Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2

pdf
Số trang Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2 103 Cỡ tệp Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2 11 MB Lượt tải Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2 0 Lượt đọc Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2 0
Đánh giá Bộ luật Hình sự - luật sửa đổi, bổ sung một số điều: Phần 2
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 103 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

2. Phạm tội qây háu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nehicm trọnc, thì bị phạt tù lử hai năm đến năm năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đông, câm đàm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm công việc nhất đinh từ một năm đến năm năm. C h ư ơ n g X V III CÁC TỘI PHẠM VÈ MA TUÝ Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý 1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiêu lân, đã được tạo điều kiện để ồn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính vẽ hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Tái phạm tội này. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. Điều 193. Tội sản xuất trái phép chất ma túy 1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bày năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tồ chức; 101 đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượnsĩ từ năm trăm gam đến dưới một kilôeam; e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đỏn dưới ba mươi gam; g) Các chất ma tuý khác ờ thể rắn có trọng lượng từ hai mươi sam đến dưới một trăm gam; h) Các chất ma tuý khác ở thể lòng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm nàm mươi mililít; i) Có từ hai chất ma tuý trờ lên mà tổng số lượng cùa các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điêm từ điêm đ đến điêm h khoản 2 Điêu này; k) Tái phạm imuy hicm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường họp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Có tính chât chuyên nghiệp; b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam; c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đôn dưới một trăm gam; d) Các chất ma tuý khác ờ thể rấn có trọng lượng từ một trăm gam đên dưới ba trăm gam; đ) Các chất ma tuý khác ờ thể lòng từ hai trăm năm mươi mi 1ì lít đên dưới bảy trăm năm mươi miiilít; e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng cùa các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điêm từ điêm b đên điêm đ khoản 3 Điều này. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Nhựa thuôc phiộn, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trờ lên; 102 b) Hêrôin hoặc côcaiti có trọng lượng từ một trầm gam trờ lên; c) Các chất ma luý khác ở thề rắn có trọng lượng từ ba trăm cam trờ lên; d) Các chất ma tuý khác ờ thề lòng từ báy trăm năm mươi mililít trờ lên; đ) Có từ hai chất ma tuý trờ lên mà tồng số lượng của các chất đó tương đươne với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến đicm d khoản 4 Điều này. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đen năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đàm nhiệm chức vụ, câm hành nghê hoặc làm công việc nhât định từ một năm đôn năm năm. Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiêm đoat chât ma túy 1. Người nào tàng trữ, vận chuyên, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đẻn bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp phạt tù từ bay năm đcn mười lăm năm: sau đây, thì bị a) Có tô chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; đ) Vận chuyẽn, mua bán qua biên giới; e) Sử đụng trò em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho ưè em; g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đên dưới một kilôgam; h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam; i) Lá, hoa. quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam; 103 k) Quả thuốc phiện khỏ có trợne lượng tử năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam; 1) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đôn dưới năm mươi kilôgam; m) Các chất ma tuý khác ờ thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam; n) Các chất ma tuý khác ờ thể lỏng từ một trăm mililít đen dưới hai trăm năm mươi mililít; o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chát đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này; p) Tái phạm nguy hiêm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam; b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam; c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam; d) Quà thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam; đ) Quà thuốc phiện tươi có trọng lượng từ nãm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam; e) Các chất ma tuý khác ờ thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam; g) Các chất ma tuý khác ờ thể lòng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bày trăm năm mươi mililít; h) Có từ hai chất ma tuý trờ lên mà tồng số lượng cùa các chất đó tương đương với sô lượng chât ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Đièu này. 104 4. Phạm tội thuộc một tro nu các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù churm thân hoặc tử hình: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cằn sa hoặc cao côca có trọng lượn Sĩ từ năm kilôgam trờ lên; h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trờ lên; c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bày mươi lăm kilôgam trờ lên; d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trờ lên; đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên; c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gain trờ lên; g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bày trăm năm mươi miliiít trờ lên; h) Có từ hai chất ma tuý trờ lên mà tồng số lượng của các chất đó tương đương với sô lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điêm từ đicm a đến điểm g khoản 4 Đicu này. 5. Ngirời phạm tội còn có thề bị phạt tiền từ năm triệu đồng đen năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến năm năm. Điều 195. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chât dùnu vào việc sản xuât trái phép chất ma túy 1. Người nào tàng trữ, vận chuyền, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, thì bị phạt từ từ một năm đến sáu năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: a) Có tỏ chức; b) Phạm tội nhiẻu lân; 105 c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; đ) Tiền chất có trọng lượn 2 từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam; e) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; g) Tái phạm nguy hiêm. 3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đen dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ mười ba năm đên hai mươi năm. 4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượne từ một nghìn hai trăm gam trờ lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, câm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghê hoặc làm c ô n 2 viộc nhât định từ một năm đên năm năm. Điều 196. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyền, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuât hoặc sử dụng trái phép chất ma túy 1. Người nào sản xuât, tàng trừ, vận chuyên, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tồ chức; đ) Vật phạm pháp có sỏ lượng lớn; e) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; g) Tái phạm nguy hiềm. ỉ 06 3. Ngươi phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu đông đen năm trăm triệu đồnỉi. tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất đinh từ một năm đến năm năm. Điều 197. Tội tổ chức sư dụng trái phép chất ma túy 1. Ngươi nào tổ chức sừ dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bày năm đên mười lăm năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đôi với nhiêu người: c) Đối với người chưa thành niên từ đù 13 tuồi trờ lên; d) Đôi với phụ nữ mà biêt là dang có thai; đ) Đòi với người đang cai nghiộn; e) Gay tôn hại cho sức khoe cùa người khác mà tỷ lộ thương tật từ 31% đến 60%; c) Gay bộnh nguy hicm cho neirời khác; h) Tái phạm nguy hicm. 3. Phạm tội thuộc một trons các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đcn hai mươi năm: a) Gây tồn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lộ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chét người; b) Gây tổn hại cho sức khoẻ cua nhiều người mà tý lệ thương tật từ 31% đến 60%; c) Gây bộnh nguy hicm cho nhiều người; d) Đối với trẻ em dưới 13 tuôi. 4. Phạm tội thuộc một trori£ các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung than hoặc tù hình: a) Gây tồn hại cho sức khoe cùa nhiều người mà tỳ lệ thương tật từ 61% trờ lên; 107 b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quà đặc biệt nghiêm trọng khác. 5. Người phạm tội còn có thề bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triộu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đôn năm năm. Điều 198. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý 1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điềm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chât ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đên mười lăm năm: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; b) Phạm tội nhiều lần; c) Đối với trẻ em; d) Đối với nhiều người; đ) Tái phạm nguy hicm. 3. Neười phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm mươi triệu đông đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phân hoặc toàn bộ tài sản. Điều 199. Tội sử dụng trái phép chất ma túy 1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xừ lý hành chính bằng biộn pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiêp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đên hai năm. 2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. Điều 200. Tội cường bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tủy 1. Người nào cưởng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chât ma tuý, thì bị phạt từ từ hai năm đến bảy năm. 108 2. Phạm tội thuộc một tron 2 các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đôn mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Vì động cơ đê hèn; d) Đôi với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; đ) Đối với phụ nừ mà biết là đang có thai; e) Đối với nhiều n^ười; g) Đôi với người đang cai nghiện; h) Gây tôn hại cho sức khoe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; i) Gây bệnh nguy hiẽm cho nmrời khác; k) Tái phạm n^uy hicm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Gây tôn hại cho sức khoe cùa người khác mà tý tột từ 61% trớ lên hoặc gây chốt người; lệ thương b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người; c) Đối với trò em dưới 13 tuồi. 4. Phạm tội trong trường họp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đcn một trăm triệu đồng. Điều 201. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác 1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyên, bảo quàn, phân phối, cấp phát, sừ dụng thuôc gây nghiện hoặc cac chât ma tuý khác mà vi phạm quy định vô quản lý, sử dụng các chât đó, thì bị phạt tiên từ năm 109 triệu đông đên một trăm triệu đỏng hoặc bị phạt tù từ một năm đen năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trườne hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biột nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoè, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đông đẽn năm mươi triệu đông, cài tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy đinh; b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; c) Gây tai nạn rồi bò chạy để trốn tránh trách nhiộm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; đ) Không châp hành hiệu lệnh cùa người đang làm nhiệm vụ điêu khiên hoặc hướng dẫn giao thông; 110
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.