c. Mục tiêu đầu tư: d. Nội dung và quy mô đầu tư: đ. Địa điểm xây dựng: e. Diện tích sử dụng đất: g. Loại, cấp công trình: h. Thiết bị công nghệ (nếu có): i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) k. Tổng mức đầu tư của dự án: - Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Chi phí thiết bị: + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có): + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: l. Nguồn vốn đầu tư: m. Hình thức quản lý dự án: n. Thời gian thực hiện dự án: o. các nội dung khác: 2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan: 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án: a. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án. b. Các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: Sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; các yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường. 4. Kết luận: a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt dự án b. Những kiến nghị: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định dự án Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Như trên; - Lưu:… Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên Chủ đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: -----------------------------------.........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH ……………. … (Đối với công trình lập Báo cáo KTKT) Kính gửi : …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)... - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ Thông tư số... ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (Tên chủ đầu tư) báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình…………………….. như sau: 1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của công trình: a) Công trình: - Loại và cấp công trình: b) Địa điểm xây dựng: c) Diện tích sử dụng đất: d) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công: đ) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: e) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: g) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: h) Nội dung thiết kế: 2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: a) Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy mô xây dựng trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật. b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy, nổ. c) Sự hợp lý của giải pháp thiết kế, giải pháp cấu tạo. Đánh giá mức độ an toàn của công trình. d) Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng. 3. Kết quả thẩm định dự toán: a) Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán b) Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng xây dựng trong dự toán c) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: Tổng cộng: 4. Kết luận: a) Đánh giá, nhận xét: b) Những kiến nghị: Nơi nhận: Đại diện chủ đầu tư - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu:… Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên Chủ đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ------------------------------------.........., ngày......... tháng......... năm.......... TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH………. Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số.. .ngày … tháng … năm .. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1. Tên công trình: 2. Tên chủ đầu tư: 3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 5. Địa điểm xây dựng: 6. Diện tích sử dụng đất: 7. Tổng mức đầu tư: 8. Nguồn vốn đầu tư: 9. Hình thức quản lý: 10. Thời gian thực hiện: 11. Những kiến nghị: (Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) Nơi nhận: Đại diện chủ đầu tư - Như trên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu:… Phụ lục số 6 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM kinh tế - kỹ thuật) ------------------------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm.......... Số: ………………… TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ……. Kính gửi: ………(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…………… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số ... ngày …tháng ... năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau: 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật: a. Tên công trình: b. Tên chủ đầu tư; c. Mục tiêu đầu tư: d. Nội dung và quy mô đầu tư: đ. Địa điểm xây dựng: e. Diện tích sử dụng đất: g. Loại, cấp công trình: h. Thiết bị công nghệ (nếu có): i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) k. Tổng mức đầu tư: - Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Chi phí thiết bị: + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có): + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: l. Nguồn vốn đầu tư: m. Hình thức quản lý dự án: n. Thời gian thực hiện dự án: 0. Các nội dung khác: 2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan: 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật: a. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích tài chính, hiệu quả về kinh tế – xã hội. b. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ; khả năng hoàn trả vốn vay; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 4. Kết luận: a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật b. Những kiến nghị: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:... (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Phụ lục số 7 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------ (Cơ quan quyết định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đầu tư) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ Số: .........., ngày......... tháng......... năm......... TỜ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH CỦA....... Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ……………….. - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng ... năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)...; Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)... tại Tờ trình số.…. ngày..... .., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên công trình: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: 4. Chủ nhiệm lập BCKTKT: 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 7. Địa điểm xây dựng: 8. Diện tích sử dụng đất: 9. Phương án xây dựng : 10. Loại, cấp công trình: 11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 13. Tổng mức đầu tư: Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 14. Nguồn vốn đầu tư: 15. Hình thức quản lý dự án: 16. Thời gian thực hiện: 17. Các nội dung khác: Điều 2. Tổ chức thực hiện. Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:… Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) ………………………….. ………………………….. -------------Số: ……. /TTr- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày ….. tháng ... năm ........... TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ................................................. - Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai; - Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, ...Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân ..... cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : . ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Hiện đang sử dụng đất tại xã................................................................................................. ..................................................................................................................................................... Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau : 1Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của................................................ ; 2Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho...........................................................; 3........................................................................................................................................; 4........................................................................................................................................; ............., ngày ... tháng ... năm...... Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ TỜ TRÌNH V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ - Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc; - Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/ Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau: TT Vị trí tuyển dụng SL Mô tả tóm tắt công việc Mức lương Đề xuất cán bộ PV T/gian Tiêu chuẩn ứng viên dự kiến chuyên môn cần NS Lý do bổ sung Giám đốc Phòng nhân sự Phụ trách Người đề xuất (Duyệt) (Xác nhận nhu cầu) (Người đề xuất) (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.