Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong

pdf
Số trang Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong 39 Cỡ tệp Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong 1 MB Lượt tải Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong 1 Lượt đọc Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong 8
Đánh giá Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 39 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Thời gian thực tập : Nguời hƣớng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV : Lớp : Công ty Cổ phần Đầu tƣ SX-TM Kim Phong HK 12.1B Cô Đinh Thanh Lan Ngô Phạm Thanh Trúc 101577 KT1011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : Thời gian thực tập : Nguời hƣớng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV : Lớp : Công ty Cổ phần Đầu tƣ SX-TM Kim Phong HK 12.1B Cô Đinh Thanh Lan Ngô Phạm Thanh Trúc 101577 KT1011 ii NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngày ......... tháng 03 năm 2013 Ký tên iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... iv TRÍCH YẾU Thông qua kì thực tập nhận thức này, tôi mong muốn có đƣợc kinh nghiệm thực tiễn trong môi trƣờng doanh nghiệp từ việc cọ xát với thực tế, để áp dụng những kiến thức đã học vào công việc. Đồng thời nhận ra những điều bản thân còn thiếu sót, từ đó dần hoàn thiện bản thân trong suốt quá trình thực tập (kiến thức, kỹ năng giao tiếp, v.v) để áp dụng vào việc học hiện tại và công việc tƣơng lai. Trong quá trình thực tập, những công việc đƣợc giao hầu hết đều có sự giúp đỡ và hƣớng dẫn từ các anh chị nhân viên trong Bộ phận Kế toán. Nhờ đó, tất cả mọi công việc đều đƣợc hoàn thành tốt và tôi đã có trải nghiệm với những điều mới mẻ và rất bổ ích. v LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi ngƣời đã giúp tôi hoàn thành tốt bản báo cáo cũng nhƣ công việc thực tập nhận thức tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ SX-TM Kim Phong. Lời cảm ơn đầu tiên tôi muốn đƣợc gửi đến trƣờng Đại học Hoa Sen. Tại đây, ngoài việc đƣợc học những kiến thức có trong sách vở, tôi còn đƣợc trƣờng tạo mọi điều kiện giúp tôi có đƣợc cơ hội để thực tập, tiếp xúc với môi trƣờng doanh nghiệp thực tế. Tiếp theo, tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ phần Đầu tƣ SX-TM Kim Phong đã tiếp nhận tôi đến thực tập với công việc tại bộ phận Kế toán. Về mặt cá nhân, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Đinh Thanh Lan – giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn; các anh chị trong Phòng Kế toán của công ty – đã hƣớng dẫn, chỉ bảo tôi rất nhiệt tình trong toàn bộ quá trình thực tập. Trong quá trình làm báo cáo không thể tránh khỏi xảy ra sai sót, vì vậy, tôi rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của mọi ngƣời để báo cáo của tôi có thể đƣợc hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn. vi MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP....................................................................... iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................ iv TRÍCH YẾU........................................................................................................................ v LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... vi MỤC LỤC ......................................................................................................................... vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................... ix DANH MỤC HÌNH ẢNH .................................................................................................. x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................. xi NỘI DUNG CHÍNH ........................................................................................................... 1 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP ............................................................................ 1 1.1. Thông tin chung: ....................................................................................................... 1 1.2. Quá trình hình thành và phát triển: ........................................................................... 1 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: ............................................................................... 2 1.3.1. Thành phần lãnh đạo: ...................................................................................... 2 1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý: ................................................................................. 2 1.4. Bộ máy Kế toán của Công ty: ................................................................................... 4 1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: ......................................................................... 4 1.4.2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ................................... 4 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng: .................................................................................. 5 vii 1.4.4. Các chính sách kế toán áp dụng: ..................................................................... 5 1.5. Thực trạng hoạt động ................................................................................................ 9 1.5.1. Ngành nghề kinh doanh của đơn vị thực tập: .................................................. 9 1.5.2. Định hƣớng phát triển: .................................................................................... 9 1.5.3. Khách hàng: ................................................................................................... 11 1.5.4. Đối thủ cạnh tranh: ........................................................................................ 12 1.5.5. Tình hình kinh doanh trong thời gian gần đây: ............................................. 12 2. CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ....................................... 13 2.1. Viết hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng bán lẻ: ............................................. 13 2.2. Sắp xếp hóa đơn GTGT đầu ra theo số thứ tự và đóng thành quyển để lƣu trữ: .... 15 2.3. Đánh máy hợp đồng kinh doanh: ............................................................................ 17 2.4. Sắp xếp phiếu ghi nợ và phiếu ghi có của Ngân hàng ACB theo bảng kê phát sinh hằng ngày của tháng: .............................................................................................. 19 2.5. Photocopy chứng từ: ............................................................................................... 23 2.6. Đóng lỗ và đóng quyển chứng từ: .......................................................................... 24 3. KẾT LUẬN ................................................................................................................... 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. xii THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN ............................................................................... xiii viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bản : Thành phần Ban lãnh đạo .................................................................................. 2 Bản : Chức năng của bộ máy quản lý .......................................................................... 4 Bản : Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán ........................................................................... 4 ix DANH MỤC HÌNH ẢNH H nh : Sản phẩm gạch thạch anh (gạch Granite) trên website .................................... 10 H nh : Sản phẩm gạch men cao cấp (gạch Ceramics) trên website ............................ 11 H nh : Mẫu hóa đơn GTGT của Công ty Kim Phong ................................................. 13 H nh : Hình ảnh Hợp đồng kinh tế đang đƣợc soạn thảo trên công cụ Word ............. 17 H nh : Hình ảnh Bảng kê giao dịch tiền gửi thanh toán phát sinh trong một ngày ở Ngân hàng ACB ............................................................................................................. 20 H nh : Hình giấy Ủy nhiệm chi đƣợc ghi báo nợ ........................................................ 21 H nh : Hình Phiếu thu phí chuyển tiền sang Ngân hàng khác đƣợc ghi báo nợ ......... 21 H nh : Hình giấy báo có .............................................................................................. 22 x
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.