Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

pdf
Số trang Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên 23 Cỡ tệp Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên 838 KB Lượt tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên 4 Lượt đọc Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên 22
Đánh giá Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thị trường chứng khoán BÀI GIẢNG MÔN HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P1 THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGH 1 Tài liệu học tập 1. Sách, giáo trình chính [1] Bài giảng Thực hành kế toán, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai 2. Tài liệu tham khảo • [TL1] Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC, quyển 1/2 • [TL2] Ebook Ketoan2015 3. Tài liệu khác • [TK1] http://www.webketoan.com.vn • [TK2] http://cafef.com.vn 2 1 Thị trường chứng khoán PHÂN HỆ KẾ TOÁN THU CHI 1. 2. 3. 4. 5. Chứng từ kế toán sử dụng Trình tự lập và luân chuyển chứng từ Phương pháp hạch toán Sổ sách kế toán Đối chiếu số liệu cuối kỳ 3 2.1. Chứng từ kế toán sử dụng CHỨNG TỪ THU • • Chứng từ kế toán trực tiếp : – PHIẾU THU – Ủy nhiệm thu Chứng từ kế toán liên quan : – HĐ kinh tế (Sales Contract), HĐ nguyên tắc (Rule Contract) – Đơn đặt hàng (Order) – Phiếu xuất kho – Hóa đơn bán hàng thông thường, Hóa đơn GTGT – Tờ khai xuất khẩu (Nếu là hàng XK : kèm Sales Contract, Invoice, Packing List, P/O, C/O, B/L….) – Giấy thanh toán tiền tạm ứng – Biên bản thanh lý TSCĐ – Biên bản góp vốn, … 4 2 Thị trường chứng khoán Mẫu Phiếu Thu Mẫu số:01-TT (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC Đơn vị: Địa chỉ : Quyển số: ……. PHIẾU THU Ngày ……… tháng ……… năm ……… Số: …………… Nợ: ……… Có: ……… Họ tên người nộp tiền : ………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… Lý do nộp: ……………………………………………………………………………………………… Số tiền: …………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Kèm theo: ………………………………………………………………………………. Chứng từ gốc Ngày ….… tháng ….… Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên,đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) …………………………………………………………………… + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ……………………………………………………………… + Số tiền quy đổi: …….……………………………………………………………………………… (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) năm ……. 5 Mẫu Phiếu Thu 6 3 Thị trường chứng khoán Mẫu Giấy báo Có 7 2.1. Chứng từ kế toán sử dụng CHỨNG TỪ CHI • • • • • • • Chứng từ kế toán trực tiếp : – PHIẾU CHI (Nếu chi TM) – ỦY NHIỆM CHI (Nếu chuyển khoản) Chứng từ kế toán liên quan : Hợp đồng kinh tế (Sales Contract) Đơn đặt hàng (Order) Phiếu nhập kho Hóa đơn mua hàng Tờ khai nhập khẩu (Nếu là hàng NK : Kèm Invoice, Packing List, P/O, C/O, B/L….) • • • • • Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị tạm ứng Giấy thanh toán tiền tạm ứng Thông báo nộp tiền Thông báo nộp thuế, .... 8 4 Thị trường chứng khoán Mẫu Phiếu Chi Đơn vị: Bộ phận: Mẫu số:02-TT (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng BTC Quyển số: ….. PHIẾU CHI Ngày ……… tháng ……… năm ……… Số: ………… Nợ: ……… Có: ……… Họ tên người nhận tiền : ………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….. Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………… Số tiền: …………………………………… (Viết bằng chữ): …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Kèm theo: ………………………………………………………………………………. Chứng từ gốc Ngày ….… tháng ….… Giám đốc Kế toán trưởng Người chi tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên,đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) năm ……. Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………… + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………… + Số tiền quy đổi: ………….……………………………………………………………………………… (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 9 Mẫu Ủy nhiệm Chi 10 5 Thị trường chứng khoán Mẫu Ủy nhiệm Chi 11 Mẫu Giấy báo Nợ 12 6 Thị trường chứng khoán Mẫu Séc rút tiền mặt 13 Mẫu Séc rút tiền mặt 14 7 Thị trường chứng khoán 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ B.1-Bộ phận KT ngân quỹ tiếp nhận đề nghị thu – chi B.2- KT TM (KT NH) đ/chiếu các C/từ và đề nghị thu – chi B.8- Ghi vào sổ sách KT và lưu C/từ B.7Thực hiện thu – chi tiền B.3- KTT kiểm tra lại, ký vào đề nghị T/toán và các C/từ liên quan. B.4- Phê duyệt của GĐ hoặc PGĐ B.6- Ký duyệt chứng từ thu – chi B.5- Lập chứng từ thu – chi 15 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Thu - Chi (tiền mặt, TGNH) được thực hiện thông qua các bước như sau: Bước 1: Bộ phận KT ngân quỹ tiếp nhận những đề nghị thu – chi (có thể là kế toán TM hoặc kế toán NH) 1. C/từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị T/toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy T/toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, H/đơn, H/đồng,… 2. C/từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu) có thể là: Giấy T/toán tiền tạm ứng, H/đơn, H/đồng, B/bản thanh lý TSCĐ, B/bản góp vốn, … 16 8 Thị trường chứng khoán 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ Bước 2: Kế toán TM (kế toán NH) đối chiếu các C/từ và đề nghị thu – chi. 1. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của người phụ trách bộ phận có liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế T/chính của Công ty cũng như tuân thủ theo quy định về H/đơn C/từ của p/luật về Thuế). 2. Sau đó chuyển bộ chứng từ thanh toán cho KT trưởng xem xét và ký duyệt. 17 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ Bước 3: KT trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị T/toán và các C/từ liên quan. 18 9 Thị trường chứng khoán 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ • Bước 4: Phê duyệt của GĐ hoặc PGĐ : Căn cứ vào các quy định và quy chế T/chính, quy định về hạn mức phê duyệt của Cty, GĐ hoặc PGĐ được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu – chi. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các C/từ liên quan. 19 2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ • Bước 5: Lập chứng từ thu – chi: Sau khi thực hiện kiểm tra sự đầy đủ của những C/từ có l/quan thì KT tiến hành lập: - Đối với giao dịch TM tại quỹ: KT tiền mặt lập phiếu thu, phiếu chi. - Đối với giao dịch thông qua tài khoản NH: Kế toán NH lập UNC. 20 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.