Bài tập ánh xạ liên tục

pdf
Số trang Bài tập ánh xạ liên tục 1 Cỡ tệp Bài tập ánh xạ liên tục 99 KB Lượt tải Bài tập ánh xạ liên tục 0 Lượt đọc Bài tập ánh xạ liên tục 4
Đánh giá Bài tập ánh xạ liên tục
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 Phiên bản đã chỉnh sửa PGS TS Nguyễn Bích Huy Ngày 26 tháng 1 năm 2005 §5. Bài ôn tập Bài 1: Trên X = C[0,1] ta xét metric hội tụ đều. Cho tập hợp A = {x ∈ X : x(1) = 1, 0 ≤ x(t) ≤ Z 1 1 ∀t ∈ [0, 1]} và ánh xạ f : X → R, f (x) = x2 (t) dt. 0 1. Chứng minh inf f (A) = 0 nhưng không tồn tại x ∈ A để f (x) = 0. 2. Chứng minh A không là tập compact. Giải 1. • Đặt α = inf f (A). Ta có f (x) ≥ 0 ∀x ∈ A nên α ≥ 0. Với xn (t) = tn , ta có xn ∈ A Z 1 1 t2n dt = −→ 0 α ≤ f (xn ) = 2n + 1 0 (n → ∞) Do đó α = 0. • Nếu f (x) = 0, ta có: Z 1  2 2 2 x (t) dt = 0, x (t) ≥ 0, x (t) liên tục trên [0, 1] 0 ∀t ∈ [0, 1] =⇒ x(t) = 0 =⇒ x ∈ / A. 2. Ta có:  f liên tục trên X, nhận giá trị trong R (xem bài tập §3) f (x) 6= inf f (A) ∀x ∈ A =⇒ A không compact (xem lý thuyết §4). 1 Bài 2: Cho (X, d) là không gian metric compact và ánh xạ X → X thỏa mãn d(f (x), f (y)) < d(x, y) ∀x, y ∈ X, x 6= y. (1) Chứng minh tồn tại duy nhất điểm x0 ∈ X thỏa mãn x0 = f (x0 ) (ta nói x0 là điểm bất động của ánh xạ f ). Giải Ta xét hàm g : X → R, g(x) = d(f (x), x), x ∈ X. Ta chỉ cần chứng minh tồn tại duy nhất x0 ∈ X sao cho g(x0 ) = 0. Áp dụng bất đẳng thức tứ giác và điều kiện (1), ta có |g(x) − g(y)| = |d(f (x), x) − d(f (y), y)| ≤ 2d(x, y) nên g liên tục. Từ đây và tính compact của X ta có: ∃x0 ∈ X : g(x0 ) = inf g(X) (2) Ta sẽ chứng minh g(x0 ) = 0. Giả sử g(x0 ) 6= 0; ta đặt x1 = f (x0 ) thì x1 6= x0 , do đó: d(f (x1 ), f (x0 )) < d(x1 , x0 ) ⇒ d(f (x1 ), x1 ) < d(f (x0 ), x0 ) ⇒ g(x1 ) < g(x0 ), mẫu thuẫn với (2). Vậy g(x0 ) = 0 hay f (x0 ) = x0 . Để chứng minh sự duy nhất ta giả sử trái lại, có x0 6= x0 và x0 = f (x0 ). Khi đó: d(x0 , x0 ) = d(f (x0 ), f (x0 )) < d(x0 , x0 ) Ta gặp mâu thuẫn. Bài 3: Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh xạ f : X → Y . Trên X × Y ta xét metric d1 ((x, y), (x0 , y 0 )) = d(x, x0 ) + ρ(y, y 0 ), (x, y), (x0 , y 0 ) ∈ X × Y. và xét tập hợp G = {(x, f (x)) : x ∈ X}. 1. Giả sử f liên tục, chứng minh G là tập đóng. 2. Giả sử G là tập đóng và (Y, ρ) là không gian compact, chứng minh f liên tục. Giải 1. Xét tùy ý dãy {(xn , f (xn ))} ⊂ G mà lim(xn , f (xn )) = (a, b) (1) Ta cần chứng minh (a, b) ∈ G hay b = f (a). Từ (1), ta có lim xn = a (2), lim f (xn ) = b 2 (3). Từ (2) và sự liên tục của f ta có lim f (xn ) = f (a); kết hợp với (3) ta có b = f (a) (đpcm). 2. Xét tùy ý tập đóng F ⊂ Y , ta cần chứng minh f −1 (F ) là tập đóng trong X: Để chứng minh f −1 (F ) đóng, ta xét tùy ý dãy {xn } ⊂ f −1 (F ) mà lim xn = a và cần chứng tỏ a ∈ f −1 (F ). Ta có:  f (xn ) ∈ F, n ∈ N ∗ F là tập compact (do F đóng, Y compact) =⇒ ∃{xnk } : lim f (xnk ) = b ∈ F . k→∞ Khi đó: lim (xnk , f (xnk )) = (a, b), (xnk , f (xnk )) ∈ G, G đóng k→∞ =⇒ (a, b) ∈ G hay b = f (a). Vậy f (a) ∈ F hay a ∈ f −1 (F ) (đpcm). Bài 4: Cho không giam metric compact (X,d) và các ánh xạ liên tục fn : X → R (n ∈ N ∗ ) thỏa mãn các điều kiện sau: f1 (x) ≥ f2 (x) ≥ . . . , lim fn (x) = 0 n→∞ ∀x ∈ X (∗) Chứng minh dãy {fn } hội tụ đều trên X về không, nghĩa là: ∀ε > 0 ∃n0 : ∀n ≥ n0 =⇒ sup |fn (x)| < ε (∗∗) x∈X Áp dụng phương pháp sau: với ε > 0 đã cho, đặt Gn = {x ∈ X : fn (x) < ε}, n ∈ N∗ Chỉ cần chứng minh tồn tại n0 sao cho Gn0 = X. Giải Trước tiên từ giả thiết (*) ta suy ra rằng fn (x) ≥ 0 ∀x ∈ X, ∀n ∈ N ∗ . Ta có: Gn là tập mở (do fn liên tục và Gn = fn−1 (−∞, ε)) Gn ⊂ Gn+1 , (do fn (x) ≥ fn+1 (x)) ∞ [ X= Gn (do ∀x ∈ X ∃nx : ∀n ≥ nx ⇒ fn (x) < ε) n=1 Do X là không gian compact ta tìm được n1 , n2 , . . . , nk sao cho X= k [ i=1 3 Gni Đặt n0 = max{n1 , . . . , nk } ta có X = Gn0 . Khi n ≥ n0 ta có Gn ⊃ Gn0 nên Gn = X. Từ đây ta thấy (**) đúng. Bài 5: Cho không gian metric compact (X, d) và ánh xạ liên tục f : X → X. Ta định nghĩa A1 = f (X), An+1 = f (An ), n = 1, 2, . . . , A= ∞ \ An . n=1 Chứng minh A 6= ∅ và f (A) = A. Giải Ta có ∅= 6 A1 ⊂ X, A1 compact (do X compact và f liên tục). Dùng quy nạp, ta chứng minh được rằng ∅= 6 An ⊃ An+1 , An compact ∀n = 1, 2, . . . Từ đây ta có {An } là họ có tâm các tập đóng trong không gian compact. Do đó A 6= 0. • Bao hàm thức f (A) ⊂ A được suy từ f (A) ⊂ f (An−1 ) = An ∀n = 1, 2, . . . ( do A ⊂ An−1 , với quy ước A0 = X). • Để chứng minh A ⊂ f (A), ta xét tùy ý x ∈ A. Vì x ∈ An+1 = f (An ) nên ∀n = 1, 2, . . . ∃xn ∈ An : x = f (xn ). Do X compact nên có dãy con {xnk }, lim xnk = a. Khi đó k→∞ x = lim f (xnk ) (do cách xây dựng {xn }) k→∞ = f (a) (do f liên tục) Ta còn phải chứng minh a ∈ A. Cố định n, ta có xnk ∈ An khi nk ≥ n (do xnk ∈ Ank ⊂ An ) =⇒ a = lim xnk ∈ An k→∞ Vậy a ∈ An (do An đóng). ∀n = 1, 2, . . . ; do đó a ∈ A và x = f (a) ∈ f (A). (đpcm). 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.