Bài tập lớn kỹ thuật đo

pdf
Số trang Bài tập lớn kỹ thuật đo 38 Cỡ tệp Bài tập lớn kỹ thuật đo 404 KB Lượt tải Bài tập lớn kỹ thuật đo 1 Lượt đọc Bài tập lớn kỹ thuật đo 4
Đánh giá Bài tập lớn kỹ thuật đo
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 38 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Hà Nội ,tháng 11 năm 2007. Trường ĐHBK Hà Nội BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT ĐO Khoa :cơ khí Đề số : Bộ môn CKCX&QH Hä vµ tªn sinh viªn : ®¨ng tiÕn ®¹i Líp : C¬ ®iÖn tö 2 – K50 Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS.TS: Ninh 62 §øc Tèn I. l¾p ghÐp bÒ mÆt trô tr¬n L¾p ghÐp gi÷a b¸nh r¨ng víi trôc cã kÝch th­íc danh nghÜa: DN( dN) = mm TÝnh chÊt cña mèi ghÐp : Nmax, Nmin; hoÆc Smax, Smin; hoÆc Nmax, Smax (theo sè liÖu ®Ò bµi) 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp. 3. X¸c ®Þnh x¸c suÊt hiÖn ®é hë, hoÆc ®é d«i cña l¾p ghÐp (theo sè liÖu ®Ò bµi). 4. VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp råi ghi vµo ®ã kÝch th­íc, ký hiÖu l¾p ghÐp, ký hiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. 5. ThiÕt kÕ Ca lÝp ®Ó kiÓm tra kÝch th­íc cña c¸c chi tiÕt l¾p ghÐp. a) LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai kÝch th­íc Ca lÝp. b) VÏ Ca lÝp nót thî vµ Ca lÝp hµm thî råi ghi vµo ®ã nh·n hiÖu vµ kÝch th­íc chÕ t¹o Ca lÝp. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -1- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o II. l¾p ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép æ l¨n ®­îc sö dông trong bé phËn m¸y cã ký hiÖu: 1. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña æ l¨n. 2. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép m¸y, víi ®iÒu kiÖn: - Vßng trong cña æ quay cïng trôc, t¶i träng h­íng t©m kh«ng ®æi. - §Æc tÝnh t¶i träng K  =. - Ph¶n lùc h­íng t©m tÝnh to¸n cña æ : RN =. - T¶i träng h­íng t©m AN = - Tû sè dl0 =.. d - Vßng chÞu t¶i côc bé l¾p kh«ng th¸o trong qu¸ tr×nh sö dông. 3. VÏ bé phËn l¾p cña æ l¨n ë phÝa ph¶i h×nh 1 (gåm b¹c chÆn, trôc, hép vµ n¾p) ghi vµo ®ã kÝch th­íc vµ ký hiÖu l¾p ghÐp. 4. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p gi÷a b¹c chÆn vµ trôc gi÷a n¾p vµ vá hép. 5. VÏ riªng trôc, vá hép, n¾p, b¹c chÆn råi ghi vµo ®ã kÝch th­íc, ký hiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè cña bÒ mÆt l¾p ghÐp. 6. QuyÕt ®Þnh c¸c sai lÖch h×nh d¹ng vµ ®é nh¸m bÒ mÆt l¾p ghÐp råi ghi vµo b¶n vÏ c¸c chi tiÕt. III. l¾p ghÐp then L¾p ghÐp then gi÷a b¸nh r¨ng vµ trôc cã kÝch th­íc c¬ b¶n: bxh= 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp then víi trôc vµ b¸nh r¨ng, biÕt r»ng mèi ghÐp truyÒn lùc thay ®æi chiÒu, s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp. 3. VÏ mèi ghÐp vµ vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp, ghi ký hiÖu l¾p ghÐp, sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. IV. l¾p ghÐp then hoa L¾p ghÐp then hoa gi÷a b¸nh ®ai vµ trôc cã kÝch th­íc danh nghÜa : z x d x D =. 1. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -2- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 2. LËp s¬ ®å ph©n bè dung sai cña kiÓu l¾p. 3. VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt, ghi ký hiÖu l¾p ghÐp, sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. V. l¾p ghÐp ren L¾p ghÐp ren gi÷a ®ai èc vµ ®Çu trôc cã kÝch th­íc danh nghÜa lµ : 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña c¸c yÕu tè kÝch th­íc ren ®ai èc vµ ®Çu trôc. 3. C¸c sè liÖu ®o ®­îc cña ren ®ai èc: D2d =;   2 ph¶i = ;   2 tr¸i = Sai sè tÝch luü b­íc ren  P = m - TÝnh ®­êng kÝnh trung b×nh biÓu kiÕn cho ren ®ai èc. - KÕt luËn ren ®ai èc cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng. VI. truyÒn ®éng b¸nh r¨ng B¸nh r¨ng trong bé phËn l¾p (h×nh 1) lµ b¸nh r¨ng th¼ng h×nh trô cña hép tèc ®é th«ng dông, lµm viÖc víi vËn tèc v < 10 m/s. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¸nh r¨ng: m= ; 0= z =; 1. QuyÕt ®Þnh cÊp chÝnh x¸c cho møc chÝnh x¸c ®éng häc, møc lµm viÖc ªm, møc tiÕp xóc mÆt r¨ng vµ chän d¹ng ®èi tiÕp mÆt r¨ng. 2. Chän bé th«ng sè kiÓm tra b¸nh r¨ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cho ghÐp cña c¸c th«ng sè ®ã trong ®iÒu kiÖn nhµ m¸y cã dông cô kiÓm tra mét phÝa pr«fin r¨ng. 3. VÏ b¶n vÏ chÕ t¹o b¸nh r¨ng. VII. ghi kÝch th­íc cho b¶n vÏ chi tiÕt VÏ vµ ghi kÝch th­íc chi tiÕt trôc 1 cña bé phËn m¸y (h×nh 1). Trôc 1 quay vµ ®­îc ®ì b»ng hai æ l¨n 4, l¾p trong vá hép 2. B¸nh r¨ng 3 l¾p then trªn trôc, puli l¾p then hoa trªn trôc. Gi¸ trÞ danh nghÜa c¸c kÝch th­íc cho trªn b¶n vÏ lµ: N1= N2=.; N3 =.. O1= O2 lÊy kÕt qu¶ ë phÇn 2; T2=.. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -3- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o B= (m lµ m« ®un b¸nh r¨ng) D= .. C¸c yªu cÇu cña bé phËn l¾p lµ: A 1 =……………. A  2 =……………. A  3 =……………. A  4 =……………. A  5 =……………. A  6 =……………. C¸c r·nh tho¸t dao réng 3 mm, s©u 0,5 mm. ( Gi¶i chuçi kÝch th­íc theo ph­¬ng ph¸p ®æi lÉn hoµn toµn, kh©u ®Ó l¹i tÝnh lµ c¸c kÝch th­íc cña trôc 1). VIII. kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm Chän ph­¬ng ¸n ®o vµ chän dông cô ®o ®Ó ®o kÝch th­íc, sai lÖch h×nh d¹ng, sai lÖch vÞ trÝ bÒ mÆt cña c¸c chi tiÕt tham gia vµo bé phËn m¸y, bao gåm chi tiÕt trôc bËc vµ b¸nh r¨ng. B¶ng kª c¸c th«ng sè cÇn ®o TT KÝ hiÖu trªn b¶n vÏ Tªn th«ng sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §­êng kÝnh cæ trôc l¾p æ l¨n 1 §­êng kÝnh phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng §­êng kÝnh cæ trôc l¾p æ l¨n 2 §­êng kÝnh ngoµi cña trôc then hoa ChiÒu réng r·nh then b»ng cao trªn trôc ChiÒu réng r¨ng then hoa trªn trôc ChiÒu dµi cæ trôc l¾p æ l¨n 1 ChiÒu dµi cæ trôc l¾p æ l¨n 2 ChiÒu dµi phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng Sai lÖch vÒ ®é trßn cæ trôc l¾p æ l¨n 1 Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña cæ trôc 11 l¾p æ l¨n 1 12 Sai lÖch vÒ ®é trßn cæ trôc l¾p æ l¨n 2 Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña cæ trôc 13 l¾p æ l¨n 2 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -4- Bé th«ng sè a b a c b c b c a a a b c Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Sai lÖch vÒ ®é trßn cña phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña phÇn trôc l¾p 15 b¸nh r¨ng 14 16 §é ®¶o h­íng kÝnh phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng so víi 2 cæ trôc l¾p æ l¨n 17 §é ®¶o mót cña vai trôc l¾p b¸nh r¨ng so víi 2 cæ trôc l¾p æ l¨n 18 Sai lÖch vÒ ®é ®èi xøng ®èi víi ®­êng t©m trôc cña mÆt ph¼ng r·nh then b c a b c 19 §é dÞch chuyÓn phô cña pr«fin gèc 20 §é ®¶o híng kÝnh cña vµnh r¨ng 21 §é dao ®éng kho¶ng ph¸p tuyÕn chung a b c 1. LËp b¶ng kª c¸c th«ng sè cÇn ®o vµ yªu cÇu cña tõng th«ng sè ®ã. 2. Ph©n tÝch chi tiÕt ®Ó ®­a ra s¬ ®å ®¬n gi¶n nhÊt vµ ®o ®­îc nhiÒu th«ng sè cÇn ®o nhÊt. 3. Nãi râ ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc chän. Nªu c«ng thøc tÝnh kÕt qu¶ ®o vµ chØ ra c¸c thµnh phÇn sai sè cßn lÉn trong kÕt qu¶ ®ã. 4. Chän dông cô ®o cã ®é chÝnh x¸c phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®o ®· chän. IX. x¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c gia c«ng §o kÝch th­íc ®­îc chØ ®Þnh cña chi tiÕt trôc, ta ®­îc b¶ng sè liÖu sau: B¶ng th«ng sè ®o kÝch th­íc  30 TT 1 2 . . . k xi §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 B¶ng th«ng sè ®o ®é mÐo cña  30 TT 1 2 . . . k mi -5-  xi mi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o TÝnh to¸n sè liÖu ®o ®Ó kÕt luËn vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng kÝch th­íc yªu cÇu víi ®é tin cËy 95% Ngµy nhËn bµi tËp: Ngµy hoµn thµnh: Gi¸o viªn h­íng dÉn: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -6- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o I. l¾p ghÐp trô tr¬n L¾p ghÐp gi÷a b¸nh r¨ng víi trôc cã kÝch th­íc danh nghÜa: DN(dN)= 62 mm TÝnh chÊt mèi ghÐp: Nmax= -133 m Nmin = -41 m 1.1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp Theo b¶ng (3 trang21) ta chän ®­îc kiÓu l¾p  62 H8 ( L¾p ghÐp trong hÖ thèng u8 lç cã ®Æc tÝnh tho¶ m·n yªu cÇu) 1.2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai + X¸c ®Þnh trÞ sè sai lÖch c¶u kÝch th­íc l¾p ghÐp Víi kiÓu l¾p  62 H8 theo b¶ng 4 vµ 5 ta cã: u8 Lç  62H7 cã :  ES  46  m   EI  0 m Trôc  62u8 cã : es  133  ei  87 Tõ c¸c gi¸ trÞ cña sai lÖch kÝch th­íc ta lËp ®­îc s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -7- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o +133 u8 +87 +46 H8 dN=62 0 + S¬ ®å miÒn sung sai + Tõ s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai ta they ®©y lµ mèi ghÐp chÆt theo hÖ thèng - KÝch th­íc lç: Dmax = 62 + 0,046 = 62,046 mm Dmin = 62+ 0,000 = 62,000 mm - KÝch th­íc trôc: dmax =62 + 0,133 = 62, 133 mm dmin = 62+ 0,087 = 62,087 mm - MiÒn dung sai: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -8- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o ITd = 0,133– 0,087 = 0,046 mm = 46 m ITD = 0,046 – 0,000 = 0,035 mm = 46 m - §é d«i lín nhÊt: Nmax = dmax - Dmin = 62,133 – 62,000 = 0,133 mm - §é d«i nhá nhÊt: Nmin = dmin – Dmox= 62,087 – 62,046 = 0,041 mm 1.3. X¸c ®Þnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é hë ( ®é d«i ©m ) cña l¾p ghÐp KiÓu l¾p H8 : ®©y lµ mèi ghÐp l¾p chÆt v× thÕ x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é hë lµ 0% vµ u8 ( Ø62 H8 (+0.046 ( ( ( H8 +0.046 u8 +0.013 +0.087 Ø62 Ø62 u8( +0.013 +0.087 x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é d«I lµ 100%. V× thÕ ta kh«ng cÇn tÝnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é hë,®é d«I . 1.4. VÏ mèi ghÐp h×nh trô tr¬n 1.5.Thiết kế calíp 1.5.1.Lập sơ đồ phân bố miền dung sai và xác định kích thước đo của calíp. +,Muốn lập sơ đồ phân bố miền dung sai calíp trước hết ta phải xác định giá trị các thông số: -Z,Z1: Độ mòn dự kiến của calíp nút qua và hàm qua -Y,Y1: Độ mòn quá mức của calíp nút qua và hàm qua -H,H1:Dung sai chế tạo kích thước bề mặt đo của calíp kiểm tra lỗ,trục +,Đối với lỗ 90H7 và trục 90s6,theo bảng 8,ta xác định được: Z = 7 μm ; Y = 5 μm ; H = 5 μm ; α = 0; Z1 = 7 μm ; Y1 = 5 μm ; H 1 = 5 μm ; α = 0; §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -9- Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bµi tËp lín kü thuËt ®o +133 Z1=7 calip hµm Y1=5 +,Sơ đồ phân bố miền dung sai calíp được vẽ như hình 4. giíi h¹n mßn H1=5 Q 2.5 u8 KQ H1=5 +87 2.5 H=5 Calip nut KQ +46 H=5 H8 Z=7 dN=62 0 Y=5 Q giíi h¹n mßn +,Xác định kích thước đo của calíp theo các công thức trong bảng 7 và các giá trị trên hình 4. -Calíp hàm thợ đầu qua: Qmax =dmax- Z1+ H1/2 = 62,133-0.007+0,005/2=62,1285 (mm) Qmin =dmax- Z1 - H1/2 = 62,133-0.007-0,005/2=62,135 (mm) Qmin =dmax + Y1 = 62,133+0,005=62,138 mm -Calíp hàm đầu không qua: KQmax = dmin + H1/2 = 62,087+0,0025=62,0895 mm KQmin = dmin - H1/2 = 62,087-0,0025=62,0845 mm §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 10 -
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.