Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV

doc
Số trang Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV 6 Cỡ tệp Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV 144 KB Lượt tải Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV 4 Lượt đọc Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV 35
Đánh giá Bài tập trắc nghiệm sinh 12- Sinh sản vô tính ở TV
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Sinh sản vô tính ở TV 1: Sự phân biệt cơ bản nhất giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính là a. có hay không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái b. có hay không có sự có mặt của các yếu tố thụ phấn c. có hay không có sự tạo ra cá thể mới d. có hay không có quá trình phát triển của phôi 2. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính, vì a. cá thể mới có tuổi thọ dài hơn bố mẹ b. sinh sản hữu tính có ý nghĩa lớn trong tiến hoá và chọn giống c. cá thể mới tạo ra sinh trưởng và phát triển tốt hơn sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân tạo giao tử 3. .Ngòai tự nhiên cây tre sinh sản bằng: A. Lóng B. Thân rễ C. Đỉnh sinh trưởng D. Rễ phụ 4. Trong phương pháp sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là: A. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép B. Cành ghép không bị rơi C. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài D. Giảm sẹo lồi ở điểm ghép 5. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản: A. Bào tử B. Phân đôi C. Sinh dưỡng D. Hữu tính 6. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản: A. Chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ B. Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái C. Bằng giao tử cái D. Có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái 7. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi tế bào mô thực vật là tính: A. Toàn năng B. Phân hóa C. Chuyên hóa D. Cảm ứng 8. Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép, vì: A. Để tập trung nước và các chất khoáng nuôi cành ghép B. Để loại bỏ sâu bệnh trên lá C. Để tránh gió làm lay cành ghép D. Để tiết kiệm nguồn năng lượng cung cấp cho lá 9. Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành, vì: A. Dễ trồng và ít tốn công chăm sóc B. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch C. Tránh sâu bệnh gây hại D. Ít tốn diện tích đất trồng 10. Sinh s¶n bµo tö cã ë nh÷ng ngµnh thùc vËt nµo? A. H¹t trÇn, h¹t kÝn B. Rªu, h¹t trÇn C. Rªu, quyÕt D. QuyÕt, h¹t kÝn 11. §a sè c©y ¨n qu¶ ®îc trång trät më réng b»ng c¸ch: A. Gi©m cµnh B. Gieo tõ h¹t C. GhÐp cµnh D. ChiÕt cµnh 12. Sinh s¶n v« tÝnh lµ A. T¹o ra c©y con gièng mÑ vÒ h×nh th¸i, kh«ng cã sù kÕt hîp gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i B. T¹o ra c©y con gièng mÑ vÒ di truyÒn, cã sù kÕt hîp gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i C. T¹o ra c©y con gièng mÑ vÒ di truyÒn, kh«ng cã sù kÕt hîp gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i D. T¹o ra c©y con mang nh÷ng tÝnh tr¹ng gièng vµ kh¸c c©y mÑ vÒ di truyÒn, kh«ng cã sù kÕt hîp gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i 13. V× sao ph¶i c¾t bá hÕt l¸ ë cµnh ghÐp A. V× ®Ó tr¸nh giã ma lµm lay cµnh ghÐp B. V× ®Ó tËp trung níc nu«i c¸c cµnh ghÐp C. V× ®Ó tiÕt kiÖm nguån chÊt dinh dìng cung cÊp cho l¸ D. V× ®Ó lo¹i s©u bÖnh trªn l¸ c©y 14. ý nµo kh«ng ®óng víi u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nu«i cÊy m«? A. DÔ t¹o ra nhiÒu biÕn dÞ di truyÒn cung cấp cho chän gièng B. Nh©n nhanh víi sè lîng lín c©y gièng vµ s¹ch bÖnh C. Phôc chÕ gièng c©y quý, h¹ gi¸ thµnh c©y con nhê gi¶m mÆt b»ng s¶n xuÊt D. Duy tr× nh÷ng tÝnh tr¹ng mong muèn vÒ mÆt di truyÒn 15. Sinh s¶n sinh dìng lµ A. T¹o ra c©y míi chØ tõ l¸ cña c©y B. T¹o ra c©y míi chØ tõ rÔ cña c©y C. T¹o ra c©y míi chØ tõ mét phÇn th©n cña c©y D. T¹o ra c©y míi tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh dìng 16. H×nh thøc sinh s¶n mµ c¬ thÓ míi ®îc h×nh thµnh tõ 1 ®o¹n th©n lµ h×nh thøc : A. Sinh s¶n h÷u tÝnh B. Sinh s¶n ph©n ®«i C. Sinh s¶n b»ng bµo tö D. Sinh s¶n sinh dìng 17. Nu«i cÊy m« lµ h×nh thøc : A. Dïng 1 phÇn c¬ quan sinh dìng vµ nu«i cÊy ë m«i trêng thÝch hîp trong èng nghiÖm B. Dïng 1 phÇn c¬ quan sinh dìng vµ nu«i cÊy ë m«i trêng thÝch hîp trong vên C. Dïng 1 phÇn c¬ quan sinh dìng vµ nu«i cÊy ë m«i trêng thÝch hîp trong níc D. Dïng 1 phÇn c¬ quan sinh dìng vµ nu«i cÊy ë m«i trêng thÝch hîp trong ®Êt c¸t 18. H×nh thøc sinh s¶n mµ c¬ thÓ míi ®îc h×nh thµnh tõ mét bé phËn cña th©n, l¸, rÔ do con ngêi thùc hiÖn lµ h×nh thøc A. sinh s¶n b»ng bµo tö B. sinh s¶n sinh dìng tù nhiªn C. nh©n gièng v« tÝnh D. sinh s¶n ph©n ®«i 19. Câu nào sau đây là đúng: a 2 tế bào mẹ ( 2n) giảm phân cho 8 hạt phấn đơn bội (n) b 2 tế bào mẹ ( 2n) giảm phân cho 4 hạt phấn đơn bội (n) c 2 tế bào mẹ ( 2n) giảm phân cho 8 hạt phấn lưỡng bội (2n) d 2 tế bào mẹ ( 2n) nguyên phân cho 8 hạt phấn đơn bội (n) 20. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là a Cây chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa, mủ là chất dự trữ cho sự ra rễ b Các loại cây sống ở bùn lầy vì môi trường ẩm cành dể mọc rể c Các loại cây ăn quả vì chúng có nhiều chồi d Các loại cây có vỏ mỏng và không có nhựa vì dễ nảy mầm 21 Hình thức nào sau đây là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên a Rễ khoai mọc mầm mới b Chặt ngọn mía trồng cây mới c Gieo lúa, mọc cây d Ghép cành chanh với cây cam 22. Hình thức nào sau đây không phải sinh sản vô tính a Gieo hạt lúa, mọc cây b Ghép cành chanh với cây cam c Chặt ngọn mía trồng cây mới d Rễ khoai mọc mầm mới 23. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là a Cây mới mọc lên thân từ thân bò, thân củ, rể hoặc củ lá b Cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất c Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác d Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc 1 cây đã bị chặt Sinh sản hữu tính ở TV 24.Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: A. Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử) B. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi vào thời kì đầu của cá thể mới 25. Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là; A. Giảm phân và thụ tinh B. Nguyên phân và giảm phân C. Kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong quá trình sinh sản D. Bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi 26. Thụ tinh là quá trình: A. Hình thành giao tử đực và cái B. Hợp nhất giữa con đực và cái C. Hợp nhất giữa giao tử đơn bội đực và cái D. Hình thành cá thể đực và cá thể cái 27. Thụ phấn là quá trình: A. Vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy B. Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng C. Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhị D. Hợp nhất 2 nhân tinh trùng với 1 tế bào trứng 28. Hạt được hình thành từ: A. Bầu nhụy B. Nhị C. Noãn đã được thụ tinh D. Hạt phấn 29. Hạt lúa thuộc loại: A. Hạt có nội nhũ B. Quả giả C. Hạt không nội nhũ D. Quả đơn tính 30. Quả được hình thành từ: A. Bầu nhụy B. Noãn đã được thụ tinh C. Bầu nhị D. Noãn không được thụ tinh 31. Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là: A. Tạo ra thế hệ sau luôn thích nghi với môi trường sống ổn định B. Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các giao tử C. Luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen D. Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử 32. Thụ tinh kép là: A. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử B. Sự kết hợp 2 nhân của giao tử đực với tế bào trứng và nhân cực tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ C. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và tế bào trứng tạo thành hợp tử D. Sự kết hợp giữa giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử 33. ý nµo kh«ng ®óng khi nãi vÒ qu¶? A. Qu¶ lµ do bÇu nhuþ sinh trëng B. Qu¶ cã thÓ lµ ph¬ng tiÖn ph¸t t¸n h¹t C. Qu¶ kh«ng h¹t ®Òu lµ qu¶ ®¬n tÝnh D. Qu¶ lµ do bÇu nhuþ dÇy lªn chuyÓn ho¸ thµnh 34. Thô phÊn lµ: A. Sù n¶y mÇm cña h¹t phÊn trªn nóm nhuþ B. Sù r¬i cña h¹t phÊn vµo nóm nhôy C. Sù di chuyÓn cña tinh tö lªn èng phÊn D. Sù kÐo dµi èng phÊn trong vßi nhuþ 35. èng phÊn cã vai trß A. h×nh thµnh giao tö c¸i B. h×nh thµnh giao tö ®ùc C. lµ n¬i x¶y ra sù thô tinh D. lµ ®êng ®i cña giao tö ®ùc vµo tói ph«i 36. ë thùc vËt, giao tö ®ùc ®îc chøa trong : A. h¹t phÊn B. bÇu nhuþ C. èng phÊn D. tói ph«i 37. H×nh thøc thô tinh kÐp cã ë thùc vËt A. h¹t kÝn B. hai l¸ mÇm. C. mét l¸ mÇm. D. h¹t trÇn 38. Bé phËn cña hoa biÕn ®æi thµnh qu¶ lµ : A. ph«i vµ ph«i nhò ®îc h×nh thµnh sau khi ®îc thô tinh B. nhuþ cña hoa C. bÇu cña nhuþ D. tÊt c¶ c¸c bé phËn cña hoa 39. Thô phÊn chÐo lµ h×nh thøc : A. H¹t phÊn tõ nhÞ hoa n¶y mÇm trªn nóm nhuþ cña hoa kh¸c cïng loµi B. H¹t phÊn tõ nhÞ hoa n¶y mÇm trªn nóm nhuþ cña mét hoa bÊt k× C. H¹t phÊn tõ nhuþ hoa n¶y mÇm trªn nóm nhÞ cña chÝnh hoa ®ã D. H¹t phÊn tõ nhÞ hoa n¶y mÇm trªn nóm nhuþ cña chÝnh hoa ®ã 40. Sù thô phÊn gåm c¸c h×nh thøc : A. Tù thô phÊn vµ thô phÊn chÐo B. Tù thô phÊn vµ thô phÊn hçn hîp C. Tù thô phÊn vµ thô phÊn nh©n t¹o D. Thô phÊn chÐo vµ thô phÊn ngÉu nhiªn 41. Cấu trúc hạt phấn gồm có a. 1 nhân tế bào b. 2 nhân tế bào c. 3 nhân tế bào d. 4 nhân tế bào 42. Cấu trúc túi phôi gồm có a. 2 nhân tế bào b. 4 nhân tế bào c. 6 nhân tế bào d. 8 nhân tế bào 43. Để tạo thành hạt phấn, nhân bào tử đơn bội phải trải qua a. 1 lần nguyên phân b. 2 lần nguyên phân c. 3 lần nguyên phân d. 4 lần nguyên phân 44. Để tạo thành túi phôi, nhân đại bào tử sống sót bội phải trải qua a. 1 lần nguyên phân b. 2 lần nguyên phân c. 3 lần nguyên phân d. 4 lần nguyên phân 45. Thụ phấn là quá trình a. hạt phấn chuyển từ nhị đến núm nhuỵ của hoa cùng loài b. nhân tế bào sinh dưỡng hoạt động tạo thành ống phấn c. nhân sinh sản và sinh dưỡng di chuyển theo ống phấn tiếp xúc với noãn d. hai tinh tử kết hợp với nhân cực và trứng 46. Sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa được giãi thích là do a.hạt phấn chuyển từ nhị đến núm nhuỵ của hoa cùng loài b. nhân tế bào sinh dưỡng hoạt động tạo thành ống phấn c.nhân sinh sản và sinh dưỡng di chuyển theo ống phấn tiếp xúc với noãn d. hai tinh tử kết hợp với nhân cực và trứng 47. Hạt được tạo thành từ a.túi phôi sau thụ tinh b. nhân cực sau thụ tinh c. noãn bào sau thụ tinh d. bầu nhuỵ sau thụ tinh 48. Quả được tạo thành từ a.túi phôi sau thụ tinh b. nhân cực sau thụ tinh c. noãn bào sau thụ tinh d. bầu nhuỵ sau thụ tinh 49. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật là a.tiết kiệm được vật liệu di truyền ( Sử dụng cả hai tinh tử) b. hình thành nội nhủ cung cấp cho sự phát triển của phôi c.hình thành nội nhủ chứa các tế bào tam bội d. cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kỳ đầu của cá thể mới Sinh sản vô tính ở ĐV 50. Sinh sản bằng hình thức nẩy chồi gặp ở nhóm động vật: A. Ruột khoang, Giun dẹp B. Động vật nguyên sinh C. Bọt biển, Ruột khoang D. Bọt biển, Giun dẹp 51. Sinh sản bằng hình thức phân mảnh có ở nhóm động vật: A. Bọt biển, Giun dẹp B. Ruột khoang, Giun dẹp C. Động vật nguyên sinh D. Bọt biển, Ruột khoang 52. Hình thức trinh sản có ở: A. Ong B. Chân khớp C. Giun đất D. Sâu bọ 53. Trinh sản là hình thức sinh sản: A. Sinh ra con cái không có khả năng sinh sản B. Xảy ra ở động vật bậc thấp C. Chỉ sinh ra cá thể cái D. Không cần có sự tham gia của giới tính đực 54. Trong tổ Ong cá thể đơn bội là: A. Ong thợ B. Ong đực C. Ong thợ và Ong đực D. Ong chúa 55. Giun dẹp có các hình thức sinh sản: A. Phân mảnh, Phân đôi B. Nẩy chồi, Phân đôi C. Phân đôi, Trinh sản D. Nẩy chồi, Phân mảnh 56. Nhân bản vô tính là: A. Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân B. Chuyển nhân một tế bào Xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân C. Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào một tế bào trứng D. Kết hợp một tế bào tinh trùng và một tế bào trứng 57. Nh÷ng h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh nµo chØ cã ë ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng? A. N¶y chåi, ph©n m¶nh B. Ph©n ®«i, n¶y chåi C. Ph©n m¶nh, n¶y chåi D. Trinh sinh, ph©n m¶nh 58. Sinh s¶n v« tÝnh ë ®éng vËt dùa trªn c¸c h×nh thøc ph©n bµo nµo? A. Trùc ph©n, gi¶m ph©n B. Trùc ph©n vµ nguyªn ph©n C. Nguyªn ph©n, gi¶m ph©n vµ trùc ph©n D. Nguyªn ph©n, gi¶m ph©n 59. H×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh nµo ë ®éng vËt diÔn ra ®¬n gi¶n nhÊt? A. N¶y chåi B. Ph©n m¶nh C. Ph©n ®«i D. Trinh sinh 60. Sinh sản vô tính ở động vật là kiểu sinh sản mà: a.một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mớigiống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng b. một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới gần giống mình c.một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng d. có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng tạo ra nhiều cá thể mới giống mình 61. Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở a.động vật nguyên sinh b. ruột khoang c. côn trùng d. bọt biển 62. Trinh sản là lối sinh sản mà a.tế bào trứng không được thụ tinh vẫn phát triển thành cá thể đơn bội (n) b. tế bào trứng không được thụ tinh vẫn phát triển thành cá thể lưỡng bội (2n) c.tế bào trứng sau thụ tinh chỉ tạo ra toàn cá thể cái d. tế bào trứng sau thụ tinh chỉ tạo ra toàn cá thể đực 63. Muốn tạo phôi theo phương pháp nhân bản vô tính, người ta phải a.chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng đã loại nhân sau đó kích thích cho tế bào đó phát triển thành phôi b. chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xôma đã loại nhân sau đó kích thích cho tế bào đó phát triển thành phôi c.chuyển nhân của tế bào trứng đã kích hoạt vào tế bào xôma đã loại nhân rồi cho tế bào đó phát triển thành phôi chuyển nhân của tế bào xôma đã kích hoạt vào tế bào trứng đã loại nhân rồi cho tế bào đó phát triển thành phôi 64. KÕt qu¶ cña thô tinh lµ A. t¹o thµnh c¸c tÕ bµo con B. t¹o thµnh c¬ thÓ míi C. t¹o thµnh c¸c giao tö D. t¹o thµnh hîp tö mang bé NST 2n 65. Sinh s¶n cã ý nghÜa lµ : A. lµm t¨ng sè lîng cña loµi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn liªn tôc cña loµi B. lµm t¨ng sè lîng cña loµi C. lµm cho thÕ hÖ sau h×nh thµnh nh÷ng ®Æc ®iÓm tiÕn bé h¬n bè mÑ D. ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn liªn tôc cña loµi 66. Kh«ng thuéc nh÷ng ®Æc trng cña sinh s¶n h÷u tÝnh lµ A. trong sinh s¶n h÷u tÝnh lu«n cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ hîp nhÊt cña c¸c tÕ bµo sinh dôc (c¸c giao tö). B. t¹o ra hËu thÕ lu«n thÝch nghi víi m«i trêng sèng æn ®Þnh. C. lu«n cã sù trao ®æi, t¸i tæ hîp cña hai bé gen. D. sinh s¶n h÷u tÝnh lu«n g¾n liÒn víi gi¶m ph©n ®Ó t¹o giao tö. 67. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau : A. Sinh s¶n v« tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n kh«ng cã sù kÕt hîp gi÷a giao tö ®ùc vµ giao tö c¸i B. Trong c¸c h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh, con sinh ra mang c¸c ®Æc ®iÓm gièng mÑ C. Sinh s¶n lµ qu¸ tr×nh 1 c¬ thÓ sinh ra nh÷ng c¸ thÓ con ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña loµi D. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ®ang ®îc sö dông réng r·i trong n«ng nghiÖp 68. Sinh sản hữu tính ở động vật là kiểu sinh sản a.tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và cái, các cá thể mới rất giống nhau và thích nghi với MT sống b. có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra các cá thể mới thích nghi với môi trường sống c.tạo ra cá thể mới qua sự hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử n đực và cái để tạo hợp tử 2n, hợp tử phát triển thành cá thể mới d. tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất 2 loại giao tử của bố và mẹ nên con cái rất giống với bố mẹ 69. Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điễm di truyền là nhờ a. quá trình phân ly tự do của NST trong giảm phân tạo giao tử, trao đổi chéovà thụ tinh b. sự kết hợp vật chất di truyền từ 2 cơ thể khác nhau c. sự tổ hợp lại các đặc điễm của bố và mẹ d. Quá trình sinh sản trải qua 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi 70. Hạn chế của sinh sản hữu tính ở động vật là a. tạo ra số lượng con cháu quá lớn trong một thời gian ngắn b. bất lợi trong trường hợp mật độ cá thể của quần thể thấp c. con cái xuất hiện các đặc tính xấu của bố mẹ d. con cái có sức sống kém hơn so với bố mẹ 71. Loài nào dưới đây có hình thức thụ tinh ngoài? a. Cá mập b. Cá voi c. Ba ba d. Rắn nước 72. Ưu điểm lớn nhất của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài là a. hiệu quả thụ tinh cao hơn b. con cái sinh ra nhiều hơn c. sức sống con non tốt hơn d. tuổi thọ con non dài hơn 73. Các hoocmôn trực tiếp kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn là a. testosteron, FSH, ơstrogen b. testosteron, FSH, LH c. testosteron, LH, ơstrogen d.testosteron, tirozin, ơstrogen 74. Nếu nồng độ testosteron trong máu tăng cao thì a. tuyến yên và vùng dưới đồi bị ức chế c. tuyến yên và vùng dưới đồi hưng phấn b. tuyến yên và vùng dưới đồi ngừng tiết hoocmon d. tuyến yên và vùng dưới đồi vẫn hoạt động bình thường 75. Các hoocmôn tham gi điều hoà sinh trứng là a.GnRH, FSH, ơstrogen b. GnRH, FSH, LH c. testosteron, LH, FSH d. GnRH, tirozin, ơstrogen 76. Nếu nồng độ prôgesteron và ơstrogen trong máu tăng cao thì a. vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế b. vùng dưới đồi và tuyến yên đều hưng phấn c. vùng dưới đồi và tuyến yên đều ngưng tiết hoocmôn d. vùng dưới đồi và tuyến yên vẫn hoạt động bình thường 77 trong điều hoà sinh sản hooc môn LH có tác dụng Đối với con đực a tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hooc môn testostêrôn b Kích thích sự phát triển của bao noản c làm bao noản chín gây rụng trứng , tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hooc môn prôgestêrôn d Kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo tinh trùng 78. Trong điều hoà sinh sản hooc môn FSH có tác dụng Đối với con cái a Làm bao noản chín gây rụng trứng , tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hooc môn prôgestêrôn b Tác dụng lên tế bào kẻ để gây tiết hooc môn testostêrôn c Kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo tinh trùng d Kích thích sự phát triển của bao noãn 79. Tự phối - tự thụ tinh xảy ra ở nhóm động vật a Lưỡng tính bĐơn tính cĐộng vật bậc thấp dLưỡng tính và đơn tính 80. Giao phối - thụ tinh xảy ra ở nhóm động vật a Đơn tính bLưởng tính và đơn tính cLưỡng tính dMọi Động vật 81. Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của tế bào (1)--------sang tế bào(2)...... đã lấy nhân a 1 sinh dục đực,2. trứng b 1.trứng. 2.xôma c1. tinh trùng,2.trúng d 1.xô ma,2. trứng 1 A 11 D 21 A 31 A 41 A 51 A 61 A 71 A 81 D 2 B 12 C 22 A 32 B 42 D 52 A 62 A 72 A 3 B 13 B 23 A 33 C 43 A 53 D 63 A 73 B 4 A 14 A 24 D 34 B 44 C 54 B 64 D 74 A 5  15 D 25 A 35 D 45 A 55 A 65 A 75 B 6 B 16 D 26 C 36 A 46 D 56 B 66 B 76 A 7 A 17 A 27 A 37 A 47 C 57 D 67 C 77 A 8 A 18 C 28 C 38 C 48 D 58 B 68 C 78 D 9 B 19 C 29 A 39 B 49 D 59 C 69 A 79 C 10 C 20 A 30 A 40 A 50 C 60 A 70 B 80 B
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.