Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm

pdf
Số trang Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm 58 Cỡ tệp Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm 2 MB Lượt tải Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm 6 Lượt đọc Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm 104
Đánh giá Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 58 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

5/12/2009 NGUYỄN DUY TÂM 5/12/2009 1 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới NỘI DUNG Nhập dữ liệu vào excel Thống kê dữ liệu dạng bảng Thống kê dữ liệu dạng đồ thị 4. Thống kê dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả 5. Ước lượng và kiểm định giả thiết 6. Phân tích phương sai ANOVA 7. Hồi quy tương quan 8. Kiểm định phi tham số 9. Lý thuyết quyết định 1. 2. 3. 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 2 1 5/12/2009 Nhập số liệu vào Excel OBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y_PT 0 1 0 0 12 0 0 7 0 0 Con người –Tầm nhìn mới Z1_MALE Z2_AGE Z3_NOYM Z4_CHILD Z8_SATISFACTION 0 22 4 1 4 1 22 0.125 0 5 0 18 10 0 5 1 22 0.75 0 3 0 42 15 1 2 0 37 15 1 4 1 52 15 1 4 0 27 1.5 0 5 1 27 4 0 4 0 27 1.5 1 2 Sử dụng file Excel: Business Statistics/ Resources/Learning-by-Doing/ Affair.xls OBS = Số thứ tự của người được phỏng vấn Y-PT = Số lần quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong năm Z1_MALE = 1 nếu là nam, 0 nếu là nữ Z2_AGE = Tuổi Z3_NOYM = Số năm kết hôn Z4_CHILD = 1 nếu có con, 0 nếu chưa có con Z8_SATISFACTION = Mức độ thỏa mãn về hôn nhân, thang Likert 1-5 Ghi chú : Biến số theo cột, quan sát ghi theo hàng 5/12/2009 Tạo biểu nhập liệu (Form)     3 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới Trên một trang bảng tính mới (New worksheet) Tạo dòng tiêu đề (biến số) ở dòng 1. Quét khối dòng tiêu đề, rồi vào Data/ Form 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 4 2 5/12/2009 Tạo biểu nhập liệu (Form)  Vì chúng ta không định nghĩa chính xác số dòng của bảng tính, nên Excel có hỏi như bảng giao diện ở trên. Đơn giản là chọn OK. 5/12/2009 5 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Bản ghi cho ngƣời thứ nhất          Con người –Tầm nhìn mới Con người –Tầm nhìn mới Nhập cho người thứ nhất Bảng số liệu điều tra của người này như sau OBS =1 Người thứ nhất Y-PT =0 Chưa ngoại tình Z1_MALE =0 Nữ Z2_AGE = 22 22 tuổi Z3_NOYM =4 Kết hôn được 4 năm Z4_CHILD =1 Đã có con Z8_SATISFACTION = 4 Hài lòng về cuộc hôn nhân của mình 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 6 3 5/12/2009 Bản ghi cho ngƣời thứ nhất 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn mới 7 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Bản ghi cho ngƣời thứ hai Con người –Tầm nhìn mới Từ Form nhập liệu, click New để nhập một bản ghi (record) hay quan sát (observation) mới.  Bảng số liệu điều tra của người thứ hai như sau  OBS =2 Người thứ hai  Y-PT =1 Đã ngoại tình  Z1_MALE =1 Nam  Z2_AGE = 22 22 tuổi  Z3_NOYM = 0.125 Kết hôn được 1.5 tháng (1.5/12)  Z4_CHILD =0 Chưa có con  Z8_SATISFACTION = 5 Rất hài lòng về cuộc hôn nhân của mình  5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 8 4 5/12/2009 Bản ghi cho ngƣời thứ hai Con người –Tầm nhìn mới Làm tương tự cho đến người thứ 10 ở slide 3. 5/12/2009 9 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới Mảng thứ tự Chọn biến Z2_AGE Sắp xếp thành mảng thứ tự từ nhỏ đến lớn  Quét khối toàn bộ số liệu, kể cả dòng tên biến.  Data/ Sort   5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 10 5 5/12/2009 Giao diện Sort Con người –Tầm nhìn mới OBS   Z2_AGE 3 18 1 22 2 22 4 22 8 27 9 27 10 27 6 Kết quả37 5 42 7 52 Chọn Sort by: Z2_AGE Chọn Asending: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 5/12/2009 11 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới 1. THỐNG KÊ DỮ LiỆU DẠNG BẢNG      Yêu cầu của nội dung: Lập bảng thống kê cho các biến thuộc tính và thuộc lượng. Đối với biến ít biểu hiện: mỗi biểu hiện 1 phân tổ Đối với biến nhiều biểu hiện: tiến hành phân tổ lại (Lập Bin) Công cụ trên excel: Dùng lệnh =FREQUENCY[ (data_array, bins_array)] 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 12 6 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn mới 1. THỐNG KÊ DỮ LiỆU DẠNG BẢNG     Quy trình dùng lệnh FREQUENCY Đối với biến có ít biểu hiện B1: Lập cột các biểu hiện (cột BIN): là giá trị các biểu hiện B2: Chọn vùng dữ liệu bảng thống kê, lập lệnh Frequency Cú pháp: = FREQUENCY(data_array, bins_array)  Data_array: Dữ liệu cần lập bảng  Bins_array: các biểu hiện   Chú ý: Với các lệnh thông thường, sau khi lập lệnh, chỉ cần ENTER, nhưng với lệnh FREQUENCY, ta cần gõ tổ hợp fím [ctrl+shift+enter] Ví dụ: lập bảng thống kê cho tình trạng hôn nhân [Marital] 5/12/2009 13 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới 1. THỐNG KÊ DỮ LiỆU DẠNG BẢNG Quy trình dùng lệnh FREQUENCY Đối với biến có nhiều biểu hiện:  B1: Cần lập các [giới hạn dưới] và [giới hạn trên] của mỗi phân tổ.  B2: Lập cột Bin chỉ gồm các số giới hạn trên của mỗi phân tổ. Ví dụ biến [trình độ học vấn]_edu  B3: dùng lệnh FREQUENCY để lập bảng.  Bài tập: lập bảng tần số theo trình độ học vấn, độ tuổi và trình độ kết hôn.  Chú ý: phân tổ do sinh viên tự phân, có thể phân tổ đều hoặc không đều 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 14 7 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn mới Biểu đồ tần số-Thủ tục Data Analysis Dùng thủ tục Data Analysis trong thư viện hàm Add-Ins của Excel  Kiểm tra xem có thủ tục Data Analysis trong Tools hay chưa?  Tools/ Add-Ins/ Check vào Analysis ToolPak/ OK  5/12/2009 15 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới Biểu đồ tần số-Thủ tục Data Analysis  Tools/ Data Analysis/ Histogram 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR 16 8 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn mới Biểu đồ tần số-Thủ tục Data Analysis      Input Range: Quét khối số liệu, nhớ có cả tên biến Bin Range: Quét biên khối biên trên của biểu đồ tần số, nhớ có cả tên Labels: Khai báo có dòng đầu tiên là tên biến Chọn Output range: ô đầu tiên chứa kết quả Khai báo các kết quả cần nhận: Pareto, Cumulative Percentage, Chart Output 5/12/2009 17 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới Biểu đồ tần số-Thủ tục Data Analysis BIN Frequency 20 1 30 6 40 1 50 1 60 1 More 0  5/12/2009 Cumulative % BIN Frequency 10.00% 30 6 70.00% 20 1 80.00% 40 1 90.00% 50 1 100.00% 60 1 100.00% More 0 Cumulative % 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% Bảng tần số, tần suất tích lũy và phân phối Pareto Nguyễn Duy Tâm _ IDR 18 9 5/12/2009 Con người –Tầm nhìn mới Biểu đồ tần số-Thủ tục Data Analysis Histogram 7 120.00% 6 100.00% 5 Frequency 80.00% 4 60.00% Frequency Cumulative % 3 40.00% 2 20.00% 1 0 0.00% 30 20 40 50 60 More BIN  5/12/2009 Biểu đồ Pareto 19 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn mới 2. THỐNG KÊ DỮ LiỆU DẠNG ĐỒ THỊ Các dạng đồ thị: 1. Hình thanh : 2. Hình tròn, (bánh) : 3. Đường gấp khúc : 4. Phân tán : 5/12/2009 Nguyễn Duy Tâm _ IDR Column, Bar, Pie Line Scatter 20 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.