BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

pdf
Số trang BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 7 Cỡ tệp BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 138 KB Lượt tải BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 153 Lượt đọc BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 318
Đánh giá BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 Bước đầu học viên thực hiện các yêu cầu sau: § Định dạng lại dữ liệu ngày, số từ Menu Start - Settings- Control Panel - Regional Settings. § Khởi động Excel và thực hiện các thao tác về khối với thiết bị chuột: - Nhập vào ô A1 nội dung: Cộng hoà - Sao chép dữ liệu ô A1 sang các ô trong khối A2:C5 - Di chuyển khối dữ liệu A2: C5 đến vị trí D2: F5 - Thực hiện thao tác thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng § Thực hiện một số thao tác định dạng: - Nhập vào ô A1 nội dung: Công ty thương mại dịch vụ - Đưa dòng Công ty thương mại dịch vụ vào nằm giữa khối A1: F1 - Điền một dãy số có thứ tự tăng dần từ 1 đến 10 - Nhập vào ô C4 con số: 200000, sau đó định dạng con số này theo dạng số tài chính. - Nhập vào ô D4: 01/12/2004 cho đúng với định dạng kiểu dd/mm/yyyy. - Nhập vào bảng tính sau: BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA MÔN HỌC STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HỌ VÀ TÊN Hà Nam Dũng Văn Thảo Tri Thuỷ Hùng Minh Phát NGÀY SINH 20/01/1985 01/10/1986 15/07/1986 02/08/1985 05/01/1986 07/04/1986 19/08/1985 09/02/1985 18/07/1986 25/03/1985 TOÁN 7.5 7 6.5 8 8.5 9 8.5 8 8 10 ANH 6 8 9 7 6 9.5 8.5 7 8 9 VĂN 7 9 4.5 6 7 9 10 7 8.5 7 TỔNG Yêu cầu: Nhập đúng giá trị và kiểu dữ liệu cho bảng. Dữ liệu cột Tổng là loại công thức được tính: Tổng = Toán + Văn + Anh BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Cho bảng số liệu sau: BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 12/2005 STT Tên NV NC LCB PHỤ CẤP Thưởng 1 An 25 25000 ? ? 2 Bình 26 30000 3 Hoà 28 28000 4 Thanh 24 40000 5 Vũ 23 T ổ n g ? cộng 20000 6 T ạ ứng 250 m Thực lĩnh ? 300 ? Yêu cầu: Câu1: Nhập số liệu trên vào bảng tính Câu 2: Tính toán các cột số liệu theo yêu cầu: a. Phụ cấp = 1/5 Lương, trong đó Lương = NC * LCB b. Thưởng = 1/2 Lương, trong đó Lương = NC * LCB c. Thực lãnh = Lương + Phụ cấp + Thưởng - Tạm ứng, với Lương = NC * LCB Câu 3: Tính Tổng cộng cho các cột NC, Phụ cấp, Thưởng và Thực lãnh Câu 4: Thực hiện các thao tác định dạng cơ bản cho bảng tính (Thay đổi Font, cỡ chữ, màu sắc, kẻ khung…) bằng cách sử dụng các nút trên thanh công cụ. 1 Tên khách An BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN Ngày Ngày Số Ðơn Tiền Ðến ngày ở giá phòng đi 20/10/2004 25/10/2004 ? 20000 2 Việt 30/07/2004 10/08/2004 25000 3 Nhi 10/06/2004 04/07/2004 40000 4 Trang 03/07/2004 13/07/2004 30000 5 Dũng Tổng cộng 08/10/2004 04/11/2004 20000 ? Stt ? ? Phụ thu Phải trả ? ? Yêu cầu: Câu 1: Nhập số liệu trên vào bảng tính.Hãy sử dụng nút Handle để điền giá trị cho cột STT Câu 2: Tính Số ngày ở = Ngày đi - Ngày đến Câu 3: Tính Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá Câu 4: Tính Phụ thu = 5% Tiền phòng Câu 5: Tính Phải trả = Tiền phòng + Phụ thu Câu 6: Tính Tổng cộng cho các cột Câu 7: Thực hiện thao tác định dạng cho bảng tính. BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 Cho bảng số liệu sau: BẢNG LƯƠNG THÁNG 6 - 2004 STT HỌ TÊN NC LCB 1 Hương 25 25000 2 Lan 28 30000 3 Tùng 27 40000 4 Vũ 25 20000 TỔNG CỘNG ? % P H Ụ %BHXH %BHYT CẤP 30% 20% 5% THỰC LÃNH ? ? ? ? Yêu cầu: Câu 1: Nhập số liệu vào bảng tính Câu 2: Tính giá trị cho các cột Phụ cấp, BHXH, BHYT biết rằng giá trị cho mỗi cột được tính bằng Tỷ lệ phần trăm của mỗi cột * Lương trong đó Lương = NC * LCB Chú ý: Có thể sử dụng một công thức để tính cho cả 3 cột hoặc mỗi cột lập một công thức riêng. Câu 3: Tính Thực lãnh = Lương + Phụ cấp - BHXH - BHYT trong đó Lương = NC * LCB Câu 4: Thực hiện thao tác định dạng cho bảng tính. BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 Cho bảng số liệu sau: BẢNG CỬU CHƯƠNG A 1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 B 1 ? C 2 D 3 E 4 F 5 G 6 H 7 I 8 J 9 10 9 Yêu cầu: Chỉ sử dụng một công thức duy nhất tại ô B2, sau đó sao chép cho tất cả các ô còn lại. Cho bảng số liệu sau: BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2003-2004 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B C D E F G H I J Điểm các môn thi Họ và tên Văn Toán L ị c h N g o ạ i Điểm V ịX ế p Tổng STT học sinh sử ngữ TB thứ loại 2 3 2 2 1 Dũng 7 5 6 7 2 Nam 8 7 6 7 3 Hà 9 6 7 8 4 Phi 5 10 8 9 5 Hùng 6 5 4 4 6 Giang 4 8 5 6 7 Hương 8 9 9 7 8 Văn 7 7 10 7 9 Yến 5 4 8 5 10 Anh 10 5 8 9 Điểm trung bình cao nhất: ? Điểm trung bình thấp nhất ? Tổng số học sinh xếp loại A ? Yêu cầu: Câu 1: Tính cột Tổng: = Tổng Điểm của từng môn nhân với hệ số của môn đó Câu 2: Tính Điểm trung bình = Tổng điểm chia cho Tổng hệ số Câu 3: Tính Vị thứ Câu 4: Xếp loại cho học sinh dựa vào Điểm TB - Nếu Điểm TB >=9 thì xếp loại A - Nếu Điểm TB >=7 thì xếp loại B - Nếu Điểm TB >=5 thì xếp loại C - Còn lại xếp loại D Câu 5: Tính Điểm trung bình cao nhất, thấp nhất cho học sinh Câu 6: Tính tổng số học sinh xếp loại A BÀI THỰC HÀNH SỐ 7 Cho bảng số liệu sau: BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN A B C D E F 1 STT Khách Khu Số Hàng vực cũ 2 1 Anh 1 468 500 ? 3 2 Vu 2 160 230 4 3 Trang 3 410 509 5 4 Lan 3 436 630 6 5 Doan 2 307 450 7 6 Thanh 1 171 205 8 TỔNG CỘNG Số Ðịnh mới mức G H I J Tiêu thụ T i ề n Thuê bao điện Phải trả ? ? ? ? ? ? ? ? Yêu cầu: Câu 1: Nhập các số liệu trên vào bảng tính. Câu 2: Tính cột Định mức, biết rằng Nếu Khách hàng ở Khu vực 1 thì 50, Khu vực 2 thì 100 và Khu vực 3 là 150. Câu 3: Tính lượng điện tiêu thụ biết rằng Tieu thu = So moi - So cu Câu 4: Tính Tien dien biết rằng Tien dien = Tieu thu * Don gia trong đó: - Nếu số KW Tieu thu <= Số KW Dinh muc của khu vực mình thì tính giá 450 đ/ KW - Ngược lại: Cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW) Câu 5: Tính Thue bao = 5% * Tien dien Câu 6: Tính Phai tra = Tien dien + Thue bao Cho bảng số liệu sau: A 1 2 B C BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 D E F G H BẢNG TỔNG HỢP NGOẠI TỆ THU ĐỔI TRONG NGÀY Loại T ổ n g NGOẠI Tỷ Giá STT KHÁCH HÀNG NT Số TỆ USD 14611 ? 1 Nam 2000 USD DEM 6346 2 Hà 600 FRF FRF 1892 3 Dũng 800 GPB AUD 7480 4 Nguyên 900 USD JPY 120 5 Thảo 50 JPY GPB 20308 6 My 700 DEM 7 Dung 125 USD I T i ề n VND ? 3 4 5 6 7 8 9 10 Yêu cầu: Câu 1: Tính cột Tiền VND biết rằng Tiền VND = Số tiền Ngoại tệ * Tỷ giá của Loại NT đó Câu 2: Tính Tổng số tiền NT thu đổi được trong ngày theo từng loại
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.