Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

doc
Số trang Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 34 Cỡ tệp Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 312 KB Lượt tải Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 1 Lượt đọc Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 35
Đánh giá Báo Cáo: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trường CĐ Tài Nguyên và Môi Trường HN Khoa Công Nghệ Thông Tin BÁO CÁO Môn: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Hương Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Mỹ Hoa 2. Đàm Văn Lim 3. Lê Đình Nam 4. Lớp Vũ Khắc Thạch : CD7C2 Khóa : 2009 – 2011 Hà Nội, tháng 4 năm 2010 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI: Công tác quản lý điểm (kết quả học tập) của sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của một khoa trong các trường đại học và cao đẳng. Bài toán Quản lý điểm đặt ra các vấn đề cơ bản như sau: Thể hiện được mô hình tổ chức quản lý sinh viên theo khóa, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; Quản lý các môn học của các lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học đó. Hệ thống còn phải cho phép tạo ra các báo cáo từ kết quả học tập của sinh viên nhằm phục vụ công tác điều hành huấn luyện như: Tổng kết kết quả học tập theo kỳ, theo năm, theo khóa; In Danh sách thi lại; In Bảng điểm học kỳ; In Bảng điểm cá nhân… Ngoài các chức năng chính như trên, hệ thống này còn cần thêm một số chức năng khác như: cập nhật các loại danh mục dữ liệu (danh mục lớp, danh mục loại hình đào tạo, danh mục ngành học …); các chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu; các chức năng trợ giúp … Có thể mô tả sơ lược các công việc chính (đối với 1 khóa học) trong hệ thống quản lý điểm của một khoa như sau: - Với mỗi lớp đã có cập nhật danh sách sinh viên của lớp - Với mỗi học kỳ cần cập nhật danh sách môn học, danh sách các lớp học phần sẽ mở trong kỳ. - Khi có kết quả các lớp học phần -> Cập nhật điểm môn học / lớp - Tổng kết kết quả học tập học kỳ, năm học, khóa học .. - Thống kê điểm. 1.1 Cơ cấu tổ chức: Một trường đại học mỗi năm tiếp nhận nhiều sinh viên đến trường nhập học và trong quá trình học tập nhà trường sẽ quản lý các kết quả học tập của từng sinh viên. Trong GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 2 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 trường có nhiều khoa ngành khác nhau, mỗi khoa có một phòng giáo vụ là nơi cập nhật thông tin của sinh viên, lớp, môn học….. - Mỗi khoa có một hay nhiều lớp học, thông tin lớp học gồm tên lớp, khóa học, năm bắt đầu, năm kết thúc và có duy nhất một mã lớp. Mỗi lớp có một hay nhiều sinh viên, mỗi sinh viên khi nhập học sẽ cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, phái, địa chỉ và được cấp cho một mã sinh viên. - Trong quá trình được đào tạo tại trường, sinh viên phải học các môn học mà khoa phân cho lớp, thông tin về môn học gồm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, giáo viên phụ trách môn học đó. - Sau khi hoàn thành các môn học được giao, sinh viên sẽ thi các môn thi tốt nghiệp. 1.2 Yêu cầu: 1.2.1 Chức năng: Xây dựng hệ thống Quản lý điểm phục vụ công tác quản lý điểm trong một khoa của các trường ĐH và CĐ với các yêu cầu sau:  Chức năng người dùng Người dùng là sinh viên là những người có nhu cầu xem thông tin điểm của các sinh viên. Họ chỉ có quyền xem điểm  Chức năng quản trị Có 2 nhóm vai trò: quản trị viên, quản lý viên. Họ phải đăng nhập vào hệ thống để sử dụng chức năng quản trị. Quản trị viên có các chức năng: - Được quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin các khóa học - Quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin người dùng - Quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin các lớp học - Quyền sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu Quản lý viên có các chức năng: - Được quyền tạo, thay đổi, xóa thông tin các sinh viên GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 3 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 - Quyền tạo, thay đổi, xóa điểm của các điểm - Quyền tạo, thay đổi, xóa môn học - Quyền thống kê in ấn. 1.2.2 Yêu cầu hệ thống - Giao diện trực quan, tiện dụng - Có thể sử dụng 24/24 , đáp ứng hàng trăm lượt truy cập cùng lúc - Hệ thống chạy trên nền web , người dùng truy cập thông qua trình duyệt mọi lúc mọi nơi - Có chức năng gửi email tới người dùng - Có khả năng bảo mật, phân quyền truy cập tốt, mỗi loại người dùng chỉ có thể sử dụng một số chức năng riêng - Việc tính toán điểm phải chính xác ,đáng tin cậy , độ sai số cho phép là 0.001 - Phải có tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng đầy đủ trên web 2 PHÂN TÍCH Dựa vào những thông tin thu thập trên , phần dưới sẽ tiến hành phân tích yêu cầu nghiệp vụ và hệ thống 2.1 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ: 2.1.1 Các thừa tác viên nghiệp vụ: Dựa vào cơ cấu tổ chức và sử dụng ta có các thừa tác viên nghiệp vụ sau: - Sinh viên: là khách nói chung, là những người có nhu cầu xem thông tin điểm của các sinh viên. Họ chỉ có quyền xem điểm Duong_SinhVien - Quản trị viên : có tất cả các quyền của hệ thống (bao gồm cả khách và quản lý viên), nhóm này còn có thêm các chức năng quản lý người dùng, quản lý khóa, quản lý lớp GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 4 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Duong_QuanTriVien - Quản lý viên: là các giáo viên và giáo vụ khoa. có tất cả các quyền của khách, nhóm này có thêm các chức năng: quản lý môn học, quản lý điểm thi, quản lý sinh viên Duong_Quanlyvien 2.1.2 Các usercase nghiệp vụ: a) Use case Duong_QuanLyHeThong: Duong_QuanLyHeThong - Nghiệp vụ quản lý hệ thống dành cho quản trị viên, xác lập hệ thống, quản lý tài khoản người dùng b) Use case Duong_QuanLySinhVien: GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 5 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Duong_QuanLySinhVien - Nghiệp vụ quản lý sinh viên cho phép nhân viên quản lý dùng để cập nhật thông tin của sinh viên như thêm sinh viên mới, xóa thông tin sinh viên, sửa thông tin sinh viên. - Nhân viên quản trị cũng thao tác được với nghiệp vụ này. c) Use case Duong_QuanLyLop: Duong_QuanLyLopHoc - Nghiệp vụ quản lý lớp học cho phép nhân viên quản lý dùng để cập nhật thông tin của lớp học như thêm lớp học mới, xóa thông tin lớp học, sửa thông tin lớp học. - Nhân viên quản trị cũng thao tác được với nghiệp vụ này. d) Use case Duong_QuanLyMonHoc: Duong_QuanLyMonHoc - Nghiệp vụ quản lý môn học cho phép nhân viên quản lý dùng để cập nhật thông tin của môn học như thêm môn học, xóa thông tin môn học, sửa thông tin môn học. - Nhân viên quản trị cũng thao tác được với nghiệp vụ này. GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 6 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 e) Use case Duong_QuanLyDiem: Duong_QuanLyDiem - Nghiệp vụ quản lý lớp học cho phép nhân viên quản lý dùng để cập nhật điểm cho sinh viên như nhập điểm thi, đểm tiểu luận, điểm đồ án cho sinh viên, sửa điểm cho sinh viên. - Nhân viên quản trị cũng thao tác được với nghiệp vụ này. f) Use case Duong_XemDiem: Duong_XemDiem - Nghiệp vụ xem điểm cho phép sinh viên truy cập vào hệ thống để xem kết quả học tập của mình. g) Use case Duong_QuanLyHeThong: Duong_QuanLyHeThong - Bao gồm việc quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống…. GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 7 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 2.1.3 Lược đồ usercase nghiệp vụ: Duong_XemDiem Duong_QuanLyDiem Duong_SinhVien Duong_QuanLySinhVien Duong_Quanlyvien Duong_QuanLyMonHoc Duong_BaoCao_ThongKe Duong_QuanTriVien Duong_QuanLyKhoaHoc Duong_QuanLyHeThong Duong_QuanLyLop GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 8 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2.2 2010 Phân tích yêu cầu hệ thống: 2.2.1 Danh sách tác nhân: STT Tác nhân Mô tả (vài dòng) Là những sinh viên có nhu cầu xem kết quả học tập 1 Sinh Viên ở khoa mà mình đang học. Có thể gọi chung là Khách Là những người có quyền quản lý như giáo viên, 2 Quản lý viên được quyền đăng nhập vào web để thực hiện những chức năng như quản lý môn học, quản lý điểm thi, quản lý sinh viên, thống kê và báo cáo. Là nhân viên quản trị hệ thống, được quyền đăng nhập vào web để thực hiện những chức năng như 3 Quản trị viên quản lý khóa học, quản lý lớp học, quản lý người dùng. Ngoài ra quản trị còn có thể thực hiện được những chức năng của quản lý. 2.2.2 Danh sách usecase: STT Usecase 1 Xem Điểm Mô tả (vài dòng) Hệ thống cho sinh viên xem bảng điểm của mình sau khi nhập đúng mã số sinh viên. Người dùng cần nhập đúng tài khoản và mật khẩu 2 Đăng Nhập của mình để có thể thưc hiện các thao tác cập nhật thông tin cho hệ thống. 3 Kiểm tra tài khoản GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 9 Hệ thống kiểm tra tài khoản nhập có chính xác với Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 tài khoản từ cơ sở dữ liệu hay không 4 Kiểm tra mật khẩu 5 Đăng xuất Hệ thống kiểm tra mật khẩu nhập có chính xác với mật khẩu từ cơ sở dữ liệu hay không Cho phép người dùng hủy bỏ tình trạng đăng nhập với hệ thống Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 6 Quản lý sinh viên nhật thông tin của sinh viên như thêm thông tin cá nhân sinh viên mới hay xóa những thông tin của sinh viên hay sửa thông tin cá nhân. Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 7 Quản lý môn học nhật thông tin của môn học như thêm thông tin môn học mới hay xóa môn học hay sửa thông tin môn học hay chọn môn học cho lớp. Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 8 Quản lý điểm nhật kết quả học tập cho sinh viên như thêm mới điểm hay sửa điểm. 9 Báo cáo Chức năng này được người dùng sử dụng để xem danh sách sinh viên hay bảnng điểm của sinh viên. Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 10 Quản lý khóa học nhật thông tin của khóa học như thêm thông tin khóa học mới hay xóa khóa học hay sửa thông tin khóa học. Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 11 Quản lý lớp học nhật thông tin của lớp học như thêm thông tin lớp học mới hay xóa lớp học hay sửa thông tin lớp học. Chức năng này được người dùng sử dụng để cập 12 Quản lý người dùng nhật thông tin cho người dùng như thêm người dùng mới hay sửa thông tin người dùng. (Người dùng là GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 10 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 những người sử dụng hệ thống như nhân viên quản trị, giáo viên) 2.2.3 Lược đồ usecase: – Lược đồ use case tổng quát: Duong_XemDiem Duong_Sinhvien Duong_QuanLySinhVien Duong_QuanLyVie n <> <> Duong_QuanLyMonHoc <> Duong_QuanLyDiem <> <> Duong_DangNhap <> Duong_DangXuat <> Duong_QuanLyLopHoc <> Duong_QuanTriVie n Duong_QuanLyNguoiDung Duong_QuanLyKhoaHoc GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 11 Duong_KiemtraTaiKhoan Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa – Lược đồ use case chi tiết theo từng tác nhân: * Quản lý viên: GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 12 2010 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Duong_ThemSinhVien Duong_XoaSinhVien Duong_SuaThongTinNguoiDung <> <> <> Duong_QuanLySinhVien Duong_ThemMonHoc Duong_XoaMonHoc Duong_SuaThongTinMonHoc <> <> <> Duong_QuanLyVien <> Duong_ChonMonHocChoLop Duong_QuanLyMonHoc Duong_ThemDiem Duong_SuaDiem <> <> Duong_BaoCao <> Duong_QuanLyDiem <> Duong_XuatDanhSachSinhVien Duong_XuatBangDiem GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 13 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 * Quản trị viên: Duong_ThemKhoaHoc Duong_XoaKhoaHoc <> Duong_SuaThongTinKhoaHoc <> <> Duong_QuanLyKhoaHoc Duong_ThemLop Duong_XoaLop <> <> Duong_QuanTriVien <> Duong_QuanLyLopHoc Duong_SuaThongTinLop <> Duong_ThemNguoiDung Duong_QuanLyNguoiDung <> Duong_SuaThongTinNguoiDung GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 14 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 * Sinh viên: <> Duong_SinhVien Duong_XemDiem Duong_KiemTraMSSV 1. Đặc tả usecase: Đối với từng usecase thực hiện các bước bên dưới UseCase DangNhap Luồng sự kiện chính B1: Trên giao diện quản trị hệ thống, người dung chọn đăng nhập B2: Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập, yêu cầu người dùng nhập username và password B3: Người sử dụng nhập username và password, chọn đồng ý đăng nhập B4: Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra username và password của người dùng B5: Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận đăng nhập, hiển thị thông báo đăng nhập thành công. B6: Kết thúc UseCase Luồng sự kiện rẽ nhánh Luồng 1: GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 15 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 B1: Tại giao diện đăng nhập, người dùng không muốn tiếp tục, chọn hủy bỏ B2: Kết thúc Use Case Luồng 2: B1: B2: Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập không chính xác Hệ thống từ chối đăng nhập, hiển thị thông báo B3: Kết thúc Use Case Luồng 3: B1: Hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm tra thông tin, quá trình kết nối không thành công, không thực hiện kiểm tra được B2: Hiển thị thông báo lỗi B3: Kết thúc Use Case Sơ đồ hoạt động miêu tả UsecaseDangNhap Duong_Dang Nhap Duong_Bao Loi [ Khong ] [ Tiep tuc ? ] [ Co ] Duong_Kiem tra GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 16 [ Co ] [ Thong tin chinh xac ] Duong_Bao thanh cong Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 UseCase XemDiem Luồng sự kiện chính B1: Trên giao diện hệ thống, người dùng nhập mã sv để xem điểm B2: Hệ thống sẽ trả về thông tin điểm của sinh viên đó Luồng sự kiện rẽ nhánh B1: Hệ thống kiểm tra mã sinh viên không chính xác B2: Hiển thị thông báo lỗi B3: Kết thúc Use Case Sơ đồ hoạt động miêu tả UsecaseXemDiem GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 17 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 [ Yeu cau xem diem ] Duong_Nhan thong tin sinh vien Thong tin la ma sinh vien [ Kiem tra thong tin sinh vien ] [ Sai ] [ Dung ] Duong_Hien thi Ket qua GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 18 Duong_Thong bao loi Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 UseCase QuanlyDiem: Luồng sự kiện chính: Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn thêm, chỉnh sửa điểm của sinh viên theo môn học và theo lớp nào đó. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn lớp, môn học và học kỳ, dựa theo các thông tin vừa được chọn đó, danh sách các sinh viên thỏa mãn 3 yêu cầu đó được hiện ra để người dùng thao tác Thêm mới  B1: Người dùng sẽ tiến hành nhập điểm cho từng sinh viên B2: Hệ thống chờ cho đến khi người dùng nhấn nút lưu để lưu lại thông tin đó B3: Hệ thống thông báo thành công. B4: Kết thúc Usecase Sơ đồ hoạt động miêu tả UsecaseThemdiem [ Yeu cau them diem ] Duong_Tiep nhan thong tin Thong tin bao gom: lop, mon hoc, hoc ky GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 19 Duong_Them thong tin diem Duong_Bao thanh cong Thong bao khi them thanh cong Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Sửa đổi thông tin  B1: Người dùng chọn chức năng sửa điểm B2: Hệ thống hiện ra danh sách điểm theo lớp, theo học kỳ và năm học. B3: Người dùng tiến hành sửa đổi thông tin điểm của sinh viên cần sửa điểm. B4: Người nhấn nút lưu sửa đổi. B5: Hệ thống thông báo cập nhật thành công. B6: Kết thúc usecase Sơ đồ hoạt động miêu tả UsecaseSuadiem Thong tin gom: lop, mon hoc, ... [ Yeu cau sua diem ] Duong_Tiep nhan thong tin Duong_Yeu cau thong tin de sua [ Quyet dinh sua ? ] [ Co ] Duong_Cap nhat thong tin da sua Duong_Bao thanh cong GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 20 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Luồng sự kiện rẽ nhánh Luồng 1: B1: Khi tiến hành sửa đổi thông tin, người dùng không muốn tiếp tục (không muốn lưu lại các thông tin sửa đổi đó), chọn chức năng khác B2: Kết thúc UseCase UseCase QuanlyMonhoc Luồng sự kiện chính: UseCase này bắt đầu khi người quản trị hệ thống muốn thêm mới,chỉnh sửa hoặc tạm xoá bỏ thông tin về môn học nào đó. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập vào các thông tin hoặc một trong các thông tin sau:mã học phần, mã môn học,tên môn,số tín chỉ. Người dùng chọn tác vụ muốn thực hiện: Thêm môn  B1: Hệ thống yêu cầu người dùng nhập các thông tin cần thiết của môn. Các thông tin bao gồm: Mã môn, tên môn. B2: Hệ thống chờ cho đến khi người dùng nhấn nút lưu để lưu lại thông tin môn học B3: Hệ thống thông báo thêm mới thành công. B4: Kết thúc Usecase Sơ đồ hoạt động miêu tả Thêm môn học GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 21 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 [ Yeu cau them mon hoc ] Duong_Tiep nhan thong tin Duong_Nhap thong tin mon hoc [ Thong tin co trung khong ? ] Duong_Bao loi trung thong tin [ Co ] [ Khong ] Duong_Thong bao thanh cong Sửa đổi thông tin  B1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin của môn cần cập nhật, bao gồm một hoặc các thông thông tin sau: tên môn. B2. Hệ thống hiển thị thông tin của môn cần cập nhật. B3. Người dùng sửa đổi thông tin môn vừa được hiển thị B4. Người dùng nhấn nút lệnh cập nhật thông tin. B5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. B6. Kết thúc Usecase GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 22 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Sơ đồ hoạt động miêu tả Sửa thông tin môn học Sau khi sua thong tin, thuc hien thao tac cap nhat vao databasse [ Yeu cau sua thong tin mon hoc ] Duong_Tiep nhan thong tin Duong_Cap nhat thong tin mon hoc Duong_Thong bao thanh cong Nhap ten mon hoc can sua thong tin Tạm xoá bỏ thông tin  B1. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn môn học cần xoá bỏ khỏi hệ thống. B2 Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận việc tạm xoá bỏ thông tin B3. Người dùng xác nhận xoá thông tin của môn B4. Hệ thống tạm xoá thông tin của môn học đó B5. UseCase kết thúc. GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 23 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Sơ đồ hoạt động miêu tả Xóa bỏ môn học Nhap thong tin mon hoc can xoa [ Yeu cau xoa thong tin mon hoc ] Duong_Tiep nhan thong tin Duong_Yeu cau chon mon hoc can xoa Duong_Xac nhan yeu cau xoa [ Co ] Luồng sự kiện rẽ nhánh Luồng 1: B1. Tại giao diện thêm mới thông tin, người dùng không muốn tiếp tục, chọn chức năng khác B2. UseCase kết thúc. Luồng 2: (Không thêm mới thông tin được) B1. Một thông báo trùng khoá sẽ được hệ thống thông báo đến người dùng khi mã môn mà người dùng nhập vào trùng với mã môn đã có trong cơ sở dữ liệu B2. Kết thúc UseCase. GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 24 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Luồng 3: (Xoá môn không thành công) B1. Tại giao diện xoá bỏ thông tin, người dùng chọn huỷ bó, hệ thống sẽ huỷ bỏ thao tác xoá thông tin môn học đó B2. Kết thúc UseCase. UseCase QuanlyLop Luồng sự kiện chính: UC này bắt đầu khi người quản trị hệ thống muốn thêm mới,chỉnh sửa hoặc tạm xoá bỏ thông tin về một lớp nào đó. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập vào các thông tin sau đó người dùng chọn tác vụ muốn thực hiện: Thêm lớp  B1: Trên giao diện quản trị hệ thống, người dùng chọn thêm lớp B2: Hệ thống hiển thị giao diện thêm lớp, yêu cầu người dùng nhập các thông tin liên quan B3: Người sử dụng nhập thông tin, chọn đồng ý lưu thông tin vừa nhập B4: Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra dữ liêu của người dùng. Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận lưu lớp vừa nhập, hiển thị thông báo lưu thành công B5: Kết thúc Use Case Sửa đổi thông tin  B1: Trên giao diện quản trị hệ thống, người dùng chọn sửa thông tin lớp B2: Hệ thống hiển thị giao diện sủa thông tin lớp, yêu cầu người dùng nhập các thông tin cần sửa. B3: Người sử dụng nhập thông tin, chọn đồng ý lưu nội dung sửa vừa nhập B4: Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra dữ liêu của người dùng B5: Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận lưu kết quả vừa sửa đổi, hiển thị thông báo sửa thành công GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 25 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 B6: Kết thúc Use Case Xoá tạm thông tin một lớp  B1: Trên giao diện thêm lớp, người dùng chọn xóa thông tin lớp B2: Hệ thống hiển thị hỏi người sử dụng có đồng ý xóa hay không. B3: Người sử dụng chọn đồng ý, hệ thống sẽ tạm thời xóa bỏ thông tin lớp B4: Kết thúc Use Case Khôi phục thông tin một lớp  B1: Trên giao diện chính, người dùng chọn quản lý lớp và chọn chức năng khôi phục thông tin lớp B2: Hệ thống hiển thị giao diện, người sử dụng chọn lớp cần khôi phục và bấm nút đồng ý. B3: Hệ thống sẽ khôi phục lại lớp đó B4: Kết thúc Use Case Luồng sự kiện rẽ nhánh B1: Một thông báo trùng khoá sẽ được hệ thống thông báo đến người dùng khi mã lớp mà người dùng nhập vào trùng với mã lớp đã có trong hệ thống B2: Kết thúc UseCase Dựa vào lượt đồ User case hệ thống ta xác định được các lớp thực thể: Duong_LopHoc Duong_SinhVien Duong_Diem Duong_QuanTri Duong_MonHoc Duong_KhoaHoc GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 26 Duong_QuanLy Duong_NguoiDung Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 2.2.4 Lượt đồ trình tự đăng nhập : Duong_QuanLyVien : Duong_FormGiaoDien : Duong_FormDangNhap : Duong_FormChinh : Duong_Kiemtradangnhap : Duong_NguoiDung 1: Chon chuc nang dang nhap 2: Navegate to() 3: Nhap username + password 4: submit() 5: Gui username + password 6: kiem tra username va password 7: Navigate_to() 8: Navigate_to() 9: Navigate_to() 10: Reset() GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 27 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 Lượt đồ cộng tác Đăng nhập: : Duong_FormChinh 3: Nhap username + password 4: submit() 10: Reset() 8: Navigate_to() 5: Gui username + password : Duong_FormDangNhap : Duong_Kiemtradangnhap 9: Navigate_to() : Duong_QuanLyVien 7: Navigate_to() 1: Chon chuc nang dang nhap 6: kiem tra username va password 2: Navegate to() : Du... : Duong_FormGiaoDien GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 28 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 2.2.5 Lượt đồ trình tự nhập điểm : Duong_QuanTriVien : Duong_FormChinh : Duong_FormNhapDiem : Duong_XyLyDiem : Duong_Diem 1: Chon quan ly diem 2: Hien thi list chon 3: Chon chuc nang nhap diem thi 4: Hien thi Form nhap diem 5: Nhap diem thi cho sinh vien 6: Submit() 7: Yeu cau cap nhat diem thi 8: Thuc hien truy va SQL 9: Navigate_to() 10: Tra ve ket qua 11: Hien thi ket qua nhap diem GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 29 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 2.2.6 Lượt đồ trình tự xem điểm : Duong_Sinhvien : Duong_FormChinh : Duong_FormXemDiem : Duong_XyLyDiem : Duong_Diem 1: Chon chuc nang xem diem thi 2: Hien thi Form Xem diem 3: Nhap ma so sinh vien 4: Submit() 5: Gui yeu cau xem diem 6: Thuc hien truy van SQL 7: Navigate_to() 8: Hien thi ket qua 9: Reset() GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 30 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2.3 2010 Đặt tả Class 2.3.1 Các lớp thực thể: Duong_MonHoc Duong_SinhVien Duong_LopHoc 1 1..* 1..* 1..* Duong_Diem Duong_NguoiDung Duong_QuanTri Duong_QuanLy GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 31 Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa Duong_LopHoc MaLop TenLop NganhHoc 1..* BacDaoTao 2010 1 1..* Duong_Diem DiemGiuaKyLan1 DiemGiuaKyLan2 DiemDeTai DiemCuoiKylan1 DiemCuoiKyLan2 DiemTrungBinh XepLoai Duong_NguoiDung TenDangNhap MatKhau Duong_QuanTri Duong_SinhVien MaSV HoTen NgaySinh 1..* GioiTinh DiaChi Duong_QuanLy GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 32 Duong_MonHoc MaMH TenMH SoTInChi KocKy NamHoc GiaoVienPhuTrach Quản Lí Điểm Sinh Viên Khoa 2010 2.3.2 Các lớp giao diện và xử lý: Duong_Xulydiem Duong_Quanlymonhoc Duong_Kiemtradangnhap ThemMonHoc() XoaMonHoc() SuaMonHoc() ThemDiem() SuaDiem() HienThiDiem() KiemTraUsernameVaPassword() DoiQuyenDangNhap() Duong_NguoiDung TenDangNhap MatKhau Quyen GVHD: Nguyễn Thị Hồng Hương 33 Duong_MonHoc MaMH TenMH SoTInChi KocKy NamHoc GiaoVienPhuTrach Duong_Diem DiemGiuaKyLan1 DiemGiuaKyLan2 DiemDeTai DiemCuoiKylan1 DiemCuoiKyLan2 DiemTrungBinh XepLoai
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.