Bài tập Excel tổng hợp hay

pdf
Số trang Bài tập Excel tổng hợp hay 16 Cỡ tệp Bài tập Excel tổng hợp hay 494 KB Lượt tải Bài tập Excel tổng hợp hay 196 Lượt đọc Bài tập Excel tổng hợp hay 191
Đánh giá Bài tập Excel tổng hợp hay
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 16 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Caâu 1: Nhaäp lieäu, tính toaùn vaø löu file vôùi TeânAnhChi_Ex1.xls BAÛNG DÖÏ TRUØ VAÄT TÖ STT Teân Vaät Tö ÑVT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xi maêng P400 Caùt Gaïch theû Saét 10 Gaïch men Saét 20 Gaïch granit Gaïch vieàn Boät treùt töôøng Sôn nöôùc Sôn daàu Gaïch trang trí Bao M3 1000 Vieân Kg M2 Kg M2 Vieân Kg Kg Kg vieân Ñôn giaù (ñoàng VN) 45000 30000 400000 5200 52000 6200 132000 2000 1000 12000 25000 2500 Soá Löôïng Thaønh Tieàn (ñoàng VN) 1845 16 12 345 35 20 12 2520 150 150 35 100 Toång coäng Yeâu caàu tính toaùn: Thaønh Tieàn = Ñôn Giaù * Soá Löôïng. Toång coäng = Toång cuûa coät Thaønh Tieàn Caâu 2: Tính toaùn baøi taäp naøy treân Sheet2 cuûa file TeânAnhChi_Ex1.xls . LAÄP COÂNG THÖÙC STT A B 1 12 4 2 16 49 3 3.2 26.29 4 12.56 29.74 5 27 156.5 6 421 12 7 45 97.3 8 234.1 13.3 9 16.4 12 10 15 561 11 24.5 19 12 38.1 28.3 A+B A*B Trang A/B 1 A+B*2 (A+B)*2 A+B +A*B Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Caâu 1: Nhaäp lieäu vaø tính toaùn, löu file vôùi teân TeânAnhChi_Ex2.xls TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH Naêm 2004 Ñôn vò tính: STT Teân ñôn vò Quyù III Quyù IV 1,000,000 ñoàng VN Keá hoaïch Quyù I Quyù II Caû naêm 900 145 411 267 280 1,103 122.56% Ñaït loaïi A Tyû leä Ñaùnh giaù 1 XN Cô khí 2 XN Deät 1,200 425 341 318 320 1,404 117.00% Ñaït loaïi B 3 XN May 1,400 390 438 346 311 1,485 106.07% Ñaït loaïi B 4 XN Giaøy Da 870 167 179 214 235 795 91.38% Khoâng ñaït 5 XN Ñoâng Laïnh 2,100 456 541 534 532 2,063 98.24% Khoâng ñaït 6 XN Thuoác laù 756 232 224 245 257 7 XN Thuyû saûn 340 120 156 137 198 8 XN Chaên nuoâi 120 35 32 27 30 Yeâu caàu tính toaùn: 1. CAÛ NAÊM = Coäng cuûa 4 quyù 2. TYÛ LEÄ = CAÛ NAÊM / KEÁ HOAÏCH (Ñònh daïng % vaø laáy hai soá leû) 3. ÑAÙNH GIAÙ : Neáu TYÛ LEÄ < 100% Khoâng ñaït Neáu TYÛ LEÄ >=100% Ñaït 4. Xeáp laïi baûng tính theo thöù töï giaûm daàn cuûa coät CAÛ NAÊM. Caâu 2: Tính toaùn baøi taäp naøy treân Sheet2 cuûa file TeânAnhChi_Ex2.xls BAÛNG KEÂ HAØNG BAÙN THAÙNG 01/2003 STT TEÂN HAØNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Maùy laïnh Tivi Xe Dream II Maùy giaët Ñaàu Video Ñaàu DVD Computer Printer Scanner Digital Camera Maxtor HDD SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ 12 45 15 20 5 60 13 15 10 8 80 THUEÁ PHÍ VC 540 320 2800 300 120 230 460 120 250 1230 79 TOÅNG COÄNG PHÍ VC: phí vaän chuyeån. Giaûi thích: Tính toaùn: 1. THUEÁ = SOÁ LÖÔÏNG * ÑÔN GIAÙ * 10% 2. PHÍ VC = ÑÔN GIAÙ * SOÁ LÖÔÏNG * TÆ LEÄ VC  TÆ LEÄ VC = 6% NEÁU SOÁ LÖÔÏNG < 30.  TÆ LEÄ VC = 4% NEÁU SOÁ LÖÔÏNG >=30. 3. THAØNH TIEÀN = ÑÔN GIAÙ * SOÁ LÖÔÏNG + THUEÁ + PHÍ VC . 4. Saép xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa coät THAØNH TIEÀN. Trang 2 THAØNH TIEÀN Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org BAØI TAÄP 2 Nhaäp döõ lieäu, tính toaùn vaø löu vôùi _BT2.xls vôùi laø teân cuûa Anh (Chò) BAÛNG TÍNH TIEÀN ÑIEÄN thaùng 4/2004 STT HOÏ VAØ TEÂN CHUÛ HOÄ CSC CSM KW TÑIEÄN Traàn Thò Thanh Bình 115 240 Phaïm Tröôøng Laâm 120 350 Phan Caåm Loan 161 421 Quaùch Theá Long 145 165 Traàn Thò Minh Haèng 225 320 Nguyeãn Thaønh Taâm 142 178 Traàn Vaên Ngoïc 125 156 Huyønh Thanh Hoa 456 499 Leâ Hoaøng Tuøng 431 488 Nguyeãn Ngoïc Thanh 589 691 Traàn Thanh Hoàng 1754 1978 Leâ Vaên Huøng 346 456 Nguyeãn Höõu Chieán 1245 1564 Traàn Vaên Thoâng 132 342 Leâ Höõu Hoaøng 357 451 Hoà Vaên Lôïi 751 851 Nguyeãn Trang Thanh 478 567 Traàn Hoàng Ngoïc 1456 1789 Möùc tieâu thuï lôùn nhaát trong thaùng: ? Möùc tieâu thuï trung bình trong thaùng: ? ? Möùc tieâu thuï nhoû nhaát trong thaùng: Coäng: VAT TOÅNG COÄNG ? Giaûi thích: CSC: Chæ soá cuõ, CSM : Chæ soá môùi , Tñieän : Tieàn ñieän Yeàu caàu: 1. Ñieàn chuoãi soá thöù töï vaøo coät STT . 2. KW : Möùc tieâu thuï trong thaùng tính baèng KW = CHÆ SOÁ MÔÙI -CHÆ SOÁ CUÕ. 3. TIEÀN ÑIEÄN = Soá KW * GIAÙ TIEÀN ÑIEÄN /KW, bieát giaù tieàn ñieän laø 1200ñ /KW 4. VAT: 10% cuûa TieànÑieän. 5. TOÅNG COÄNG : Laø toång cuûa TIEÀN ÑIEÄN vaø VAT . 6. COÄNG = Toång cuûa coät TOÅNG COÄNG 7. Tìm möùc tieâu thuï lôùn nhaát trong thaùng. 8. Tìm möùc tieâu thuï trung bình trong thaùng. 9. Tìm möùc tieâu thuï nhoû nhaát trong thaùng. 10. Xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa coät TOÅNG COÄNG. Trang 3 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Nhaäp döõ lieäu, tính toaùn vaø löu file TeânAnhChi_Ex4.xls TRUNG TAÂM KHAÛO THÍ KHAÙNH HOAØ KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH KHOAÙ NGAØY20/05/2003 STT HOÏ VAØ TEÂN Traàn Ñình Baûo Buøi thi Thu Nguyeãn thò Buøi vaên Traàn Bình Traàn vaên Buøi Nguyeãn thò Nguyeãn vaên Leâ Vaên Nguyeãn Höõu Traàn Vaên Leâ Höõu Anh Ngoïc Cuùc Haèng Tuaán Minh Huøng Thanh Thu Anh Huøng Chieán Thoâng Hoaøng SBD Khuvuc Anh vaên Toaùn 346B 890C 342B 674B 781B 201C 459A 576C 324A 231A 142C 231A 463C 346C 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 9 3 5 7 4 8 5 7 7 6 5 8 2 6 7 6 8 8 3 8 4 6 8 3 4 2 5 4 Tin hoïc ÑieåmKV Toång ñieåm 5 6 4 4 5 9 3 4 4 4 6 1 4 8 Toång ñieåm thaáp nhaát:. Toång ñieåm cao nhaát:. Toång ñieåm trung bình: Yeàu caàu:  Ñieàn chuoãi soá thöù töï vaøo coät STT . Tính caùc coät coøn laïi cuûa baûng tính theo caùc qui taéc sau:  ÑieåmKV : Neáu laø Khuvuc 3 thì ÑieåmKV = 2. Ngöôïc laïi, ÑieåmKV = 1.  Toångñieåm: laø toång caùc moân thi ( Anh vaên heä soá 1, Toaùn vaø Tin hoïc coù heä soá 2) vaø ÑieåmKV  Keátquaû : Neáu TOÅNG ÑIEÅM beù hôn 25 thì ghi laø “Thi laïi”, ngöôïc laïi ghi “Ñaäu”.  Tìm TOÅNG ÑIEÅM thaáp nhaát .  Tìm TOÅNG ÑIEÅM cao nhaát .  Tìm TOÅNG ÑIEÅM trung bình.  Saép xeáp coät TOÅNG ÑIEÅM theo thöù töï giaûm daàn. Nhaäp döõ lieäu, tính toaùn vaø löu vôùi TenAnhChi_BTEx5.xls Trang 4 Keát quaû Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org BAÛNG TÍNH TIEÀN ÑIEÄN thaùng 2/2004 STT HOÏ VAØ TEÂN CHUÛ HOÄ Traàn Thò Thanh Phaïm Tröôøng Phan Caåm Quaùch Theá Traàn Thò Minh Nguyeãn Thaønh Traàn Vaên Huyønh Thanh Leâ Hoaøng Nguyeãn Ngoïc Traàn Thanh Leâ Vaên Nguyeãn Höõu Traàn Vaên Leâ Höõu Hoà Vaên Bình Laâm Loan Long Haèng Taâm Ngoïc Hoa Tuøng Thanh Hoàng Huøng Chieán Thoâng Hoaøng Lôïi KhuVöï c CSC CSM 115 120 161 145 225 142 125 456 431 589 1754 346 1245 132 357 751 240 350 421 165 320 178 156 499 488 691 1978 456 1564 342 451 851 TOÅNG COÄNG 2 1 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 Coäng: Möùc tieâu thuï lôùn nhaát trong thaùng: Möùc tieâu thuï trung bình trong thaùng: Giaûi thích: CSC: Chæ soá cuõ, CSM : Chæ soá môùi. Yeàu caàu: Theâm caùc coät KW, Vöôït, Tñieän, Phaït, VAT sau coät tröôùc coät Toång Coäng 1. Ñieàn chuoãi soá thöù töï vaøo coät STT . 2. KW : Möùc tieâu thuï trong thaùng tính baèng KW = CHÆ SOÁ MÔÙI -CHÆ SOÁ CUÕ. 3. Vöôït: Soá KW vöôït ñònh möùc. Ñònh möùc soá KW cho moãi hoä laø 120 KW 4. TIEÀN ÑIEÄN = Soá KW ñònh möùc * GIAÙ TIEÀN ÑIEÄN /KW, bieát giaù tieàn ñieän ñònh möùc cuûa khu vöïc 1 laø 800ñ /KW. Caùc khu vöïc coøn laïi giaù 1000ñ/kw 5. PHAÏT : Chæ phaït nhöõng hoä coù möùc duøng vöôït quaù ñònh möùc. Moãi KW vöôït seõ ñöôïc tính 1500ñ/kw cho taát caû caùc khu vöïc. 6. VAT = 10% cuûa TIEÀN ÑIEÄN vaø TIEÀN PHAÏT 7. TOÅNG COÄNG : Laø toång cuûa TIEÀN ÑIEÄN, VAT vaø PHAÏT. 8. COÄNG = Toång cuûa coät TOÅNG COÄNG 9. Tìm möùc tieâu thuï lôùn nhaát trong thaùng. 10. Tìm möùc tieâu thuï trung bình trong thaùng. 11. Xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa coät TOÅNG COÄNG Trang 5 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Nhaäp döõ lieäu, thöïc hieän tính toaùn vaø löu baøi vôùi teân TenAnhChi_Ex5.xls THOÁNG KEÂ HAØNG NHAÄP - Thaùng 10 /2003 Tyû giaù USD STT LOÂ HAØNG 1 2 3 4 5 6 7 H01A L02A H03S L04R L03R H04A L12S KHAÙCH HAØNG MAÕ HAØNG ÑGIAÙ (USD) 15,500 SLÖÔÏNG (Taán) N01 C02 N01 C03 C01 N03 N01 TRÒ GIAÙ (USD) HUEÂ HOÀNG (USD) PHÍ VC (USD) THUEÁ (USD) THAØNH TIEÀN (VNÑ) 233 32 853 26 568 253 78 TOÅNG COÄNG Chuù yù: Giaù trò 15500 cuûa Tyû giaù USD phaûi nhaäp vaøo moät oâ rieâng. Theâm coät MAÕKH vaøo sau coät LOÂ HAØNG. Theâm coät MH vaøo sau coät MAÕ HAØNG. Theâm coät VC vaøo sau coät MAÕKH. Thöïc hieän tính toaùn cho caùc coät coøn troáng: 1. MAÕKH = Kyù töï ñaàu cuûa LOÂ HAØNG. 2. MH = Kyù töï ñaàu cuûa MAÕ HAØNG. 3. VC = Kyù töï sau cuûa LOÂ HAØNG. 4. Khaùch haøng ñöôïc tính:  KHAÙCH HAØNG = Haø Noäi neáu MAÕKH = H  KHAÙCH HAØNG = Laâm Ñoàng neáu MAÕKH = L 5. Ñôn giaù ñöôïc tính nhö sau:  ÑÔN GIAÙ = 2000 neáu MH = N (nho)  ÑÔN GIAÙ = 2500 neáu MH = C (caøpheâ) 6. TRÒ GIAÙ = ÑÔN GIAÙ * SOÁ LÖÔÏNG 7. HUEÂ HOÀNG ñöôïc tính nhö sau:  HUEÂ HOÀNG = 0.6% * TRÒ GIAÙ ñoái vôùi caùc loâ haøng coù MH = N  HUEÂ HOÀNG = 0 ñoái vôùi caùc loâ haøng coøn laïi 8. PHÍ VAÄN CHUYEÅN = SOÁ LÖÔÏNG * GIAÙ CÖÔÙC. Trong ñoù:  GIAÙ CÖÔÙC = 3 neáu VC = A (maùy bay)  GIAÙ CÖÔÙC = 1.2 neáu VC = R (xe taûi)  GIAÙ CÖÔÙC = 0.8 neáu VC = S (taøu thuyû). 9. Thueá ñöôïc tính:  THUEÁ = 5% * TRÒ GIAÙ neáu TRÒ GIAÙ < 20,000  THUEÁ = 4% * TRÒ GIAÙ trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. 10. THAØNH TIEÀN = (TRÒ GIAÙ + HUEÂ HOÀNG + PHÍ VC + THUEÁ) * TYÛ GIAÙ USD vaø ñöôïc laøm troøn ñeán haøng ngaøn. 11. Tính TOÅNG COÄNG cuûa coät THAØNH TIEÀN. TOÅNG COÄNG ñöôïc laøm troøn ñeá n haøng ngaøn 12. Saép xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa coät THAØNH TIEÀN 13. Ñònh daïng caùc coät soá coù daáu taùch haøng ngaøn, trang trí vaø keû khung baûng tính. Trang 6 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Baøi taäp 6 BAÛNG TÍNH TIEÀN ÑIEÄN Thaùng 10/2003 800 Ñôn giaù STT LOAÏI SD CHÆ SOÁ ÑAÀU CHÆ SOÁ CUOÁI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD NN SX CN KD SX KD NN NN 34 58 90 150 400 50 345 454 786 62 350 150 700 650 90 546 511 904 HEÄ SOÁ THAØNH TIEÀN PHUÏ TROÄI COÄNG Toång coäng Trung bình Cao nhaát Thaáp nhaát DOØ HEÄ SOÁ LOAÏI SD HEÄ SOÁ LOAÏI NN KD SX 1 3 2.5 Noâng Nghieäp Kinh Doanh Saûn Xuaát CN 2 Coâng Nghieäp Löu yù: Trò 500 cuûa ÑÔN GIAÙ phaûi nhaäp vaøo moät oâ bieät laäp. 1. Theâm vaøo coät LOAÏI sau coät LOAÏI SD. LOAÏI ñöôïc doø tìm trong baûng DOØ HEÄ SOÁ döïa vaøo LOAÏI SD. 2. Heä soá ñöôïc doø tìm trong BAÛNG DOØ HEÄ SOÁ, döïa vaøo LOAÏI SD. 3. Theâm vaøo coät KW sau coät HEÄ SOÁ. KW laø ñònh möùc tieâu thuï ñieän trong thaùng vaø = CHÆ SOÁ CUOÁI - CHÆ SOÁ ÑAÀU. 4. THAØNH TIEÀN = KW * HEÄ SOÁ * ÑÔN GIAÙ. 5. PHUÏ TROÄI ñöôïc tính:  PHUÏ TROÄI = 0 Neáu (CHÆ SOÁ CUOÁI - CHÆ SOÁ ÑAÀU ) <50  PHUÏ TROÄI = THAØNH TIEÀN * 50% Neáu ngöôïc laïi. 6. COÄNG = THAØNH TIEÀN + PHUÏ TROÄI vaø ñöôïc laøm troøn ñeán haøng traêm. 7. TÍNH TOÅNG COÄNG, TRUNG BÌNH, CAO NHAÁT, THAÁP NHAÁT cho caùc coät . 8. Xeáp theo thöù töï giaûm daàn cuûa coät COÄNG. 9. Ñònh daïng caùc coät soá coù daáu taùch haøng ngaøn. Keû khung vaø trang trí baûng tính. Trang 7 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Baøi 7: Nhaäp döõ lieäu, thöïc hieän tính toaùn vaø löu baøi vôùi teân TenAnhChi_Ex7.xls BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG 10/2003 Heä soá löông: STT MAÕ NV HOÏ & TEÂN LCB NAÊM VAØO 120 NGAØY COÂNG H01 D01 25 24 D02 S02 D03 28 22 29 LÖÔNG PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI THÖÏC LAÕNH Toång coäng DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN MAÕ NV H01 HOÏ & TEÂN Traàn Thaùi LCB 410 NAÊM VAØO LAØM 1992 D01 D02 D03 S02 Trònh Saâm Traàn Bình Chaâu Haø Phan Tieán 350 300 280 300 1989 1991 1997 1995 Chuù yù: Giaù trò 120 cuûa Heä soá löông phaûi nhaäp vaøo moät oâ rieâng. 1. Nhaäp döõ lieäu cho baûng tính vaø baûng DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN nhö treân. 2. Caùc coät HOÏ & TEÂN, LCB, NAÊM VAØO LAØM doø tìm trong baûng danh saùch nhaân vieân, döïa vaøo MAÕNV. 3. LÖÔNG = LCB * NGAØYCOÂNG * HEÄ SOÁLÖÔNG. 4. PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI ñöôïc tính döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NV nhö sau:  Neáu kyù töï ñaàu cuûa MAÕNV laø D (Ñoäc haïi ) thì phuï caáp ÑH = 30*LÖÔNG.  Coøn ngoaøi ra thì khoâng phuï caáp ñoäc haïi. 5. THÖÏC LAÕNH = LÖÔNG + PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI 6. TOÅNG COÄNG = Coäng cuûa coät THÖÏC LAÕNH. 7. Trang trí vaø keû khung baûng tính – Ñònh daïng caùc coät döõ lieäu soá coù daáu taùch haøng ngaøn. 8. Caùc coät STT, MAÕ NV, LCB, NAÊM VAØO, NGAØY COÂNG ñöôïc canh giöõa. Trang 8 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Baøi 1: Nhaäp döõ lieäu, thöïc hieän tính toaùn vaø löu baøi vôùi teân TenAnhChi_2.xls BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG 10/2003 Heä soá löông: STT MAÕ NV HOÏ & TEÂN LCB NAÊM VAØO 120 NGAØY COÂNG H01 D01 25 24 D02 S02 D03 28 22 29 LÖÔNG PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI THÖÏC LAÕNH Toång coäng Tính trung bình DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN NAÊM VAØO MAÕ NV HOÏ & TEÂN LCB LAØM H01 Traàn Thaùi 410 1992 D01 Trònh Saâm 350 1989 D02 D03 S02 Traàn Bình Chaâu Haø Phan Tieán 300 280 300 Chuù yù: Giaù trò 120 cuûa Heä soá löông phaûi nhaäp vaøo moät oâ rieâng. 1991 1997 1995 1. Nhaäp döõ lieäu cho baûng tính vaø baûng DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN nhö treân. 2. Caùc coät HOÏ & TEÂN, LCB, NAÊM VAØO LAØM doø tìm trong baûng danh saùch nhaân vieân, döïa vaøo MAÕNV. 3. LÖÔNG = LCB*NGAØY COÂNG*HEÄ SOÁ LÖÔNG. 4. PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI ñöôïc tính döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa MAÕ NV nhö sau:  Neáu kyù töï ñaàu cuûa MAÕNV laø D (Ñoäc haïi ) thì phuï caáp ÑH = 30*LÖÔNG.  Coøn ngoaøi ra thì khoâng phuï caáp ñoäc haïi. 5. THÖÏC LAÕNH = LÖÔNG + PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI 6. TOÅNG COÄNG = Coäng cuûa coät THÖÏC LAÕNH. 7. Trang trí vaø keû khung baûng tính – Ñònh daïng caùc coät döõ lieäu soá coù daáu taùch haøng ngaøn. 8. Caùc coät STT, MAÕ NV, LCB, NAÊM VAØO, NGAØY COÂNG ñöôïc canh giöõa. 9. Tính giaù trò trung bình cuûa caùc coät LÖÔNG, PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI, THÖÏC LAÕNH 10. Döïa vaøo keát quaû cuûa caâu 9, veõ bieåu ñoà bieåu dieãn keát quaû trung bình cuûa caùc LÖÔNG, PHUÏ CAÁP ÑOÄC HAÏI, THÖÏC LAÕNH Trang 9 Baøi Taäp Excel http://hocvitinh.99k.org Caâu 8: THOÁNG KEÂ TAØI CHÍNH THAÙNG 10/2003 STT MAÕ BOÄ PHAÄN 1 2 3 4 5 6 7 BOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ DÖÏ KIEÁN CN QT BV BT TP CN CN CHI PHÍ THÖÏC LÖÔNG THÖÔÛNG BÌNH QUAÂN 14000000 6500000 3000000 1700000 6000000 5800000 6200000 Toång coäng BAÛNG DOØ MAÕ QT CN BV BT TP BOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ Quaûn Trò Coâng Nhaân Baûo Veä Baûo Trì Tröôûng Phoøng CHI PHÍ DÖÏ KIEÁN 3 6000000 25 15000000 5 3000000 2 2000000 2 5000000 1. Laäp BAÛNG THOÁNG KEÂ vaø BAÛNG DOØ nhö treân. 2. Theâm coät BOÄ PHAÄN vaøo sau coät MAÕ BOÄ PHAÄN. 3.BOÄ PHAÄN, NHAÂN SÖÏ vaø CHI PHÍ DÖÏ KIEÁN ñöôïc doø tìm trong BAÛNG DOØ, döïa vaøo MAÕ BOÄ PHAÄN. 4. THÖÔÛNG ñöôïc tính nhö sau:  Neáu CHI PHÍ THÖÏC < CHI PHÍ DÖÏ KIEÁN THÖÔÛNG = 10% * CHI PHÍ DÖÏ KIEÁN.  Ngoaøi ra Khoâng thöôûng. 5. LÖÔNG BÌNH QUAÂN = (CHI PHÍ THÖÏC + THÖÔÛNG ) / NHAÂN SÖÏ. LÖÔNG BÌNH QUAÂN ñöôïc laøm troøn ñeán haøng ngaøn. 6. Tính toång coäng cuûa caùc coät : NHAÂN SÖÏ, CHI PHÍ DÖÏ KIEÁN, CHI PHÍ THÖÏC, THÖÔÛNG. 7. Xeáp laïi baûng tính theo thöù töï giaûm daàn cuûa coät LÖÔNG BÌNH QUAÂN. 8. Ñònh daïng caùc coät soá coù daáu taùch haøng ngaøn. Trang trí vaø keû khung baûng tính. 9. Tính giaù trò trung bình cuûa coät CHI PHÍ THÖÏC, THÖÔÛNG, LÖÔNG BÌNH QUAÂN 10. Döïavaøo keát quaû cuûa caâu 9, veõ bieåu ñoà. 11. Löu file vôùi teân BT8 Trang 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.