Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc

pdf
Số trang Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc 2 Cỡ tệp Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc 70 KB Lượt tải Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc 0 Lượt đọc Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc 30
Đánh giá Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Địa danh, ngày …… tháng…… năm …… ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty................................................................................... - Phòng Hành chính nhân sự Công ty.............................................................. Tôi tên là:............................................................................................................................... CMND số:.............................................................................................................................. Bộ phận công tác:.................................................................................................................. Chức vụ:................................................................................................................................. Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày:.............................. Lý do:..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Tôi đã bàn giao công việc cho:.....................................................Bộ phận:.......................... Nội dung các công việc được bàn giao: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng bộ phận Người làm đơn NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.