Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017

pdf
Số trang Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017 24 Cỡ tệp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017 1 MB Lượt tải Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017 2 Lượt đọc Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017 18
Đánh giá Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016-2017
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 24 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2016-2017 1. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2016-2017 2. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016-2017 3. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016-2017 4. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016-2017 5. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 5 năm 2016-2017 6. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016-2017 7. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 7 năm 2016-2017 8. Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016-2017 BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017 Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:..... Câu 3.2: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:.... Câu 3.3: Ch 27 + .... = 67. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:..... Câu 3.4: Tính 14 + 83 =.... Câu 3.5: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: .... Câu 3.6: Tính: 69 - 9 - 30 =.... Câu 3.7: Tính: 62 + 7 - 21 =.... Câu 3.8: Tính: 68 - 26=.... Câu 3.9: Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:..... Câu 3.10: Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.... Câu 3.11: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:..... Câu 3.12: Có.... số có 2 chữ số. Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài.... cm. Đáp án Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần (11) < (13) < (20) < (10) < (19) <(16) < (2) < (3) < (1) < (6) < (4) < (7) < (12) < (9) < (5) < (14) < (18) < (8) < (17) < (15) Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau (1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (5); (6) = (20); (7) = (9); (8) = (14); (10) = (13); (12) = (19); (17) = 18) Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: 67 Câu 3.6: 30 Câu 3.11: 10 Câu 3.2: 70 Câu 3.7: 48 Câu 3.12: 90 Câu 3.3: 40 Câu 3.8: 42 Câu 3.13: 24 Câu 3.4: 97 Câu 3.9: 20 Câu 3.5: 11 Câu 3.10: 10 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017 Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Tính: 9 + 90 = ... Câu 2: Tính: 45 - 23 = ... Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là ... Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số là ... Câu 5: Cho các chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho? Câu 6: Tính: 3 + 56 + 20 = ... Cho 7: Cho: 80cm = ... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ... Câu 8: Tính: 8 + 30 + 40 = ... Câu 9: Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ... Câu 10: Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của hai số là ... Câu 11: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài .... cm. Câu 12: Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có một chữ số ... Câu 13: Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được một chục con. Vậy em câu được .... con? Câu 14: Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ... Câu 15: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 65? Bài 2: Tìm cặp bằng nhau Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: Tính: 23 + 6 = ... Câu 2: Tính: 45 + 12 = ... Câu 3: Tính: 13 + 6 - 7 = ... Câu 4: Tính: 85 - 52 + 5 = ... Câu 5: Tổng của 5 và 32 là: ... Câu 6: Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 58 là: ... Câu 7: Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ... Câu 8: Cho 5dm ... 23cm + 26cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ... Câu 9: Cho 8dm 7cm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ... Câu 10: Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm. Số thích hợp điền vào dấu chấm là: ... Câu 11: Cho các chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là: ... Đáp án Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1: 99 Câu 6: 79 Câu 11: 95 Câu 2: 22 Câu 7: 8 Câu 12: 9 Câu 3: 99 Câu 8: 78 Câu 13: 5 Câu 4: 10 Câu 9: 0 Câu 14: 10 Câu 5: 16 Câu 10: 25 Câu 15: 55 Bài 2: Tìm cặp bằng nhau (1) = (18); (2) = (13); (3) = (10); (4) = (14); (5) = (17); (6) = (16); (7) = (8); (9) = (19); (11) = (15); (12) = (20) Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: 29 Câu 4: 38 Câu 2: 57 Câu 5: 37 Câu 3: 12 Câu 6: 69 Câu 7: < Câu 10: 5 Câu 8: > Câu 11: 78 Câu 9: 87 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017 Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:.... Câu 2: Hiệu của 58 và 37 là:... Câu 3: Tổng của 5 và 32 là:... Câu 4: Tính 20 - 8 =... Câu 5: Cho 36dm + 4dm + 50cm =... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:... Câu 6: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng số trừ và bằng 15. Vậy hiệu của 2 số là:... Câu 7: Cho 5... > 58. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.... Câu 8: Năm nay bố 36 tuổi. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi? Câu 9: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng nhỏ nhất: a) 17 + 12 b) 34 + 6 c) 3 + 36 d) 20 + 29 Câu 10: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: a) 9; 80; 90 b) 78; 74; 9 c) 75; 70; 89 d) 7; 78; 75 Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: Tính 39 + 8 =... Câu 2: Hiệu của 75 và 62 là:.... Câu 3: Trong phép tính 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là:... Câu 4: Cho 35 =... + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:... Câu 5: Từ số 16 đến số 68 có tất cả.... số Đáp án Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1: 70 Câu 6: 0 Câu 2: 21 Câu 7: 9 Câu 3: 37 Câu 8: 26 Câu 4: 12 Câu 9: a Câu 5: 45 Câu 10: b Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần (13) < (5) < (16) < (14) < (6) < (10) < (8) < (9) < (18) < (15) < (2) < (19) < (7) < (11) < (20) < (4) < (17) < (3) < (1) Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: 47 Câu 2: 13 Câu 3: 36 Câu 4: 27 Câu 5: 53 ĐỀ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM HỌC 2016 - 2017 Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau. Câu 1: Câu 2: Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...). Câu 1: Tính 27 + 58 = ... Câu 2: Cho 9dm 5cm = ... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là Câu 3: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 4: Tổng của 9 và 26 là:.... Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng. Câu 6: Cho 54dm + 90cm = ... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 8: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 11 là Câu 9: Tính: 80cm + 57dm + 90cm =... dm Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữa số nhỏ hơn 75? Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...). Câu 1: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 2: Cho 90cm = ... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 3: Tổng của 38 và 24 là:.... Câu 4: Số gồm 5 đơn vị và 8 chục là:.... Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng số quả trứng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng? Câu 6: Tính 9 + 68 - 23 = ... Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 8: Từ một mảnh vải hoa dài 9dm, chị Hà cắt đi 29cm để làm nơ, cắt tiếp 28cm để làm túi. Vậy chị Hà đã cắt đi... cm Câu 9: Tính: 68cm - 5dm + 58cm - ... cm Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhở hơn 75? Bài 4: Vượt chướng ngại vật. Câu 1: An có 18 viên bi, số bi của An ít hơn số bi của Bình là 5 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi? Câu 2: Khối 2 trường Chiến Thắng có 98 học sinh, khối 1 ít hơn khối 2 là 6 bạn. Hỏi khối 1 trường Chiến Thắng có bao nhiêu học sinh? Câu 3: Cô giáo chủ nhiệm nhận về cho lớp 45 quyển sách để phát cho học sinh, cô đã phát cho các em 24 quyển. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách chưa phát?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.