Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên

doc
Số trang Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 3 Cỡ tệp Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 30 KB Lượt tải Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 0 Lượt đọc Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 17
Đánh giá Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM CHI BỘ ……………………. ………….., ngày…., tháng….., năm 20… BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Họ và tên :…………………………Ngày sinh……………………………....... Chức vụ Đảng:………………………………………………………................ Chức vụ Chính quyền, đoàn thể: ………………………………….................... Đơn vị Công tác:................................................................................................ Chi bộ:................................................................................................................ I. Ưu điểm, kết quả công tác 1/ Về tư tưởng, chính trị :……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 4/ Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. II. Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. III Phương hướng biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. IV Tự nhận mức phân loại chất lượng: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Người tự kiểm điểm ( Ký và ghi rõ họ tên) Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên - Nhận xét, đánh giá của Chi ủy ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. - Chi bộ phân loại chất lượng:................................................................................. - Đảng ủy, Chi ủy cơ sở phân loại chất lượng........................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.