Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính

doc
Số trang Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính 1 Cỡ tệp Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính 17 KB Lượt tải Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính 0 Lượt đọc Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính 1
Đánh giá Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña Bé trëng Bé Th ¬ng M¹i Sè 01/2003/CT-BTM ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2003 VÒ viÖc chèng c¸c hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i, chuyÓn t¶i bÊt hîp ph¸p hµng hãa sang thÞ tr êng Hoa Kú Tõ khi HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i song ph¬ng (BTA) ViÖt Nam vµ Hoa Kú cã hiÖu lùc, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ph¸t triÓn thuËn lîi, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hai chiÒu t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2001. Tuy nhiªm, cïng víi kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÉn cßn cã hiÖn tîng c¸c doanh nghiÖp do cha hiÓu biÕt ®Çy ®ñ luËt ph¸p Hoa Kú thùc hiÖn cha ®óng c¸c quy ®Þnh cña Hoa Kú vÒ quy t¾c xuÊt xø hµng ho¸ (C/O vÒ gia c«ng hµng ho¸ nhiÒu c«ng ®o¹n vµ ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau (OPA)... thÓ hiÖn ë chuyÓn t¶i, khai gi¸ trÞ cña hµng ho¸ v.v... §Ó c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®i vµo nÒ nÕp, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i yªu cÇu: 1. §èi víi c¸c doanh nghiÖp 1.1 Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Hoa Kú vÒ thñ tôc H¶i quan, xuÊt xø hµng ho¸. 1.2 Kh«ng ®îc sö dông GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) cña c¸c níc kh¸c cho nh÷ng l« hµng cã nguån gèc tõ ViÖt Nam vµ ngîc l¹i kh«ng ®îc sö dông C/O cña ViÖt Nam ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ cã nguån gèc tõ c¸c níc kh¸c. 1.3 Khi khai b¸o lµm thñ tôc xin cÊp C/O vµ khai H¶i quan ph¶i trung thùc ®óng vÒ chñng lo¹i hµng, sè lîng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt khÈu. 2. Bé ViÖt Nam nghiÖp vô hiÖn gian ph¹m. Th¬ng m¹i ®Ò nghÞ Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp kiÓm tra kü hå s¬ xin cÊp C/O, x©y dùng quy tr×nh ®Ó cã thÓ kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c doanh nghiÖp cã biÓu lËn trong khai b¸o, ph©n lo¹i doanh nghiÖp ®· cã sai 3. Bé th¬ng m¹i ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan cã biÖn ph¸p ®Ó kiÓm tra ng¨n chÆn c¸c hiÖn tîng gian lËn th¬ng m¹i nªu trªn; ®ång thêi thêng xuyªn th«ng b¸o víi Bé Th¬ng m¹i vÒ c¸c doanh nghiÖp gian lËn ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p xö lý vµ ng¨n chÆn. Trêng hîp ph¸t hiÖn cã hµnh vi gian lËn, tuú theo møc vi ph¹m c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt cÇn cã biÖn ph¸p xö ph¹t nghiªm minh theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam tr¸nh trêng hîp doanh nghiÖp lîi dông C/O cña ViÖt Nam mµ kh«ng lÊy hµng cña ViÖt Nam g©y tæn h¹i ®Õn uy tÝn vµ c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam. Bé Th¬ng m¹i ®Ò nghÞ c¸c ngµnh liªn quan kiÓm tra chÆt chÏ C/O ®èi víi hµng may mÆc xuÊt khÈu ®i Hoa Kú; chØ cÊp C/O cho nh÷ng doanh nghiÖp cã hµng s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam vµ gia c«ng theo qui ®Þnh OPA cña Hoa Kú; trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã 2 vÊn ®Ò ph¸t sinh, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó kÞp chÊn chØnh, xö lý.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.