CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN

xls
Số trang CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN 8 Cỡ tệp CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN 47 KB Lượt tải CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN 0 Lượt đọc CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN 0
Đánh giá CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 05 naêm 2004 Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu COÄNG Tieàn maët* Tieàn göûi Ngaân haøng (Co 111 112 Phaûi thu khaùch haøng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tr Taïm öùng Chi phí traû tröôùc NVL CP SXKD DD Thaønh phaåm Haøng göûi ñi baùn TSCÑ Khaáu hao TSCÑ Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi ha Vay ngaén haïn* Phaûi traû ngöôøi baùn* Thueá vaø caùc khoaûn pha Phaûi traû CNV Vay daøi haïn Nguoàn voán KD 131 133 141 142 152 154 155 157 211 214 244 311 331 333 334 341 411 Lôïi Nhuaän chöa PP Doanh thu Chieát khaáu haøng baùn Haøng baùn bò traû laïi Giaûm gia haøng baùn Chi phí NVL TT CP Nhaân coâng TT Chi phí SXC 421 511 521 531 532 621 622 627 Soá dö ñaàu kyø Nôï Coù ### 32,859,000 26,615,778 ### 617,495,547 Soá Phaùt sinh trong kyø Nôï Coù 2,674,789,103 311,015,000 144,935,115 298,747,607 9,571,865 4,100,000 3,200,000 55,039,719 154,868,700 21,465,732 95,735,432 421,778,765 539,919,000 76,919,779 195,632,378 176,542,915 181,756,415 8,727,000 67,981,425 ### 2,007,718,834 333,375,000 10,499,000 169,007,540 2,543,353 232,585,000 9,571,865 3,200,000 6,879,965 124,254,233 176,542,915 181,756,415 155,426,980 65,850,000 200,000,000 1,338,576,333 23,393,000 0 89,181,000 9,571,865 68,713,000 48,065,000 9,791,205 72,695,000 318,803,000 1,958,241 57,000 4,815,759 124,254,233 22,916,145 48,462,000 45,835,214 318,803,000 1,958,241 57,000 4,815,759 124,254,233 22,916,145 48,462,000 147,632,915 2,007,718,834 683,658,154 0 4,100,000 48,159,754 107,534,246 40,555,195 90,521,932 448,108,200 548,646,000 6,427,607 23,393,000 50,000,000 122,330,000 Soá dö cuoái kyø Nôï Coù 74,409,032 0 50,000,000 81,214,000 219,340 69,832,000 200,000,000 1,338,576,333 193,468,129 0 0 0 0 0 0 0 Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu COÄNG Giaù voán haøng baùn CP baùn haøng CP quaûn lyù DN Thu nhaäp töø hoaït ñoäng Thu nhaäp baát thuôøng Chi phí töø hoaït ñoäng taøi Chi phí baát thöôøng Xaùc ñònh keát quaû KD Soá dö ñaàu kyø Nôï Coù ### 632 641 642 711 721 811 821 911 ### Soá Phaùt sinh trong kyø Nôï Coù 2,674,789,103 155,369,980 65,742,619 37,524,187 Soá dö cuoái kyø Nôï Coù ### 2,007,718,834 155,369,980 65,742,619 37,524,187 7,500,000 7,500,000 311,972,000 311,972,000 2,007,718,834 0 0 0 0 0 0 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 c Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2004 TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 100 1,398,556,657 I Tieàn 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 3. Tieàn ñang chuyeån 110 111 112 113 38,828,774 38,340,578 488,196 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 120 121 128 129 0 III Caùc khoaûn phaûi thu 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 4. Phaûi thu noäi boä _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc _ Phaûi thu noäi boä khaùc 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 130 131 132 133 134 135 136 138 139 418,253,165 418,253,165 IV Haøng toàn kho 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 5. Thaønh phaåm toàn kho 6. Haøng hoaù toàn kho 7. Haøng göûi ñi baùn 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 140 141 142 143 144 145 146 147 149 937,774,718 V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 1. Taïm öùng 2. Chi phí traû tröôùc 3. Chi phí chôø keát chuyeån 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén 150 151 152 153 154 155 3,700,000 3,700,000 VI. Chi söï nghieäp 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 2, Chi söï nghieäp naêm nay 160 161 162 0 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) 227,694,675 68,512,457 126,448,962 515,118,624 TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 200 504075611 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình - Nguyeân giaù - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 504,075,611 504,075,611 539,919,000 -35,843,389 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 2. Goùp voán lieân doanh 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 220 221 222 228 229 0 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 I Nôï ngaén haïn 1. Vay ngaén haïn 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 310 311 312 313 314 315 316 317 318 326,393,796 II Nôï daøi haïn 1. Vay daøi haïn 2. Nôï daøi haïn 320 321 322 200,000,000 200,000,000 III Nôï khaùc 1. Chi phí phaûi traû 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 330 331 332 333 0 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 400 1,376,238,472 I Nguoàn voán , quyõ 1. Nguoàn voán kinh doanh 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Cheânh leäch tyû giaù 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 1,376,238,472 1,338,576,333 NGUOÀN VOÁN 410 411 412 413 414 415 253,578,351 72,815,445 TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 2 416 417 3 37,662,139 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 420 421 422 423 424 425 426 427 0 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 40 430 1,902,632,268 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC 0 Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính AÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2004 Ñôn vò tính: VNÑ Soá cuoái kyø 4 1,459,072,834 13,042,353 10,499,000 2,543,353 0 683,658,154 683,658,154 0 686,719,573 107,534,246 40,555,195 90,521,932 448,108,200 75,652,754 4,100,000 48,159,754 23,393,000 0 Soá cuoái kyø 4 474236968 474,236,968 474,236,968 548,646,000 -74,409,032 0 1,933,309,802 401,265,340 201,265,340 50,000,000 81,214,000 219,340 69,832,000 200,000,000 200,000,000 0 1,532,044,462 1,532,044,462 1,338,576,333 Soá cuoái kyø 4 193,468,129 0 1,933,309,802 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 GIAÙM ÑOÁC Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 5 naêm 2004 PHAÀN I - LAÕI , LOÃ Maõ soá 2 CHÆ TIEÂU 1 Toång doanh thu 01 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát kha 02 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 Kyø naøy Kyø tröôùc 3 4 318,803,000 305,216,488 03 6,831,000 6,513,422 + Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000 6,513,422 + Haøng baùn bò traû laïi + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xu 06 07 57,000 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066 2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829 4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577 53,335,214 49,975,338 7,500,000 6,000,000 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doan ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính ( 40 = 31-32 ) -7,500,000 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøn 41 11. Chi phí baát thöôøng 42 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41- 50 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 0 0 45,835,214 49,975,338 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp pha 70 14,667,268 15,992,108 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70 80 31,167,946 33,983,230 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC oá B 02 - DN Ñ soá 167/2000/QÑ -BTC g 10 naêm 2000 cuûa g Boä Taøi Chính DOANH ÑVT: VNÑ Luyõ keá töø ñaàu naêm 5 ### 29,764,173 27,118,947 2,645,226 ### 724,755,433 719,970,394 300,165,126 188,837,139 230,968,129 37,500,000 -37,500,000 0 193,468,129 61,909,801 131,558,328 8 thaùng 6 naêm 2002 ÙM ÑOÁC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.