Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách"

pdf
Số trang Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách" 8 Cỡ tệp Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách" 245 KB Lượt tải Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách" 1 Lượt đọc Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách" 8
Đánh giá Báo cáo " Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách"
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

DDD NGHIEN curu - TRAO DOI nan Tl/ONG Dl DAN D ^ N T H A N H P H 6 : NHAN D I N H V A Di X U A T CHfNH SACH HIEN Le X u a n Ba" Di ddn den tJidnh plid Id hien tugng kinh te - xd figi mang tinli quy lugt trong qua trinli cong ngliiep Iioa, do tlii lioa do sU phdt trien iiliong dong deu gida cdc viing, mien. Viet Nam dd dgt dUgc nhiing thdnli cong to ldn trong iian 20 nam Bdi mai, dong tlidi qua trinli nay cung tgo ra sU chenh lecii trong phdt trien giUa cdc viing, dgc biet la giita nong tlion vd thdnli thi, keo theo do Id sU di chuyen hang loat lao dgng tii nong thdn vao thdnli pho vdi cudng do di cU dugc xep vao loai khd cao (tren 1,3% ddn sd/ndm). Hdng nam, cdc thanh phd ldn nhu Hd Ngi, Ho Chi Minh, Bd Ndng... deu don nhgn mot lUgng khd ldn lao dgng di cU til khu vUc khde chuyen tdi. Phdi thiia nhdn, lao dgng di cU co dong gop ldn cho sU phdt trien kinh te noi chung vd sU phdt trien ciia khu vUc thdnli pho noi rieng. Tuy nhien, vdn de lao dgng di cU cung tgo ra nhieu sdc ep cho khu vUc do thi nhdt Id ve cdc vdn de dich vu xd hgi ca bdn vd an sinh xd hgi. Co nhieu nhdn to anh hudng tdi hien tugng di ddn den thdnli pho nliUng tUu chung lgi la do bi anh hudng bdi lUc hut d ddu den (thdnh thi.) vd lUc day d ddu di (nong thdn), do sU dieu tiet cua thi trudng lao dgng vd sU can thiep thong qua he thong ca che, chinh sdch cua Nhd nUdc. Bo di ddn tdi thdnh pho la vdn de te - xd hgi, vi vay chinh sdch doi vdi de nay cdn dUgc nhin nhgn mot cdch hgp, CO tdm nhin ddi han ve sU phdt $635(8+9/2010) kinh vdn tong trien vd cdn mot chinh quyen thdnh pho mgnh. Bi cU, neu dugc quan ly tot se trd thdnh nhdn to tich cUc cho sU phdt trien cda cd do thi vd nong thdn. Thdi gian qua cho thay, chinh sdch siet chat quan ly lao dgng di cii khong phdi Id bien phdp tdi Uu md vdn de ca bdn Id phan phoi dong deu nhiing quyen lgi d thdnh pho. Chinh quyen thdnh pho cdn cd bien phdp dap iCng nlidng nhu cau song thiet yeu ciia ngUdi ddn di cU nhu giup hg tiep can cdc ca hgi ve nhd d, viec Idm, dich vu y te, gido due. Chinh sdch cdn tap trung vdo vdn de cai thien khd ndng tiep can tdi thong tin thi trudng lao dgng vd cdc dich vu xd hgi ca bdn cho lao dgng nhap cU vd gia dinh hg. Viec thuc thi cdc bien phdp nhdm vdo viec tdng ciidng tieng noi cua lao dgng nhap cU ciing nen dUgc chu trgng han de xod bo siX phan biet dot xH vdi hg. Hoan thien he thong giao dich tren thi trUdng lao dgng vd tdng cudng ddu tU ve khu vUc nong thdn cdng vdi phdt trien cdc do thi vi tinh Id cdc ggi y chinh sdch nhdm gidi quyet ben vdng hien tugng lao dgng di cU tdi thdnh phd. I. 1. Thu'c trang di d a n d e n t h a n h pho trong nhufng n a m g a n d a y of niidfc ta Doi vdi nirdc nong nghiep dang trong qua trinh cong nghiep hoa, do thi hoa co sg phat trien manh me ciia cac do thi, khu cong nghiep thi di dan den t h a n h * Le Xuan Ba, Pho giao su, Tien sy Kinh te, Vien trudng Vien Nghien cu'u Quan ly Kinh te Trung uong. QUAN LY KINH TE [OTil NGHIEN CUU - TRAO DOI HIEN TliONG Dl DAN DEN THANH PHO; NHAN DINH VA Dt XUAT CHINH SACH pho la mot hien tugng kinh te - xa hgi mang tinh quy luat, la mot doi hoi t a t yeu khach quan trong nen kinh te thi trifdng. Hien tifong nay dong thdi la bieu hien cua sd phat t r i l n khong dong deu giu'a cac vung mien cua dat nUdc. TrUdc day van de di dan den t h a n h pho chiu sd chi phoi manh me cua che do tuyen dung lao dpng theo ke hoach, quan ly lao dpng theo hp khau. Viec di dan t\l phat tiif nong thon den cac t h a n h pho^ 6 Viet Nam xuat hien tii sau nhiJng n a m doi mdi, theo do luong di dan do Nha nu'dc td chu'c da giam dan va luong di dan td do tang len, n h a t la cac luong di dan theo hifdng Bac - Nam va nong thon - t h a n h thi, tdi cac t h a n h phd ldn nhu' Ha Npi, t h a n h phd Ho Chi Minh, Hai Phong, Da NSng va Hue. Di chuyen dan cU nong thon - t h a n h thi la mpt hifdng quan trpng phan bo" lai ngudn life giila cac nganh, cac vung, cac thanh phan kinh te difdi sif tac dpng cua cac quy luat kinh te thi trifdng. Theo Tdng cue Thdng ke, so' ngu'di di cii (tif 5 tudi trd len) trong ca nifdc thdi ky 19942005' khoang tren 12 trieu ngifdi, bang 14,9% dan sd^, binh quan hang n a m so' ngi/di di cUbSng 1,3% dan so'^ (khoang 1,1 trieu ngifdi); trong do di cif den do thi la tren 3,9 trieu ngUdi (chiem 32%). Dong di cd nong thon - t h a n h thi chu yeu den cac thanh phd ldn, KCN t a p trung va dang co xu hifdng tang nhanh. Sau 11 nam, ty le ngifdi chuyen tif cac tinh khac den so vdi dan sd TP. Hd Chi Minh la 19,3%, Ha Npi la 16,5%, Binh DifOng la 41% va Ddng Nai la 10%, cao hon nhieu so vdi ty le trung binh cua ca nifdc la 5,7%. Den nay, TP. Hd Chi Minh co gan 2,2 trieu ngudi di cif, trong do di ra khoi t h a n h phd la 0,4 trieu, cac tinh khac den t h a n h pho la 1,8 trieu ngUdi, bang 32% dan sd t h a n h phd'; lao dpng di cif la 1,4 trieu ngifdi, chiem 37% life lifpng lao dpng cua t h a n h phd. Ddng Nai co 635 ngan ngifdi di cif; trong do, cac tinh khac den la 226,4 ngan QUAN LY KINH TE ngifdi, bang 11% d i n sd; lao dpng di cif la 160,5 ngan ngudi, chiem 13% life lu'gng lao dpng ciia tinh. Binh DifOng co 478 ngan ngiTdi di cif; trong do cac tinh khac den la 372,6 ngan ngifdi, chiem 41% lUc lifdng lao dpng ciia tinh. Trong sd^ nay, chifa ke so' ngifdi tif nong thon thifdng xuyen vao cac t h a n h pho' budn ban nhd (ban h a n g rong) va nhO'ng ngifdi tim viec lam d khu vifc phi ke't cau (tai cac cho lao dpng) h e t ngay lai trd ve gia dinh d nong thon, TP. Hd Chi Minh trung binh co khoang 50 ngan ngifdi va Ha Npi co khoang 25-30 ngan ngudi. Ket qua dieu t r a di cU n a m 2004 cho thay, trong sd^ lao dpng di cd, phan ldn (tren 60%) la lao dpng tre (15-29 tudi); hon 50% la di cif de tim viec lam va 47% la de cai thien ddi sdng. Dac biet vung Ddng bang song Hdng dat chat ngUdi dong, cung cap 19% lao dpng di cif den Tay Nguyen, 18% den TP.Ho Chi Minh va 17% den KCN Dong Nam Bp. Lao dpng di cii ve co ban tim ddpc viec lam trong cac doanh nghiep hoac khu vifc phi ke't cau, h a n h nghe tif do; 75% cho rang tinh trang viec lam ciia hp tdt hOn r a t nhieu so vdi trifdc khi di cU. Tuy miic thu nhap cua lao dpng di cif thap hon lao dpng tai chd khoang 22% nhifng cao hon nhieu so vdi lam nong nghiep; 80% nam gidi va 78% nd gidi di cU cho rang thu nhap ciia hp td^t hdn hoac td^t hon nhieu sau khi di cd va hcfn 50% sd lao dpng di cd da gufi tien ve cho gia dinh, trong dd hon 2/3 da gufi t r e n 1 trieu ddng; 47% cho rang ky nang nghe nghiep cua hp difpc cai thien, 40% lao dpng di chuyen den Ha Npi va khu kinh te Dong bac cho rang hp cd co hpi hpc t a p , 50% lao dpng di cif cho rang tinh trang sii'c khoe, moi trifdng sdng ddpc cai thien horn... Cac doanh nghiep FDI thu hut kha ldn lao dpng di cU. Ty le lao dpng ngoai tinh va chu yeu la tuf nong thor:: nen cac KCN, cac doanh nghiep FDI t a n 37,6% n a m " 6 3 5 (8+9/2010) NGHIEN ClUU - TRAO DOI HIEN Tl/ONG Dl DAN DEN THANH PHO: NHAN DINH VA OE XUAT CHINH SACH 2002 len 39,2% nam 2003 va 44,8% nam 2004. Trong sd lao dpng di cif thi lao dpng niJ chiem t r e n 60% do cac doanh nghiep FDI chu yeu kinh doanh cac mat hang xuat khau phu hpp vdi lao dpng nCJ (giay da, det may, che bien thuy san, Ifip rap dien tuf...). Trong cac doanh nghiep FDI, ty le lao dpng di cU chiem cao n h a t (nam 2004) la TP. Hd Chi Minh (53,26%), tie'p den la Da NSng (42,96%), Ddng Nai (34,58%), Ha Npi (30,26%), dac biet d Ddng Nai, Binh DifOng, TP. Hd Chi Minh cd doanh nghiep lao dpng ngoai tinh chiem tdi 70%. Lao dpng di cif, n h a t la tif khu VLfc nong thon den cac KCN, cac do thi ldn, viing kinh te trpng diem... gop phan quan trpng giam siJc ep ve viec lam trong nong nghiep, nong thon, thuc day chuyen dich cd cau lao dpng nong nghiep, nong thon, ddng thdi dap ufng nhu cau lao ddng ngay cang tang trong linh vifc cong nghiep va dich vu. Sd^ lieu dieu tra bien dpng dan sd^, lao dpng, ngudn lao dpng va ke hoach hda gia dinh do Tdng cue Thdng ke thifc hien cho thay tinh hinh di cif nong thon - t h a n h thi trong 12 t h a n g tif 1/4/2007 den 31/3/2008 (xem bang 1). Bang 1. Di cu- nong thon - thanh thi trong 12 thang, 4/2007-3/2008 Nofi cii tru triicfc khi di c h u y e n , 4/2007-3/2008 Nong thon Thanh thi Nofi cu" tru vao 1/4/2008 theo dp tuoi Tong so' ngUdi di c h u y e n trong 12 t h a n g , 4/2007-3/2008 Toan qudc 1154996 483767 671229 0-14 174514 80312 94202 15-29 683586 249814 433772 30-59 267769 138776 128993 60+ 29127 14865 14262 Nguon: Dieu tra bien dong dan so', lao dong, nguon lao dong va ke' hoach hoa gia dinh 1/4/2008, Tdng cue Thdng ke. Trong tdng sd^ tren 1 trieu ngifdi di cif thi khu VLfc thanh thi chiem gan 42% va khu VLfc nong thon chiem tren 58%, ty le di chuyen cua nuT cao gan gap 1,5 lan ciia nam. Trong sd cac dia phifong thi Binh DifOng la tinh CO ty suat nhap cuf ldn nhat (len tdi 4,23%) tiep den la thanh phd Hd Chi Minh (2,12%). Dac biet, Binh Difong cung lai la tinh CO ty suat xuat cU cao nhat (1,52%). 2. Cac y e u to a n h hvfdng d e n di d a n tdfi t h a n h pho Di dan den thanh phd thifdng chiu sif tac dpng cua nhieu yeu td kinh te - xa hpi phufc tap, nhifng tifu trung lai la do bi anh So 35 (8+9/2010) hifdng manh bdi life hut d dau den va life day d dau di, sif dieu tiet ciia thi trifdng lao dpng va sif can thiep cua nha nifdc thong qua ccf che, chinh sach, cu the nhif sau: a) Yeu td lUc hut cda ddu den vd lUc day cda ddu di Ban chat viec di dan den t h a n h phd^ la sif dich chuyen tif viing, nganh it cd hpi phat trien den vung hoac nganh cd ccf hpi phat trien td^t hon, n h a t la ccf hpi viec lam va thu nhap. Theo quy luat cua di dan, noi nao co nhieu co hpi phat trien, life hut d do m a n h se tac dpng m a n h vao h a n h vi dich chuyen cua lao dpng. Noi QUAN LY KINH TE [TOI NGHIEN ClJfU - TRAO DOI HIEN TUONG Dl DAN DEN THANH PHO; NHAN DINH VA D £ XUAT CHINH SACH nao cd co hdi phat trien it, phai dd'i m a t vdi nhieu khd khan, thach thuTc, thi life day tao ra sufc ep dich chuyen lao dpng cang ldn. Thifc te hien nay life hiit d khu VLfc thanh thi va nganh nghe phi ndng nghiep ngay cang manh do trinh dp phat trien, cP hpi viec lam vdi thu nhap cao va miic sdng khu vifc t h a n h thi cao hon nhieu so vdi khu vdc nong thon; cdn life day tif khu vifc nong thon va nganh nong nghiep ngay cang gia tang do trinh dp phat trien thap, viec lam vdi nang suat va thu nhap thap, tao nen dpng co va sufc ep chuyen dich lao ddng nong thon thanh thi. Dac biet ddi vdi Viet Nam, do dang trong giai doan dau cua cong nghiep hoa vdi xuat phat trinh dp do thi hoa thap, qua trinh do thi hoa, cong nghiep hoa dien ra vdi quy mo va tdc dp nhanh, nhat la phat trien cac KCN, KCX, nhu cau lao dpng cong nghiep va dich vu tang nhanh, trong khi lao dpng tai cho khong dap dng kip, nen cac nha suf dung lao dpng CO xu hifdng tuyen dung lao ddng chu yeu la tCf nong thon (70-80%), lam tang them sdc hut lao dpng nong thon. Hon nifa, lao dpng t h a n h thi cd xu hifdng nham vao nhdng cong viec doi hoi lao dpng qua dao tao d trinli dp cao, lao dpng tri tue vdi thu nhap cao, nen mpt sd^ nghe, cong viec doi hdi lao ddng d trinh dp thap, nghe nang nhpc, khong hap dan dupc chuyen giao cho lao dpng nong thdn (nhat la d khu vifc phi ket cau d t h a n h thi) tao them life hut lao dpng nong thon di chuyen den t h a n h thi tim viec lam. Nhu'ng nam gan day, life day d nong thon doi vdi lao dpng nong nghiep von r a t manh lai cang manh them khi ngifdi nong dan bi mat dat (tif lieu san xuat chu yeu cho san xuat nong nghiep) do chuyen ddi muc dich sd dung cho phat trien cac KCN, khu do thi va xay difng ke't cau ha tang KT-XH, thi sufc ep ve viec lam cang ldn, hang trieu nong dan hi mat viec lam trong nong nghiep, bupc hp phai chuyen QUAN LY KINH TE doi nghe nghiep sang nganh nghe phi nong nghiep hoac chuyen dich ra thanh pho', tim viec lam. b) Yeu td dieu tiet cda thi trUdng lao dgng Thi tru'dng lao dpng d Viet Nam tuy con non tre nhifng tuan thu cac quy luat khach quan cua thi tru'dng, the hien: Ngu'di lao dpng difpc tif do lifa chpn viec lam, lifa chpn noi lam viec, tif do di chuyen de tim viec lam, khong hi rao can ve mat h a n h chinh va khong gian lanh thd; Ngifdi suf dung lao dpng ddpc tif chu trong viec tuyen lao ddng theo nhu cau ciia minh; Quyen tif quyet dinh, td dinh doat va td chiu trach nhiem cuia cac ben quan he lao dpng trong thoa thuan, thifong Idpng; Gia ca lao dpng (tien Idong,^ tien cong) do thi trifdng lao dpng quyet dinh va td dieu tiet quan he cung - cau lao dpng. Vdi CO che hoat dpng nhd vay, thi trddng lao dpng cd vai tro rat ldn trong dieu tiet quan he cung - cau lao dpng, phan bd^ hpp ly ngudn nhan life, la yeu td quan trong thuc day qua trinh chuyen dich lao dpng td noi thda den noi thieu lao dpng. Ddi vdi nddc ta, lao dpng dd thda tidm tang chii yeu vSn d khu vdc nong thon, do do khi day manh phat trien cac KCN, phat trien • cac doanh nghiep san xuat va dich vu, thi theo quy luat cua thi trddng lao dpng, ngudn cung lao dpng cho cong nghiep va dich vu chii yeu la lao dpng td nong thon. Lao dpng nong thon se chuyen dich den t h a n h thi, lam viec trong khu vdc ket cau hoac phi ket cau hoac chuyen dich sang lam nganh nghe phi nong nghiep tai cho d nong thon. c) Yeu td dieu tiet cda Nhd nudc vdo qua trinh chuyen dich lao dgng Yeu to' can thiep, dieu tiet cua Nha nddc vao qua trinh chuyen dich lao dpng la r a t ldn, chu yeu thong qua ca che, chinh sach cua Nha nUdc. ?-f tac dpng t n t r e n cac cua yeu to'* nay dupc the : J 35 (8+9/2010) ^ i | ^ I ^ 5 _ D I D A N DEN THANH PHO: NHAN DINH VA D^ XUAT CHINH SACH m a t sau: (i) Nha nifdc ban h a n h h$ thdng chinh sach kinh te vi mo hudng vao thuc day phat trien kinh te dat nifdc tren co sd day manh CNH, HDH va do thi hoa. Cac chinh sach nay tac dpng manh den qua trinh cong nghiep hoa, do thi hoa, qua do, tao ra nhu cau r a t ldn ve lao dpng, tao sdc hut hap d i n lao dpng di cif tdi t h a n h phd'. Cac chinh sach khac nhd chinh sach khuyen khich dau tif trong nddc va FDI; chinh sach khuyen khich phat trien doanh nghiep, n h a t la doanh nghiep nhd va vda ngoai qudc doanh; chinh sach dat dai, tin dung va thue; chinh sach khyen khich phat trien n h a n h nghe nong thon; chinh sach phat trien ngudn n h a n life thong qua giao due, dao tao va day nghe la cac chinh sach vi mo tac dpng vao tang tru'dng kinh te, tao nhieu viec lam va tang tdng cau lao dpng phi nong nghiep de tao nhu cau thuc day thu hut lao dpng tdi do thi. (ii) Xay ddng va hoan thien the che, luat phap, dac biet la phap luat ve lao dpng hddng vao tiep tuc giai phdng sdc san xuat, giai phong sdc lao dpng, td do hoa trong lao dpng va phat trien thi trddng lao dpng, tao khung phap ly va ddi sd cong bang ddi vdi cac loai lao dpng, dam bao quyen tif do thue mddn lao dpng, td do di chuyen lao dpng va h a n h nghe cho mpi ngu'di lao dpng. (iii) Chinh sach hd trp va xd ly nhdng rui ro trong kinh te thi tru'dng va rui ro xa hpi khac cho ngudi lao dpng di chuyen, nhat la chinh sach thi trifdng lao dpng tich cdc va thu dpng de hd trp ngifdi t h a t nghiep, m a t viec lam, chinh sach an sinh xa hpi (BHXH, BH y te', BH tha't nghiep...), chinh sach hg trp day nghe va tao viec lam cho thanh nien, nhat la nong thon vung hi thu hdi dat cho phat trien KCN, khu do thi va xay difng ket cau ha tang KT-XH... (iv) Cac chuong trinh muc tieu qudc NGHIEN Cliu - TRAO DOI MB gia, n h a t la chuOng trinh muc tieu ve day nghe, tao viec lam, xoa ddi giam ngheo... du tien cho nong thon, gop phan thuc day phan cong lai lao dpng, chuyen dich co cau lao dpng nong thon theo hddng CNH, HDH va hpi n h a p . 3. Kho k h a n ciia lao dgng t h a n h pho' d i cu" tdfi Lao dpng di cd td nong thdn ra t h a n h thi, den cac KCN tap trung, vung kinh te trpng diem tim viec lam ngay cang tang, song chat Idpng lao dpng r a t thap, hau het lao dpng chufa qua dao tao nghe. Khi tuyen vao cac doanh nghiep, sd lao dpng di cif phai ddpc dao tao nhdng chi ddpc dao tao nghe ngan han, theo hinh thdc kem cap, nen khong cd chdng chi nghe va thdi gian dau phan ldn chi ddpc ky hpp ddng lao dpng ngan h a n vdi mdc tien IdPng thap, khd du chi phi trang trai cuoc sd'ng va tich luy gdi ve gia dinh, trong khi dd cudng dp lao dpng r a t cao nen r a t d l phat sinh tranh chap lao dpng, dinh cdng. Sd lao dpng di cd khac tim viec lam tif do chi cd kha nang tham gia thi tru'dng lao dpng bac thap, khu vifc phi ke't cau, viec lam khong dn dinh, thu nhap cung t h a p va cd nhieu rui ro, m a t khac hinh t h a n h cac chp lao dpng tif phat d cda ngd cac t h a n h phd r a t phdc tap. Lao dpng di cif cdn mang nhieu dac diem, thdi quen, tac phong lam viec cua ngifdi nong dan, thich td do, y thdc ky luat cdng nghe, ky luat lao dpng yeu kem, r a t kho thich nghi vdi tac phong cong nghiep, moi trddng lam viec cddng dp cao va cong nghe cao; r a t dd phat sinh tranh chap lao dpng va dinh cong td phat. Sd lao dpng tre td ndng thon ra kha n a n g thich dng thi trddng lao dpng t h a n h thi tdt hon lao dpng ldn tudi (tren 35 tudi) nhdng do khong cd trinh dp tay nghe nen gap r a t nhieu kho k h a n trong tim kiem viec lam mdi vdi thu nhap cao, d khu vdc chinh thdc (khu vdc ket cau). So 35 (8+9/2010) QUAN LY KINH TE R Ml NGHIEN CUdl - TRAO DOI HIEN TUONG Dl DAN DEN THANH PHO: NHAN DINH VA D S XUAT CHINH SACH Bang 2. Dan so KT4' ciia thanh pho Hd Chf Minh theo nhom hoc van va nhom tuoi Tudi Di h o c ^ h o n g di h o c ChvJa t ^ n g di h o c Tdng <5 0 0 3535 3535 6-14 20732 5809 809 27350 15-29 87977 508615 2216 598808 30+ 2322 190377 3890 196589 Khong b i e t 0 306 0 306 Tdng 111031 705107 6915 823053 Nguon: Dieu tra dan sd giOfa ky 2004, Cue Thdng ke TP Hd Chi Minh (2005). Van de xa hpi cua lao ddng di cd ndi len kha gay gat. Ket qua dieu tra di cd Viet Nam nam 2004 cho thay 80% lao dpng di cd chi dang ky tam trd, khong cd hp khau, keo theo dd la cac khd khan ve tiep can nha d, hpc tap cho con cai, chda benh va cac phdc Ipi xa hpi khac. Gan V2 sd ngddi di cd tra ldi rang hp cd khd k h a n sau khi chuyen den nOi d mdi (rieng Tay Nguyen 80% tra ldi la kho khan. Ha Npi td 25-31%...); 1/3 tra ldi cd khd khan ve, ngudn thu nhap va tinh trang nha d xau hon trddc (TP. Hd Chi Minh la 52%); khoang V2 tra ldi tinh trang sdc khoe kem di sau khi chuyen den; khoang 20% con em lao dpng di cd khong di hpc; 87% ngddi di cd d Ha Npi khong tham gia doan the xa hpi nao. Dac biet, van de xa hpi cua lao dpng di cd den cac KCN r a t bdc xdc, do phat trien cac KCN khong gan vdi giai quyet cac van de xa hpi va phdc loi xa hpi ngoai KCN, n h a t la van de nha d, van hoa, vui choi giai tri... Ket qua khao sat cho thay, ngddi lao dpng di cd sdng d xung quanh cac KCN cd ddi sdng van hoa xa hpi r a t thap. Mpt bp phan lao dpng di cd ndng thon - thanh thi roi vao con dddng te n a n xa hpi, dac biet la te n a n nghien hut, mai dam. Theo ket qua dieu tra, trong so' ddi tupng te nan xa hpi nay nhieu ngddi la lao dpng di cd td nong thon ra t h a n h thi. QUAN LY KINH TE 4. Mpt so' k i e n nghi h o a n t h i e n c h i n h s a c h d o i vdfi v a n de lao d o n g di cx^ tdfi t h a n h pho' Di dan tdi t h a n h pho' dien bien ngay cang da dang, phdc tap va cd xu hddng tiep tuc gia tang ve quy mo, can phai cd n h a n thdc ddng vai trd cua viec di dan do day la van de kinh te - xa hpi r a t phdc tap. Vi vay, thiet ke chinh sach cho van de nay can dac biet Idu y mpt so' ndi dung sau: (i) Mac du nhieu ngddi di cd vao thanh phd^ la nhdng ngddi ngheo va phai chiu nhieu thiet thdi, thieu phdpng tien td bao ve, nhdng bat chap hoan canh khd khan ma hp phai doi m a t tai do thi thi nhdng cd dan mdi nay vSn cd bam tru. Vi the, td^t nhat la chinh quyen nen t a n dung nhdng co hpi cung nhd trdc tie'p dd^i mat vdi nguy co do van de di dan mang lai. Viec di cd neu ddpc quan ly tot se la nhan td^ tich cdc cho sif phat trien cua do thi cung nhd nong thon. Do dd can nhdng nha lap chinh sach cd tam nhin dai han va mpt chinh quyen t h a n h phd manh. (ii) Giai phap thddng thay tai cac tinh t h a n h phai ddi mat vdi ludng nhap cd ldn la ap dung cac quy dinh quan ly ngifdi nhap cd chat che. Tuy nhien, viec lifa chpn chinh sach nay khong phai la mpt -et van de di cong cu hieu qua de giai n quan ly lao cu vao thanh phd. Chinh So 35 (8+9/2010) ^!|^I^NGDI DAN DEN THANH PHO: NHAN DINH VA OE XUAT CHINH SACH (Jong di cu chat che se cang lam xau di tinh t r a n g cua lao dpng nhap cU, dac biet la khong giai quyet ddpc triet de go'c re cua van de ma cdn true tie'p anh hudng tdi sd phat trien va tuong lai cua t h a n h phd. Vi vay, van de co ban la phan phd'i ddng deu nhdng quyen Ipi d t h a n h phd chd khong phai ndi rong khoang each gida ngddi giau va ngudi ngheo. Chinh quyen t h a n h phd phai cd bien phap dap dng nhdng nhu cau sdng thiet yeu cua ngudi dan di cd nhd giup hp tie'p can cac ccf hpi ve nha d, viec lam, dich vu y te, giao due. (iii) Cac chinh sach quan ly lao ddng nhap cd xiet chat ddpc xay ddng dda tren lap luan cho rang lao dpng nhap cd thddng la di kem vdi cac ganh nang khac cho cac dich vu xa hpi cung nhu la lam tang them tinh nghiem trpng cua cac van de xa hpi dang diln ra. Cach dat van de nhu vay khong the cho thay ddng gdp tich cUc cua lao dpng nhap cU tdi sd phat trien cua tinh t h a n h noi hp di chuyen den. Ben canh dd, do'i xd khong Cong bang se mang lai cac hau qua ve m a t dai han ddi vdi lao dpng hi phan biet ddi xd - la nhdng lao dpng thd cap va cd it co hpi thang tie'n. Vi vay, mpt chinh sach quan ly lao dpng nhap cd xiet chat cd the lam tram trpng them van de ngheo ddi kinh nien va cac van de xa hpi khac. Chinh sach can tap trung vao van de cai thien kha nang tiep can tdi thong tin thi trudng lao dpng va cac dich vu xa hpi cO ban nhd giao due va y te cho lao ddng nhap cd va gia dinh hp. Viec thifc thi cac bien phap nham vao viec tang cUdng tieng ndi cua lao dpng nhap cU cung nen dupc chd trpng hon de xoa bd sif phan biet doi xd vdi hp. (iv) Hoan thien he thdng giao dich tren thi trUdng lao dpng. Khi thi trUdng lao dpng tham gia vao dieu tiet quan he cung - cau lao dpng, thudng thong qua cac giao dich. Ve ban chat giao dich tren thi NGHIEN CUU - TRAO DOI rrm trudng lao dpng la hoat dpng de ndi cung - cau lao dpng (thong tin thi trUdng lao • dpng, td van, gidi thieu viec lam, cung dng lao dpng...). Hoat dpng giao dich nay cd the la trdc tie'p hoac gian tiep (thong qua cac trung t a m gidi thieu viec lam, hpi chp viec lam, cac Website tim viec lam tren Internet, thong tin quang cao t r e n cac phdong tien thong tin dai chung...). Phat trien he thdng giao dich se la cong cu, phuang tien cung cap cac dich vu thuan Ipi cho ngudi lao dpng, n h a t la lao dpng ndng thon chuyen dich den ndi cd nhu cau, chu yeu la khu vUc t h a n h thi va trong cac nganh phi nong nghiep dang ngay cang phat trien. (vi) Nha nudc nen dau td nhieu hon ve nong thon va phat trien cac t h a n h phd ve tinh de t r a n h sd tang trddng qua nhanh cua cac t h a n h phd ldn, giam chenh lech phat trien gida cac vdng, mien trong ca nddc. Nen cd chinh sach hdu hieu de thu hut doanh nghiep ve khu vdc nong thon, vda tao dieu kien phat trien kinh te nong thon, vda sd dung ddpc lao dpng tai cho, thuc hien dUpc phUOng cham "ly nong bat ly huong", gop phan giam bdt sd qua tai do van de di dan gay ra tai cac t h a n h phd ldn./. 1 Trong bai vie't nay chi gidi han di dan tiT nguyen den thanh pho, khong bao gom cac loai hinh di cif mang tinh ep bupc, tai dinh cu, di ddi cU trii do thien tai... 2 Doi v ^ | a Vung Tiu TP H« Chi Mkih Cin Tho Ngudn: PGS.TS. Dang Nguyen Anh - Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam. QUAN LY KINH TE So 35 (8+9/2010)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.