Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1

pdf
Số trang Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1 313 Cỡ tệp Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1 1,013 KB Lượt tải Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1 2 Lượt đọc Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1 14
Đánh giá Bộ luật tố tụng hình sự - Bình luận khoa học: Phần 1
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 313 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Häc viÖn khoa häc x· héi GS.TS. Vâ Kh¸nh Vinh (Chñ biªn) B×nh luËn khoa häc Bé luËt Tè tông h×nh sù Nhµ xuÊt b¶n T- ph¸p Hµ Néi - 2011 4 Chñ biªn: GS.TS. Vâ Kh¸nh Vinh TËp thÓ t¸c gi¶: 1. GS.TS. Vâ Kh¸nh Vinh: c¸c Ch-¬ng I, II, III, IV, V, VI, XVI 2. PGS.TS. Ph¹m Hång H¶i: c¸c Ch-¬ng VII, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXVII 3. GS.TS. Hå Träng Ngò: c¸c Ch-¬ng VIII, XI, XIV, XV 4. PGS.TS. TrÇn §×nh Nh·: c¸c Ch-¬ng IX, X 5. PGS.TS. Lª V¨n §Ö: c¸c Ch-¬ng XII, XIII 6. PGS.TS. NguyÔn V¨n Huyªn: Ch-¬ng XVII 7. PGS.TS. TrÇn V¨n §é: c¸c Ch-¬ng XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII 8. TS.NguyÔn §øc Mai: c¸c Ch-¬ng XXIII, XXIV, XXX 9. PGS.TS. NguyÔn M¹nh Kh¸ng: c¸c Ch-¬ng XXV, XXVIII, XXXII, XXXIV 10. PGS.TS. Hå Sü S¬n: c¸c Ch-¬ng XXVI, XXIX, XXXIII 5 Lêi giíi thiÖu Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 2003 ®-îc Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004. §©y lµ Bé luËt lín trong hÖ thèng ph¸p luËt cña n-íc ta - Bé luËt tè tông h×nh sù cña ®Êt n-íc trong giai ®o¹n x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Lµ c¨n cø ph¸p lý quan träng nhÊt “quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông; nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n; hîp t¸c quèc tÕ trong tè tông h×nh sù, nh»m chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng lµm oan ng-êi v« téi. §©y còng lµ mét b-íc ph¸t triÓn míi cao h¬n vÒ t- t-ëng vµ kü thuËt lËp ph¸p trong lÜnh vùc tè tông h×nh sù ë n-íc ta. X©y dùng vµ ban hµnh ®-îc mét Bé luËt lín, quan träng nh- Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 2003 lµ mét viÖc khã, nh-ng ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng quy ®Þnh cña Bé luËt ®i vµo cuéc sèng, ph¸t huy hiÖu qu¶ ®iÒu chØnh th× cßn khã kh¨n h¬n nhiÒu. Bëi v×, x©y dùng ph¸p luËt vµ b¶o ®¶m viÖc tu©n thñ ph¸p luËt lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò, lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña viÖc x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Víi môc tiªu phôc vô cho viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn réng r·i c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù; cung cÊp tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn, ThÈm ph¸n nãi riªng vµ c¸n bé lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt nãi chung; ®ång thêi phôc vô trùc tiÕp cho nh÷ng ng-êi tham gia tè tông vµ mäi c«ng d©n cã nhu cÇu nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh Nhµ xuÊt b¶n T- ph¸p xuÊt b¶n cuèn: "B×nh luËn khoa häc Bé luËt tè tông h×nh sù" do GS.TS. Vâ Kh¸nh Vinh, Phã Chñ tÞch ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, kiªm Gi¸m ®èc Häc viÖn Khoa häc X· héi lµm chñ biªn vµ nhãm c¸c t¸c gi¶ bao gåm c¸c Gi¸o s-, 6 Phã gi¸o s-, TiÕn sü luËt häc ®· cã nhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn trong c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt tham gia biªn so¹n. Trªn c¬ së lý luËn chÝnh thèng, c¸c t¸c gi¶ ®· dùa vµo nh÷ng quy ®Þnh trong Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 2003 ®Ó b×nh luËn vÒ néi dung cña tõng ®iÒu luËt. §iÒu ®Æc biÖt h¬n, ®ã lµ phÇn b×nh luËn nh÷ng ®iÒu luËt míi ®-îc bæ sung trong Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 2003 so víi Bé luËt tè tông h×nh sù n¨m 1988. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch tíi b¹n ®äc. Nhµ xuÊt b¶n T- ph¸p 7 PhÇn thø nhÊt Nh÷ng quy ®Þnh chung Ch-¬ng I NhiÖm vô vµ hiÖu lùc cña bé luËt tè tông h×nh sù §iÒu 1. NhiÖm vô cña Bé luËt tè tông h×nh sù Bé luËt tè tông h×nh sù quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông; nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n, nh»m chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng lµm oan ng-êi v« téi. Bé luËt tè tông h×nh sù gãp phÇn b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ n-íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, tæ chøc, b¶o vÖ trËt tù ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa; ®ång thêi gi¸o dôc mäi ng-êi ý thøc tu©n theo ph¸p luËt, ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m. B×nh luËn 1. Bé luËt tè tông h×nh sù, theo tÝnh chÊt, néi dung vµ h×nh thøc lµ mét trong nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quan träng cña Nhµ n-íc ta, lµ h×nh thøc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®-îc hÖ thèng ho¸ cao nhÊt. C¸c quy ph¹m cña Bé luËt tè tông h×nh sù ®iÒu chØnh toµn bé qu¸ tr×nh tè tông h×nh sù vµ c¸c giai ®o¹n cña nã. §ã lµ tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù. 2. Bé luËt tè tông h×nh sù quy ®Þnh nhãm c¸c chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ph¸p luËt tè tông h×nh sù, c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ ®ã ë c¸c 8 giai ®o¹n kh¸c nhau cña tè tông h×nh sù, c¸c hµnh vi vµ quyÕt ®Þnh ®-îc ®-a ra trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. Dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p n-íc ta Bé luËt tè tông h×nh sù quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n, mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan ®ã; nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Thñ tr-ëng, Phã Thñ tr-ëng c¸c C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn, ViÖn tr-ëng, Phã ViÖn tr-ëng, KiÓm s¸t viªn, Ch¸nh ¸n, Phã Ch¸nh ¸n Toµ ¸n, ThÈm ph¸n, Héi thÈm, Th- ký phiªn toµ. Bé luËt tè tông h×nh sù còng quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông cã lîi Ých cña m×nh trong tè tông h×nh sù (ng-êi bÞ t¹m gi÷, bÞ can, bÞ c¸o, ng-êi bÞ h¹i, nguyªn ®¬n d©n sù, bÞ ®¬n d©n sù, ng-êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô ¸n), cña nh÷ng ng-êi bµo ch÷a vµ nh÷ng ng-êi ®¹i diÖn cho nh÷ng ng-êi tham gia tè tông; quy ®Þnh quy chÕ ph¸p lý cña c¸c chñ thÓ kh¸c cña tè tông h×nh sù: ng-êi lµm chøng, ng-êi gi¸m ®Þnh, ng-êi phiªn dÞch vµ nh÷ng ng-êi kh¸c tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n. 3. ViÖc b¶o vÖ tÝnh m¹ng, søc khoÎ, tù do c¸ nh©n, nh©n phÈm, danh dù, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n quy ®Þnh ý nghÜa, néi dung vµ viÖc ¸p dông ph¸p luËt tè tông h×nh sù ë n-íc ta, c¸c nhiÖm vô chung vµ cô thÓ cña tè tông h×nh sù. C¸c nhiÖm vô ®ã ®-îc thùc hiÖn vµ b¶o ®¶m b»ng c¸ch chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng lµm oan ng-êi v« téi. ViÖc ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng lµm oan ng-êi v« téi ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c t×nh tiÕt thùc tÕ cña vô ¸n trªn c¬ së phï hîp chÝnh x¸c víi hiÖn thùc, tøc lµ dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù x¸c ®Þnh ®-îc ch©n lý kh¸ch quan cña vô ¸n. 4. NhiÖm vô ®Êu tranh cã hiÖu qu¶ víi t×nh h×nh téi ph¹m vµ c¸c b¶o ®¶m cho c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n ®-îc kÕt hîp vµ thÓ hiÖn rÊt chÆt chÏ ë ®ßi hái ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m vµ lµm oan ng-êi v« téi. ViÖc quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ 9 mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông; nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n lµ nh÷ng b¶o ®¶m tè tông quan träng ®Ó phßng ngõa vµ ng¨n chÆn viÖc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ kÕt ¸n kh«ng cã c¨n cø ®èi víi c«ng d©n. 5. §ßi hái cña Bé luËt tè tông h×nh sù vÒ viÖc ph¸t hiÖn nhanh chãng, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi kh«ng cã nghÜa lµ cho phÐp thùc hiÖn nhanh chãng, kÞp thêi viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n mµ vi ph¹m tÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh ®Çy ®ñ cña viÖc nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c t×nh tiÕt cã ý nghÜa ®èi víi vô ¸n. ViÖc tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù lµ ®iÒu kiÖn vµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt, quan träng b¶o ®¶m trËt tù ph¸p luËt, b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých cña x· héi, Nhµ n-íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. ChØ cã viÖc tu©n thñ nghiªm chØnh vµ th-êng xuyªn c¸c ®ßi hái cña c¸c quy ph¹m ph¸p luËt tè tông h×nh sù míi cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc ch©n lý vÒ vô ¸n vµ suy cho cïng míi cã thÓ ®-a ra ®-îc c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh hîp ph¸p vµ cã c¨n cø. 6. Ho¹t ®éng cña c¬ quan ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù kh«ng chØ h¹n chÕ ë viÖc ®Êu tranh chèng c¸c téi ph¹m ®· ®-îc thùc hiÖn. C¸c c¬ quan ®ã cßn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, lµm s¸ng tá vµ kh¾c phôc c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn cña téi ph¹m. ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®ã tr-íc hÕt ®-îc b¶o ®¶m b»ng viÖc ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng mäi hµnh vi ph¹m téi, b»ng viÖc xö lý c«ng minh, kÞp thêi nh÷ng ng-êi thùc hiÖn téi ph¹m, b»ng viÖc ¸p dông ®óng ®¾n c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n. §iÒu 2. HiÖu lùc cña Bé luËt tè tông h×nh sù Mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh sù trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy. Ho¹t ®éng tè tông h×nh sù ®èi víi ng-êi n-íc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ c«ng d©n n-íc thµnh viªn cña ®iÒu -íc quèc tÕ mµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp th× ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu -íc quèc tÕ ®ã. 10 §èi víi ng-êi n-íc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thuéc ®èi t-îng ®-îc h-ëng c¸c ®Æc quyÒn ngo¹i giao hoÆc quyÒn -u ®·i, miÔn trõ vÒ l·nh sù theo ph¸p luËt ViÖt Nam, theo c¸c ®iÒu -íc quèc tÕ mµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp hoÆc theo tËp qu¸n quèc tÕ, th× vô ¸n ®-îc gi¶i quyÕt b»ng con ®-êng ngo¹i giao. B×nh luËn 1. Kh«ng tuú thuéc vµo viÖc téi ph¹m ®-îc thùc hiÖn ë ®©u, trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hoÆc ë ngoµi l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, nÕu nh- ng-êi thùc hiÖn téi ph¹m thuéc thÈm quyÒn t- ph¸p h×nh sù cña Nhµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù vÒ téi ph¹m trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam. 2. Trong tr-êng hîp viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vô ¸n h×nh sù kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, nh-ng do HiÖp ®Þnh t-¬ng trî t- ph¸p mµ c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n-íc ta ®-îc ký HiÖp ®Þnh uû th¸c tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng tè tông nhÊt ®Þnh (nh- thu thËp chøng cø, hái cung bÞ can, lÊy lêi khai cña ng-êi lµm chøng...), th× viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tè tông ®ã còng ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam. 3. ViÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng tè tông h×nh sù ®èi víi ng-êi n-íc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ c«ng d©n n-íc thµnh viªn cña ®iÒu -íc quèc tÕ mµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp th× ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña §iÒu -íc quèc tÕ ®ã. 4. Nh÷ng ng-êi n-íc ngoµi thuéc ®èi t-îng ®-îc h-ëng c¸c ®Æc quyÒn ngo¹i giao hoÆc quyÒn -u ®·i, miÔn trõ vÒ h×nh sù theo ph¸p luËt ViÖt Nam, theo c¸c ®iÒu -íc quèc tÕ mµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp hoÆc theo tËp qu¸n quèc tÕ, ph¹m téi trªn l·nh thæ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, th× vô ¸n ®-îc gi¶i quyÕt b»ng con ®-êng ngo¹i giao. 11 Ch-¬ng II Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n §iÒu 3. B¶o ®¶m ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong tè tông h×nh sù Mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh sù cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, ng-êi tiÕn hµnh tè tông vµ ng-êi tham gia tè tông ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy. B×nh luËn 1. Ph¸p chÕ lµ nguyªn t¾c quan träng trong sinh ho¹t x· héi, trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc, cña c¸c tæ chøc x· héi, cña nh÷ng ng-êi cã chøc vô, quyÒn h¹n vµ cña c«ng d©n. §©y lµ nguyªn t¾c HiÕn ®Þnh ®-îc hiÓu lµ viÖc th-êng xuyªn, nhÊt qu¸n tu©n thñ vµ chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, cña c¸c ®¹o luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c phï hîp víi HiÕn ph¸p, víi c¸c ®¹o luËt cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c tæ chøc x· héi, cña nh÷ng ng-êi cã chøc vô, quyÒn h¹n, cña mäi c«ng d©n. 2. Trong ph¸p luËt tè tông h×nh sù nguyªn t¾c b¶o ®¶m ph¸p chÕ ®-îc cô thÓ ho¸ trong viÖc x¸c lËp trËt tù tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh sù ph¶i ®-îc luËt ®iÒu chØnh chÆt chÏ, cô thÓ vµ c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¶i ®-îc tu©n thñ mét c¸ch nghiªm chØnh, thèng nhÊt. B¶o ®¶m ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa lµ t- t-ëng chØ ®¹o ®-îc qu¸n triÖt trong toµn bé qu¸ tr×nh nhËn thøc, x©y dùng vµ ¸p dông ph¸p luËt tè tông h×nh sù. 3. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái Nhµ n-íc ph¶i quy ®Þnh chÆt chÏ, râ rµng tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù, gi÷a nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông h×nh sù; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông h×nh sù vµ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc, tæ chøc x· héi vµ c«ng d©n. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng, c¸c ho¹t ®éng tè tông h×nh sù, tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; 12 chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ng-êi tham gia tè tông h×nh sù vµ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc, cña tæ chøc x· héi vµ c«ng d©n ph¶i ®-îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt tè tông h×nh sù. 4. ë khÝa c¹nh ¸p dông ph¸p luËt, nguyªn t¾c nµy ®ßi hái c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù, nh÷ng ng-êi tiÕn hµnh tè tông h×nh sù vµ nh÷ng ng-êi tham gia tè tông h×nh sù ph¶i tu©n thñ triÖt ®Ó, nghiªm chØnh vµ thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. Trong tr-êng hîp cã sù vi ph¹m ph¸p luËt, c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc vi ph¹m ®ã. 5. Nh÷ng b¶o ®¶m quan träng cña viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c ph¸p chÕ lµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong tè tông h×nh sù vµ gi¸m s¸t viÖc xÐt xö (xem b×nh luËn §iÒu 23 vµ §iÒu 21). §iÒu 4. T«n träng vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n Khi tiÕn hµnh tè tông, Thñ tr-ëng, Phã Thñ tr-ëng C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn, ViÖn tr-ëng, Phã ViÖn tr-ëng ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn, Ch¸nh ¸n, Phã Ch¸nh ¸n Toµ ¸n, ThÈm ph¸n, Héi thÈm trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh ph¶i t«n träng vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, th-êng xuyªn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p vµ sù cÇn thiÕt cña nh÷ng biÖn ph¸p ®· ¸p dông, kÞp thêi huû bá hoÆc thay ®æi nh÷ng biÖn ph¸p ®ã, nÕu xÐt thÊy cã vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc kh«ng cßn cÇn thiÕt n÷a. B×nh luËn 1. C¸c quyÒn vµ tù do c¬ b¶n cña con ng-êi vµ c«ng d©n lµ nh÷ng gi¸ trÞ x· héi cao nhÊt cã ý nghÜa to lín vÒ nhiÒu mÆt cÇn ph¶i ®-îc t«n träng vµ b¶o vÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c quyÒn vµ tù do ®-îc ghi nhËn trong HiÕn ph¸p n-íc ta. Ho¹t ®éng tè tông h×nh sù lµ ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c quyÒn vµ tù do cña con ng-êi vµ cña c«ng d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c quyÒn tù do c¬ b¶n ®-îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p, do vËy c«ng viÖc x©y dùng vµ ¸p dông ph¸p luËt tè tông h×nh sù ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c t«n träng vµ b¶o vÖ 13
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.