Bài tập bảng tính - Excel

pdf
Số trang Bài tập bảng tính - Excel 41 Cỡ tệp Bài tập bảng tính - Excel 2 MB Lượt tải Bài tập bảng tính - Excel 26 Lượt đọc Bài tập bảng tính - Excel 82
Đánh giá Bài tập bảng tính - Excel
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 41 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BÀI T P B NG TÍNH - EXCEL Tp HCM, tháng 03/2008 (Tài li u l u hành n i b ) -1- Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n M TS IT PC NB N BÀI T P EXCEL S (REVIEW) 1 1.1 HI N / GI U THANH TR NG THÁI, THANH CÔNG TH C - Thanh tr ng thái (Status bar) : ch n menu View > Status bar (n u có d u tick phía tr c là thanh tr ng thái ang hi n ra) click chu t trái gi u ho c hi n th . - Thanh công th c (Formular bar) : ch n memu View > Formular bar ( n u có d u tíck phía tr c là thanh công th c ang hi n ra)click chu t trái gi u ho c hi n th . - Các thanh công c khác thì vào menu View > Toolbars và làm thao tác t ng t 1.2 CÁC THAO TÁC DI CHUYÊN CHU T (POINTER) - Di chuy n sang ô li n sau dùng Tab , sang ô li n tr c dùng Shift + Tab - Di chuy n n ô A22, X30,K58 trong Sheet hi n t i, ô B1, B2 trong Sheet 2, sau ó tr v ô A1 c a Sheet 1 o H ng d n: : Click chu t trái vào các thanh cu n ngang, thanh cu n d c cho n khi hi n ra ô mu n di chuy n n. click chu t vào ô này. (Cách khác là click chu t vào h p a ch n m bên trái thanh công th c, gõ a ch ô mu n di chuy n n vào ây r i Enter) - : Nh n phím F5, nh p a ch ô c n Ok. Di chuy n v ô A1 : dùng Ctrl + Home, n vào khung Reference, ch n - Di chuy n v - Di chuy n v cu i hàng : dùng End + Enter - Di chuy n v hàng cu i cùng c a b ng tính : dùng End + - Di chuy n v c t cu i cùng c a b ng tính : dùng End + - Lên m t trang màn hình : dùng Page Up - Xu ng m t trang màn hình : dùng Page Down - Sang trái m t trang màn hình : dùng Alt + PageUp - Sang ph i m t trang mành hình : dùng Alt + PageDown - Di chuy n sang Sheet sau : dùng Ctrl + PageUp - Di chuy n v Sheet tr u m t dòng : dùng Home c : dùng Ctrl + PageDown 1.3 CH N VÙNG (RANGE) - H ng d n ch n vùng liên t c – Ví d C4:F10 o Click chu t trái vào ô u tiên c a vùng và kèo chu t n ô cu i hay lick chu t trái vào ô u , gi phím Shift và click chu t trái t i ô cu i o Di chuy n h p nh v n ô âu tiên c a vùng, gi phím Shift và dùng các phím m i tên di chuy n n ô cu i. -1- Tr ng H Hoa Sen - H o - - - Ch n vùng th nh t tr c, gi phím Ctrl trong khi ch n vùng ti p theo Ch n vùng th nh t tr c, gi phím Shift + F8 (m ch vùng ti p theo, sau ó nh n Esc H ng d n ch n toàn b m t c t o Click chu t trái vào ti u o a h p Spacebar H ng d n ch n nhi u c t : Ch n c t nh v n b t kì ô nào trong c t mu n ch n r i n Ctrl + u tiên, gi phím Ctrl và ch n c t ti p theo Ch n c t u tiên, gi phím Shift + F8 (m ch theo, sau ó nh n Esc H ng d n ch n toàn b m t hàng o Click chu t trái vào tiêu o ah p Spacebar H ng d n ch n nhi u hàng Ch n hàng nh v ADD) và ch n c t ti p c a dòng n b t kì ô nào trong hàng mu n ch n r i n Shift + u tiên, gi phím Ctrl và ch n hàng ti p theo o Ch n hàng u tiên, gi phím Shift + F8 (m ch ti p theo, sau ó nh n Esc H ng d n ch n toàn b b ng tính : o Click chu t trái t i ô tr ng n m dòng o ADD) và ch n c t o o - ng d n ch n vùng không liên t c - Ví d C4:F10 và D2:D8 .. o o - BT B ng tính – Bài t p c n b n ADD) và ch n hàng v trí giao nhau gi a tiêu c t và tiêu Dùng Ctrl + A hay Ctrl + Shift + Spacebar 1.4 CÁC THAO TÁC V B NG TÍNH (SHEET) - H ng d n ch n nhi u Sheet o Ch n nhi u Sheet liên t c : click vào sheet Sheet cu i u, gi phím Shift và click vào o Ch n nhi u Sheet r i r c : Gi phím Ctrl và click vào các Sheet mu n ch n - H ng d n i tên Sheet o Double click vào tên Sheet mu n i trên Sheet Tab ( ho c click chu t ph i vào tên Sheet mu n i và ch n Rename). Xu t hi n h p th ai Rename Sheet, xóa tên c , nh p tên m i và Enter - H ng d n chèn thêm Sheet m i o Click chu t ph i vào Sheet tab, ch n Insert. Trong h p tho i New ch n WorkSheet và Enter - H ng d n di chuy n Sheet n v trí m i trên Sheet Tab : o Click chu t vào tên Sheet mu n di chuy n, gi chu t vào kéo Sheet m i -2- n v trí Tr ng H Hoa Sen - H BT B ng tính – Bài t p c n b n ng d n xóa Sheet o Click chu t ph i vào Sheet mu n xóa, ch n Delete 1.5 DÙNG CHU T DI CHUY N, SAO CHÉP VÀ XÓA D LI U - Nh p m t chu!i kí t vào ô B2, sau ó nh p m t chu!i kí t khác vào ô D2 - Di chuy n n i dung ô B2 sang ô B3 và ô D2 sang ô E2 o H - ng d n : click và gi chu t trái t i c nh c a ô c n di chuy n r i kéo ô ó n v trí m i. Copy n i dung ô B3 sang các ô C6, D10, H15 o H ng d n : Gi phím Ctrl trong khi click và gi chu t trái t i c nh c a ô c n di chuy n r i kéo ô ó n v trí m i. - Xóa n i dung c a t t c các ô : o H ng d n : ch n các ô mu n xóa và n nút Delete 1.6 DÙNG FILL HANDLE - SAO CHÉP VÀ I N D LI U Nh p s 1 vào ô A1. Sao chép n i dung ô A1 sang các ô t" A2 n A11 o H ng d n : Click chu t trái vào Fill Handle c a ô A1, kéo xu ng cho ô A11 - i n s th t t ô B1 n n B11 o H ng d n : Nh p s 1 vào ô B1, sau ó gi phím Ctrl trong khi click chu t trái vào Fill Handle c a ô B1, kéo xu ng cho n ô B11 - Xóa d li u trong m t vùng: o H ng d n : Ch n toàn b vùng d li u c n xóa, click chu t trái vào Fill Handle c a ô góc d i bên ph i trong vùng ó, kéo ng #c lên trên và qua trái cho n khi t t c d li u trong vùng b xóa h t. -3- Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n BÀI T P EXCEL S 2 (L p công th c và S d ng hàm) 1. i tên Sheet1 thành FORMULARS 2. Nh p s li u cho các ô trong c t A và B, nh p tr s cho ô H s (G3) là 15. 3. Tính k t qu cho các ô còn l i theo công th c cho 4. dòng tiêu nh d ng t t c các ô ch a giá tr d ng s theo d ng th c : #.##0,00 5. Trang trí b ng tính. 6. N u n i dung c a hai ô F3 và G3 nh p chung vào m t ô G3, thì công th c còn th c hi n #c không? H ng d n : Ch c n tính cho t t c các ô C5:K5 (dòng u tiên), sau ó ch n toàn b các ô này và dùng ch c n$ng Fill Handle copy xu ng cho nh ng dòng d i Yêu c u : Sinh viên t tìm hi u thêm và ghi nh các d ng th c khác dành cho giá tr s c ng nh cách th c s% d ng ch c n$ng Fill Handle. BÀI T P EXCEL S 3 (L p công th c và S d ng hàm) 1. Nh p và l u b ng tính v i tên Dogia.xls 2. i tên sheet là Du tru vat tu 3. Tính Thành ti n cho t"ng m t hàng 4. Tính T ng thành ti n 5. Trang trí b ng tính -4- Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n BÀI T P EXCEL S 4 (S d ng hàm) 1. i tên Sheet 2 thành FUNCTIONS và th c hi n b ng tính trên. 2. S% d ng ch c n$ng Conditional Formatting c a Excel th c hi n yêu c u sau : s âm màu , s d ng màu xanh và s 0 màu tím. Sinh viên nh n xét và rút ra k t lu n v m c ích s% d ng c a ch c n$ng này. Yêu c u : Sinh viên t tìm hi u thêm và ghi nh các hàm ã này. BÀI T P EXCEL S 5 (L p công th c) Dùng các phép tính s h c tính các giá tr t i các ô tr ng -5- #c c p trong bài t p Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n BÀI T P EXCEL S 6 (L p công th c và nh d ng) 1. 2. 3. 4. Tính c t L ng chính, bi t L ng chính= L ng CB * H s Tính c t Th c lãnh, bi t Th c lãnh= L ng + Ph c p Tính T ng: L ng chính, Ph c p và Th c lãnh Trang trí b ng tính BÀI T P EXCEL S 7 (S% d ng a ch tuy t i) T& giá USD – VND trong tháng 1 n$m 2008 là 16,250 VND. L p công th c tính toán và i n s li u cho c t VND trong b ng tính d i ây. 1. Sau khi l p công th c tính cho ô C5, dùng ch c n$ng Fill Handle copy công th c xu ng t t c nh ng dòng còn l i 2. Ch ra s khác bi t (và gi i thích lí do) v k t qu c a hai cách làm sau : a. T i ô C5 nh p công th c = B5*C1, Enter, dùng Fill Handle copy công th c cho các ô còn l i c a c t VND -6- Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n b. T i ô C5 nh p công th c = B5*$C$1, Enter, dùng Fill Handle copy công th c cho các ô còn l i c a c t VND 3. Yêu c u nh d ng c t VND theo d ng th c Currency có Yêu c u : Sinh viên tìm hi u v cách s% d ng khi nào thì dùng lo i a ch này. a ch tuy t n v là vn . i trong Excel, và ph i n'm rõ BÀI T P EXCEL S 8 (S% d ng Công th c và Hàm) 1. 2. 3. 4. 5. Tính c t Thành ti n: S l ng * n giá Tính c t Lãi: Thành ti n * Lãi su t Tính T ng c ng Thành ti n, Lãi Tính B!ng T ng H p Trang trí b ng tính BÀI T P EXCEL S 9 ( nh d ng b ng tính) Nh p d li u và nh d ng theo các d ng th c nh b ng tính bên d i. Yêu c u: Sinh viên tìm hi u thêm và ghi nh cách s% d ng ch c n$ng Regional and Language Options trong Control Panel c a Windows nh d ng cách bi u di(n s , th i gian và ti n t … -7- Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n BÀI T P EXCEL S 10 (Trang trí b ng tính) Th c hi n b ng tính d i ây - Ti n hành i màu n n và màu ch c a nh ng ô có n i dung gi ng nhau - K) khung b ng tính b ng nh ng nét khác nhau. Yêu c u : Sinh viên ph i tìm hi u và n'm rõ các thao tác óng khung, i màu n n, màu ch c a b ng tính. BÀI T P EXCEL S 11 (Hàm v chu!i: Left) Trong b ng tính d i ây, bi t hai kí t u tiên c a Mã Du L ch là Mã a Ph tách ra hai kí t ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : S% d ng hàm Left) -8- ng, yêu c u Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n BÀI T P EXCEL S 12 (Hàm v chu!i: Right) Trong b ng tính d c u tách ra hai kí t i ây, bi t hai kí t cu i cùng c a Mã Du L ch là Mã ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : hàm Right) a Ph ng. Yêu a Ph ng. Yêu BÀI T P EXCEL S 13 (Hàm v chu!i: Mid) Trong b ng tính d i ây, bi t hai kí t th 2 và 3 c a Mã Du L ch là Mã c u tách ra hai kí t ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : hàm Mid) Yêu c u : Sinh viên tìm hi u và ghi nh cách s% d ng các Left, Right, Mid và m t s hàm x% lí chu!i kí t khác. -9-
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.