Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2

pdf
Số trang Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2 346 Cỡ tệp Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2 3 MB Lượt tải Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2 3 Lượt đọc Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2 11
Đánh giá Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 2
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 346 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Ch-¬ng XIII kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, kh¸m nghiÖm tö thi, xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ, thùc nghiÖm ®iÒu tra, gi¸m ®Þnh §iÒu 150. Kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng 1. §iÒu tra viªn tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm n¬i x¶y ra, n¬i ph¸t hiÖn téi ph¹m nh»m ph¸t hiÖn dÊu vÕt cña téi ph¹m, vËt chøng vµ lµm s¸ng tá c¸c t×nh tiÕt cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n. 2. Kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng cã thÓ tiÕn hµnh tr-íc khi khëi tè vô ¸n h×nh sù. Trong mäi tr-êng hîp, tr-íc khi tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm, §iÒu tra viªn ph¶i th«ng b¸o cho ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp biÕt. KiÓm s¸t viªn ph¶i cã mÆt ®Ó kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng. Khi kh¸m nghiÖm, ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn; cã thÓ ®Ó cho bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng vµ mêi nhµ chuyªn m«n tham dù viÖc kh¸m nghiÖm. 3. Khi kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, §iÒu tra viªn tiÕn hµnh chôp ¶nh, vÏ s¬ ®å, m« t¶ hiÖn tr-êng, ®o ®¹c, dùng m« h×nh, thu l-îm vµ xem xÐt t¹i chç dÊu vÕt cña téi ph¹m, ®å vËt, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô ¸n; ghi râ kÕt qu¶ xem xÐt vµo biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng. Trong tr-êng hîp kh«ng thÓ xem xÐt ngay ®-îc th× ®å vËt vµ tµi liÖu thu gi÷ ph¶i ®-îc b¶o qu¶n, gi÷ nguyªn tr¹ng hoÆc niªm phong ®-a vÒ n¬i tiÕn hµnh ®iÒu tra. B×nh luËn 1. Kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng lµ ho¹t ®éng ®iÒu tra ®-îc tiÕn hµnh trùc tiÕp t¹i hiÖn tr-êng do §iÒu tra viªn tiÕn hµnh nh»m ph¸t hiÖn, xem xÐt, ghi nhËn dÊu vÕt cña téi ph¹m, vËt chøng vµ lµm s¸ng tá c¸c t×nh tiÕt cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n t¹i n¬i x¶y ra, n¬i ph¸t hiÖn téi ph¹m. ChÝnh v× vËy, nªn viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng cã thÓ tiÕn hµnh tr-íc khi khëi tè vô ¸n h×nh sù. 2. Trong mäi tr-êng hîp, tr-íc khi tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm, §iÒu tra viªn ph¶i th«ng b¸o cho ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp biÕt. KiÓm s¸t viªn b¾t buéc 317 ph¶i cã mÆt ®Ó kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng. Khi kh¸m nghiÖm, ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn (®¹i diÖn c¬ quan, chÝnh quyÒn, ng-êi l¸ng giÒng...). Cã thÓ ®Ó cho bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng ®-îc tham dù kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng nÕu §iÒu tra viªn thÊy cÇn hái hä vÒ mét sè vÊn ®Ò cÇn ®iÒu tra. 3. §iÒu tra viªn còng cã thÓ mêi c¸c nhµ chuyªn m«n tham dù viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng. §©y lµ nh÷ng chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc, kü thuËt cÇn thiÕt nh-: b¸c sÜ ph¸p y ®Ó kh¸m nghiÖm tö thi, chuyªn gia vÒ sóng, ®¹n ®Ó gi¸m ®Þnh sóng, ®¹n mµ ng-êi ph¹m téi sö dông... 4. Khi kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, §iÒu tra viªn tiÕn hµnh chôp ¶nh, vÏ s¬ ®å, m« t¶ hiÖn tr-êng, ®o ®¹c, dùng m« h×nh, thu l-îm vµ xem xÐt t¹i chç dÊu vÕt cña téi ph¹m, ®å vËt, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô ¸n; ghi râ kÕt qu¶ xem xÐt vµo biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng. Trong tr-êng hîp kh«ng thÓ xem xÐt ngay ®-îc th× ®å vËt vµ tµi liÖu thu gi÷ ph¶i ®-îc b¶o qu¶n, gi÷ nguyªn tr¹ng hoÆc niªm phong ®-a vÒ n¬i tiÕn hµnh ®iÒu tra. 5. Nh÷ng ng-êi chøng kiÕn tham gia kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng ph¶i ký x¸c nhËn vµo biªn b¶n kh¸m nghiÖm vµ cã thÓ nªu nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n. Nh÷ng ý kiÕn nµy ®-îc ghi vµo biªn b¶n kh¸m nghiÖm (xem b×nh luËn §iÒu 123). §iÒu 151. Kh¸m nghiÖm tö thi ViÖc kh¸m nghiÖm tö thi do §iÒu tra viªn tiÕn hµnh cã b¸c sÜ ph¸p y tham gia vµ ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn. Trong tr-êng hîp cÇn ph¶i khai quËt tö thi th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu tra vµ ph¶i th«ng b¸o cho gia ®×nh n¹n nh©n biÕt tr-íc khi tiÕn hµnh. ViÖc khai quËt tö thi ph¶i cã b¸c sü ph¸p y tham gia. Khi cÇn thiÕt cã thÓ triÖu tËp ng-êi gi¸m ®Þnh vµ ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn. Trong mäi tr-êng hîp, viÖc kh¸m nghiÖm tö thi ph¶i ®-îc th«ng b¸o tr-íc cho ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp biÕt. KiÓm s¸t viªn ph¶i cã mÆt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm tö thi. 318 B×nh luËn 1. Kh¸m nghiÖm tö thi lµ ho¹t ®éng ®iÒu tra nh»m ph¸t hiÖn dÊu vÕt téi ph¹m trªn th©n thÓ ng-êi chÕt. ViÖc kh¸m nghiÖm tö thi do §iÒu tra viªn tiÕn hµnh vµ cã thÓ kh¸m nghiÖm tö thi míi ®-îc ph¸t hiÖn hoÆc tö thi ®-îc khai quËt, tö thi cã thÓ ®-îc mæ ®Ó kh¸m xÐt. 2. Khi §iÒu tra viªn kh¸m nghiÖm tö thi hoÆc khai quËt tö thi ph¶i cã b¸c sÜ ph¸p y tham gia vµ ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn. B¸c sÜ ph¸p y gióp ®ì §iÒu tra viªn ph¸t hiÖn c¸c vÕt tÝch ®¸ng nghi trªn tö thi, t×nh tr¹ng tö thi...Khi cÇn thiÕt ph¶i gi¸m ®Þnh, §iÒu tra viªn ph¶i tr-ng cÇu B¸c sÜ ph¸p y lµm ng-êi gi¸m ®Þnh hoÆc tr-ng cÇu Héi ®ång gi¸m ®Þnh. 3. ViÖc khai quËt tö thi ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu tra vµ ph¶i ®-îc th«ng b¸o cho gia ®×nh n¹n nh©n biÕt tr-íc khi tiÕn hµnh. NÕu hä kh«ng ®ång ý th× vÉn cã quyÒn khai quËt tö thi ®Ó kh¸m nghiÖm. 4. ViÖn kiÓm s¸t ph¶i ®-îc th«ng b¸o tr-íc vÒ viÖc kh¸m nghiÖm tö thi trong mäi tr-êng hîp. §iÒu luËt b¾t buéc KiÓm s¸t viªn ph¶i cã mÆt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm tö thi. §iÒu 152. Xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ 1. §iÒu tra viªn tiÕn hµnh xem xÐt th©n thÓ ng-êi bÞ b¾t, bÞ t¹m gi÷, bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng ®Ó ph¸t hiÖn trªn ng-êi hä dÊu vÕt cña téi ph¹m hoÆc c¸c dÊu vÕt kh¸c cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt th× C¬ quan ®iÒu tra tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¸p y. 2. ViÖc xem xÐt th©n thÓ ph¶i do ng-êi cïng giíi tiÕn hµnh vµ ph¶i cã ng-êi cïng giíi chøng kiÕn. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt th× cã b¸c sÜ tham gia. Kh«ng ®-îc x©m ph¹m ®Õn danh dù, nh©n phÈm hoÆc søc kháe cña ng-êi bÞ xem xÐt th©n thÓ. B×nh luËn 1. Xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ lµ ho¹t ®éng ®iÒu tra do §iÒu tra viªn tiÕn hµnh nh»m ph¸t hiÖn trªn th©n thÓ ng-êi bÞ b¾t, bÞ t¹m gi÷, bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng ®Ó ph¸t hiÖn dÊu vÕt cña téi ph¹m (tøc lµ dÊu vÕt do 319 hµnh vi ph¹m téi g©y ra nh-: vÕt ®©m, chÐm, vÕt bÇm, vÕt x-íc... trªn ng-êi nh÷ng ®èi t-îng trªn) hoÆc c¸c dÊu vÕt kh¸c cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n nhvÕt x¨m træ, chµm, bít, sÑo cÇn xem xÐt ®Ó nhËn d¹ng bÞ can, bÞ c¸o... 2. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt nh- viÖc xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ y häc th× C¬ quan ®iÒu tra ph¶i mêi b¸c sÜ ph¸p y tham gia hoÆc tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¸p y theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù. 3. Ng-êi tiÕn hµnh xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ ph¶i lµ ng-êi cïng giíi vµ ph¶i cã ng-êi cïng giíi chøng kiÕn. Kh«ng ®-îc x©m ph¹m nh©n phÈm hoÆc søc khoÎ cña ng-êi bÞ xem xÐt tøc lµ ph¶i xem xÐt ë chç kÝn ®¸o, nh÷ng ng-êi kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng ®-îc tham dù vµ kh«ng ®-îc b×nh phÈm vÒ th©n thÓ cña ng-êi bÞ xem xÐt. §iÒu 153. Thùc nghiÖm ®iÒu tra 1. §Ó kiÓm tra vµ x¸c minh nh÷ng tµi liÖu, nh÷ng t×nh tiÕt cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n, C¬ quan ®iÒu tra cã quyÒn thùc nghiÖm ®iÒu tra b»ng c¸ch cho dùng l¹i hiÖn tr-êng, diÔn l¹i hµnh vi, t×nh huèng hoÆc mäi t×nh tiÕt kh¸c cña mét sù viÖc nhÊt ®Þnh vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thùc nghiÖm cÇn thiÕt. Khi thÊy cÇn, cã thÓ ®o ®¹c, chôp ¶nh, ghi h×nh, vÏ s¬ ®å. 2. Khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm ®iÒu tra, ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt, ng-êi bÞ t¹m gi÷, bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng còng cã thÓ tham gia. Kh«ng ®-îc x©m ph¹m ®Õn danh dù, nh©n phÈm, g©y ¶nh h-ëng ®Õn søc kháe cña nh÷ng ng-êi tham gia viÖc thùc nghiÖm ®iÒu tra. 3. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt, ViÖn kiÓm s¸t cã thÓ tiÕn hµnh thùc nghiÖm ®iÒu tra. ViÖc thùc nghiÖm ®iÒu tra ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. B×nh luËn 1. Thùc nghiÖm ®iÒu tra lµ ho¹t ®éng ®iÒu tra do C¬ quan ®iÒu tra vµ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt do ViÖn kiÓm s¸t tiÕn hµnh b»ng c¸ch cho dùng l¹i hiÖn tr-êng, diÔn l¹i hµnh vi, t×nh huèng hoÆc mäi t×nh tiÕt kh¸c cña mét 320 sù viÖc nhÊt ®Þnh vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thùc nghiÖm cÇn thiÕt nh»m kiÓm tra vµ x¸c minh nh÷ng tµi liÖu, t×nh tiÕt cã ý nghÜa cña vô ¸n. VÝ dô: kiÓm tra xem víi t- thÕ bÞ can ®©m n¹n nh©n cã phï hîp víi vÕt ®©m trªn c¬ thÓ n¹n nh©n kh«ng; kiÓm tra xem nh÷ng hµnh vi cña bÞ can ®· thùc hiÖn khi giÕt ng-êi cã phï hîp víi hiÖn tr-êng kh«ng... 2. Khi thùc nghiÖm ®iÒu tra, cÇn ph¶i ®o ®¹c, chôp ¶nh, ghi h×nh, vÏ s¬ ®å vµ ph¶i cã ng-êi chøng kiÕn. Khi cÇn thiÕt, cã thÓ mêi c¸c nhµ chuyªn m«n tham gia. KiÓm s¸t viªn cã quyÒn tham gia viÖc thùc nghiÖm ®iÒu tra vµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong viÖc thùc nghiÖm ®iÒu tra. 3. Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt, ng-êi bÞ t¹m gi÷, bÞ can, ng-êi bÞ h¹i, ng-êi lµm chøng còng cã thÓ tham gia thùc nghiÖm ®iÒu tra. §ã lµ nh÷ng tr-êng hîp nh-: bÞ can ph¶i diÔn l¹i hµnh vi ph¹m téi; ng-êi bÞ h¹i hoÆc ng-êi lµm chøng m« t¶ trªn hiÖn tr-êng n¬i m×nh cã mÆt vÒ nh÷ng g× mµ hä ®· biÕt. 4. Trong khi thùc nghiÖm ®iÒu tra, kh«ng ®-îc x©m ph¹m ®Õn danh dù, nh©n phÈm, g©y ¶nh h-ëng ®Õn søc kháe cña nh÷ng ng-êi tham gia viÖc thùc nghiÖm ®iÒu tra. VÝ dô: kh«ng ®-îc yªu cÇu ng-êi tham gia thùc nghiÖm ®iÒu tra ph¶i cëi ¸o, quÇn ®Ó diÔn l¹i hµnh vi cã tÝnh chÊt d©m «; kh«ng ®Ó cho bÞ can diÔn l¹i hµnh vi ph¹m téi mµ l¹i ¶nh h-ëng ®Õn søc khoÎ cña n¹n nh©n... §iÒu 154. Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, kh¸m nghiÖm tö thi, xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ vµ thùc nghiÖm ®iÒu tra Khi tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, kh¸m nghiÖm tö thi, xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ vµ thùc nghiÖm ®iÒu tra ph¶i lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 vµ §iÒu 125 cña Bé luËt nµy. B×nh luËn 1. ViÖc lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 vµ §iÒu 125 cña Bé luËt nµy khi tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr-êng, kh¸m nghiÖm tö thi, xem xÐt dÊu vÕt trªn th©n thÓ vµ thùc nghiÖm ®iÒu tra lµ ®Ó ghi nhËn kÕt qu¶ cña 321 nh÷ng viÖc ®· nªu vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc. NÕu kh«ng cã biªn b¶n theo ®óng quy ®Þnh th× c¸c ho¹t ®éng ®· nªu kh«ng ®-îc c«ng nhËn lµ ho¹t ®éng tè tông vµ kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý. 2. Biªn b¶n ph¶i ®-îc lËp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh¸ch quan. Nh÷ng ng-êi tham gia, tham dù kh¸m xÐt, kh¸m nghiÖm ®Òu ký vµo biªn b¶n. §iÒu 155. Tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh 1. Khi cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®-îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy hoÆc khi xÐt thÊy cÇn thiÕt th× c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ra quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh. 2. QuyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i nªu râ yªu cÇu gi¸m ®Þnh vÊn ®Ò g×; hä tªn ng-êi ®-îc tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh hoÆc tªn c¬ quan tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; ghi râ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi gi¸m ®Þnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 60 cña Bé luËt nµy. 3. B¾t buéc ph¶i tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh khi cÇn x¸c ®Þnh: a) Nguyªn nh©n chÕt ng-êi, tÝnh chÊt th-¬ng tÝch, møc ®é tæn h¹i søc khoÎ hoÆc kh¶ n¨ng lao ®éng; b) T×nh tr¹ng t©m thÇn cña bÞ can, bÞ c¸o trong tr-êng hîp cã sù nghi ngê vÒ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña hä; c) T×nh tr¹ng t©m thÇn cña ng-êi lµm chøng hoÆc ng-êi bÞ h¹i trong tr-êng hîp cã sù nghi ngê vÒ kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ khai b¸o ®óng ®¾n ®èi víi nh÷ng t×nh tiÕt cña vô ¸n; d) Tuæi cña bÞ can, bÞ c¸o, ng-êi bÞ h¹i, nÕu viÖc ®ã cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n vµ kh«ng cã tµi liÖu kh¼ng ®Þnh tuæi cña hä hoÆc cã sù nghi ngê vÒ tÝnh x¸c thùc cña nh÷ng tµi liÖu ®ã; ®) ChÊt ®éc, chÊt ma tuý, chÊt phãng x¹, tiÒn gi¶. B×nh luËn 1. Gi¸m ®Þnh lµ viÖc sö dông nh÷ng kiÕn thøc, ph-¬ng ph¸p, ph-¬ng tiÖn khoa häc kü thuËt, nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó kÕt luËn nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn liªn quan ®Õn vô ¸n theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông. Ngoµi nh÷ng tr-êng hîp b¾t buéc tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ®-îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 322 cña ®iÒu nµy vµ trong nh÷ng tr-êng hîp cÇn thiÕt th× c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ra quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh. 2. ViÖc tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh do c¬ quan tiÕn hµnh tè tông quyÕt ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ yªu cÇu gi¸m ®Þnh vÒ vÊn ®Ò g× (nh-: thêi ®iÓm chÕt, nguyªn nh©n chÕt, ch÷ ký...). §ång thêi ph¶i ghi râ: hä tªn ng-êi ®-îc tr-ng cÇu hoÆc tªn c¬ quan tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; quyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi gi¸m ®Þnh; lo¹i, sè l-îng, ký hiÖu, ®Æc ®iÓm, ®Æc tr-ng cña dÊu vÕt, tµi liÖu, ®å vËt ®-îc gi¸m ®Þnh; c¸c tµi liÖu, ®å vËt mÉu ®Ó so s¸nh. C¬ quan tè tông ra quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh göi cho ng-êi gi¸m ®Þnh hoÆc c¬ quan gi¸m ®Þnh quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh cïng víi nh÷ng ®å vËt, tµi liÖu cÇn gi¸m ®Þnh. 3. Ng-êi gi¸m ®Þnh hoÆc c¬ quan gi¸m ®Þnh ph¶i lµ ng-êi hoÆc tæ chøc cã ®ñ tr×nh ®é gi¸m ®Þnh. Ng-êi gi¸m ®Þnh ph¶i tõ chèi tham gia tè tông hoÆc bÞ thay ®æi trong nh÷ng tr-êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 60 Bé luËt tè tông h×nh sù (xem b×nh luËn §iÒu 42 vµ §iÒu 60). ViÖc thay ®æi ng-êi gi¸m ®Þnh do c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh quyÕt ®Þnh. 4. §èi víi nh÷ng tr-êng hîp ®-îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 cña §iÒu nµy viÖc tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh lµ b¾t buéc v× khi kh«ng cã kÕt luËn gi¸m ®Þnh th× kh«ng thÓ xö lý vô ¸n ®-îc chÝnh x¸c. §iÒu 156. ViÖc tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh 1. ViÖc gi¸m ®Þnh cã thÓ tiÕn hµnh t¹i c¬ quan gi¸m ®Þnh hoÆc t¹i n¬i tiÕn hµnh ®iÒu tra vô ¸n ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh. §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn cã quyÒn tham dù gi¸m ®Þnh, nh-ng ph¶i b¸o tr-íc cho ng-êi gi¸m ®Þnh biÕt. 2. Trong tr-êng hîp viÖc gi¸m ®Þnh kh«ng thÓ tiÕn hµnh theo thêi h¹n mµ c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh yªu cÇu th× c¬ quan gi¸m ®Þnh hoÆc ng-êi gi¸m ®Þnh ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do cho c¬ quan ®· tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh biÕt. B×nh luËn 323 1. ViÖc tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh cã thÓ ®-îc thùc hiÖn t¹i n¬i lµm viÖc, phßng thÝ nghiÖm hoÆc t¹i hiÖn tr-êng vô ¸n, t¹i n¬i kh¸m xÐt... vµ ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh. 2. §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn cã quyÒn tham dù gi¸m ®Þnh, nh-ng ph¶i b¸o tr-íc cho ng-êi gi¸m ®Þnh biÕt. Khi tham dù viÖc gi¸m ®Þnh, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn cã thÓ cho ng-êi gi¸m ®Þnh biÕt râ h¬n nh÷ng t×nh tiÕt cã liªn quan ®Õn ®èi t-îng gi¸m ®Þnh, m« t¶ kü h¬n c¸c dÊu vÕt, ®å vËt ®· thu ®-îc vµ cã thÓ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ sö dông ph-¬ng tiÖn hoÆc ph-¬ng ph¸p gi¸m ®Þnh. Tuy nhiªn, khi tham gia ý kiÕn, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn kh«ng ®-îc ¸p ®Æt hoÆc h-íng gi¸m ®Þnh viªn theo nh÷ng ý kiÕn chñ quan cña m×nh. Qua viÖc tham gia gi¸m ®Þnh, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn cã thÓ sím biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh (mÆc dï ch-a chÝnh thøc) cña gi¸m ®Þnh ®Ó xem xÐt tæng hîp víi c¸c chøng cø kh¸c ®Ó cã h-íng ®iÒu tra vµ kiÓm s¸t ®iÒu tra tiÕp theo. 3. Trong tr-êng hîp viÖc gi¸m ®Þnh kh«ng thÓ tiÕn hµnh theo thêi h¹n mµ c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh yªu cÇu th× c¬ quan gi¸m ®Þnh hoÆc ng-êi gi¸m ®Þnh ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do cho c¬ quan ®· tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh biÕt. §iÒu 157. Néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh 1. Néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ: thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; hä tªn, tr×nh ®é v¨n hãa, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng-êi gi¸m ®Þnh; nh÷ng ng-êi tham gia khi tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; nh÷ng dÊu vÕt, ®å vËt, tµi liÖu vµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®-îc gi¸m ®Þnh, nh÷ng ph-¬ng ph¸p ®-îc ¸p dông vµ gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®-îc ®Æt ra cã c¨n cø cô thÓ. 2. §Ó lµm s¸ng tá hoÆc bæ sung néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh, c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh cã thÓ hái thªm ng-êi gi¸m ®Þnh vÒ nh÷ng t×nh tiÕt cÇn thiÕt vµ cã thÓ quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. B×nh luËn 1. Trong b¶n kÕt luËn gi¸m ®Þnh sau khi nªu râ thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; hä tªn, tr×nh ®é v¨n hãa, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng-êi 324 gi¸m ®Þnh; nh÷ng ng-êi tham gia khi tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh; nh÷ng dÊu vÕt, ®å vËt, tµi liÖu vµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®-îc gi¸m ®Þnh, nh÷ng ph-¬ng ph¸p ®-îc ¸p dông...ng-êi gi¸m ®Þnh ph¶i tr×nh bµy kh¸i qu¸t vµ cã hÖ thèng toµn bé qu¸ tr×nh, néi dung ph-¬ng ph¸p, ph-¬ng tiÖn, kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, tr¶ lêi chÝnh x¸c, râ rµng tõng c©u hái vµ yªu cÇu ®· ghi ë quyÕt ®Þnh tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh. 2. §Ó lµm s¸ng tá hoÆc bæ sung néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh, c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh cã thÓ hái thªm ng-êi gi¸m ®Þnh vÒ nh÷ng t×nh tiÕt cÇn thiÕt vµ cã thÓ quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. §iÒu 158. QuyÒn cña bÞ can vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông ®èi víi kÕt luËn gi¸m ®Þnh 1. Sau khi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh, nÕu bÞ can, nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c yªu cÇu th× c¬ quan ®· tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i th«ng b¸o cho hä vÒ néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh. BÞ can, nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c ®-îc tr×nh bµy nh÷ng ý kiÕn cña m×nh vÒ kÕt luËn gi¸m ®Þnh, yªu cÇu gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. Nh÷ng viÖc nµy ®-îc ghi vµo biªn b¶n. 2. Trong tr-êng hîp C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu cña bÞ can, nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c th× ph¶i nªu râ lý do vµ th«ng b¸o cho hä biÕt. B×nh luËn 1. §Ó b¶o ®¶m cho bÞ can vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c gãp phÇn lµm cho viÖc gi¸m ®Þnh ®-îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ thÓ hiÖn tÝnh chÊt d©n chñ, c«ng khai trong tè tông; sau khi tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh, nÕu bÞ can, nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c yªu cÇu th× c¬ quan ®· tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i th«ng b¸o cho hä vÒ néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh. 2. Sau khi ®-îc th«ng b¸o néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh, BÞ can vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c ®-îc tr×nh bµy nh÷ng ý kiÕn cña m×nh vÒ kÕt luËn gi¸m ®Þnh, yªu cÇu gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. Nh÷ng ý kiÕn vµ yªu cÇu cña bÞ can vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c ph¶i ®-îc 325 ghi vµo biªn b¶n. C¬ quan ®iÒu tra ph¶i xem xÐt mét c¸ch nghiªm tóc. Trong tr-êng hîp kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu cña bÞ can vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông kh¸c th× C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t ph¶i nªu râ lý do vµ b¸o cho hä biÕt. §iÒu 159. Gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i 1. ViÖc gi¸m ®Þnh bæ sung ®-îc tiÕn hµnh trong tr-êng hîp néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh ch-a râ, ch-a ®Çy ®ñ hoÆc khi ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò míi liªn quan ®Õn nh÷ng t×nh tiÕt cña vô ¸n ®· ®-îc kÕt luËn tr-íc ®ã. 2. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i ®-îc tiÕn hµnh khi cã nghi ngê vÒ kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh hoÆc cã m©u thuÉn trong c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i ph¶i do ng-êi gi¸m ®Þnh kh¸c tiÕn hµnh. 3. ViÖc gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i ®-îc tiÕn hµnh theo thñ tôc chung quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 155, 156, 157 vµ 158 cña Bé luËt nµy. B×nh luËn 1. Trong tr-êng hîp néi dung kÕt luËn gi¸m ®Þnh ch-a râ, ch-a ®Çy ®ñ hoÆc khi ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò míi liªn quan ®Õn nh÷ng t×nh tiÕt cña vô ¸n ®· ®-îc kÕt luËn tr-íc ®ã, C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t sÏ tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh bæ sung. §Ó gi¸m ®Þnh bæ sung, c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh cã quyÒn tr-ng cÇu ng-êi gi¸m ®Þnh cò hoÆc cã thÓ tr-ng cÇu ng-êi gi¸m ®Þnh kh¸c phï hîp víi yªu cÇu gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc viÖc gi¸m ®Þnh thuéc ngµnh chuyªn m«n kh¸c. 2. Khi cã nghi ngê vÒ kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh hoÆc cã m©u thuÉn trong c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh, C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t sÏ tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh l¹i. §Ó gi¸m ®Þnh l¹i, c¬ quan tr-ng cÇu gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ yªu cÇu c¬ quan gi¸m ®Þnh kh¸c gi¸m ®Þnh l¹i. Ng-êi ®· gi¸m ®Þnh lÇn tr-íc kh«ng ®-îc gi¸m ®Þnh l¹i vµ ph¶i giao nép ®Çy ®ñ tµi liÖu cã liªn quan cho ng-êi gi¸m ®Þnh l¹i. 3. ViÖc gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i ®-îc tiÕn hµnh theo thñ tôc chung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 155, 156, 157 vµ 158 cña Bé luËt nµy. 326
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.