Bản kiểm điểm

doc
Số trang Bản kiểm điểm 1 Cỡ tệp Bản kiểm điểm 24 KB Lượt tải Bản kiểm điểm 1 Lượt đọc Bản kiểm điểm 40
Đánh giá Bản kiểm điểm
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 02: Bản kiểm điểm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KIỂM ĐIỂM Tôi tên............................................................................................................... Đơn vị............................................................................................................... Chức vụ............................................................................................................. Nhiệm vụ được giao.......................................................................................... Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau: Trình bày sự việc xảy ra:................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Xác định lỗi:...................................................................................................... .......................................................................................................................... Nguyên nhân sai phạm:..................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Hậu quả do sai phạm xảy ra:............................................................................. .......................................................................................................................... Tự nhận hình thức kỷ luật:................................................................................ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày tháng năm Người viết kiểm điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.