Bản tự kiểm điểm

docx
Số trang Bản tự kiểm điểm 2 Cỡ tệp Bản tự kiểm điểm 16 KB Lượt tải Bản tự kiểm điểm 2 Lượt đọc Bản tự kiểm điểm 37
Đánh giá Bản tự kiểm điểm
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày ........... tháng ........ năm ....... BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Kính gửi: ................................................................................................................................................................ Tôi tên là: .............................................................................Sinh ngày ............/................/19............................. Quê quán:............................................................................................................................................................... Hiện đang công tác tại : ......................................................................................................................................... Đã làm việc từ ngày...................................tháng.....................................năm....................................................... Trình độ: ................................................................................................................................................................. Công việc được phân công: ................................................................................................................................... Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:.........................hệ số........................hưởng từ.......................................... Tôi đã phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây: (Ghi rõ từng khuyết điểm) : ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... (Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, khoa, nhà trường, địa phương như thế nào? Ghi cụ thể). Tôi đã được phổ biến điều lệ về kỷ luật lao động của cơ quan và các quy định của Trường tôi nhận thấy: Sai lầm khuyết điểm của tôi và xin chịu hình thức kỷ luật ................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. (Ghi rõ một trong 4 hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật cũng cần ghi rõ). Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm. Đương sự (Ký tên và ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.