Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn 16 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn 1 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn 38 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn 36
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 16 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thông tin và Hệ thống thông tin v 2.2 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Thông tin và HTTT Nội dung 1. Thông tin và Thông tin kinh tế 2. Hệ thống thông tin Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Thông tin và HTTT Thông tin Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Thông tin và HTTT Định nghĩa biểu đồ âm thanh hình ảnh chữ viết • Thông tin là các thông báo hay bản tin nhằm mang lại sự hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Thông tin và HTTT Đặc điểm Chủ thể phản ánh • • • • Thông tin Đối tượng tiếp nhận Phản ánh một điều gì đó Hai chủ thể • • Chủ thể phản ánh Đối tượng nhận sự phản ánh Được truyền đi thông qua vật mang tin Thông tin thì có nội dung Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Thông tin và HTTT Dữ liệu vs Thông tin Dữ liệu • Đối tượng Thông tin hay dữ liệu ? Đối tượng Thông tin Dữ liệu là số liệu hoặc tài liệu cho trước chưa qua xử lý Ảnh mây vệ tinh Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Bản tin dự báo thời tiết 6 Thông tin và HTTT Thông tin kinh tế • Thông tin kinh tế là các thông tin tồn tại và vận động trong các thiết chế kinh tế, các tổ chức và các doanh nghiệp nhằm phản ánh tình trạng kinh tế của chủ thể đó • Thông tin kinh tế được coi như huyết mạch của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 Thông tin và HTTT Xử lý thông tin kinh tế • Là quy trình sử dụng các công cụ tính toán điện tử và các phương pháp chuyên dụng để biến đổi các dòng thông tin nguyên liệu ban đầu thành các dòng thông tin kết quả • Bốn công đoạn chính của quy trình xử lý thông tin kinh tế : • • • • Thu thập Xử lý Lưu trữ Truyền đạt Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 Thông tin và HTTT Tin học • Ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu để có được thông tin mong muốn, bằng cách sử dụng máy tính như một công cụ hỗ trợ chính. Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Thông tin và HTTT Vai trò của thông tin Có vai trò vô cùng to lớn • • Thông tin là một dạng tài nguyên mới Nền kinh tế tri thức Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Thông tin và HTTT
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.