Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015

doc
Số trang Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 6 Cỡ tệp Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 63 KB Lượt tải Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 0 Lượt đọc Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015 19
Đánh giá Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2015
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ LỢI A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC Mỹ Lợi A, ngày 21 tháng 12 năm 2015 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015 Họ và tên: NGUYỄN VĂN LÀNH Ngày sinh: 1988 Chức vụ Đảng: Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Bí thư Chi đoàn Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mỹ Lợi A Chi bộ: Trường Tiểu học I. Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về tư tưởng chính trị - Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. - Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp. - Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. - Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng. - Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền 1 lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và bình đẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. - Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỷ năng và phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định - Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra. - Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống. - Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. - Đảm bảo ngày giờ công. Hết lòng hết sức với công việc được giao. - Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. 4. Về tổ chức kỷ luật - Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. - Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ. - Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả. - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm. II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 1. Khuyết điểm, hạn chế - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. - Công tác tham mưu, chỉ đạo một số việc trong hoạt động của Chi đoàn đôi lúc chưa khoa học, nên chất lượng một số phong trào còn chưa đạt kết quả cao. 2. Nguyên nhân 2 - Do tính chất công việc, không có nhiều thời gian rãnh để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương Lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. - Do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như kỹ năng sinh hoạt Đoàn; Trong khi đó còn vài Đoàn viên còn chưa chủ động, tích cực trong hoạt động, sinh hoạt. III. Phương hướng, biện pháp khắc phục 1 Dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước. 2 Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng sinh hoạt, quản lý Chi đoàn. Kiên quyết hơn nữa trong giải quyết một số công việc. IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ): Hoàn thành tốt nhiệm vụ. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Nguyễn Văn Lành 3 ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2015 1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH MỸ LỢI A 1.1. Mặt mạnh: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 1.2. Mặt hạn chế: …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 1.3. Phân loại chất lượng: ................................................................................. T/M CHI BỘ BÍ THƯ 2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐẢNG ỦY XÃ MỸ LỢI A 2.1. Mặt mạnh: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2.2. Mặt hạn chế: …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2.3. Phân loại chất lượng : T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ 4 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CB, VC NĂM 2015 1. Nhận xét, đánh giá 1.1. Ưu điểm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 1.2. Hạn chế: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. Danh hiệu thi đua: ............................................................................................. 3. Xếp loại chất lượng CB, CC, VC 2015:…………………………………….... Mỹ Lợi A, ngày 21 tháng 12 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.