Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

doc
Số trang Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2 Cỡ tệp Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 35 KB Lượt tải Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 0 Lượt đọc Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 10
Đánh giá Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ…………… ………….., ngày…, tháng……., năm 201…. BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM (Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức) Họ và tên:....................................................................................... Ngày sinh:................................. Chức vụ:........................................................................................................................................... Đảng:............................................................................................................................................... Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..................................................................................................... Đơn vị công tác:.............................................................................................................................. Chi bộ:............................................................................................................................................. I. Ưu điểm, kết quả công tác Về tư tưởng chính trị........................................................................................................................ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:..................................................................................................... Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:................................................................................ Về tổ chức kỷ luật:.......................................................................................................................... II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... III. Phương hướng, biện pháp khắc phục ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.