Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế "

pdf
Số trang Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế " 9 Cỡ tệp Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế " 290 KB Lượt tải Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế " 0 Lượt đọc Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế " 2
Đánh giá Báo cáo " Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế "
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

M«i tr­êng kinh doanh Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ NguyÔn §×nh Cung* L uËt Doanh nghiÖp n¨m 2005 vµ LuËt vµ viÖc c¸c nhµ ®Çu t­ ®· t¸i c¬ cÊu ®Çu t­ §Çu t­ 2005 cã hiÖu lùc tõ ngµy 1 cña hä b»ng c¸ch chuyÓn mét phÇn ®Çu t­ th¸ng 7 n¨m 2006. LuËt Doanh nghiÖp n¨m cña hä tõ c¸c n­íc l©n cËn kh¸c sang ViÖt 2005 ®· thay thÕ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt Nam… Th«ng tin cËp nhËt cho ®Õn nh÷ng tr­íc ®ã vÒ doanh nghiÖp (bao gåm LuËt ngµy gÇn ®©y cho thÊy ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo Doanh nghiÖp 1999 vµ LuËt Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang gia t¨ng víi quy m« vµ tèc ®é nhµ n­íc söa ®æi n¨m 2003) vµ ¸p dông cao h¬n nhiÒu so víi nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp Trong bµi viÕt nµy, t¸c gi¶ sÏ ®¸nh gi¸ kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. Còng viÖc thùc hiÖn LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt t­¬ng tù, LuËt §Çu t­ n¨m 2005 ®· thay thÕ §Çu t­ nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ. ThÓ LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ chÕ trong bµi viÕt nµy ®­îc hiÓu lµ tËp hîp LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m tÊt c¶ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®iÒu chØnh 2000, ¸p dông thèng nhÊt cho ho¹t ®éng ®Çu vµ t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ kinh t­ kh«ng ph©n biÖt nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi doanh. Môc ®Ých lµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ n­íc. Thay ®æi ®ã ®­îc nhiÒu ng­êi ®¸nh gi¸ nhËn d¹ng chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh ph¸p lµ b­íc ®ét ph¸ trong t­ duy vµ c¶i c¸ch hoµn luËt vÒ ®Çu t­ vµ kinh doanh (®©y lµ mét thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ë ViÖt Nam. trong c¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt §Çu t­ cã hiÖu lùc vµ ®­îc thùc hiÖn trong bèi c¶nh cã thªm hµng lo¹t c¸c nh©n tè kh¸c cïng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. §ã tr­íc hÕt lµ sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tèt víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao; Sè 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com tranh cña m«i tr­êng kinh doanh quèc gia); tõ ®ã, t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t­ vµ kinh doanh nãi riªng vµ cña toµn bé hÖ thèng ph¸p luËt nãi chung. Bè côc bµi nµy gåm ba * NguyÔn §×nh Cung, Th¹c sü kinh tÕ, Tr­ëng ban Nghiªn cøu ChÝnh s¸ch kinh tÕ VÜ m«, ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng. qu¶n lý kinh tÕ 45 VEMR m«i tr­êng kinh doanh Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ phÇn. PhÇn 1 sÏ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan ®Õn ®Çu t­. PhÇn 2 tr×nh bµy c¸ch thøc thùc hiÖn, kÕt qu¶ vµ vÊn ®Ò. PhÇn cuèi cïng ®Ò xuÊt mét sè ®Þnh h­íng c¶i c¸ch c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t­ nãi riªng vµ hÖ thèng quy ®Þnh vÒ kinh doanh nãi chung. 22, ®Çu t­: 11 vµ doanh nghiÖp: 4. Trung 1. VÊn ®Ò chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ vµ nh÷ng hÖ lôy Ph©n tÝch trªn ®©y cho thÊy sè l­îng v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan lµ qu¸ nhiÒu vµ C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ nãi trong bµi nµy bao gåm: ph¸p luËt vÒ ®Çu t­, ph¸p luËt vÒ x©y dùng, ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, ph¸p luËt vÒ m«i tr­êng, ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ph¸p luËt vÒ nhµ ë vµ ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp. Ph¸p luËt vÒ c¸c lÜnh vùc nãi trªn gåm luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn thi hµnh luËt do c¸c c¬ quan nhµ n­íc trung ­¬ng cã thÈm quyÒn ban hµnh, ch­a tÝnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m do c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ban hµnh. ViÖc tËp hîp vµ rµ so¸t s¬ bé cho thÊy, hiÖn t¹i cã kho¶ng 134 v¨n b¶n víi ®é dµy kho¶ng 3471 trang trong 7 lÜnh vùc nãi trªn. Trung b×nh cø 1 trang v¨n b¶n luËt ph¶i cã h¬n 8 trang h­íng dÉn thi hµnh. Trong lÜnh vùc ®Êt ®ai mçi trang v¨n b¶n luËt cã tíi 19,5 trang h­íng dÉn thi hµnh, x©y dùng cã 12,5 trang, m«i tr­êng h¬n 8 trang, ®Çu t­ gÇn 8 trang vµ doanh nghiÖp h¬n 1,5 trang… Theo c¬ cÊu ph©n bè sè trang theo lo¹i v¨n b¶n vµ cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh b×nh mçi v¨n b¶n luËt cã gÇn 20 v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. VÒ c¬ cÊu ph©n bè, sè l­îng luËt chiÕm kho¶ng 5%, sè nghÞ ®Þnh chiÕm 29%, th«ng t­ vµ quyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng chiÕm 55,2%, sè cßn l¹i lµ quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng. qu¸ ®å sé víi gÇn 3500 trang giÊy. Mçi luËt khi thi hµnh cã qu¸ nhiÒu v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; trong ®ã cã qu¸ nöa v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh (gåm c¶ néi dung vµ sè l­îng v¨n b¶n) lµ do c¸c Bé cã liªn quan ban hµnh. Thùc tr¹ng nãi trªn th­êng g©y ra mét sè hÖ qu¶ lµ: Mét lµ, néi dung vµ tinh thÇn cña luËt bÞ biÕn d¹ng, biÕn t­íng hoÆc kh«ng ®­îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh, nhÊt lµ v¨n b¶n do c¸c bé ngµnh ban hµnh chi phèi néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn ph¸p luËt trong ngµnh ®ã. Vµ do ®ã, trªn thùc tÕ, th«ng t­ vµ quyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng cã hiÖu lùc thùc tÕ h¬n c¶ luËt vµ nghÞ ®Þnh. §iÒu nµy lµm ®¶o lén trËt tù, nguyªn t¾c vµ gi¸ trÞ vèn cã cña hÖ thèng ph¸p luËt; t¹o ®iÒu kiÖn n¶y sinh sù tuú tiÖn trong gi¶i thÝch vµ thùc thi luËt ph¸p cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Hai lµ, kh«ng th©n thiÖn víi ®èi t­îng bÞ ®iÒu chØnh; ®ång thêi, t¹o d­ ®Þa cho c¸n bé, c«ng chøc cã liªn quan s¸ch nhiÔu, tham th× sè trang v¨n b¶n luËt chiÕm 11%, nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ chiÕm 26,7%, th«ng t­ vµ quyÕt ®Þnh cÊp bé chiÕm gÇn 55%, vµ sè cßn l¹i lµ quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng. nhòng vµ hèi lé vµ cã thÓ thùc thi luËt ph¸p theo c¸ch cã lîi cho lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých XÐt vÒ sè l­îng v¨n b¶n, th× trong x©y v¨n b¶n ph¸p luËt. Do ®ã, chi phÝ thùc thi dùng cã 44 v¨n b¶n, ®Êt ®ai: 39, m«i tr­êng: ph¸p luËt cao, t¹o ‘d­ ®Þa’ ph¸t sinh c¸c 46 nhãm h¬n lµ phôc vô nhu cÇu vµ lîi Ých chung cña x· héi nh­ môc tiªu ban ®Çu cña qu¶n lý kinh tÕ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Sè 19 (3+4/2008) Sè 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 14 6 8 1 1 4 11 Th«ng t­ QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Tæng céng BÊt ®éng s¶n 39 11 2 19,53 1437 536 20 539 272 0 70 44 6 7 17 13 0 1 12,51 662 44 31 214 324 0 49 3 1 0 0 1 0 1 0,87 56 14 0 0 12 0 30 Nguån: §iÒu tra cña ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng n¨m 2008. 7,71 244 101 11 101 4 NghÞ ®Þnh 0 0 0 Ph¸p lÖnh 1 28 1 Sè v¨n b¶n h­íng dÉn (trung b×nh) X©y dùng M«i tr­êng Nhµ ë Doanh nghiÖp Tæng céng 22 4 2 8 7 0 1 8,22 581 67 194 151 106 0 63 11 2 2 5 1 0 11 4,85 269 11 8 136 68 0 46 4 0 0 1 2 0 1 1,44 222 0 0 88 43 0 91 134 28 14 46 39 0 7 8,21 3471 773 261 1134 926 0 377 Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng Sè v¨n trang v¨n trang v¨n trang v¨n trang v¨n trang v¨n trang v¨n trang v¨n trang b¶n b¶n b¶n b¶n b¶n b¶n b¶n b¶n §Êt ®ai LuËt LÜnh vùc/ V¨n b¶n §Çu t­ B¶ng 1. Sè l­îng vµ c¬ cÊu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ®Çu t­ Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ m«i tr­êng kinh doanh VEMR qu¶n lý kinh tÕ 47 VEMR m«i tr­êng kinh doanh Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ nhãm trôc lîi tõ luËt ph¸p; luËt ph¸p kÐm hiÖu qu¶ v× kh«ng phôc vô cho lîi Ých chung cña x· héi. Ba lµ, tuy cßn nhiÒu yÕu tè kh¸c, nh­ng thùc tÕ cho thÊy cã quan hÖ thuËn gi÷a hiÖu lùc cña ph¸p luËt vµ sè l­îng v¨n b¶n ph¸p luËt. Thùc tÕ thi hµnh ph¸p luËt cho thÊy hiÖu lùc, sù th©n thiÖn vµ thuËn lîi, còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong thùc thi LuËt Doanh nghiÖp Ýt h¬n nhiÒu so víi thùc hiÖn LuËt §Çu t­, LuËt §Êt ®ai vµ LuËt X©y dùng... Bèn lµ, víi “c¬ cÊu thµnh phÇn” cña hÖ thèng quy ®Þnh ph¸p luËt nh­ tr×nh bµy trªn ®©y, th× hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña c¸c luËt phô thuéc vµo c¸ch h­íng dÉn thi hµnh cña c¸c bé cã liªn quan. V× vËy, hiÖn t­îng ph©n t¸n, chång chÐo, trïng lÆp vµ m©u thuÉn néi dung lo¹i hå s¬, c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh do ph¸p luËt quy ®Þnh ...). · Ph©n t¸n, chång chÐo vµ trïng lÆp vÒ thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh vÒ ®Çu t­. · NhiÒu lo¹i hå s¬ cã yªu cÇu kh«ng râ rµng vÒ néi dung vµ h×nh thøc; mét sè trïng lÆp vµ kh«ng cÇn thiÕt; hoÆc mét sè hå s¬ vÒ b¶n chÊt cïng mét néi dung nh­ng tªn hå s¬ vµ h×nh thøc thÓ hiÖn kh¸c nhau. · Néi dung vµ c¸c tiªu chÝ vÒ néi dung ®Ó c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn chÊp thuËn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh theo quy ®Þnh lµ thiÕu râ rµng, trïng lÆp vµ kh«ng t­¬ng thÝch, thËm chÝ kh«ng cã... bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êt ®ai, m«i tr­êng, §¸nh gi¸ nãi trªn cho thÊy chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc ®Çu t­, ®Êt ®ai, x©y dùng, m«i tr­êng, bÊt ®éng s¶n... nhÊt lµ c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ lµ thÊp hoÆc rÊt thÊp. Thùc tr¹ng trªn ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸ biÖt, riªng lÎ ®èi víi quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­, mµ cã lÏ lµ t­¬ng ®èi phæ biÕn ®èi víi hÖ thèng ph¸p x©y dùng, bÊt ®éng s¶n... trùc tiÕp ®iÒu luËt vÒ kinh doanh ë ViÖt Nam. gi÷a c¸c h­íng dÉn cã liªn quan vÒ cïng mét vÊn ®Ò lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu. Cô thÓ lµ, nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®· ®­îc rµ so¸t vµ ®¸nh gi¸. Nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ chØnh mét phÇn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­. ViÖc tËp hîp, rµ so¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ trong c¸c lÜnh vùc nãi trªn ph¸t hiÖn thÊy t×nh tr¹ng kh¸c biÖt, chång chÐo, kh¸c nhau, kh«ng t­¬ng thÝch víi nhau lµ kh¸ phæ biÕn thÓ hiÖn trªn mét sè ®iÓm sau ®©y. · Kh«ng râ rµng, kh«ng thèng nhÊt, thËm chÝ tr¸i ng­îc vµ m©u thuÉn nhau vÒ mét sè néi dung c¬ b¶n nh­ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i C¸ch ®©y kh«ng l©u, Tæ C«ng t¸c Thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt §Çu t­ còng ®· tËp hîp, rµ so¸t vµ ®¸nh gi¸ kho¶ng 450 v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ gÇn 300 lo¹i giÊy phÐp, chøng nhËn c¸c lo¹i vÒ tu©n thñ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ ®· ®­a ra kÕt luËn tæng qu¸t vÒ thùc tr¹ng chÝn ‘kh«ng”1, thÓ hiÖn râ thùc tr¹ng kÐm chÊt l­îng cña hÖ thèng c¸c dù ¸n ®Çu t­, chñ thÓ thùc hiÖn ®Çu t­ (nhµ ®Çu t­, chñ ®Çu t­, nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi, doanh nghiÖp quy ®Þnh ph¸p luËt nãi trªn. Kinh nghiÖm quèc tÕ cho thÊy, chÊt l­îng thÊp cña hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt sÏ lµm gia t¨ng møc rñi ro vµ chi phÝ ®Çu t­ kinh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c lo¹i hå s¬ vµ doanh; lµm sai lÖch c¸c tÝn hiÖu vµ lµm mÐo 48 qu¶n lý kinh tÕ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Sè 19 (3+4/2008) Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ m«i tr­êng kinh doanh VEMR mã c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c thi tr­êng; l¹i mét sè thñ tôc hoÆc hå s¬ trïng lÆp, (iv) h¹n chÕ huy ®éng nguån lùc vµ ph©n bæ, sö s¾p xÕp l¹i tr×nh tù mét sè thñ tôc so víi quy dông nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶; vµ h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña doanh ®Þnh cña Trung ­¬ng nh»m ®¶m b¶o sù hîp lý cña c¸c c«ng viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ. ¸n ®Çu t­; vµ (v) lµm râ h¬n tr×nh tù, thñ tôc 2. Thùc hiÖn luËt ph¸p vµ kÕt qu¶ thu hót ®Çu t­ Ngoµi viÖc thèng nhÊt khung ph¸p luËt vÒ ®Çu t­, th× mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt cña LuËt §Çu ®Çu t­ lµ chuyÓn qu¶n lý nhµ n­íc tõ chÕ ®é “cÊp phÐp ®Çu t­” sang chÕ ®é “®¨ng ký”, gåm ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­ vµ ®¨ng ký thÈm tra cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­. VÒ triÓn khai thùc hiÖn, th× ®iÓm næi bËt nhÊt cã lÏ lµ thùc hiÖn ph©n cÊp toµn diÖn cho Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt... trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÒ ®Çu t­ vµ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn2. V× vËy, viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ nh­ tr×nh bµy trªn ®©y cã mét sè ®iÓm ®¸ng l­u ý sau ®©y: vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn tiÕp nhËn, xö lý hå s¬ trªn ph¹m vi ®Þa ph­¬ng. Nãi tãm l¹i, v¨n b¶n ®ã ®· ®¬n gi¶n ho¸, cô thÓ hãa, bá ®i nh÷ng thø kh«ng cÇn thiÕt trong c¸c quy ®Þnh cña Trung ­¬ng. Hai lµ, chÕ ®é ph©n cÊp toµn diÖn cho uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, c¸c ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, nªn trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t­ vµ ®¨ng ký thÈm tra ®Çu t­ vµ qu¶n lý ®Çu t­ ®· gi¶i to¶ ®­îc hiÖn t­îng ¸ch t¾c, “th¾t nót cæ chai” trong tiÕp nhËn, ph©n lo¹i, thÈm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­. Kh¸c víi tr­íc ®©y (chØ cã mét trung t©m gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n tõ 5 hay 10 triÖu USD trë lªn), hiÖn nay cã h¬n 100 “®Çu mèi” cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh ®¨ng ký ®Çu t­ cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n, kh«ng ph©n biÖt quy m«, kh«ng ph©n Mét lµ, hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng, mµ cô thÓ biÖt trong n­íc hay ngoµi n­íc. Nhê ®ã, lµ uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc n¨ng lùc gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh ®èi thuéc Trung ­¬ng ®· ban hµnh v¨n b¶n víi dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ nãi ®· t¨ng thªm Ýt riªng (th«ng th­êng lµ quyÕt ®Þnh cña uû nhÊt vµi chôc lÇn, thËm chÝ cã thÓ ®Õn c¶ ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc tr¨m lÇn. Trung ­¬ng), h­íng dÉn “tæng hîp” thùc Ba lµ, nh­ ®· tr×nh bµy trªn ®©y, viÖc gi¶i hiÖn c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ do quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c dù c¸c c¬ quan trung ­¬ng ban hµnh. Néi dung v¨n b¶n ®ã ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau lµ ¸n ®Çu t­ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh thuéc c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng. kh«ng gièng nhau; tuy vËy, cã thÓ nhËn thÊy Nh÷ng nhµ l·nh ®¹o còng nh­ c«ng chøc ®Þa mét sè ®iÓm gièng nhau lµ: (i) h­íng dÉn bæ ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp, do ®ã, cã sung thªm nh÷ng “kho¶ng trèng” trong néi dung c¸c quy ®Þnh cña Trung ­¬ng; (ii) cô ®éng lùc râ rµng vµ m¹nh mÏ h¬n trong thu hót ®Çu t­, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. thÓ ho¸ thªm c¸c néi dung ch­a cô thÓ cña Nhê ®ã, th¸i ®é vµ ph­¬ng thøc lµm viÖc c¸c quy ®Þnh cña Trung ­¬ng, (iii) hîp nhÊt th©n thiÖn vµ thuËn lîi h¬n cho nhµ ®Çu t­. Sè 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com qu¶n lý kinh tÕ 49 50 28 24 1 10 1 10 9 115 16 66 24 C«ng nghiÖp thùc phÈm X©y dùng KiÕn tróc x©y dùng X©y dùng v¨n phßng, c¨n hé X©y dùng khu ®« thÞ míi Ng©n hµng - Tµi chÝnh Kh¸ch s¹n- Du lÞch Thñy s¶n DÞch vô Giao th«ng c«ng chÝnh N«ng l©m nghiÖp V¨n hãa - Y tÕ - Gi¸o dôc 4 5 6 7 8 9 qu¶n lý kinh tÕ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 10 11 12 13 14 15 797 1445 42 63 26 301 16 48 1 3 28 7 87 38 7 441 337 3.896.196,4 230.191,2 107.114,0 675.670.0 93.821,1 15.450,0 36.700,0 85.000,0 286.012,4 26.000,0 43.700,0 80.436,0 20.000,0 638.739,5 1.557.362,2 55748 119910 448475 211741 3130 482687 17000 526091 478520 51000 120185 77360 106600 762782 4104448 235.734,2 180.540,3 571.250,1 376.781,6 101.931,3 1.872.796,4 20.000,0 400.000,0 4.721.042,1 333.500,0 979.608,5 243.066,1 1.868.320,0 2.474.303,8 3.477.020,7 79.583,8 51.023,8 665.075,0 43.507,8 5.727,0 79.755,3 25.500,0 111.062,0 8.000,0 18.900,0 41.578,0 20.000,0 285.361,0 613.695,9 Vèn ph¸p ®Þnh 2005 7.565.677,0 17.855.895,0 2.048.769,6 Nguån: §iÒu tra cña ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng 2008. 771 23 53 20 141 2 12 2 2 11 1 40 14 4 237 235 Tæng vèn ®Çu t­ 2007 3.184.225 33.985,0 67.250,0 116.705,0 97.429,0 1.330,0 358.390,0 16.000,0 154.238,0 157.660,0 15.000,0 44.880,0 24.999,0 106.600,0 351.819,0 1.637.940,0 Vèn ph¸p ®Þnh 2006 6.036.508,0 138.582,8 112.254,1 187.476,6 165.421,9 90.015,3 784.945,8 20.000,0 90.000,0 989.293,7 95.600,0 236.671,5 141.100,9 668.320,0 1.108.210,8 1.208.614,6 Vèn ph¸p ®Þnh 2007 §¬n vÞ: 1000 USD m«i tr­êng kinh doanh Tæng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 1 DÇu vµ Gaz 3 245 C«ng nghiÖp nhÑ 2 221 Sè dù ¸n Sè dù ¸n Sè dù ¸n Tæng vèn Tæng vèn 2005 2006 2007 ®Çu t­ 2005 ®Çu t­ 2006 C«ng nghiÖp nÆng Dù ¸n ®Çu t­ theo lÜnh vùc 1 STT B¶ng 2. §Çu t­ n­íc ngoµi 2005-2007 VEMR Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ Sè 19 (3+4/2008) Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ m«i tr­êng kinh doanh VEMR Cã thÓ nãi chÝnh sù ph©n cÊp cho uû ban ký cam kÕt thuéc së h÷u cña chñ ®Çu t­ t¨ng nh©n d©n cÊp tØnh vµ ban qu¶n lý khu c«ng 1,9 lÇn. Mét tiÕn bé kh¸c lµ, so víi tr­íc ®©y, ®Çu t­ n­íc ngoµi hiÖn nay ®· cã mÆt ë 50/64 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ tr­íc ®©y vµ LuËt §Çu t­ hiÖn hµnh. Nh­ ®· (tr­íc ®©y chØ gÇn 20 ®Þa ph­¬ng). NhiÒu dù ¸n lín víi quy m« hµng tû ®« la ®· ®¨ng ký tr×nh bµy trªn ®©y, c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t­ cã vµ ®ang khëi ®Çu thùc hiÖn. chÊt l­îng kÐm, kh«ng dÔ dµng cho viÖc thùc Xu h­íng t­¬ng tù còng diÔn ra ®èi víi vèn ®Çu t­ trong n­íc. N¨m 2006 cã 46498 ®· t¹o nªn sù kh¸c biÖt gi÷a LuËt §Çu t­ hiÖn cho c¶ c¬ quan nhµ n­íc vµ c¸c nhµ ®Çu t­. Tuy vËy, uû ban nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã liªn quan d­íi ¸p lùc c¹nh tranh thu hót ®Çu t­ ®· lu«n nç lùc vµ s¸ng t¹o gióp c¸c nhµ ®Çu t­ hoµn thµnh c¸c hå s¬, thñ tôc cÇn thiÕt trong thêi h¹n ng¾n doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp víi sè vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký gÇn 10 tû USD, t¨ng 25% vÒ sè doanh nghiÖp vµ h¬n 90% vÒ sè vèn ®¨ng ký so víi n¨m 2005. Sang n¨m 2007, cã cÇu, mong muèn hîp lý cña nhµ ®Çu t­ ®Òu 58916 doanh nghiÖp míi ®¨ng ký thµnh lËp víi sè vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký míi h¬n 30 tû ®« la Mü; t¨ng 26% vÒ sè doanh nghiÖp vµ h¬n ®­îc xem xÐt, gi¶i quyÕt trong ph¹m vi 3 lÇn vÒ sè vèn ®¨ng ký so víi n¨m 2006. nhÊt cã thÓ vµ víi chi phÝ thÊp nhÊt. Mäi yªu thÈm quyÒn ®­îc giao. Nhê ®ã, thñ tôc ®¨ng Tuy vËy, sè vèn ®Çu t­ thùc hiÖn n¨m ký ®Çu t­, ®¨ng ký thÈm tra ®Çu t­ trªn 2006 vµ 2007 vÉn ch­a cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ so víi tr­íc ®©y. Cô thÓ, n¨m 2005 vèn ®Çu t­ thùc hiÖn ®¹t 3308,8 triÖu USD, n¨m thùc tÕ ®· kh«ng phøc t¹p, tèn kÐm nh­ quy ®Þnh cã liªn quan do ChÝnh phñ trung ­¬ng ban hµnh. Cã lÏ, viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc ®Çu t­ 2006 ®¹t 3956,2 triÖu USD, chØ t¨ng kho¶ng 19,5% so víi n¨m 2006 (vèn ®Çu t­ thùc hiÖn gia t¨ng sè dù ¸n vµ sè vèn ®¨ng ký ë ViÖt n¨m 2006 t¨ng 16% so n¨m 2005). V× vËy, tû lÖ vèn gi¶i ng©n hay vèn thùc hiÖn n¨m 2006 Nam trong thêi gian qua. N¨m 2006 sè dù vµ 2007 thÊp h¬n nhiÒu so víi tr­íc. NÕu ¸n vµ sè vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¨ng ký ®· nh­ trong thêi kú 2001-2005, vèn thùc hiÖn gia t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2005. Cô thÓ lµ, ®¹t kho¶ng 67% tæng sè vèn ®¨ng ký th× n¨m sè vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¨ng ký míi trong n¨m 2006 ®¹t h¬n 7,5 tû USD, trong ®ã, vèn 2006 tû lÖ nµy gi¶m xuèng cßn 33%. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¶i ng©n vèn ®Çu t­ n¨m chñ së h÷u cña nhµ ®Çu t­ cam kÕt lµ gÇn 2007 cã lÏ còng ch­a cã c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. trªn thùc tÕ lµ mét trong sè c¸c yÕu tè lµm 3,184 tû USD, t­¬ng øng t¨ng 94% vµ 86% ChÊt l­îng ®Çu t­ nãi chung vµ ®Çu t­ so víi n¨m 2005. N¨m 2007, sè l­îng dù ¸n n­íc ngoµi nãi riªng cã thÓ còng lµ vÊn ®Ò vµ sè vèn ®Çu t­ ®¨ng ký ®· ®¹t møc kû lôc víi 1445 dù ¸n vµ gÇn 18 tû USD vèn ®Çu t­ ®¸ng quan t©m. Tû lÖ vèn ph¸p ®Þnh (hay vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp) ®ang cã xu ®¨ng ký, trong ®ã cã h¬n 6 tû vèn ®iÒu lÖ (tøc h­íng gi¶m dÇn. Cô thÓ lµ n¨m 2005 vèn lµ vèn cam kÕt thuéc së h÷u cña chñ ®Çu t­); ®iÒu lÖ chiÕm 52,6% tæng sè vèn ®¨ng ký, t¨ng 1,8 lÇn vÒ sè dù ¸n vµ vÒ 2,4 lÇn tæng sè n¨m 2006 tû lÖ nµy gi¶m xuèng cßn kho¶ng vèn ®Çu t­ ®¨ng ký míi; trong ®ã, vèn ®¨ng 42%; vµ n¨m 2007 cßn 33,8%. §iÒu nµy thÓ Sè 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com qu¶n lý kinh tÕ 51 VEMR m«i tr­êng kinh doanh Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ hiÖn tÝnh láng lÎo h¬n trong cam kÕt cña nhµ ®Çu t­ trong c¸c dù ¸n ë ViÖt Nam. Mét hiÖn t­îng kh¸c ®¸ng l­u ý lµ sè vèn ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n n¨m 2007 ®· t¨ng lªn ®ét biÕn. N¨m 2005, sè vèn ®Çu t­ ®¨ng ký vµo bÊt ®éng s¶n chiÕm 11,3% vµ 8% t­¬ng øng cña tæng sè vèn ®¨ng ký vµ tæng sè vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký. N¨m 2006, c¸c tû lÖ nµy t¨ng lªn t­¬ng øng lµ 15,5% vµ 11,6%. Sang n¨m 2007, vèn ®Çu t­ ®¨ng ký vµo c¸c dù ¸n bÊt ®éng s¶n ®· chiÕm ®Õn kho¶ng 33% vèn ®¨ng ký (tuy nhiªn, vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký vµo bÊt ®éng s¶n chiÕm 24% tæng sè vèn ®iÒu lÖ ®¨ng ký). Nh­ vËy, thùc tÕ nãi trªn cho thÊy sè vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo bÊt ®éng s¶n ®ang gia t¨ng nhanh chãng. Xu h­íng ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n t¨ng lªn cã thÓ lµ biÓu hiÖn kh«ng lµnh m¹nh cña qu¸ tr×nh ph©n bè nguån lùc ®Çu t­ ë ViÖt Nam; thÓ hiÖn sù mÊt c©n ®èi vµ suy gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia cña nÒn kinh tÕ. §ã còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn g©y nªn thùc tr¹ng kh«ng lµnh m¹nh cña kinh tÕ vÜ m« trong thêi gian qua. Tãm l¹i, c¸ch thøc triÓn khai thi hµnh LuËt §Çu t­ tr­íc m¾t ®· “ho¸ gi¶i” ®­îc nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c vµ phøc t¹p cña c¸c quy ®Þnh cã liªn quan do c¸c c¬ quan trung ­¬ng ban hµnh; nhê ®ã, nhµ ®Çu t­ ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ dÔ dµng h¬n trong thùc hiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÒ ®Çu t­ khi cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµo c¸c ®Þa ph­¬ng. Tuy vËy, c¸ch lµm ®ã còng n¶y sinh kh«ng Ýt vÊn ®Ò vµ cã thÓ cã hÖ qu¶ vÒ l©u dµi. Mét lµ, lµm gi¶m hiÖu lùc, thËm chÝ “v« vµ luËt ph¸p Trung ­¬ng ®· kh«ng ®­îc thùc hiÖn nhÊt qu¸n vµ thèng nhÊt trªn c¶ n­íc. HiÖn t­îng nãi trªn cã thÓ coi lµ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o (trong bèi c¶nh hiÖn nay), nh­ng còng cã thÓ “dÞch ra” thµnh “cè ý lµm tr¸i”. §iÒu ®ã cã thÓ g©y kh«ng Ýt t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn viÖc h×nh thµnh, cñng cè c¸c gi¸ trÞ vµ ®¹o ®øc x· héi, kh«ng t¹o ra sù an t©m vµ an toµn cho c¸n bé, c«ng chøc cã liªn quan trong thùc thi c«ng vô. Hai lµ, mÆc dï sù c¹nh tranh hay thi ®ua gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng lµ tÝch cùc, song qu¸ tr×nh ®ã, nÕu thiÕu sù phèi hîp, dÉn d¾t vµ chØ ®¹o tõ Trung ­¬ng, th× dÉn tíi sù ph©n t¸n, trïng lÆp vµ kÐm hiÖu qu¶ trong ph©n bè vµ sö dông nguån lùc; t¹o ra c¬ cÊu kinh tÕ trong ®ã c¸c ®Þa ph­¬ng c¹nh tranh nhau h¬n lµ bæ sung, hîp t¸c víi nhau. §ã còng lµ nh©n tè ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia nãi chung. 3. Mét sè kiÕn nghÞ chÝnh s¸ch HÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã chÊt l­îng kÐm ®ang lµ nguyªn nh©n chñ yÕu chÝnh cña m«i tr­êng kinh doanh kÐm c¹nh tranh, lµm cho m«i tr­êng kinh doanh kÐm th©n thiÖn víi ng­êi ®Çu t­ vµ doanh nghiÖp kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ c¶ c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi. §ã còng lµ nguyªn nh©n gi¸n tiÕp g©y nªn sù kÐm ph¸t triÓn, ph¸t triÓn kh«ng bÒn v÷ng vµ thiÕu c«ng b»ng ë kh«ng Ýt c¸c quèc gia. ViÖt Nam ch¾c ch¾n kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. V× vËy, ®· ®Õn lóc Quèc héi kh«ng ph¶i chØ chó ý ®Õn viÖc “lµm ®­îc bao nhiªu luËt”, thua lÖ lµng” vèn ®ang cã “dÊu Ên” ®Ëm nÐt mµ chñ yÕu vµ tr­íc hÕt lµ chó ý tíi chÊt l­îng cña dù ¸n luËt. CÇn cã c¶i c¸ch c¨n b¶n quy tr×nh lµm luËt, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm vµ cã c¬ chÕ, thÓ chÕ theo dâi, gi¸m s¸t vµ Ðp buéc trong x· héi ViÖt Nam. Thùc vËy, chÝnh s¸ch c¬ quan so¹n th¶o n©ng cao chÊt l­îng c¸c hiÖu ho¸” chÝnh s¸ch, ph¸p luËt tõ Trung ­¬ng; cñng cè thªm thãi quen “phÐp vua 52 qu¶n lý kinh tÕ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com Sè 19 (3+4/2008) m«i tr­êng kinh doanh Thùc hiÖn LuËt §Çu t­ vµ LuËt Doanh nghiÖp: Nh×n tõ gãc ®é c¶i c¸ch thÓ chÕ VEMR dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh, buéc Bé T­ ¸n 30 vÒ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh ph¸p vµ V¨n phßng ChÝnh phñ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm tra thÈm ®Þnh. Còng t­¬ng tù, c¸c c¬ quan quèc héi vµ ®¹i trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc theo biÓu quèc héi ngay tõ ®Çu ph¶i cã tiªu chÝ râ rµng vÒ chÊt l­îng cña dù ¸n luËt; vµ thÈm ë ®©y, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cã vai trß hÕt ®Þnh, thÈm tra dù ¸n luËt theo c¸c tiªu chÝ kh¸ch quan; tõ chèi, b¸c bá c¸c dù ¸n luËt trong viÖc tæ chøc, rµ so¸t, ®¸nh gi¸ vµ ®Ò kh«ng ®¹t chÊt l­îng cÇn thiÕt. ë ®©y, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, sù chuyªn t©m vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng ®¹i biÓu quèc héi lµ hÕt søc h÷u Ých. Nªn b¾t buéc ¸p dông nh÷ng c«ng cô lµm luËt hiÖn ®¹i nh­ §¸nh gi¸ T¸c ®éng chÝnh s¸ch cña cña dù ¸n luËt; thùc hiÖn nguyªn t¾c mét luËt kh«ng qu¸ mét v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. Riªng vÒ ®Çu t­, cÇn xem xÐt, bæ sung, söa ®æi luËt thay thÕ c¬ chÕ qu¶n lý theo chÕ ®é ®¨ng ký, thÈm tra tõng dù ¸n cô thÓ nh­ hiÖn nay, b»ng c¬ chÕ kiÓm so¸t l­îng ®Çu t­, l­îng “tiÒn vµo”, “tiÒn ra” cña nÒn kinh tÕ, chØ xem xÐt thÈm tra cô thÓ ®èi víi nh÷ng dù ¸n lín cã ¶nh h­ëng lín ®Õn c©n ®èi vÜ m« hoÆc an ninh quèc gia; kh«ng ph©n biÖt ®Çu t­ gi¸n tiÕp vµ ®Çu t­ trùc tiÕp, bëi v×, trªn QuyÕt ®Þnh sè 30/2007/Q§-TTg vµ 07/2008/Q§-TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ. søc quan träng, chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh xuÊt gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh, kÓ c¶ nh÷ng lo¹i giÊy phÐp kh«ng hîp ph¸p, giÊy phÐp kh«ng cÇn thiÕt cÇn b·i bá. Trªn lÜnh vùc nµy, kinh nghiÖm, bµi häc cña Trung Quèc tõ so¹n th¶o vµ thùc hiÖn LuËt vÒ GiÊy phÐp hµnh chÝnh ch¾c ch¾n sÏ rÊt h÷u Ých cho ViÖt Nam. C«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ cÇn thay ®æi theo h­íng: xóc tiÕn chuyªn nghiÖp, xóc tiÕn ®Çu t­ cã träng ®iÓm vµ cã lùa chän vÒ ®èi t¸c (nhµ ®Çu t­), vÒ ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc ®Çu t­; ®ång thêi, x©y dùng c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t­ ®ñ m¹nh ë Trung ­¬ng ®Ó chØ ®¹o, dÉn d¾t vµ phèi hîp c¸c kÕ ho¹ch, nç lùc vµ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ ë c¸c ®Þa ph­¬ng; gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao cña tõng dù ¸n ®Çu t­ cô thÓ vµ t¹o ra c¬ cÊu ph©n bæ thùc tÕ, ranh giíi gi÷a ®Çu t­ gi¸n tiÕp vµ ®Çu t­ hiÖu qu¶ vµ hîp lý xÐt trªn gi¸c ®é ®©u t­ trùc tiÕp ®· ngµy trë nªn mê nh¹t. kinh tÕ quèc gia. Nghiªn cøu so¹n th¶o mét luËt bæ sung Nghiªn cøu, thèng nhÊt toµn bé quy söa ®æi c¸c ®iÒu kho¶n chång chÐo, m©u tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ®Çu thuÉn kh«ng t­¬ng thÝch… cña c¸c LuËt t­ trªn ®Þa bµn c¶ n­íc theo h­íng ®¬n gi¶n, §Çu t­, §Êt ®ai, X©y dùng, M«i tr­êng, Kinh doanh bÊt ®éng s¶n… nh»m ®¶m b¶o hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. r tÝnh thèng nhÊt, râ rµng, nhÊt qu¸n vµ thùc thi ®­îc. §©y lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó kh¬i th«ng cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nh­ mét c«ng ®o¹n kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh kinh doanh. TriÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc, thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÓu biÕt vµ nhÊt qu¸n §Ò Sè 19 (3+4/2008) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 1. Bao gåm: Kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng râ rµng, kh«ng cô thÓ, kh«ng t­¬ng thÝch, kh«ng minh b¹ch vµ kh«ng tiªn liÖu tr­íc ®­îc, kh«ng hîp lý, kh«ng hiÖu qu¶ vµ kh«ng hiÖu lùc. 2. Thay ®æi hay c¶i c¸ch nµy kh«ng quy ®Þnh râ ë trong LuËt §Çu t­, nh­ng ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 108/2006/N§-CP h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t­. qu¶n lý kinh tÕ 53
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.