Bài tập Excel - Xuất hàng

xls
Số trang Bài tập Excel - Xuất hàng 8 Cỡ tệp Bài tập Excel - Xuất hàng 42 KB Lượt tải Bài tập Excel - Xuất hàng 61 Lượt đọc Bài tập Excel - Xuất hàng 68
Đánh giá Bài tập Excel - Xuất hàng
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

STT 01 02 03 04 05 06 07 08 MÃ HÀNG VAI VHF FE URE MÃ TÊN HÀNG HÀNG VAI VHF FE URE VHF FE URE VAI BẢNG 1 TÊN HÀNG ĐVT VẢI MÉT VHF CÁI SẮT KG URÊ BAO MÃ LOẠI 02N 01N 03N 04N 01N 03N 02N 04N ĐƠN GIÁ 255 100 268 283 ĐVT SỐ LƯỢNG 98 90 56 70 50 40 100 86 LÃI VAY NGÀY NHẬP NGÀY XUẤT 10/31/2009 8/1/2009 7/15/2009 8/31/2009 11/1/2009 9/18/2009 7/14/2009 10/1/2009 3% 6/30/2009 Chèn thuế nhập khẩu và trị giá nhập kho ở sau cột I Dựa vào mã hàng và bảng 1 điền cột Tên Hàng và Đơn Vị Tính Thuế Nhập Khẩu = Số Lượng*Đơn Giá*Thuế Suất. (Trong đó đơn giá được tính dựa vào bảng 1, Thuế Suất được tính dựa Tri nhập kho=Đơn Giá*Sô Lượng*Thuế Nhập Kho Giá Bán=Trị Giá Nhập Kho+(10%+Lãi Vay)*(Đơn Giá*Số Lượng)*(Ngày suất-Ngày Nhập) Lãi Vay=Giá Bán-Trị Giá Nhập Kho GIÁ BÁN(USD) LÃI VAY(USD) THUẾ NHẬP KHẨU TRỊ GIÁ NHẬP KHO BẢNG THUẾ SUẤT LOẠI THUẾ SUẤT 1 0% 2 120% 3 40% 4 20% ng 1, Thuế Suất được tính dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Loại và Bảng Thuế Suất.) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 MÃ HÀNG VAI VHF FE URE MÃ TÊN HÀNG HÀNG VAI VẢI VHF VHF FE SẮT URE URÊ VHF VHF FE SẮT URE URÊ VAI VẢI BẢNG 1 TÊN HÀNG ĐVT VẢI MÉT VHF CÁI SẮT KG URÊ BAO MÃ LOẠI 02N 01N 03N 04N 01N 03N 02N 04N ĐƠN GIÁ 255 100 268 283 ĐVT MÉT CÁI KG BAO CÁI KG BAO MÉT SỐ LƯỢNG 98 90 56 70 50 40 100 86 LÃI VAY NGÀY NHẬP NGÀY XUẤT 10/31/2009 8/1/2009 7/15/2009 8/31/2009 11/1/2009 9/18/2009 7/14/2009 10/1/2009 3% 6/30/2009 Chèn thuế nhập khẩu và trị giá nhập kho ở sau cột I Dựa vào mã hàng và bảng 1 điền cột Tên Hàng và Đơn Vị Tính Thuế Nhập Khẩu = Số Lượng*Đơn Giá*Thuế Suất. (Trong đó đơn giá được tính dựa vào bảng 1, Thuế Suất được tính dựa Tri nhập kho=Đơn Giá*Sô Lượng*Thuế Nhập Kho Giá Bán=Trị Giá Nhập Kho+(10%+Lãi Vay)*(Đơn Giá*Số Lượng)*(Ngày suất-Ngày Nhập) Lãi Vay=Giá Bán-Trị Giá Nhập Kho GIÁ LÃI THUẾ NHẬP BÁN(USD) VAY(USD) KHẨU 29,988.00 749,799,710.10 399,590.10 0.00 37,440.00 37,440.00 6,003.20 90,125,291.20 29,265.60 3,962.00 78,646,888.60 159,668.60 0.00 80,600.00 80,600.00 4,288.00 46,078,848.00 111,488.00 33,960.00 961,119,506.00 51,506.00 4,386.00 96,450,113.70 265,133.70 BẢNG THUẾ SUẤT LOẠI THUẾ SUẤT 1 0% 2 120% 3 40% 4 20% TRỊ GIÁ NHẬP KHO 749,400,120.00 0.00 90,096,025.60 78,487,220.00 0.00 45,967,360.00 961,068,000.00 96,184,980.00 1, Thuế Suất được tính dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Loại và Bảng Thuế Suất.) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 MÃ HÀNG VAI VHF FE URE MÃ TÊN HÀNG HÀNG VAI VẢI VHF VHF FE SẮT URE URÊ VHF VHF FE SẮT URE URÊ VAI VẢI BẢNG 1 TÊN HÀNG ĐVT VẢI MÉT VHF CÁI SẮT KG URÊ BAO MÃ LOẠI 02N 01N 03N 04N 01N 03N 02N 04N ĐƠN GIÁ 255 100 268 283 ĐVT MÉT CÁI KG BAO CÁI KG BAO MÉT SỐ LƯỢNG 98 90 56 70 50 40 100 86 LÃI VAY NGÀY NHẬP NGÀY XUẤT 10/31/2009 8/1/2009 7/15/2009 8/31/2009 11/1/2009 9/18/2009 7/14/2009 10/1/2009 3% 6/30/2009 Chèn thuế nhập khẩu và trị giá nhập kho ở sau cột I Dựa vào mã hàng và bảng 1 điền cột Tên Hàng và Đơn Vị Tính Thuế Nhập Khẩu = Số Lượng*Đơn Giá*Thuế Suất. (Trong đó đơn giá được tính dựa vào bảng 1, Thuế Suất được tính dựa Tri nhập kho=Đơn Giá*Sô Lượng*Thuế Nhập Kho Giá Bán=Trị Giá Nhập Kho+(10%+Lãi Vay)*(Đơn Giá*Số Lượng)*(Ngày suất-Ngày Nhập) Lãi Vay=Giá Bán-Trị Giá Nhập Kho GIÁ LÃI BÁN(USD) VAY(USD) 749,799,710.1 399,590.10 37,440.0 37,440.00 90,125,291.2 29,265.60 78,646,888.6 159,668.60 80,600.0 80,600.00 46,078,848.0 111,488.00 961,119,506.0 51,506.00 96,450,113.7 265,133.70 BẢNG THUẾ SUẤT LOẠI THUẾ SUẤT 1 0% 2 120% 3 40% 4 20% THUẾ NHẬP KHẨU 29,988.00 0.00 6,003.20 3,962.00 0.00 4,288.00 33,960.00 4,386.00 ng 1, Thuế Suất được tính dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Loại và Bảng Thuế Suất.) TRỊ GIÁ NHẬP KHO 749,400,120.00 0.00 90,096,025.60 78,487,220.00 0.00 45,967,360.00 961,068,000.00 96,184,980.00
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.