Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

pdf
Số trang Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 54 Cỡ tệp Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4 MB Lượt tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4 Lượt đọc Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 41
Đánh giá Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (new): Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 54 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bài giảng môn TCDN CHƢƠNG 5 QUẢN TRỊ TÀI SẢN ThS. Nguyễn Thị Kim Anh TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 1 MỤC TIÊU • • • Hiểu biết và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp Hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản Nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2 1 Bài giảng môn TCDN NỘI DUNG I. II. Quản trị tài sản ngắn hạn Quản trị tài sản cố định TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 3 I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.1. Khái niệm 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng 1.3. Quản trị tiền mặt 1.4. Quản trị hàng tồn kho 1.5. Quản trị khoản phải thu TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4 2 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.1. Khái niệm - Tài sản ngắn hạn có thời hạn sử dụng, luân chuyển trong vòng một năm gồm: o Tiền o Các khoản phải thu ngắn hạn o Các khoản đầu tư ngắn hạn o Hàng tồn kho 5 TCDN - C.5 - Quản trị tài sản Hình thái biểu hiện của tài sản ngắn hạn trong quá trình vận động SẢN XUẤT • Nguyên liệu • Nhiên liệu • Phụ tùng thay thế • Công cụ dụng cụ… DỰ TRỮ • Sản phẩm dở dang • Bán thành phẩm • Chi phí trả trước • Thành phẩm • Tiền • Khoản phải thu • Đầu tư ngắn hạn LƯU THÔNG TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 6 3 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN - Vốn ngắn hạn cần thiết để hình thành tài sản ngắn hạn nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bình thường - Vốn ngắn hạn thuần (vốn hoạt động thuần) là hiệu số tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn - Nhu cầu vốn ngắn hạn: vốn thường xuyên cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường, liên tục TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 7 I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN * Đặc điểm - Chỉ tham gia vào một chu kỳ kinh doanh - Thay đổi hình thái biểu hiện: H…SX …H’ – T’ - Toàn bộ giá trị được chuyển dịch vào giá trị của sản phẩm - Sau một chu kỳ kinh doanh toàn bộ giá trị của tài sản ngắn hạn được thu hồi TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8 4 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.2. Nhân tố ảnh hƣởng đến vốn ngắn hạn • Quy mô kinh doanh trong từng thời kỳ • Hoạt động sản xuất kinh doanh • Nguồn tín dụng • Trình độ tổ chức quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 9 I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.3. Quản trị tiền mặt 1.3.1. Khái niệm - Quản lý tiền giấy và tiền gửi ngân hàng - Quản lý các loại tích sản gắn với tiền mặt - Các loại chứng khoán có khả năng thanh khoản cao đóng vai trò như “bước đệm” cho tiền mặt TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10 5 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.3.2. Mục tiêu quản trị tiền mặt - Đảm bảo lượng tiền mặt cần thiết để đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán - Tối thiểu hóa chi phí lưu giữ tiền mặt: • Giảm tối đa các rủi ro • Tối ưu hóa việc đi vay ngắn hạn hoặc đầu tư kiếm lời TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 11 I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.3.3. Nội dung quản trị tiền mặt 1.3.3.1. Thiết lập mức tồn quỹ tối ƣu 1.3.3.1.1. Phƣơng pháp giản đơn Mức chi ngân Mức dự trữ = quỹ trung bình x Số ngày quỹ hợp lý dự trữ quỹ hàng ngày VD1.1. Theo thống kê số tiền xuất ngân quỹ bình quân mỗi ngày trong năm là 10 triệu đồng, số ngày dự trữ ngân quỹ dự tính là 6 ngày Y/c: Xác định mức dự trữ quỹ hợp lý TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12 6 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.3.3.1.2. Mô hình EOQ (Mô hình Baumol) - Mô hình xem xét mức dự trữ hợp lý dựa trên nguyên tắc tối thiểu hóa chi phí - Khi lưu giữ một lượng tiền mặt -> phát sinh chi phí cơ hội hay lãi suất mà doanh nghiệp bị mất đi. - Khi lượng tiền mặt này hết: bán các chứng khoán ngắn hạn -> phát sinh chi phí bán chứng khoán TCDN - C.5 - Quản trị tài sản 13 I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN Giả định của mô hình • Luồng tiền xuất, nhập quỹ đều đặn • Giá trị chứng khoán mỗi lần bán bằng nhau • Mức dự trữ tiền mặt tối đa bằng giá trị chứng khoán cần bán mỗi lần TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14 7 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN VD1.2. Giả định công ty có dòng tiền mặt thu nhập đều đặn là 880 triệu đồng/tuần và dòng tiền chi là 1.000 triệu đồng/tuần. Công ty khởi sự các giao dịch tiền tệ ở tuần đầu tiên có lượng tiền mặt 480 triệu đồng. 15 TCDN - C.5 - Quản trị tài sản Mô hình dự trữ tiền mặt tối ưu Mức dự trữ M = 480 Mức dự trữ trung bình M/2 0 4 8 12 Thời gian (tuần) Bán chứng khoán TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16 8 Bài giảng môn TCDN I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN - Chi phí cho việc lưu giữ tiền mặt: • Chi phí cơ hội • Chi phí giao dịch khi bán chứng khoán Gọi F : Chi phí cố định phát sinh mỗi lần bán chứng khoán ngắn hạn T : Tổng số tiền mặt cần thiết cho mục đích giao dịch trong thời kỳ hoạch định i : Lãi suất chứng khoán ngắn hạn M : Mức dự trữ tiền mặt 17 TCDN - C.5 - Quản trị tài sản I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN - Chi phí cho việc lưu giữ tiền mặt: • Chi phí cơ hội C1 = M 2 xi • Chi phí giao dịch khi bán chứng khoán C2 = T xF M • Tổng chi phí M TC = 2 xi + T M TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh xF 18 9 Bài giảng môn TCDN Đồ thị mối quan hệ giữa chi phí và mức dự trữ Chi phí M* M 19 TCDN - C.5 - Quản trị tài sản I. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN Tổng chi phí lƣu giữ tiền mặt sẽ là tối thiểu khi: d(TC) d(M) = 0 Khi đó i 2 = M2 = M* TCDN - C.5 - Quản trị tài sản ThS. Nguyễn Thị Kim Anh = FxT M2 2(F x T) i 2(T x F) i 20 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.