Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm

pdf
Số trang Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm 6 Cỡ tệp Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm 487 KB Lượt tải Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm 0 Lượt đọc Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm 3
Đánh giá Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 1: MAÏCH TÖØ I.1. Khaùi nieäm chung I.1.1. Caùc coâng thöùc cô baûn Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 1 Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B S I φa R2 R1 φc φb I R I.1.2. Sô ñoà thay theá cuûa maïch töø naép Rn I Φlv δ Φσ N Rδ Φlv loõi Rn Rσ Φσ Rl Rδ Φlv Rl Φ0 IN Φ0 Φ0 Φ0 goâng Φ σ Rσ RδΣ 2Rl IN Rg Rg I.1.3. Ñaëc tính cuûa vaät lieäu saéc töø B B Br 2 3 1 0 H 5 -Hc H 4 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 2 Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.1.4. Caùc baøi toaùn cuûa maïch töø φ3 δ I N φ2 φ4 φ1 I.2. Maïch töø moät chieàu I.2.1. Tính toaùn maïch töø moät chieàu khi boû qua töø trôû cuûa loõi theùp x Φlv δ I lcd =l N dΦσ l Gδ∑ IN Φlv dx Φσ Gσ Φ0 IN Φ0 0 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän IN 3 Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.2.2. Tính toaùn maïch töø moät chieàu khi khoâng boû qua töø trôû loõi theùp Φlv Rδ Φlv δ 1 l12 2’ F1 Φ2 3 3’ 4 4’ F2 Φ3 2 l23 l34 Φ0 Φ11 1’ 2 3 F3 4 Rn Rδ Φσ1 Gσ1 R12 Φσ2 1’ R1’2’ Gσ2 2’ R23 Φσ3 Gσ3 R34 R2’3’ 3’ R3’4’ Rg 4’ I.2.3. Cuoän daây nam chaâm moät chieàu b a lcd hcd hcd b Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän hcd hcd/2 ltb 4 Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.3. Maïch töø xoay chieàu I.3.1. Tính maïch töø xoay chieàu khi boû qua töø trôû vaø töø khaùng theùp φlv Gδ∑ φlv I φlv φσ N φσ Gσ φ0 φ0 IN I.3.2. Tính toaùn maïch töø xoay chieàu khi xeùt ñeán toån hao trong loõi theùp I.3.3. Tính toaùn voøng ngaén maïch oâm toaøn boä cöïc töø Rδ φlv I φ0 NMnm N ZMnm √2IN φ0 I.3.4. Maïch töø coù voøng ngaén maïch oâm moät phaàn cöïc töø φlv φ2 φlv φ1 φ2 R”δ φ1 Rδ R’δ I jXnm φσ N φ0 Gσ IN φo 2 1 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 2 5 Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B I.4. Nam chaâm vónh cöûu (NCVC) B Br δ –Hc H I.4.1. Ñieåm laøm vieäc cuûa NCVC B Br A A H α –HC 0 Hình veõ Chöông 1: Maïch töø trong thieát bò kyõ thuaät ñieän 6
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.